Вынікі работы СНДЛ

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра беларускай мовы і студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя арганізавалі пасяджэнне секцыі канферэнцыі "Сучасная беларуская мова. Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы” . Усе ўдзельнікі навуковага пасяджэння прымаюць актыўны ўдзел у СНДЛ і на канферэнцыі паказалі ў дакладах вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Студэнты захоплена распавядалі пра ўласныя назіранні над фразеалагічным і парэмійным матэрыялам.

Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.


 

 


Вынікі навуковай дзейнасці СНДЛ за 2019 год

Удзел у навуковых канферэнцыях:

 

1) V Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання” (Мінск, БДУ, 22.03.2019). Студэнт БФ-21 Дарашэвіч Э.С. (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская); 

2) XLVIII студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы языкознания и литературоведения» (12.04.2019 г., Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны). Студэнтка БФ-21 Шчарбатая А.А. (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская); студэнты Дарашэвіч, Э.С. (гр. БФ-21) – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская, Чэкан А. (гр. БФ-41) – навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.; 

3) XII Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (16-17  мая 2019 г., УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.В. Сухога” (г.Гомель). Студэнты БФ-41: Дробатаў А.А. і Чэкан А.А. (навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.);

4) Всеукраинская научно-практическая заочная конференция «Украïнська література в загальноɕвропейському контексті» (Украина, Мелитополь, Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, 04.09.2019). Магістрант Ананенка В.А. – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская;

5) Міжнародны навуковы форум «Идиолект русской языковой личности как отражение лингвакультурной ситуации в славянском пограничье», які праходзіў 23-26 кастрычніка2019 г. у г. Навазыбкаве (Расія) на базе філіяла Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.Р. Пятроўскага. Студэнты Андрэйкавец А. (гр. БФ-41), Чэкан А. (гр. БФ-41) і Шчарбатая А. (гр. БФ-21) – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская;

6) Международная научная конференция «Святло Скарынавых ідэй: да 95-годдзя з дня нараджэння праф. У.В. Анічэнкі» (ГДУ імя Ф. Скарыны, 22 лістапада2019 г.). Магістрант Зянько В.У. – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская;

7) Международная научная конференция «Славянские лингвокультуры в контексте межкультурного взаимодействия» (Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 9-10 декабря 2019 г.). Студентка БФ-41 Андрэйкавец А.М. (даклад “Сімволіка і культурная семантыка фразеалагізмаў з кампанентам пяць ці пяты – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская.

 

Публікацыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў:

 

1) Дробатаў, В.А. Лексіка-тэматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа / В.А. Дробатаў // Беларусь в современном мире : материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Гомель, 16 - 17  мая 2019 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание»; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – С. 170 – 173. (студэнт БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

2) Чэкан, А.А. Марфалагічная характарыстыка фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем нябесных свяціл / А.А. Чэкан // Беларусь в современном мире: материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Гомель, 16 - 17  мая 2019 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание»; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – С. 212 – 214. (студэнтка БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

3) Падабедава, С.В. Беларуска-англійскі пераклад: лексічныя і граматычныя трансфармацыі (на матэрыяле вершаў Максіма Багдановіча) / С.В. Падабедава // Беларусь в современном мире: материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Гомель, 16 - 17  мая 2019 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание»; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – С. 181 – 183. (аспірант, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

4) Чэкан, А.А. Структурная характарыстыка фразеалагізмаў з найменнямі нябесных свяціл / А.А. Чэкан // Дни студенческой науки: Материалы XLVІIІ студенческой научно-практической конференции. – В 2-х частях. Ч.2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 40 – 41. (студэнтка БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

5) Чэкан, А.А. Дзеяслоўныя фразеалагізмы беларускай мовы з кампанентамі-найменнямі нябесных свяціл / А.А. Чэкан // Актуальныя проблемы филологии: сборник научных статей. Выпуск 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 101 – 104. (студэнтка БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

6) Андрэйкавец, А.М. Марфалагічная характарыстыка беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам першы / А.М. Андрэйкавец // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 62-66. (студэнтка БФ-41, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

7) Андрэйкавец, А.М. Культурная інфармацыя беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам першы / А.М. Андрэйкавец // Творчество молодых 2019: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 107-109. (студэнтка БФ-41, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

8) Дарашэвіч, Э.С. Сімволіка кампанентаў-літар у беларускіх фразеалагізмах / Э.С. Дарашэвіч // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 72-76. (студэнт БФ-21, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

9) Дарашэвіч, Э.С. Выкарыстанне асобных літар-кампанентаў у беларускіх фразеалагізмах / Э.С. Дарашэвіч // Дни студенческой науки: материалы XLVIII студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2019 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 29-30. (студэнт БФ-21, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

10) Шчарбатая, А.А. Фразеалагізмы з агульным кампанентам дзеясловам купацца / А. А. Шчарбатая // Творчество молодых 2019: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 151-155. (студэнтка БФ-21, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

11) Андрэйкавец, А.М. Культурная інфармацыя і сімволіка беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам чатыры // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт.2019 г.): сб. мат.: в 2 ч. Ч.2 / Фонд “Русский мир”, Представительство Россотруничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и культуры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского; редкол. С,Н. Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтов, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019 – С. 369 с. – С. 128-132.

12) Чэкан, А.А. Фразеалагізмы з кампанентам-найменнем нябесных свяціл у беларускай фразеалогіі / А.А. Чэкан // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт.2019 г.): сб. мат.: в 2 ч. Ч.2 / Фонд “Русский мир”, Представительство Россотруничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и куль-туры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского; редкол. С,Н. Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтов, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019 – С. 369 с. – С. 154-158.

13)  Шчарбатая, А.А. Фразеалагізмы з кампанентам дзеясловам гуляць: структура, семантыка, сімволіка / А. А. Шчарбатая // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт.2019 г.): сб. мат.: в 2 ч. Ч.2 / Фонд “Русский мир”, Представительство Россотруничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и куль-туры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского; редкол. С,Н. Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтов, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019 – С. 369 с. – С. 154-158.

14) Ананенка, В.А. Жыццё і смерць у беларускай парэміялогіі / В.А. Ананенка //  Украïнська література в загальноϵвропейськом контексті: збірник наукових праць. – Випуск 3. – Мелітополь, 2019. – С. 6-10.

15) Андрэйкавец, А.М. Сімволіка лічбы тры і  культурная інфармацыя фразеалагічных адзінак беларускай мовы / А.Н. Андрэйкавец, В.А. Ляшчынская // Сучаснае беларусазнаўства: навуковыя парадыгмы мовы і літаратуры : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. – 157 с. – С. 70-77

16) Андрэйкавец, А.М. Сімволіка і культурная семантыка фразеалагізмаў з кампанентам пяць ці пяты / А.М. Андрэйкавец // Славянские лингвокультуры в контексте межкультурного взаимодействия

 

Абарона магістарскіх дысертацый

 

Магістрантка Савіч Т.А. падрыхтавала дысертацыю «Біблейская фразеалогія беларускай, рускай і англійскай моў: супастаўляльны аналіз» на атрыманне ступені магістра філалагічных навук па спецыяльнасці 1-21 80 11 Мовазнаўства і паспяхова абараніла яе на англійскай мове (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская).


Вынікі дзейнасці 2018-2019 н.г.

Удзел студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў у канферэнцыях:

V Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання» (Мінск, 22 сакавіка 2019 г., БДУ) – даклад «Сімволіка асобных літар у беларускай фразеалогіі» Дарашкевіча Э.С. (студэнт 1 курса БФ-11)

ХІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «Беларусь в современном мире» (Гомель, 16-17 мая 2019 г., Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В. Сухога) – даклады «Беларуска-англійскі пераклад: лексічныя і граматычныя трансфармацыі (на матэрыяле вершаў М. Багдановіча)» Падабедавай С.В. (аспірант), «Лексіка-граматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа» Дробатава В.А. (студэнт 3 курса БФ-31),  «Марфалагічная характарыстыка фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем нябесных свяціл» Чэкан А.А. (студэнт 3 курса БФ-31).

ХLVІІІ студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства» (Гомель, 12 красавіка 2019, ГДУ імя Ф. Скарыны, філалагічны факультэта) – даклады «Семантычная характарыстыка фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з найменнямі відаў атмасферных ападкаў» Тачылкінай М.П. (студэнт 4 курса БФ-41), «Культурная інфармацыя фразеалагізмаў з лікавым кампанентам» Андрэйкавец А.М. (студэнт 3 курса БФ-31),  «Часцінамоўная прыналежнасць фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з найменнямі нябесных свяціл» Чэкан А.А. (студэнт 3 курса БФ-31), «Лексіка-тэматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Я. Коласа»  Дробатава В.А. (студэнт 3 курса БФ-31), «Культурная інфармацыя асобных фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем  літары» Дарашэвіча Э.С. (студэнт 1 курса БФ-11).  

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянская фразеологія ў святле сучасных лінгвістычных парадыгмаў» – даклад «Сімволіка і культурная семантыка фразеалагізмаў з кампанентамі адзін і першы» Андрэйкавец А.М. (студэнт 3 курса БФ-31).

ІІІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы исследования» (Минск, 14-15 марта 2019 г.) – доклад «Прагматика прецедентных имен в текстах англоязычных газет» Матвеевой М.С. (аспирант). 

Международный форум обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» (Гжель, РФ, 3 апреля 2019 г.) – доклад «Прецедентные имена в англоязычной публицистике» Матвеевой М.С. (аспирант).

 

 
22.03.2019 на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага факультэта адбылася V Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”, у якой прыняў удзел студэнт 1 курса філалагічнага факультэта спецыяльнасці “Беларуская філалогія” (гр. БФ-11) Дарашэвіч Эдуард. Малады навукоўца выступіў на секцыі “Пытанні сучаснай лексікалогіі і фразеалогіі. Моўная карціна свету” з дакладам “Сімволіка асобных літар у беларускай фразеалогіі”, падрыхтаваным пад кіраўніцтвам д.ф.н. праф. В.А. Ляшчынскай.


1

2011 Вынікі работы СНДЛ. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates