Шынкарэнка Вольга Карпаўна

 

Спіс друкаваных прац

Шынкарэнка Вольгі Карпаўны

 

1991 г.

Шынкарэнка В.К. Спецыфіка паэтычнага ўвасаблення тэмы Радзімы і яе гісторыі ў творчасці А.Куляшова і У.Караткевіча // А.А.Куляшоў і вывучэнне яго творчасці ў ВНУ і школе ў кантэксце сучаснай беларускай літаратуры. Тэзісы навуковых дакладаў і паведамленняў ІІ-х Куляшоўскіх чытанняў. . – Магілёў: МПІ, 1991. – 70 с. – С. 26 –27

Шынкарэнка В.К. "Родны кут мой – стык рэспублік трох…" // Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа: Матэрыялы навуковых чытанняў (Гомель, 25 красавіка 1991 г.). – Гомель: ГДУ, 1991. – 91 с. – С. 68 – 70

Шынкарэнка В.К. Сучасная гістарычная проза і творчасць У.Караткевіча // Беларуская літаратура. Міжвед.зборнік. Вып.19. – Мн.: Універсітэцкае, 1991. – С. 81 – 87

1992 г.

Шынкарэнка В.К., Ляшчынская В. А. Метадычныя рэкамендацыі і кантрольныя работы па беларускай літаратуры для слухачоў завочных падрыхтоўчых курсаў і абітурыентаў:  вучэбна-метадычны дапаможнік. – Гомель: ГКІ, 1992. – 70 с. – 70/ 35 с.

Шынкарэнка В.К. Аповесць "Чазенія" У.Караткевіча і яе мастацкія асаблівасці // Беларуская літаратура. Міжведамасны зборнік. Вып.20. –Мн.: Універсітэцкае, 1992. – С.92 –98

1993 г.

Шынкарэнка В.К. У. Караткевіч і праблемы нацыянальнага адраджэння // Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі.(22-23 красавика 1992 года). – Гродна:  ГрДУ,  1993. – 139 с.  – С. 134 – 137

Шынкарэнка В.К. Роля аўтара-апавядальніка ў ідэйна-мастацкай сістэме паэмы "Новая зямля" Я.Коласа // Каласавіны: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю выхаду ў свет паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”. – Мн.:Літ.музей Я.Коласа, 1993. – 88 с.  – С. 54 – 56

Шынкарэнка В.К. Канцэпцыя нацыянальнага характару ў аповесці М.Гарэцкага "Дзве душы" // Гарэцкія чытанні: Тэзісы дакладаў і паведамленняў (г. Горкі, 17-19 лютага 1993 г.). – Горкі: Бел.сельскагаспадарчая акадэмія, 1993.  – 148 с. – С.131 – 134

Шынкарэнка В.К. Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік: У 6 т.: Кісялёў Г., Пяткевіч А., Савік Л. і інш. – Т. 2. – Мн.: БелЭн, 1993. – 541 с. – С. 29 – 30

1994 г.

Шынкарэнка В.К. Смех і слёзы пана Пісарэвіча // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў (г. Магілёў, 17-19 лютага 1994 г.). – Ч. 2. – Мінск: МВГО “Белгост”, 1994. – 118 с. – С. 92 – 94

Шынкарэнка В.К. Няўрымслівасць душы і веліч духу // Маладосць. – 1994. – № 12. – С. 201 – 204

Шынкарэнка В. К., Сувалава А. М. Метадычныя парады студэнтам-філолагам па курсу "Уводзіны ў літаратуразнаўства": вучэбна-метадычны дапаможнік. – Гомель: ГДУ, 1994. – 57 с. – 57/28

Шынкарэнка В.К. Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік: У 6 т.: Кісялёў Г., Пяткевіч А., Савік Л. і інш. – Т. 3. – Мн.: БелЭн, 1994. – 585 с. – С. 388

Шынкарэнка В.К. Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік: У 6 т.: Кісялёў Г., Пяткевіч А., Савік Л. і інш. – Т. 4. – Мн.: БелЭн, 1994. – 524 с. – С. 131, 297 – 298

1995 г.

Шынкарэнка В.К.  Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік: У 6 т.: Кісялёў Г., Пяткевіч А., Савік Л. і інш. – Т. 5. – Мн.: БелЭн, 1995. – 480 с. – С. 136, 384, 391

Шынкарэнка В.К. Пад ветразем дабра і прыгажосці: манаграфія. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 175 с.

Шынкарэнка В.К. Адметнасці паэтыкі гістарычных апавяданняў У.Арлова // І-ыя навуковыя чытанні, прысвеч. С.Некрашэвічу. Мат-лы дакладаў і паведамленняў. – Гомель: ГДУ, 1995. – С. 70 – 73

Шынкарэнка В.К. Паэтычны свет аповесцей У.Арлова і сучасная гістарычная проза // Славянские литературы в контексте мировой: Материалы докладов международной научной конференции (Минск, 17-20 октября 1995 г.). – Минск.: БГУ, 1995. – 400 с. – С. 149 – 154

1996 г.

Шынкарэнка В.К. Прастора і час у рамане Л.Дайнекі "Жалезныя жалуды" // Праблемы адукацыі, навукі, культуры беларускага Палесся: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (22-23 лістапада 1996 года. Г. Мазыр). – Ч.ІІ. – Мазыр: МПІ, 1996. – 156 с. – С. 151 – 152

Шынкарэнка В.К. Паэтыка гістарычнага раманнага цыкла Л.Дайнекі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе.(Проблемы теоретич. и исторической поэтики). Мат-лы междунар. научной конф. – Гродно: ГрДУ, 1996. – С. 219 –223

1997 г.

Шынкарэнка В.К. Гэта капрызная пані Гісторыя // Літаратура і мастацтва. – 1996.

Шынкарэнка В.К. Міфа-паэтычныя элементы ў творчасці Ю.Брэзана і У.Караткевіча // Кантакты і дыялогі. – 1997. – № 1. – С. 7 – 9

Шынкарэнка В.К. Бясконцае ўзвышэнне духу // Скарына і наш час. Матэрыялы ІІ-й рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ, 1997. – С. 32 – 35

Шынкарэнка В.К. Аб некаторых асаблівасцях паэтыкі гістарычнага жанру ў беларускай і рускай літаратурах // Беларусіка. Кніга 6. Беларусь паміж Усходам і Захадам: праблемы міжнацыянальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння,дыялогу і сінтэзу Ч.2. – Мінск: ННАЦ імя Ф.Скарыны, 1997. – С. 319 – 324

Шынкарэнка В.К. Гісторыя і сучаснасць у раманах А.Кусьневіча і А.Асіпенкі // ІІІ-ыя навуковыя чытанні, прысвечаныя  С.Некрашэвічу: Мат-лы навук. канф. – Гомель: ГДУ, 1997. – С. 113 – 118

1998 г.

Шынкарэнка В.К. Паэтыка як літаратурны тэрмін // Перспектывы развіцця і функцыянавання нарматыўнай лексікі: Артыкулы і матэрыялы міжнар.навукова-метадычнай канферэнцыі (22-23 мая 1998 г.). – Гомель: ГДУ, 1998. – 239 с.  – С. 145 – 147

Шынкарэнка В.К. Гістарычны жанр: спецыфіка даследавання // Актуальные вопросы научно-методической работы. (Материалы докладов конференции). – Ч.2. – Гомель: ГДУ, 1998. – С. 84 –87

Шынкарэнка В.К. Асаблівасці паэтыкі гістарычнай прозы В.Іпатавай // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе: Матэрыялы міжнар.навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (15-17 снежня 1997 г.). – Ч.2 / Пад рэд. Л. А. Мурынай, Ф. М. Літвінка. – Мінск: БДУ, 1998.  – 149 с. – С.28 – 30

Шынкарэнка В.К. Скрозь хмары прабіцца маланкай // Полымя. – 1998. – № 3. – С. 289 –294

Шынкарэнка В.К. Праз зоркі да сябе // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 3 красавіка. – С. 6 – 7

Шынкарэнка В.К. Самапавага літаратуры // Алесь Адамовіч і час. Матэрыялы чытанняў. Тэматычны зборнік. –Мінск: НАНБ, 1998. – С. 61 – 62

Шынкарэнка В.К. Родных гоняў расткі // Палессе: Літаратурна-гістарычны і грамадска-культурны часопіс. – 1998. – № 6. – 188 с. – С. 112 –116

Шынкарэнка В.К. Святло і цені гісторыі // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа.Зборнік матэрыялаў. –Мазыр: МПІ, 1998. – С. 358 – 360

Шынкарэнка В.К. Слухаючы пошум вякоў // Тэрмапілы. – Беласток, 1998. – №1. – С. 62 – 67

Шынкарэнка В.К.  Вобразная сістэма гістарычнай аповесці В.Іпатавай "Агонь у жылах крэменю" // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретич. и историч. поэтики): Материалы междунар. научной конференции / Под ред. Т. Е. Автухович. В 2 ч. Ч.І – Гродно: ГрДУ, 1998. – 388 с. – С. 468 –472

Шынкарэнка В.К. "І людзі зведаюць аб прадзедах сваіх…" // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы міжнароднага кангрэса (Мінск, 20-21 кастрычніка 1998 г.). – Кн.2. – Мінск: БДПУ, 1998. – 144 с. – С. 34 – 37

1999 г.

Шынкарэнка В.К. Мелодыя жывога слова // Полымя. – 1999. – № 2. – С. 207 –213

Шынкарэнка В.К. Планідаманада зямнога летуценніка // Полымя. – 1999. – № 4. – С. 297 – 303

Шынкарэнка В.К. Зіхоткасць сціплае душы //  Літаратура і мастацтва. – 1999. – 23 красавіка. – С. 6

Шынкарэнка В.К. Паэтыка гістарычнага жанру (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы) // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: Матэрыялы ІІІ-й Міжнар. навук. канф. (Мінск, 18-20 лістапада 1997 г.). У дзвюх частках. – Ч. 2. – Мінск: БДУ, 1999. – 193 с. – С. 185 – 188

Шынкарэнка В.К. Узаемаўплыў беларускай і украінскай літаратур // Культура беларускага пагранічча. Тэматычны зборнік навуковых прац. – Кн. 6 / Культура беларуска-ўкраінска-расійскага сумежжа. – Горкі – Брэст: Міжнар. Акадэмія вывучэння нац. меншасцей; Бел.сельскагаспадарчая акадэмія, 1999. – 117 с. – С. 64 – 67

Шынкарэнка В.К. На скрыжалях гісторыі: асоба і час у творчасці К. Тарасава // Скарына і наш час. Матэрыялы І-й міжнар. навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ, 1999. – 167 с.  – С. 157 – 162

Шынкарэнка В.К. Вобраз-сімвал у паэтыцы гістарычных раманаў Л.Дайнекі // IV-ыя навуковыя чытанні, прысвечаныя С.Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ, 1999. – С. 216 – 220

Шынкарэнка В.К. На скрыжалях гісторыі: Асаблівасці паэтыкі гістарычнага жанру: манаграфія. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1999. – 145 с.

Шынкарэнка В.К. Шукаць суладдзя рытмаў // Літаратура і мастацтва. – 1999. – 10 снежня. – С. 6 – 7

2000 г.

Шынкарэнка В.К. Песня даспелага сонца / У кн.: У кн.: Сляза пякучая Айчыны. Творчы партрэт Яна Чыквіна. – Беласток: "Белавежа", 2000. – С. 80 – 91

Шынкарэнка В.К. На мяжы тысячагоддзяў // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: Актуальныя праблемы выкладання / Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (27 красавіка 2000 года, Гродна) / Пад рэдакцыяй М.У.Мікуліча. – Гродна: ГрДУ, 2000. – 334 с.  –  С. 241 – 246

Шынкарэнка В.К. Сучасная беларуская літаратура: агульны стан і перспектывы развіцця: літар.біяграфічны

даведнік. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2000. – 59 с.

Шынкарэнка В.К. Вечны, як Зніч, Купала // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук.канф. (27 кастрычніка 1999 года, Гродна) / Пад рэд. М.У.Мікуліча. – Гродна: ГрДУ, 2000. – 157 с.  – С. 6 – 10

Шынкарэнка В.К. У падарожжы праз імглу стагоддзяў // Полымя. – 2000. – №1. – С. 282 – 292

Шынкарэнка В.К. Самота на градах жыцця // Тэрмапілы. – Беласток, 2000. – №3. – С. 208 – 211

Шынкарэнка В.К. "І пайду да светлых я вытокаў…" // Літаратура і мастацтва. – 2000. – 28 ліпеня. – С. 7

Шынкарэнка В.К. Нацыянальнае і агульначалавечае ў паэтычнай сістэме Уладзіміра Караткевіча // Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце: Навуковы зборнік / Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2000. –Беларусіка – Albarutenica: Кніга 16. – 272 с. – С. 53 – 57

Шынкарэнка В.К. Спрачацца з нябытам: Гістарычная проза Кастуся Тарасава // Роднае слова. – 2000. – №3. – С. 17 – 21

Шынкарэнка В.К. Душа і слова: Аповесць В.Іпатавай "Чорная княгіня" / У кн.: У кн.: Terra Alba. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня нараджэння А.Куляшова) / Рэд. С.І.Даніленка і Я.Я.Іваноў. – Мн.: "Маладзёжная навуковае таварыства", 2000. – С. 179 – 182

Шынкарэнка В.К. Раман В.Іпатавай “Залатая жрыца Ашвінаў” // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф. (Мінск, 12 – 14 кастрычніка 1999 года). У дзвюх частках. Ч. 1 / Рэдкал.: С.Я.Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мн.: БДУ, 2000. – С. 253 – 256

Шынкарэнка В.К. Нам возрождаться – через возвращение // Беларусь. – 2000. – № 9. – С. 40 – 42

57. Па прыступках – да неба //  Крыніца. – 2000. – №11-12. – С. 49 – 58

2001 г.

Шынкарэнка В.К. Мы – працяг да другіх пакаленняў // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. 28 – 30 верасня 2000 г. – Брэст: БрДУ, 2001. – 318 с.  – С. 306 – 309

Шынкарэнка В.К. "І вялікай любові малыя грахі…" // Крыніца. – 2001. – №3. – С. 34 – 40

Шынкарэнка В.К. "Душой імкнемся ўвысь…" // Полымя. – 2001. – № 4. – С. 307 –311

Шынкарэнка В.К. З нябытам вечнасці змагацца // Крыніца. – 2001. – № 5. – С. 25 – 30

Шынкарэнка В.К. "Светлы мой, бялюткі ты мой хлопчык…" // Крыніца. – 2001. – № 6. – С. 25 – 30

Шынкарэнка В.К. Апавяданне – гэта сур'ёзна // Беларуская літаратура: Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. – Выпуск 21. – Гомель: Выдавецтва ГДУ, 2001. – 183 с. – С. 61 – 69

Шынкарэнка В.К. З верай у чалавечнасць: Адметнасці вобразна-паэтычнай сістэмы сучаснай беларускай літаратуры: манаграфія. – Гомель: РНПУП "РАТОН", 2001. – 200 с.

Шынкарэнка В.К.  Урокі мінуўшчыны: Сучасная беларуская проза пра  гісторыю: манаграфія. – Гомель: РНПУП "РАТОН", 2001. – 116 с.

Шынкарэнка В.К. У кожнага свой шлях // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы навук. канф. У 2 частках. Ч.ІІ. – Гомель: ГДУ, 2001. – 97 с.  – С. 93 – 95

Шынкарэнка В.К. Час рабіць выбар // Полымя. – 2001. – № 7. – С. 263 – 267

Шынкарэнка В.К. Узбагачацца праз еднасць // Літаратура і мастацтва. – 2001. – 17 жніўня. – С. 6 – 7

Шынкарэнка В.К. Адметнасць голасу (лірыка Р.Баравіковай у паэтычным кантэксце) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ (Мінск, 16-18 кастрычніка 2001 г.). У трох частках. – Ч.1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай / Рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мн.: БДУ, 2001. – 218 с. – С. 199 – 206

Шынкарэнка В.К. Рака "Каліноўшчыны" ў беларускай і суседніх літаратурах // Скарыназнаўства. Кнігазнаўства. Літаратуразнаўства: Матэрылы ІІІ міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый"  (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал..: У. Конан (гал.рэд.) і інш. – Мн.: Беларускі кнігазбор", 2001. – 364 с. – С. 309 – 314

Шынкарэнка В.К. Шляхам Беларусі ў свет шырокі… // Уладзімір Караткевіч і сучаснасць: Зборнік артыкулаў (Рэдкал.: А. Л. Верабей (адказны рэд.) і інш.). – Наваполацк: Выд-ва "Полацкі дзяржаўны універсітэт", 2001. – 215 с.  – С. 27 – 33

Шынкарэнка В.К. З белавежскіх сховаў словы (анталагічнае выданне "Беларускія пісьменнікі Польшчы") // Шлях да ўзаемнасці: Мат. VIII Міжнар.навук.канф. / Пад рэд. І.Крэня, М.Кандрацюка; Дзярж. кам. па справах рэлігій і нацыянальнасцей РБ. Гродзенскі аблвыканкам. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 354 с.  – С. 109 – 118

Шынкарэнка В.К. У кожнага свой шлях // Маладосць. – 2001. – № 11. – С. 230 – 236

2002 г.

Шынкарэнка В.К. На шляху да самаадкрыцця // Педагогика искусства: история, современное состояние, перспективы развития. Материалы республиканской научно-практич.конф. (Мозырь, 12-13 декабря 2000 г.) / Под ред. доктора педагогич.наук В.И.Анисимова. – Мозырь: МГПИ, 2002. – 252 с.  – С.179 – 184

Шынкарэнка В.К. Калі ажывае гісторыя… // Крыніца. – 2002. – № 2(73). – С. 48 – 66

Шынкарэнка В.К. Прасцяг бясконцы ў дзіды часу // Літаратура і мастацтва. – 2002. – 12 красавіка. – С. 6 – 7

Шынкарэнка В.К.Слухаць сэрцам // Полымя. – 2002. – № 3-4. – С. 239 – 258

Шынкарэнка В.К.  Гістарычны жанр як самастойная мастацкая адзінка // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманіт. навук. – 2002. – 128 с.  – № 4. – С. 101 – 105

Шынкарэнка В.К. Узняцца, каб рухацца далей (Сённяшняя проза пра адвечнае) // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні. Матэрыялы навук.канф. (24 кастрычніка 2001 года, Гродна) / Пад рэд. У.І.Каялы, І.Я.Лепешава. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 392 с.  – С. 116 – 122

Шынкарэнка В.К. Нарэшце вярнуліся // Тэрмапілы. – 2002. – № 6. – С. 226 – 230

Шынкарэнка В.К. Усе дарогі вядуць да дому // Слово и время. Первые научные чтения, посвященные памяти В.Н.Соболенко: Сборник научн. статей / Отв.ред.Л.Л.Ермакова. – Гомель: УО"ГГУ им.Ф.Скорины", 2002.  – 253 с. – С. 183 – 189

Шынкарэнка В.К. У сне жыцця ёсць хвіля прыгажосці… // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі / Пад рэд. Міхала Кандрацюка: Матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (20-22 ліпеня 2001).Bialystok:Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2002. – 387 с.  – С. 247 – 250

Шынкарэнка В.К. Быць зямлі сваёй сынам: З паэтам і празаікам Л.Дайнекам гутарыць В.Шынкарэнка // Літаратура і мастацтва. – 2002. – 25 кастрычніка. – С.5

Шынкарэнка В.К. Міндоўг і ўтварэнне ВКЛ (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы) // Studia Slawistyczne: Materiały z międzynarodowej konferencji naucowej. Białystok-Supraśl, 27 – 29 maja 2002 / Pod red. Zofii Abramowicz. – Białystok: Uniwersitet w Bjalymstoku, Institut Filologii Wschonioslowjanskiej, 2002. – 248 с. – С. 46 – 52

Шынкарэнка В.К. Нястомных пошукаў дарога. Праблемы паэтыкі сучаснай гістарычнай прозы: манаграфія  -- Мінск: "Беларуская навука", 2002. – 208 с.

Шынкарэнка В.К. Часам пакліканыя // Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнародн. навук. Канферэнцыі (16-17 мая). У дзвюх частках. Ч.І.  –Гомель: ГДУ, 2002. – 246 с. – С. 168 – 174

Шынкарэнка В.К. Ідэал у творчасці У.Караткевіча // Грамадскія ідэалы: нацыянальныя традыцыі, сучасны стан, погляд у будучыню. / Матэрыялы навук. канф. (Мінск, 26-27 лістапада 1998 г.: Навук.збор. Рэдкал.: Л.М. Канаплянік-Уладыкоўская (гал.рэд.) і інш. // Беларусіка – Albarutenica. – 2002. – Вып. 13. – Мінск: ННАЦ імя Ф.Скарыны, 2002. – 224 с.  –  С. 119 – 122

2003 г.

Шынкарэнка В.К. Сучасная беларуская гістарычная проза: жанравая своеасаблівасць // Studia wschdniosłowiańskie / Red.: Halina Twaranovicz. – Białystok. –2003. – T 3. – С. 71 – 84

Шынкарэнка В.К. Станаўленне і развіццё беларускай прозы пра мінулае // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманіт. навук. – 2003. – № 1. – 128 с. – С. 92 – 96

Шынкарэнка В.К. Абнаўленне жанравай прыроды сучаснага гістарычнага рамана (“Літоўскі воўк” А.Наварыча) // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце / Матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф. (“Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск, БДУ, 8 – 10 кастрычніка 2003 г.). У дзвюх частках. Ч.2. Тыпалогія. Кантакталогія. Тэорыя літаратуры і культуры / Пад аг.рэд. д.ф.н. праф. І.А.Чароты. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – С. 262 – 266

Шынкарэнка В.К. Гістарычны жанр у сучаснай беларускай літаратуры (Матэрыялы для аглядавых тэм і ўрокаў пазакласнага чытання // Беларуская мова і літаратура. –2003. – № 3. – 127 с.  – С. 75 – 92

Шынкарэнка В.К. Народна-легендарнае і міфалагічнае ў творчай сістэме У.Караткевіча // Веснік Мазырскага педуніверсітэта. – 2003. – №8. – С. 95 – 100

Шынкарэнка В.К. Спасцігаць не для забыцця: па выбраных старонках сучаснай беларускай прозы //  Роднае слова. – 2003. – № 4. – С. 13 – 18

Шынкарэнка В.К. Сіла і мудрасць крылаў гісторыі // Слова і час. Навук.чытанні, прысвеч. памяці У.В.Анічэнкі: Зборнік артыкулаў: У 2 ч. – Ч.1. –Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2003. – С. 265 – 273

Шынкарэнка В.К. Праўда жыцця, ці Спраўджанае жыццё // Тэрмапілы. – 2003. –  №7. – С. 97 – 100

Шынкарэнка В.К. Нацыянальны свет паэзіі Л.Геніюш / Культура Гродзенскага рэгіёну: Праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага   сумежжа. Зб.навук.прац  / Рэдкал.: праф.Пяткевіч А.М. (адк.рэд.) і інш. – Гродна: ГрДУ, 2003. – 399 с. – С. 378 – 382

Шынкарэнка В.К.  “Спіць у магілах мая Беларусь…” // VI Навук.чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акад. НАН Беларусі С.М.Некрашэвіча: Зб. навук. арт. (г.Гомель, 23 мая 2003 г.) / Гал. рэд. А.А.Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. –С. 341 – 346

Шынкарэнка В.К. “Непагашаных думаў агонь…” // Слово и время: Материалы научн. конф., посвящ. 60-летию Н. Н. Воинова (Гомель, 25-26 сентября): В 2 ч. – Ч. 1 / Под общ.ред. Л. Л. Ермаковой, И. И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2003. – 262 с. – С. 231 – 236

Шынкарэнка В.К. Леанід Дайнека / У кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 4. Кн. 2. 1998-2000 / Нав.рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С.Лаўшук. – Мінск: Бел.навука, 2003. – С. 466 –494

Шынкарэнка В.К. Раіса Баравікова // У кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т.  Т. 4. Кн. 2. 1998-2000 / Нав.рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С.Лаўшук. – Мінск: Бел.навука, 2003. – С. 568 –590

Шынкарэнка В.К. Мастацкія пошукі сучаснай гістарычнай прозы // Рэспубліканскія купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук. канф. (24 кастрычніка 2003 года, Гродна) / Пад рэд. У. І. Каялы. – Гродна: УА “ГрДУ імя Янкі Купалы”, 2003. – 419 с. – С. 260 – 263

2004 г.

Шынкарэнка В.К. Прыпадаючы да вытокаў… // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 16 студзеня. – С. 6

Шынкарэнка В.К. Журботны спеў Палесся // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся / Матэрыялы Міжнар.навук. канф. (Гомель, 20-21 мая 2004 г.). – У 2-х ч. – Ч. 1. / Гал.рэд. А.А.Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – С. 260 – 267

Шынкарэнка В.К. Гістарычная навела Я.Сіпакова: адметнасці зместу і формы // Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: Гісторыя, сучасны стан, перспектывы  /Матэрыялы Міжнар.навук.канф. (Брэст, 18-19 снежня 2003 г.). – У 2-х ч. – Ч.1. /Пад рэд.М.І.Мішчанчука. – Брэст: УА “БрДУ імя А.С.Пушкіна”, 2004. – 250 с.  – С. 227 – 231

Шынкарэнка В.К. Узнаўленне мінулага ў навелістычным цыкле Я.Сіпакова “За смугою” // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Беларуская літаратура. – 2004. – № 5 (26). – С. 150 – 154

Шынкарэнка В.К. Малы і вялікі свет Панароўя // Тэрмапілы. – 2004. – №8. – С. 268 – 272

Шынкарэнка В.К. Малое ратуе вялікае // Слово в культуре: Сб.научн.ст. В 2 ч. – Ч.2: Художественный текст в современном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі /Под общ. ред. В.Н.Калмыкова, И.И.Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2004. – С. 350 – 356

Шынкарэнка В.К. Феномен паэтыкі гістарычнага жанру // Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навук. канф., прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння праф.У.В.Анічэнкі (7 кастр.2004 г.) / Рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал.рэд) і інш. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – 367 с. – С. 215 – 222

Шынкарэнка В.К. “Каб рунела зерне тое…” // Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навук. канф., прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння праф.У.В.Анічэнкі (7 кастр. 2004 г.) / Рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал.рэд) і інш. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – С. 222 – 225

2005 г.

Шынкарэнка В.К. Паэтыка гістарычнага жанру: асноўныя адзнакі і заканамернасці развіцця // Тураўскія чытанні: Матэрыялы рэспубл. навукова-практычнай канферэнцыі (Гомель, 4 верасня 2004 года) / Адк.рэд.У.І.Коваль. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005. – 249 с. – С. 237 – 240

Шынкарэнка В.К. Паэтыка гістарычнага жанру (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы): Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук. – Мінск, 2005. – 40 с.

Шынкарэнка В.К. Па няпростаму шляху да прошчы: жанравая дынаміка беларускай гістарычнай прозы пачатку ХХІ стагоддзя // Белорусская литература и мировой литературный процесс: Междунар.научный сб. Выпуск первый /Отв. ред. А. А.Гугнин. – Новополоцк: УО “ПГУ”, 2005. – 444 с. – С. 224 – 233

Шынкарэнка В.К. Асаблівасці майстэрства Янкі Сіпакова-празаіка (апавяданні апошніх гадоў) // Studia Wschodniosłowiańskie /Red.Naczalny Halina Twaranowicz. – T. 5. – Białystok. – 2005. – C. 97 – 114

Шынкарэнка В.К. Чалавек і гісторыя ў прозе Л.Дайнекі і К.Тарасава // VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: міжнар.навук.канф. (2005, Гомель). Зборнік навуковых артыкулаў / Рэдкал.А.А.Станкевіч і інш. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005. – 349 с. – С. 280 – 284

Шынкарэнка В.К. Дынаміка паэтыкі гістарычнага эпасу ў літаратуры апошніх дзесяцігоддзяў // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: Материалы Х междунар.науч.конф., 19-21 сент. 2004, г. Гродно: в 2 ч. Ч. 2 / Отв.ред. Т.Е.Автухович, А.С.Смирнов. – Гродно: ГрГУ, 2005. – 386 с. – С. 78 – 83

Шынкарэнка В.К. З увагай да сховаў душы і старога дома // Тэрмапілы. – 2005. –  №9. – С. 252 – 256

Шынкарэнка В.К. Выспы лёсу абярог верасовы // Тэрмапілы. – 2005. – №9. – С. 261 – 263

Шынкарэнка В.К. Апазіцыя “мінулае – сучаснае” ў беларускай гістарычнай прозе апошніх гадоў // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу/ Матэрыялы Рэспубліканскай навук.канф. (Мінск, 31 мая 2004 года). – Мінск: Інстытута літаратуры імя Я.Купалы НАН Беларусі, 2005. – 251 с. – С. 241 – 245

Шынкарэнка В.К. Адметнасці паэтычнай структуры сучаснай гістарычнай прозы // Пятрусь Броўка і яго час /Матэрыялы Рэспубліканскай навук.канф. (Мінск, 24 чэрвеня 2005 года) Рэдкал.: д.ф.н. С.С.Лаўшук, д.ф.н. М.І.Мушынскі. – Мінск: Інстытута літаратуры імя Я.Купалы НАН Беларусі, 2005. – 159 с. – С. 143 – 151

2006 г.

Шынкарэнка В.К. Спецыфіка паэтыкі сучаснай гістарычнай прозы // Известия Гомельского государственного университета. – 2006. – №1(34). – С. 115 – 119

Шынкарэнка В.К. Прыцягненне і холад асіметрыі // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: Зб.навук.арт./ рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал.рэд.) [і інш.]; М-ва адук.РБ, Гомельскі дзярж.ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны, 2006. – 431 с. – С.215 – 219

Шынкарэнка В.К. Ян Чыквін. Па прызванні і абавязку // Studia Wschodniosłowiańskie /Red.Naczalny Halina Twaranowicz. – T. 6. – Białystok. – 2006. – C.305 – 309

Шынкарэнка В.К. Этна-гістарычны і філасофскі кантэкст раманаў Л.Рублеўскай // Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё: Матэрыялы рэсп.навук.канферэнцыі (Мінск, 11 мая 2006 г.) /Адказны рэд. д.ф.н., член.-кар.НАН Беларусі Лаўшук С.С. – Мінск: Бел.навука, 2006. – 367 с. – С. 352 – 358

Шынкарэнка В.К. Рублеўская Людміла / Беларускі  фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2 (Л – Я). / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2006. – 832 с.– С.442

Шынкарэнка В.К. Малая празаічная форма ў беларускай літаратуры Беласточчыны // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: Матэрыялы ХІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці” (Беласток, 15-16 ліпеня 2005) / Пад рэд. М.Кандрацюка, Б.Сеченя. – Беласток: Выд-ва Універсітэту ў Беластоку, 2006. – 443 с. – С. 85 – 95

2007 г.

Шынкарэнка В.К. Проза Л.Рублеўскай: асаблівасці жанрава-стылявой сістэмы // Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практ.канферэнцыі, Мазыр, 24-25 мая 2007 г. /адказны рэдактар А.У.Сузько; УА МДПУ імя І.П.Шамякіна. – Мазыр: УА МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2007. – 251 с. – С. 174 – 178

Шынкарэнка В.К. Асноўныя кірункі развіцця сучаснай беларускай прозы // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу, 18 мая 2007 г. [Зборнік навуковых артыкулаў]: У 2 ч. – Ч. 2 /рэдкал.: А.А.Станкевіч [і інш.] – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 277 с. – С. 267 – 273

Шынкарэнка В.К. Малыя эпічныя формы ў сучаснай беларускай прозе // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб.науч.ст.: в 2 ч. /отв.ред. Т.Е.Автухович. – Минск: РИВШ, 2007. – Ч. 1. – 356 с. – С. 342 – 345

Шынкарэнка В.К. У перспектыве цішыні, мудрасці (Рэц. на кн.: Янка Сіпакоў. Наталенне смагі: дзённік настрою. – Мн., 2007) // Тэрмапілы. – 2007. – № 11. – С. 304 – 307

Шынкарэнка В.К. Рэц. на кн.: Уладзімір Саламаха. Сусвет дабрыні: эсэ, артыкулы, дыялогі (Мн., 2005) // Studia Wschodniosłowiańskie. – T. 7. – Białystok, 2007. – 427 s. – S. 415 – 417

Шынкарэнка В.К. Незамкнёнае кола жыцця / У кн.: Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1968 – 2008 гг. / Пад рэд. Яна Чыквіна. – Беласток: БЛА “Белавежа”, 2007. – 322 с. – Ч.1. –  С. 61 – 71

Шынкарэнка В.К. Праўда жыцця, ці Спраўджанае жыццё / Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1968 – 2008 гг. / Пад рэд. Яна Чыквіна. – Беласток: БЛА “Белавежа”, 2007. – 322 с. – Ч.3. – С. 221 – 226

Шынкарэнка В.К. Слухаючы пошум вякоў / У кн.: Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1968 – 2008 гг. /Пад рэд. Яна Чыквіна. – Беласток: БЛА “Белавежа”, 2007. – 322 с. – Ч.3. – С. 233 – 239

Шынкарэнка В.К. Ф.Сіўко: прыняцце і пераадоленне межаў // Міжнародная навуковая канферэнцыя “Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 19-20 верасня 2007 г.: [прысвеч. памяці народнага пісьменніка Беларусі І.Шамякіна: матэрыялы]: у 2 т. Т. 2 / рэдкал.: I.Ф.Штэйнер (адказ. рэд.) [і інш]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 185 с. –  С. 170 – 175

Шынкарэнка В.К. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэбная праграма курса для студэнтаў спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская філалогія: Вучэбная праграма. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2007 – 35 с.

Шынкарэнка В.К. Сучасная літаратура Беларусі: вучэбная праграма курса для студэнтаў спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская філалогія. У 2 частках. Ч. 1. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2007 – 58 с.

Шынкарэнка В.К. Сучасная літаратура Беларусі: вучэбная праграма курса для студэнтаў спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская філалогія. У 2 частках. Ч. 2. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2007 – 55 с.

2008 г.

Шынкарэнка В.К. Айчыны неўміручы скарб // Наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития: материалы Междунар. Науч.-практ.конф., г.Мозырь, 27-28 марта 2008 г.: в 2 ч./редкол.: В.В.Валетов (гл.ред.) [и др.]. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П.Шамякина, 2008. – Ч. 2. – 329 с. – С. 316 – 319

Шынкарэнка В.К. Генаш В. С., Шынкарэнка В. К. Каб музыку зямлі пачуць. Добрушчына літаратурная / Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / пад агульнай рэд. Станкевіч А.А.: Калектыўная манаграфія. – ААТ “Полеспечать”, 2008. – 280 с. – С. 74 – 160

Шынкарэнка В.К. Літаратура як адзіная кніга пра жыццё //  Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю НАН Беларусi, Мiнск, 28 мая 2008г. / Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Я.Коласа i Я. Купалы НАН Беларусi. – Мiнск: Права i эканомiка, 2008. – 550 с. – С. 529 – 535

Шынкарэнка В.К. Любові светлае цяпло (інтымная лірыка М.Ждановіча) // Восточные славяне: историческая и духовная общность: Междунар. науч.-практ. конференция, [посв. 15-летию Общества Кирилла Туровского: материалы] / редкол.: В.И. Коваль (отв.ред.) [и др.]  – Гомель: «ГГУ им. Ф.Скорины», 2008 . – 235 с. – С. 230– 233

Шынкарэнка В.К. Семантыка вобраза сонца ў лірыцы Я. Сіпакова // “Скарына і наш час”, міжнар. навук.канф. (2008, Гомель): Міжнародная навуковая канферэнцыя, 14 лістапада 2008 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 310 с. – С.291 – 296

Шынкарэнка В.К. Гісторыя і сучаснасць у прозе Л.Рублеўскай // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2008. – № 6 (51). Часть 1. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – С.184 –189

Шынкарэнка В.К. Каб памірыць нябеснае з зямным // Літаратура і мастацтва. – 2008.  – 19 снежня. – С. 7

Шынкарэнка В.К. «Вершы, як людзі…”: паэтычны свет М.Ждановіча // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сборник науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я.Купалы; редкол.: Т.Е.Автухович (отв.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 381 с. – С. 274 – 282

Шынкарэнка В.К. Вобраз сонца ў паэтычнай сістэме Янкі Сіпакова // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі: зб. навук. арт. / уклад. А. І. Бельскі; рэдкал.: Г. У. Пальчык [і інш.]. – Мінск: Нац.ін-т адукацыі, 2008. – 228 с. – С. 218 – 221

2009 г.

Шынкарэнка В.К. Аб некаторых аспектах вывучэння сучаснай беларускай літаратуры ў школе // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз»: VII международная научно-практическая конференция, 21 мая 2009.г.: [материалы]: в 2 ч. Ч. 2 /редкол.: И.В. Семченко (гл.ред.), В.И. Яцухно  (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 228 с. – С.217 – 218

Шынкарэнка В.К. Глыбіня сапраўднага таленту // Літаратура і мастацтва. – 2009. – 6 сакавіка. – С. 7

Шынкарэнка В.К. «Палессе і гэтым усё сказана…» // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж.ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 228 с. – С. 215 – 217

Шынкарэнка В.К. Роля міфапэтычнага і фальклорнага пачаткаў у станаўленні і развіцці беларускай прозы пра мінулае // Известия ГГУ имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2009. – № 3 (54). Часть 2. – 164 с. – С. 126 – 134

Шынкарэнка В.К. «Ў прыродзе ўсё прадумана як след…» (Адметны свет паэзіі А. Дуброўскага) //  Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей, посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. Вып. 1 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; м-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 246 с. – С. 79 – 82

Шынкарэнка В.К. Калыска лёсу // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”:  матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 19-20 лістапада 2009 г. /УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – 240 с. – С. 31 – 36

Шынкарэнка В.К. “Не выбіраем мы Радзімы…” // Известия ГГУ имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2009. –№ 6 (57). – С. 114  – 117

Шынкарэнка В.К. Вобразна-мастацкі свет паэзіі А. Пісьмянкова // Białorutenistyka Białostocka. Tom 1. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. – 244 s. –  S. 85 – 99

Шынкарэнка В.К. Адкрываючы новыя далягляды // Bjalorutenistika Bjalystocka. Toм 1. – Bjalystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bjalymstoku, 2009. – 244 s. –  S. 235 – 238

Шынкарэнка В.К. Вучыцца дабрыні і любві // Актуальные вопросы научно-методической и учебно- организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхода: сборник статей юбилейно научно-методической конференции (15-16 апреля 2009 года): в 3 ч. Ч. 3 / редкол.: Кузьмич Л.П. [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 307 с. – С. 90 – 93

2010 г.

Шынкарэнка В.К. Сучасная проза пра мінулае: магчымасці жанру // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І.Я. Навуменкі). – Мінск,, 16 лютага 2010 года / Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі.—Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 474 с.– С. 453 – 458

Шынкарэнка В.К. Магнітнае поле гісторыі // Literatury wschodniosłowiańskie z najnowszych badań / Pod redakcją Haliny Twaranowicz. – Białystok: Wydawnictwo universytetu w Białymstoku, 2010. – 560 s. – S. 79 – 84

Шынкарэнка В.К. Вобраз нацыі і светабудовы ў гістарычнай прозе // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 135. Вип. 122. Філологія. Літературознавство. – Миколаів: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 128 с. – С. 118 – 123

Шынкарэнка В.К. Пайсці, каб вярнуцца // ЛіМ. 2010. 16 красавіка. – С. 7

Шынкарэнка В.К. Малыя формы гістарычнага эпасу і вуснапаэтычная традыцыя //  Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 561 с. –  С. 547 – 553

Шынкарэнка В.К. Гістарычная проза Уладзіміра Караткевіча і традыцыі еўрапейскай літаратуры // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6 – 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. – Мінск: Лімарыус, 2010. – 304 с. – С. 187 – 193

Шынкарэнка В.К. З любоўю да роднай зямлі / Хойнікшчыны спеўная душа: народна-духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с. – С. 9 – 12

Шынкарэнка В.К. Сучаснае жаночае апавяданне: адметнасці праблематыкі і вобразнай сістэмы // Куляшоўскія чытанні: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (29 – 30 красавіка 2010). – Т. 1. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. – 392 с. – С. 256 – 262

Шынкарэнка В.К. Паэма М. Башлакова “Лілея на цёмнай вадзе”: суадноснасць вобразнага і структурнага планаў // “Сёмыя Міжнар. Доўнарскія чытанні”, міжнар. навук. канф. (2010, Рэчыца). Міжнародная навуковая канферэнцыя “Сёмыя Міжнар. Доўнарскія чытанні”, 1 – 2 кастрычніка 2010 г.: [матэрыялы] / рэдкал.: В. М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.].  – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 360 с. – С. 200 – 205

Шынкарэнка В.К. “Вершаваць, як чараваць”: асаблівасці мастацкай манеры А. Пісьмянкова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2010.  – № 4 (61).  – 208 с. – С. 161 – 167

Шынкарэнка В.К. Святасць і цяжар сапраўдных рэліквій А. Пісьмянкова // VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук. канф. (г. Брэст, 15 снежня 2009 г.). У 2 ч. Ч. 1 / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна; пад агул. рэд. А. С. Кавалюк. – Брэст: Альтернатива, 2010. – 236 с. – С. 208 – 214

2011 г.

Шынкарэнка В.К. Мудрая самаахвярнасць зерня // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: Научный и производственно-практический журнал. – № 2 (65): Гуманитарные науки. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2011. – 216 с. – С. 194 – 197

Шынкарэнка В.К. Міфапаэтычныя і фальклорныя элементы ў мастацкай сістэме “Лілеі на цёмнай вадзе” М. Башлакова  // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 648 с. –  С. 634 – 640

Шынкарэнка В.К. Лірызм як адзнака айчыннай прозы: спецыфіка асвятлення праблемы // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: Материалы научно-методической конференции  (г. Гомель, 10 – 11 марта 2011 года). В трех частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – ? с. – С. 289 – 293

Шынкарэнка В.К. Песенны склад лірыкі М. Башлакова / Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад.: Т. А. Марозава. – Мінск: права і эканоміка, 2011. – 407 с. – C. 267 – 271

Шынкарэнка В.К. Трымаючыся ўласнага сумлення  // Тэрмапілы: Літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс. – Беласток. – 2011. – №15. – 279 с. – С. 219 – 236

Шынкарэнка В.К. У нетрах Палесся пачутая песня // “Скарына і наш час”, V  Міжнародная навуковая канф. (2011, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “Скарына і наш час”, 14 – 15 кастрычніка 2011 г.: [матэрыялы] / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 302 с.  – С. 294 – 297

Шынкарэнка В.К. Нетраў загадкавы свет // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы ІІ Міжнароднай навук.-практ. канф., Мазыр, 20–21 кастр. 2011 / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.). – Мазыр, 2011. – С. 172–176

Шынкарэнка В.К. Гадаваць дабрыню сонцам (вобразна-мастацкая сістэма паэзіі Янкі Сіпакова)  // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 622 с. –  С. 613 – 620

Шынкарэнка В.К. “Зімовая дарога” / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 233

Шынкарэнка В.К. “Зімой” / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 234

Шынкарэнка В.К. Іпатава Вольга / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 252

Шынкарэнка В.К. Камічнае / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 267 – 268

Шынкарэнка В.К. Катрэн / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 275

Шынкарэнка В.К. Клаўзула / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 281 – 282

Шынкарэнка В.К. “Gredo” / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 289

Шынкарэнка В.К. “Летапісец” / Максім Багдановіч: энцыклапедыя / склад. І. У. Саламевіч, М. В. Трус; рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 608 с.: іл. – С. 307

Шынкарэнка В.К. Браты Гілевічы: у пошуках уласных шляхоў і слоў // Христианский гуманизм и его традиции в славянской литературе: Сборник научных статей. Выпуск 4 / Мин-ство образования Республики Беларусь; Учреждение образования “Гомельский гос. университет имени Франциска Скорины” / Ред кол.: Т. Н. Усольцева, к. ф. н. (гл. ред.) и др. – Гомель: УО “ГГУ имени Ф. Скорины”, 2011. – 183 с. – С. 70 – 77

Шынкарэнка В.К. Непаўторнасць мастацкай сістэмы паэзіі Міхася Башлакова // Bialorutenistyka Bialostocka. Tom 3 / Redaktor Naczelny Halina Nwaranowicz . – Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2011. – 511 s. –  S. 245 – 266  

2012 г.

Шынкарэнка В.К. Асаблівасці вобразна-паэтычнай сістэмы радзінна-хрэсьбінных песень Гомельшчыны  // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 12 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 607 с. –  С. 477 – 486

Шынкарэнка В.К. “Уласнай долі вечны знак…” / У зб.: Узрост вышыні: Да 80-годдзя народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча: Артыкулы, эсэ, нататкі, вершы, лісты і тэлеграмы / уклад. Гілевіч С. Н. – Мінск: “Канфіда”, 2012. – 264 с. –  С. 68 – 100

Шынкарэнка В.К. Музычна-песенны скарб народнай душы // Нясвіжскага краю напеў векавы: народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ; Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж: Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с.: іл. – С. 242 – 245

Шынкарэнка В.К. Нясвіжчыны спеў запаветны // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 13 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Філіял “Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы”; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 566 с. –  С. 484 – 489

Шынкарэнка В.К. Глядзець на жыццё вачамі народа // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь» (2012, Гомель). Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14–15 марта 2012 г.: материалы : в 4 ч. Ч. 4 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 264 с. – С. 120-124 

2013 г.

Шынкарэнка В.К. Віражы і вітражы вечнасці // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: Научный и производственно-практический журнал. – № 1 (76): Гуманитарные науки. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2013. – 218 с. – С. 99 – 103

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 Шынкарэнка Вольга Карпаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates