Бажок Ірына Аляксандраўна

АСІСТЭНТ, МАГІСТР ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУК


АДУКАЦЫЯ

 • філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, ГДУ, 2010 (з адзнакай);
 • магістратура ГДУ імя Ф. Скарыны (г. Гомель), 2011;
 • аспірантура ГДУ імя Ф. Скарыны (г. Гомель), 2014

 

ПРАФЕСІЙНЫ ШЛЯХ

 • лабарант кафедры беларускай літаратуры ГДУ, 2009 – 2010;
 • асістэнт кафедры беларускай літаратуры ГДУ, з 2011

 

ВЫКЛАДАЕМЫЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ

1. Гісторыя беларускай літаратуры (практычныя заняткі);

2. Англійская мова (практычныя заняткі, кантрольныя работы, кансультацыі, залікі, экзамены)

 

НАВУКОВЫЯ ЗАЦІКАЎЛЕННІ

Эсэістыка, сучасная беларуская паэзія, сувязь літаратуры з рознымі відамі мастацтва

 

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Я-канцэпцыя Уладзіміра Караткевіча [Тэкст] / І. Бажок // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 19-20 верасня 2007 года. У 2 т. Т. 2. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2007. – С. 6-7.
 • Архетып дарогі ў паэзіі У. Караткевіча [Тэкст] / І. Бажок // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: зборнік навуковых артыкулаў. У 2 ч. Ч. 2. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны” , 2007. – С. 167-170.
 • Усе цуды свету [Тэкст] / І. Бажок // ЛіМ. – 2007. – № 47. – С. 13.
 • Каханне ў выяўленні Уладзіміра Караткевіча [Тэкст] / І. Бажок // Лім. – 2008. – № 6. – С. 15.
 • Катэгорыя хараства ў паэзіі Уладзіміра Жылкі [Тэкст] / І. Бажок // От идеи – к инновации. – Мазыр, 2008. – С. 83.
 • Аб камп’ютэрызацыі зместу ў сучаснай літаратуры [Тэкст] / І. Бажок // Традыцыі духоўнай культуры ў сучасным свеце: зб. навук. Артыкулаў маладых даследчыкаў / рэдкал.: Дз.В. Дзятко (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выд-ва БДПУ, 2008. – С. 13-14.
 • Фігурны верш у сучаснай беларускай паэзіі [Тэкст] / І. Бажок // матэрыялы Рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў вну Магілёўскай вобласці “Студенческая наука – 2008”. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2008. – С. 200.
 • Жанры ліра-эпікі ў беларускім постмадэрнізме [Тэкст] /          І. Бажок // Творчество молодых’2008. – Гомель, 2008. – С. 138-139.
 • Кнігі і інтэрнет у ХХІ стагоддзі [Тэкст] / І. Бажок // Скарына і наш час. – Гомель, 2008. – С. 13-16.
 • Сусветныя эксперыменты і беларускі постмадэрнізм [Тэкст] / І. Бажок // Актуальные проблемы филологии. – Гомель, 2008. –         С. 68-73.
 • Праблема духоўнага ў апавяданнях Уладзіміра Гаўрыловіча [Тэкст] / І. Бажок // Рэгіянальнае, нацыянальнае і гульначалавечае ў літаратуры. – Гомель, 2009. – С. 174-175.
 • Інтэлектуалізм у паэзіі Міхася Баярына [Тэкст] / І. Бажок // Актуальные проблемы филологии. – Гомель, 2009. – С. 11-16.
 • Максім Багдановіч і інтэлектуальная паэзія [Тэкст] / І. Бажок // ІІІ Машеровские чтения: материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных /редколл. А.Л. Гладков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2009. – С. 225-226.
 • Інтэлектуальная паэзія [Тэкст] / І. Бажок // ХІ Республиканская научно-методическая конференция молодых учёных: сборник материалов. В 2 ч. Ч. 1. / под общей ред. К.К. Красовского – Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина , 2009. – С. 134-136.
 • Are you ready? [Тэкст] / І. Бажок // ЛіМ. – 2009. – № 40. – С. 6.
 • А сеціратура павісла! [Тэкст] / І. Бажок // ЛіМ. – 2009. –   № 42. – С. 4.
 • Інтэлектуалізм і філасафічнасць сучаснай беларускай паэзіі [Тэкст] / І. Бажок // Творчество молодых’2009. – Гомель, 2009. – С. 84-86.
 • Інтэлектуальная паэзія Ігара Бабкова [Тэкст] / І. Бажок // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре. – Гомель, 2009. – С. 143-145.
 • Інтэлектуалізм у сучаснай беларускай паэзіі [Тэкст] /         І. Бажок // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. – Мінск, 2010. – С. 86-90.
 • У пошуках вартасці [Тэкст] / І. Бажок // ЛіМ. – 2010. –        № 20. – С. 7.
 • Версіі вызначэння сутнасці паняцця “інтэлектуальны” ў адносінах да літаратуры [Тэкст] / І. Бажок // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 3 / редкол. : А.В. Бредихина (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – С. 22-27.  
 • Характарыстыка сусветнай і беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.: Урок беларускай літаратуры ў ІХ класе [Тэкст] / І. Бажок // Роднае слова.  – 2010. – № 7(271). – С. 74-76.   
 • Бажок, І. Эсэ: паэтыка жанру // Роднае слова. – № 11. – 2011. – С. 22-24.
 • Бажок, І. Запаветная эсэістыка Янкі Брыля // Полымя. – № 3. – 2012. – С. 123 – 127.
 • Бажок, І. Генезіс эсэістычнага жанру на Беларусі // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (76). – 2013. – С. 79 – 82.
 • Бажок, І. Беларуская эсэістыка пра каханне // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В.А. Зарва.]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 1. – 536 с. – С. 41 – 46.
 • Бажок, І. Жанрава-тэматычныя адметнасці эсэістычных твораў А. Бабарэкі і А. Разанава// Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (82). – 2014. – С. 42 – 45.
 • Бажок, І. Жанр эсэ ў творчасці Уладзіміра Караткевіча // Роднае слова. – № 8. – 2014. – С. 13 – 15.
 • Божок, И. Динамика представлений о культуре в белорусской эссеистике //  МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – Вип. 19. – Т. І (181). – К. :ВидавничийдімДмитра Бураго, 2016. – С. 369 – 373.
 • Божок, И. Эссе: (не)свободный жанр // Нёман. – № 7. – 2017. – С. 164 – 174.
 • Бажок, І. Беларуская эсэістыка 20 стагоддзя // BiałorutenistykaBiałostocka. – Т. 3. – Białostok. – 2011. – C. 177 – 189.
 • Бажок, І. Нацыянальныя і агульначалавечыя парадоксы ў эсэ У. Жылкі // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы міжнародных навуковых чытанняў [да 85-годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі], 7 – 8 кастрычніка 2010 года. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2010. – С. 74 – 77.
 • Бажок, І. Беларуская эсэістыка сёння. Паэтыка літаратурна-крытычнага эсэ // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей. Вып 4. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – C. 31 – 34.
 • Бажок, І. Развіццё эсэістычнага мыслення як неабходны кампанент літаратурнай адукацыі // VIII Международная научно-методическая конференция «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз» [материалы]: в 2 ч. Ч. 1  / редкол.: И. В. Семченко (гл. ред.), С. А. Хахомов (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 133 – 135.
 • А. Бажок, І. Філасофскае асэнсаванне рэчаіснасці ў эсэістыцы Л. Рублеўскай // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей. Вып7. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – C. 16 – 19.
 • Бажок, І. Заканамернасць узнікнення жанру эсэ // Спадчына І. Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства. Зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. І. Ф. Штэйнер (гал. рэд.), А. М. Мельнікава [і інш.]. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2016. – С. 29 – 33.
 • Бажок, І. Тэхніка стварэння эсэістычнага тэксту // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў : у 2 ч. ч. 1 / рэдкал. А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – 171 с.
 • Бажок, І. Эсэ ў сістэме жанраў // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей. Вып 11. / редкол.: Н.В. Суслова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – C. 12 – 16.
 • Бажок, І. Гісторыка-культурныя рэаліі ў эсэістыцы Віктара Казько // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Т. 3 (2014). – Kaunas, Lithuania: Vytautas Magnus University Press, 2014. – С. 464 – 468.
 • Эвалюцыя адлюстравання культурнага жыцця нацыі ў беларускай эсэістыцы // Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы. Материалы республиканской научной конференции 21 апреля 2016 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А.В. Никишова (гл. ред.), А.В. Демидович (отв. ред), З.Н. Козлова [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2016. – C. 128 – 132.
 • Бажок, І. Эсэ як сродак папулярызацыі сучаснай беларускай літаратуры // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 785.
 • Бажок, І. Парадоксы беларускайэсэістыкі // Материалы ХХVІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов (Переяслав-Хмельницкий, Украина, 28 июня 2017 г.) / редкол. В. П. Коцур (гл. ред.), С.Н. Рык [и др.]. – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», 2017. – Вып. 26. – С. 141 – 143.

 

2011 Бажок Ірына Аляксандраўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates