Мінакова Людміла Мікалаеўна

 

1

 

 


                                                       


Пасада: дацэнт кафедры беларускай мовы                             Профіль GOOGLE SCHOLAR 

Профіль РІНЦ         

Адукацыя

 • Філолаг, выкладчык беларускай і рускай мовы і літаратуры, ГДУ (1984)
 • Аспірантура ГДУ імя Ф. Скарыны (1998)
 • Кандыдат філалагічных навук, ГДУ імя Ф. Скарыны, Гомель, 1999 (кандыдацкая дысертацыя “Тэрміналогія аўтамабільнага транспарту ў беларускай мове”, навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук прафесар Аляксандра Аляксандраўна Станкевіч)
 • Дацэнт, 2003

Прафесійны шлях:

 • Настаўніца беларускай мовы і літаратуры ў СШ №18 г. Гомеля (1984-1987)
 • Старшы лабарант кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны (1987-1989)
 • Асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны (1989-2000)
 • Дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны (з 2000 года)

Навуковыя стажыроўкі:

 • Павышала кваліфікацыю ў ДУА “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы” па праграме “Гісторыка-культурная спадчына Беларусі ў ідэалагічнай і выхаваўчай работе” з 19.02. 2015 да 30.02.2015

Навуковыя інтарэс

Асноўная галіна – Мовазнаўства

 • Тэрміналогія
 • Этнапсіхалінгвістыка
 • Лінгвастылістычны аналіз тэксту
 • Сучасныя граматычныя тэорыі

Навукова-даследчыя праекты:

 • «Стылістыка тэксту»

Асноўныя навуковыя публікацыі:

Мінакова, Л.М. Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянаванне, развіццё: Манаграфія / Л.М.Мінакова, С.М. Аніськова, А.А.Станкевіч // Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”.– Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004.–146 с.;

Мінакова, Л.М. Лексіка народнай гаспадаркі ў гаворках Мазырска-Прыпяцкага Палесся: Манаграфія / А.А.Станкевіч, А.М.Воінава, Л.М.Мінакова // Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2008.–312 с.;

Мінакова, Л.М. Структурна-граматычны аналіз тэрмінаў-словазлучэнняў аўтамабільнага транспарту /Л.М. Мінакова // Веснік БДУ. Сер.ІV. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Мінск,1998. – №3. – С.40-44;

Мінакова, Л.М. Тэрміналогія аўтамабільнага транспарту: сістэмныя сувязі і адносіны (лагічны аспект даследавання) / Л.М. Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2000, №2 (25) Беларуская мова. – С.50-53;

Мінакова, Л.М. Пра паняцці “тэрмін” і “тэрміналогія” /Л.М. Мінакова //Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2002, №1(10). – С.105-109;

Мінакова, Л.М. Монасемія, полісемія і антанімія ў навукова-тэхнічнай тэрміналогіі /Л.М. Мінакова // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. №1, 2003. – С.108-116;

Мінакова, Л.М. Тэрміналагізацыя агульнаўжывальнай лексікі пры ўтварэнні навукова-тэхнічных тэрмінаў /Л.М.Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2003, №6 (21). – С. 103-109;

Мінакова, Л.М. Структурна-генетычная характарыстыка навукова-тэхнічнай тэрміналогіі / Л.М. Мінакова // Беларуская лінгвістыка. Вып.54. – Мінск: Беларуская навука, 2004.– С. 61-67;

Мінакова, Л.М. Характарыстыка асобных слоўных апазіцый у тэхнічнай тэрміналогіі /Л.М. Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. №1 (28). – Беларуская мова – 28.– Гомель, 2005. – С.88-91;

Мінакова, Л.М. Тыпы валентнасці ў тэхнічнай тэрміналогіі /Л.М.Мінакова // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя філалагічных навук. №3(6).– Брэст, 2006.– С. 79-85;

Мінакова, Л.М. Лексіка-семантычныя працэсы ў тэхнічнай тэрміналогіі / Л.М. Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – №1(34).– 2006. – С.159-165;

Мінакова, Л.М. Тыпы слоўных апазіцый у тэхнічнай тэрміналогіі / Л.М.Мінакова // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова. – №1 (23). – 2006. – С.131-137.

Мінакова, Л.М. Спосабы ўтварэння намінацый у тэхнічнай тэрміналогіі беларускай мовы / Л.М.Мінакова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. Шамякіна. – №1(14). – 2006. – С.111-117

Мінакова, Л.М. Дэтэрміналагізацыя як крыніца ўзбагачэння слоўнікавага складу беларускай мовы / Л.М.Мінакова // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. №2 (44). – Віцебск, 2007. – С.65-69;

Мінакова, Л.М. Беларуская тэхнічная тэрміналогія: шляхі станаўлення і развіцця / Л.М.Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.-- №3(42).– 2007. – С.78-84;

Мінакова, Л.М. Прадметна-тэматычная класіфікацыя тэхнічных тэрмінаў /Л.М.Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – № 4 (43). – 2007. – С. 98-105;

Мінакова, Л.М. Характарыстыка тэхнічных тэрмінаў-словазлучэнняў паводле семантычнай злітнасці іх кампанентаў / Л.М. Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – № 4 (61). – 2010. – С. 86-91;

Мінакова, Л.М. Лексіка-семантычная трансфармацыя тэрміна ў спецыяльнай і агульнаўжывальнай лексіцы беларускай мовы (на матэрыяле тэхнічнай тэрміналогіі) /Л.М. Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – №2 (65). – 2011. – С. 62-67;

Мінакова, Л.М. Структурна-граматычная трансфармацыя тэрміна ў спецыяльнай лексіцы беларускай мовы (на матэрыяле тэхнічнай тэрміналогіі) /Л.М. Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – №1 (70) Гуманитарные науки. – 2012. – С.151-155;

Мінакова, Л.М. Апелятывацыя як спосаб утварэння тэхнічных тэрмінаў /Л.М. Мінакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – №1 (76) Гуманитарные науки. – 2013. – С.30-34;

Мінакова, Л.М. Полікампанентныя тэхнічныя тэрміны ў рускай і беларускай мовах: параўнальна-супастаўляльны аналіз //Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2014. – № 4 (85) Гуманитарные науки. – С. 135-139.

Навукова-метадычныя публікацыі:

Мінакова, Л.М. Красамоўства ў Беларусі: вучэбны дапаможнік / А.М. Булыка, Л.М. Мінакова, А.А. Станкевіч. – Мінск: Універсітэцкае, 2002. –  94 с.

Мінакова, Л.М. Рыторыка.Тэксты лекцый / Курс лекцый. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. – 74 с.

Мінакова, Л.М. Лінгвістычныя праблемы сучаснай беларускай    навуковай тэрміналогіі: вучэбная праграма // Зборнік праграм па спецкурсах і семінарах спецыялізацыі “Беларуская лінгвістыка”. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. – С. 37-48.

Мінакова, Л.М. Сучасная беларуская навуковая тэрміналогія: сістэмныя  сувязі і адносіны: вучэбная праграма // Зборнік праграм па спецкурсах і семінарах спецыялізацыі “Беларуская лінгвістыка”. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. – С.55-67.

Мінакова, Л.М. Вывучэнне этапаў падрыхтоўкі да выступлення (прамовы) на практычных занятках па рыторыцы // Научно-методическая конференция “Актуальные вопросы научно-методической работы. Организация заочного обучения: опыт, содержание и методика”. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2001. – С.126-128.

Мінакова, Л.М. Работа з тэкстам на занятках па гісторыі рыторыкі // Материалы Международной научной конференции “Текст в лингвистической теории и методике преподавания филологических дисциплин”. Ч.2. – Мозырь: МГПИ им. Н. Крупской, 2001. – С.81-82.

Мінакова, Л.М. Роля выкладання спецкурса па навукова-тэхнічнай тэрміналогіі ў павышэнні прафесійнага ўзроўню падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў // Матэрыялы ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мазыр: МБПУ, 2002. – С.147-148.

Мінакова, Л.М. Дослед як адна з форм арганізацыі пазнавальнай дзейнасці студэнтаў/ Н.А. Багамольнікава, Л.М. Мінакова // Научно-методическая конференция “Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь”. Ч.3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – С.47-51.

Мінакова, Л.М. Мастацкае слова на сцэне студэнцкага тэатра / Л.М.Мінакова // Научно-методическая конференция “Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: модернизация высшего образования как определяющий фактор развития университета”, 14-15 марта2013 г.: материалы в 4 ч. Ч.1. [редкол.: И.В. Семченко (отв. ред.) и др.] – Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2013. – С.306-309.

Мінакова, Л.М. Выкарыстанне ведаў па рыторыцы пры падрыхтоўцы вучняў старэйшых класаў да вуснага выказвання /Л.М.Мінакова // “Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы “школа – университет – предприятие”: Х Международная научно-методическая конференция. Гомель, 20-21 ноября 2015г.: [материалы] редкол.: И.В. Семченко (гл.ред.) [и др.] – Гомель: ГГУ имени Ф.Скорины, 2016. – С.278-281.

 

2011 Мінакова Людміла Мікалаеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates