Яцухна Віктар Іванавіч

 

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В РИНЦ  

Филологический факультет, кафедра белорусской литературы

Доцент кафедры белорусской литературы, кандидат филологических наук, доцент

Образование

1. Окончил историко-филологический факультет ГГУ им. Ф. Скорины в 1986 году по специальности "Белорусский язык и литература, русский язык и литература".

2. В 1990 году окончил аспирантуру Института литературы им. Я. Купалы АН БССР по специальности "Литературоведение".

3. В 1992 году в совете по защите диссертаций Института литературы им. Я. Купалы АН БССР защитил кандидатскую диссертацию.

Профессиональный путь

 • ассистент кафедры белорусской литературы ГГУ, 1986-1992;
 • старший преподаватель кафедры белорусской литературы ГГУ им. Ф. Скорины, 1992-1998;
 • доцент кафедры белорусской литературы ГГУ им. Ф. Скорины, 1998-2006; 2011-н.в.
 • заведующий кафедрой довузовской подготовки и профориентации ГГУ им. Ф. Скорины, 2006-2011.

Научные стажировки

Институт литературы им. Я.Купалы НАН Беларуси (г. Минск), 1993; 1998.

Научные интересы

Теория литературы, драматургия, история литературоведения и критики, текстология.

Читаемые курсы

 • Теория  литературы;
 • История белорусского литературоведения и критики;
 • История белорусской литературы ХХ – нач. ХХІ вв.;
 • Текстология;
 • Психология литературного творчества;
 • Основы литературно-художественного творчества.

 СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

1989

           Яцухна, В. І. Аднаактовыя п'есы Уладзіслава Галубка / В. І. Яцухна // Беларуская літаратура. Выпуск 17.–  Мн., 1989.

1990

 • Яцухна, В. І. На подступах да галоўнай тэмы (аднаактовыя п'есы Андрэя Макаёнка) / В. І. Яцухна // Беларуская літаратура. Выпуск 18. – Мн., 1990.
1991
 • Яцухна, В. І. Беларуская агітп'еса 20–30-х гадоў / В. І. Яцухна // Беларуская літаратура. Выпуск 19. – Мн., 1991.
1992
 • Яцухна, В. І. Выдатны майстра малой формы (аднаактовыя п'есы Леапольда Ролзевіча) / В. І. Яцухна // Беларуская літаратура. Выпуск 20. – Мн., 1992.
 • Яцухна, В. І. Магчымасці жанру (да праблемы даследавання беларускай аднаактовай драматургіі) / В. І. Яцухна // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – 1991. – №6.
 • Яцухна, В. І. Незапатрабаваны рэзерв / В. І. Яцухна // Тэатральная Беларусь. – 1992. – № 5.
1994
 • Яцухна, В. І. Ля вытокаў беларускай драматургічнай скарыніяны / В. І. Яцухна // Скарына і наш час. Матэрыялы 1-й рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель. 1994.
 • Яцухна, В. І. П'еса Максіма Гарэцкага "Жартаўлівы Пісарэвіч" як адзін з лепшых і наватарскіх твораў беларускай літаратуры 20-х гадоў / В. І. Яцухна // Гарэцкія чытанні: Матэрыялы дакладаў і паведамленняў (Магілёў, 17–19 лютага 1994 г). – Мн., 1994. Частка 2.
1995
 • Яцухна, В. І. Талент і жыццё, аддадзеныя людзям: Да 100-годдзя з дня нараджэння Леапольда Родзевіча / В. І. Яцухна // Тэатральная Беларусь. – 1995. – № 3.
1996
 • Яцухна, В. І. Уводзіны ў літаратуразнаўства: праграма курса, метадычныя рэкамендацыі, тэматыка кантрольных работ / В. І. Яцухна. – Гомель, 1996. – 27 с.
1997
 • Яцухна, В. І. Уласны востраў: Драматургу Яўгену Шабану споўнілася б 60… / В. І. Яцухна // Літаратура і мастацтва. – 1997. – 7 лютага.
 • Яцухна, В. І. Беларуская літаратура: дапаможнік для выкладчыкаў і слухачоў падрыхтоўчага аддзялення і падрыхтоўчых курсаў / В. І. Яцухна. – Гомель, 1997.
 • Яцухна, В. І. Малая драматычная форма: вучэбна-метадычная распрацоўка для студэнтаў-філолагаў / В. І. Яцухна. – Гомель, 1997.
2001
 • Яцухна, В. І. Асноўныя літаратуразнаўчыя метады і школы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў-філолагаў па курсу "Тэорыя літаратуры" / В. І. Яцухна.– Гомель, 2001.
 • Яцухна, В. І. Тэарэтыка-літаратурныя аспекты ў кнізе І.П.Шамякіна “Размова з чытачом” / В. І. Яцухна // Творчасць Івана Шамякіна ў кантэксце сучаснасці: Матэрыялы рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння пісьменніка (г. Гомель, 6 лютага 2001 г.). – Гомель, 2001.
 • Яцухно, В. И. Л.С.Выготский и литературоведение / В. И. Яцухно // Л.С.Выготский и современная культурно-историческая психология: Материалы международной научной конференции.– Гомель: ГГУ имени Ф.Скорины, 2001. С. 335–337.
2002
 • Яцухна, В. І. Роля і месца ў навукова-даследчай рабоце бібліяграфічных выданняў (на прыкладзе бібліяграфічных даведнікаў па беларускай драматургіі) / В. І. Яцухна // История библиотечного дела и библиофильство. Материалы Межгосударственной научно-практической конференции. – Гомель, 2002. С. 70–71.
2003
 • Яцухна, В. І. Драматургія Заходняй Беларусі (малыя формы і жанры) / В. І. Яцухна // Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Выпуск 23. – Гомель, 2003. – С. 76-83.
2004
 • Яцухна, В. І. Рэгіянальнае  ў творах беларускай малафарматнай драматургіі ХVІ — першай трэці ХХ стст. / В. І. Яцухна // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 23–24 красавіка).— Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. С. 170-175.
 • Яцухна, В. І. Беларуская малафарматная драматургія ХVІ — першай паловы ХХ стст. / В. І. Яцухна — Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004.— 183 с.
 • Яцухна, В. І. Творы малой драматычнай формы ў беларускай літаратуры ХІХ ст. / В. І. Яцухна // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2004.— №5 (26).— С. 155–160.
2005
 • Яцухна, В. І. Мастацкае ўвасабленне эпохі Кірылы Тураўскага ў творах беларускай малафарматнай драматургіі пачатку ХХ ст. / В. І. Яцухна // Тураўскія чытанні: Матэрыялы Рэспублікаскай навукова-прак­тыч­най канферэнцыі (Гомель, 4 верасня 2004 г.). – Гомель: УА «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны», 2005. – С. 241—247.
2006
 • Яцухна, В. І. Тэорыя літаратуры: Дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ / В. І. Яцухна.—  Гомель, 2006. 279 с.
 • Яцухна, В. І. Малая драматычная форма ў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа / В. І. Яцухна // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2006.— №1 (34).— С. 120–125.
 • Яцухна, В. І. Літаратурнае краязнаўства ў школе і яго сувязь з праграмай для па­с­тупаючых у вну і вучэбнай праграмай філфакаў / В. І. Яцухна // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз»: Материалы международной научно-методической конференции (20 октября 2006 г.).— Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2006.— С. 349—350. (сум. 1,5 стр.)
2007
 • Яцухна, В. І. Малыя формы ў драматургіі народнага і школьнага тэатраў Беларусі ХVІ – ХVІІІ стст. / В. І. Яцухна // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2007. № 3. С. 101-108.
 • Яцухна, В. І. Беларуская літаратура: Вучэбная праграма курса для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення і падрыхтоўчых курсаў / В. І. Яцухна.— Гомель, 2007. 35 с.
2008
 • Яцухна, В. І. Аб методыцы аналізу твораў з улікам іх родавай, відавой і жанравай спецыфікі / В. І. Яцухна // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Высшая школа в условиях инновационного развития / Материалы научно-методической конференции (17-18 апреля 2008 г.) / В трех частях. Часть 3.— Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. С. 302-305.
 • Яцухна, В. І. З кагорты адраджэнцаў / В. І. Яцухна // Родзевіч, Л.І. Творы: драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка, лісты / Леапольд Родзевіч; уклад., прадм., камент. В. Яцухны.— Мінск: Мастацкая літаратура, 2008.— С. 5-21.
 • Яцухна, В. І. З вышыні мастакоўскага вопыту (тэарэтыка-літаратурныя пытанні на старонках кнігі І.П. Шамякіна “Карэнні і галіны”) / В. І. Яцухна // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2008.— № 6 (51).— Часть 1. — С. 194–199.
2009
 • Яцухна, В. І. Новыя падыходы да структуры і кампанентнага складу літаратурнага твора пры выкладанні ў вышэйшай і сярэдняй школе / В. І. Яцухна // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз»: Материалы VII международной научно-методической конференции, Гомель, 21 мая 2009 г. В 2 ч. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009.— Часть 2. С. 219—222.
2010
 • Яцухна, В. І. Ля вытокаў беларускай гістарычнай драмы / В. І. Яцухна // “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, міжнародныя навуковыя чытанні. (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 7-8 кастрычніка 2010 г.: [да 85-годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І.Ф. Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.].— Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. с. 260-265.
2011
 • Яцухна, В. І. Аб структуры і асаблівасцях змястоўнага напаўнення ВМК для студэнтаў-філолагаў / В. І. Яцухна // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: в 3 ч. Ч. 1.– Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2011.– С. 294-297.
 • Яцухна, В. І. Спадчына і жыццёвы шлях Ф. Скарыны ў асэнсаванні Максімам Гарэцкім / В. І. Яцухна // “Скарына і наш час”, V Міжнародная навуковая канферэнцыя (2011, г. Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “Скарына і наш час”, 14-15 кастрычніка 2011 г.: [матэрыялы] / рэдкалегія: А.А. Станкевіч (гал. рэд) [і інш.] . – Гомель: ГДУ імя Ф. Скорины, 2011. С. 38-40.  
 • Яцухна, В. І. Новыя аспекты вывучэння тэорыі літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе / В. І. Яцухна // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз», VIIІ Международная научно-методическая конференция, Гомель, 12-13 мая 2011 г.:  [материалы]: В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: И.В. Семченко (гл. ред.), С.А. Хахомов (гл. ред.) [и др.]. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2011. С. 210—214.
2012
 • Яцухна, В. І. Эстэтычныя і тэарэтыка-літаратурныя пытанні ў кнізе І.Я. Навуменкі “Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч” / В. І. Яцухна // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкалегія: І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.], М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. С. 31-34.
2013
 • Яцухна, В.І. Некаторыя аспекты станаўлення беларускай дзіцячай драматургіі / В. І. Яцухна // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2013.— № 1 (76). — С. 108–111.
 • Яцухна, В. І. Повязь геалогіі, геаграфіі і філалогіі (жыццё і дзейнасць Міхайлы Грамыкі) / В. І. Яцухна // Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы,  Материалы IV Международной научно-практической конференции (Гомель, 25-26 апреля 2013 года) / редкол.: Г.Н. Каропа (гл. ред.) [и др.] – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013.-- С. 162-165. 
2014
 • Яцухна, В. І. Анатоль Дзялендзік / В. І. Яцухна // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. Т. 4. Кн. 3. / НАН Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў. Нав. рэд.: У.В. Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мн.: Беларуская навука, 2014. – С. 369-388. (Усіх с. – 1320).
 • Яцухна, В. І. Праблемы літаратурнай тэорыі і эстэтыкі на старонках кнігі І.Я. Навуменкі “Змітрок Бядуля” / В. І. Яцухна // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкалегія: І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2014. С. 33-37.
2015
 • Яцухна, В. І. Ігнат Дварчанін як адзін з першых беларускіх скарыназнаўцаў / В. І. Яцухна // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў: У 2 ч. Ч. 1. / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. С. 47-53.
 • Яцухна, В. І. Спецыфічныя формы і жанры малой драмы (гісторыка-тэарэтычны экскурс) / В. І. Яцухна // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып. 10. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им.  Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. С. 108-113.
2016
 • Яцухна, В. І. Тэарэтычныя пытанні на старонках літаратурна-крытычных прац І. Навуменкі / В. І. Яцухна // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: Зборнік навуковых артыкулаў. Выпуск 3 / рэдкалегія: І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. С. 22-25.
2017
 • Яцухна, В. І. Скарыназнаўчая спадчына Вацлава Ластоўскага / В. І. Яцухна // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. С. 60-64.
 • Яцухна, В. І. Вяршынныя постаці ў літаратуразнаўстве і крытыцы Заходняй Беларусі / В. І. Яцухна // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып. 11. / редкол.: Н.В. Суслова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им.  Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 98-103.

 

2011 Яцухна Віктар Іванавіч. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates