Яцухна Віктар Іванавіч

 

Спіс навуковых прац

Яцухна Віктара Іванавіча


1989 г.

Яцухно В.І. Аднаактовыя п'есы Уладзіслава Галубка // Беларуская літаратура. Выпуск 17. Мн., 1989. 0,45 друк. арк.

1990 г.

Яцухно В.І. На подступах да галоўнай тэмы (аднаактовыя п'есы Андрэя Макаёнка) // Беларуская літаратура. Выпуск 18. Мн., 1990. 0,45 друк. арк.

1991 г.

Яцухно В.І. Беларуская агітп'еса 20–30-х гадоў // Беларуская літаратура. Выпуск 19. Мн., 1991. 0,5 друк. арк.

Яцухно В.І. Магчымасці жанру (да праблемы даследавання беларускай аднаактовай драматургіі) // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1991. №6. 0,5 друк. арк.

1992 г. 

Яцухно В.І. Выдатны майстра малой формы (аднаактовыя п'есы Леапольда Ролзевіча) // Беларуская літаратура. Выпуск 20. Мн., 1992. 0,6 друк. арк.

Яцухно В.І. Малая драматычная форма ў творчасці Максіма Гарэцкага // Першыя Гарэцкія чытанні (Тэзісы дакладаў і паведамленняў). Горкі. 1992. 0,2 друк. арк.

Яцухно В.І. Незапатрабаваны рэзерв // Тэатральная Беларусь. 1992. № 5. 0,25 друк. арк.

1993 г.

Яцухно В.І. Пытанні тэатра і драматургіі ў літаратурна-крытычных працах Максіма Гарэцкага // Гарэцкія чытанні (Тэзісы дакладаў і паведамленняў). Горкі. 1993. 0,25 друк. арк.

1994 г. 

Яцухно В.І. Ля вытокаў беларускай драматургічнай скарыніяны // Скарына і наш час. Матэрыялы 1-й рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. Гомель. 1994. 0,2 друк. арк.

Яцухно В.І. П'еса Максіма Гарэцкага "Жартаўлівы Пісарэвіч" як адзін з лепшых і наватарскіх твораў беларускай літаратуры 20-х гадоў // Гарэцкія чытанні Матэрыялы дакладаў і паведамленняў (Магілёў, 17–19 лютага 1994 г). Мн., 1994. Частка 2. 0,2 друк. арк.

1995 г. 

Яцухно В.І. Талент і жыццё, аддадзеныя людзям: Да 100-годдзя з дня нараджэння Леапольда Родзевіча // Тэатральная Беларусь. 1995. № 3. 0,9 друк. арк.

1996 г.

Яцухно В.І. Уводзіны ў літаратуразнаўства: праграма курса, метадычныя рэкамендацыі, тэматыка кантрольных работ. Гомель, 1996. 27 с.

1997 г.

Яцухно В.І. Уласны востраў: Драматургу Яўгену Шабану споўнілася б 60… // Літаратура і мастацтва. 1997. 7 лютага. 0,2 друк. арк.

Яцухно В.І. Беларуская літаратура: дапаможнік для выкладчыкаў і слухачоў падрыхтоўчага аддзялення і падрыхтоўчых курсаў. Гомель, 1997. 2,27 друк. арк.

Яцухно В.І. Малая драматычная форма: вучэбна-метадычная распрацоўка для студэнтаў-філолагаў. Гомель, 1997. 1,37 друк. арк.

1998 г. 

Яцухно В.І. Аб вопыце работы па ўдасканаленню вучэбнай праграмы па курсу "Тэорыя літаратуры" // Актуальные вопросы научно-методической работы (Материалы докладов конференции 14–15 мая 1998 года). Часть 1. Гомель, 1998. С. 71—74.0,1 друк. арк.

1999 г.

Яцухно В.І. "Вясёлыя, бедныя, багатыя" (рэцэнзія на аднайменную кнігу драматургіі Г.Марчука) // Літаратура і мастацтва. 1999. 30 красавіка. 0,1 друк. арк.

2001 г.

Яцухно В.І. Асноўныя літаратуразнаўчыя метады і школы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў-філолагаў па курсу "Тэорыя літаратуры". Гомель, 2001. 2,67 друк. арк.

Яцухно В.І. Тэарэтыка-літаратурныя аспекты ў кнізе І.П.Шамякіна “Размова з чытачом” // Творчасць Івана Шамякіна ў кантэксце сучаснасці: Матэрыялы рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння пісьменніка (г. Гомель, 6 лютага 2001 г.). Гомель, 2001. 0,45 друк. арк.

Яцухно В.І. Л.С.Выготский и литературоведение // Л.С.Выготский и современная культурно-историческая психология: Материалы международной научной конференции. Гомель: ГГУ имени Ф.Скорины, 2001. С. 335–337. 0,1 друк. арк.

Яцухно В.І. Аб вопыце і методыцы выкладання тэорыі літаратуры ў слухачоў падрыхтоўчага аддзялення // Проблемы преподавания общеобразовательных дисциплин в средней школе и на факультете довузовской подготовки: Материалы ІІ областной научно-методической конференции. Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2001. С. 32–34. 0,1 друк. арк.

2002 г.

Яцухно В.І. Роля і месца ў навукова-даследчай рабоце бібліяграфічных выданняў (на прыкладзе бібліяграфічных даведнікаў па беларускай драматургіі) // История библиотечного дела и библиофильство. Материалы Межгосударственной научно-практической конференции. Гомель, 2002. С. 70–71. 0,1 друк. арк.

2003 г.

Яцухно В.І. Тэорыя літаратуры: Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў-філолагаў ВНУ. Гомель, 2003. 30 с.

Яцухно В.І. Драматургія Заходняй Беларусі (малыя формы і жанры) Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Выпуск 23. Гомель, 2003. С. 76-83.

2004 г.

Яцухно В.І. Рэгіянальнае  ў творах беларускай малафарматнай драматургіі ХVІ — першай трэці ХХ стст. // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 23–24 красавіка).—Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. С. 170-175.

Яцухно В.І. З вопыту выкарыстання камп’ютэрных тэхналогій у працы са студэнтамі-гуманітарыямі вну і вучнямі сярэдняй школы // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз»: Материалы международной научно-методической конференции (25—26 ноября 2004 г.): В 2 ч.—Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004.—Ч. 2.— С. 254—255.

Яцухно В.І. Беларуская малафарматная драматургія ХVІ — першай паловы ХХ стст.—Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004.—183 с.

Яцухно В.І. Творы малой драматычнай формы ў беларускай літаратуры ХІХ ст. // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2004.— №5 (26).— С. 155–160.

2005 г. 

Яцухно В.І. Мастацкае ўвасабленне эпохі Кірылы Тураўскага ў творах беларускай малафарматнай драматургіі пачатку ХХ ст. // Тураўскія чытанні: Матэрыялы Рэспублікаскай навукова-прак­тыч­най канферэнцыі (Гомель, 4 верасня 2004 г.). – Гомель: УА «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны», 2005. – С. 241—247.

2006 г. 

Яцухно В.І. Тэорыя літаратуры: Дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ. Гомель, 2006. 279 с.

Яцухно В.І. Малая драматычная форма ў творчасці Я. Купалы і Я. Коласа // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2006.— №1 (34).— С. 120–125.

Яцухно В.І. Літаратурнае краязнаўства ў школе і яго сувязь з праграмай для па­с­тупаючых у вну і вучэбнай праграмай філфакаў // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз»: Материалы международной научно-методической конференции (20 октября 2006 г.).— Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2006.— С. 349—350. (сум. 1,5 стр.)

2007 г. 

Яцухно В.І. Малыя формы ў драматургіі народнага і школьнага тэатраў Беларусі ХVІ – ХVІІІ стст. // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2007. № 3. С. 101-108.

Яцухно В.І. Беларуская літаратура: Вучэбная праграма курса для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення і падрыхтоўчых курсаў. Гомель, 2007. 35 с.

2008 г. 

Яцухно В.І. Аб методыцы аналізу твораў з улікам іх родавай, відавой і жанравай спецыфікі // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Высшая школа в условиях инновационного развития / Материалы научно-методической конференции (17-18 апреля 2008 г.) / В трех частях. Часть 3.— Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. С. 302-305.

Яцухно В.І. З кагорты адраджэнцаў // Родзевіч, Л.І. Творы: драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка, лісты / Леапольд Родзевіч; уклад., прадм., камент. В. Яцухны.— Мінск: Мастацкая літаратура, 2008.— С. 5-21.

Яцухно В.І. З вышыні мастакоўскага вопыту (тэарэтыка-літаратурныя пытанні на старонках кнігі І.П. Шамякіна “Карэнні і галіны”) // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2008.— № 6 (51).— Часть 1. — С. 194–199.

Яцухно В.І. І.П. Мележ-драматург (матэрыялы да спецкурса “Беларуская літаратура і тэатр”) // Сотні новых шчаслівых дарог рассцілае жыццё прад табою (Альманах навукова-даследчых і творчых работ вучняў і настаўнікаў гімназіі).— Гомель, 2008.— С. 7–9.

2009 г. 

Яцухно В.І. Новыя падыходы да структуры і кампанентнага складу літаратурнага твора пры выкладанні ў вышэйшай і сярэдняй школе // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз»: Материалы VII международной научно-методической конференции, Гомель, 21 мая 2009 г. В 2 ч. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009.— Часть 2. С. 219—222.

2010 г.

Яцухно В.І. Аб асаблівасцях арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па курсу “Тэорыя літаратуры” // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: инновационное управление вузом на основе системы менеджмента качества: в 3 ч. Ч. 3.– Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2010.– С. 144-147.

Яцухно В.І. Ля вытокаў беларускай гістарычнай драмы // “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, міжнародныя навуковыя чытанні. (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 7-8 кастрычніка 2010 г.: [да 85-годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І.Ф. Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.].— Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. с. 260-265.

2011 г.

Яцухно В.І. Геаграфія і літаратуразнаўства: спроба асэнсавання міжпрадметных сувязей // “Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы”, ІІІ Международная научно-практическая конференция, 21-22 апреля 2011 г.: [материалы] / редколлегия: Г.Н. Каропа (ответств. ред.) [и др.] . – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. С. 140-141.  

Яцухно В.І. Аб структуры і асаблівасцях змястоўнага напаўнення ВМК для студэнтаў-філолагаў // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: в 3 ч. Ч. 1.– Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2011.– С. 294-297.

Яцухно В.І. Спадчына і жыццёвы шлях Ф. Скарыны ў асэнсаванні Максімам Гарэцкім // “Скарына і наш час”, V Міжнародная навуковая канферэнцыя (2011, г. Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “Скарына і наш час”, 14-15 кастрычніка 2011 г.: [матэрыялы] / рэдкалегія: А.А. Станкевіч (гал. рэд) [і інш.] . – Гомель: ГДУ імя Ф. Скорины, 2011. С. 38-40.  

Яцухно В.І. Новыя аспекты вывучэння тэорыі літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз», VIIІ Международная научно-методическая конференция, Гомель, 12-13 мая 2011 г.:  [материалы]: В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: И.В. Семченко (гл. ред.), С.А. Хахомов (гл. ред.) [и др.]. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2011. С. 210—214.

 2012 г. 

Яцухно В.І. Эстэтычныя і тэарэтыка-літаратурныя пытанні ў кнізе І.Я. Навуменкі “Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч” // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкалегія: І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.], М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. С. 31-34.

2013 г.

Яцухно В.І. Некаторыя аспекты станаўлення беларускай дзіцячай драматургіі // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.— 2013.— № 1 (76). — С. 108–111.

 

                                                                                                                                        

2011 Яцухна Віктар Іванавіч. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates