Станкевіч Аляксандра Аляксандраўна

 

i-10

                                                                                                               

Пасада: прафесар кафедры беларускай мовы              

Профіль GOOGLE SCHOLAR

Профіль  РІНЦ               

Адукацыя

 • філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры, Томскі дзяржаўны ўніверсітэт імя В.У. Куйбышава, 1963 (з адзнакай),
 • аспірантура ГДУ імя Ф. Скарыны (г. Гомель), 1975,
 • кандыдат філалагічных навук, БДУ (г. Мінск), 1975,
 • доктар філалагічных навук, БДУ (г. Мінск), 1997
 • прафесар, 2000 г.

Прафесійны шлях

 • асістэнт кафедры літаратуры МДПІ імя Н.К. Крупскай, 1968-1969;
 • асістэнт кафедры, 1969-1975;
 • старшы выкладчык кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны,1975-1976;
 • дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, з 1977;
 • заг. кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, 1991-2012;
 • прафесар кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, з 2012.

Навуковыя стажыроўкі

ДУА “РІВШ” па праграме «Актуальные вопросы развития университетского образования в Беларуси в контексте Болонского процесса», з 13.03.2017 па 24.03.2017.

Навуковыя інтарэсы

 • Стылістыка і культура маўлення,
 • рыторыка,
 • сучасная і гістарычная лексікалогія і лексікаграфія беларускай літаратурнай і народна-дыялектнай мовы,
 • этналінгвістычнае і культуралагічнае даследаванне традыцыйнай народнай культуры,
 • мова фальклору,
 • лацінская мова

Чытаемыя курсы

 • Рыторыка
 • Агульнае мовазнаўства
 • Лінгвістыка тэксту
 • Метадалогія лінгвістычнага даследавання                                  

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

LinguaLatina. Лацінская мова (дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці падручніка для студэнтаў вну на філалагічных спецыяльнасцях). – Мінск: Універсітэцкае, 1999. – 269 с.. (в соавторстве); 

 “Рыторыка” (дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці падручніка для студэнтаў вну на філалагічных спецыяльнасцях). - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – 282 с.;

Сборник упражнений и текстов по латинскому языку (Рекомендовано Министерством образования БССР в качестве учебного пособия для студентов филологических факультетов вузов) – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 112 с. (в соавторстве);

Красамоўства ў Беларусі. Хрэстаматыя. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў. - Мінск: Універсітэцкае, 2002. – 181 с.  (в соавторстве);

Рыторыка (дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў). - Мінск: РІВШ, 2010. – 320 с.;

Станкевіч, А. А. Лінгвістычны аналіз тэксту: вучэбны дапаможнік / А. А. Станкевіч; М-ва Адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – 198 с. 

Манаграфіі

Традиции материальной и духовной культуры Восточного Полесья: Проблемы изучения, сохранения и развития в постчернобыльское время. – Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2003. – 167 с. (в соавторстве);

Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянаванне, развіццё. - Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004. – 146 с. (в соавторстве);

Назвы адзення, абутку і галаўных убораў у гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз. - Гомель:  ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004. – 213 с. (в соавторстве);

Мова і грамадства: міжмоўныя кантакты і лексічнае ўзаемадзеянне ў беларускіх народных гаворках. - Мінск : РІВШ, 2012. – 210 с.;

Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз. - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – 269 с. (в соавторстве);

Слоўнікі

Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8-мі т.т. – Мінск, 1997 – 2012. (в соавторстве);

Набожнае слова і антычная мудрасць крочаць побач: слоўнік афарызмаў. – Гомель: БелДУТ, 1997. – 218 с. (в соавторстве);

Слоўнік-даведнік асабовых імён. – Гомель: Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф.Скарыны, 2001. – 325 с. (в соавторстве).

Артыкулы

1 Станкевіч, А. А. Асацыятыўна-вобразная роля параўнанняў у беларускім парэміялагічным дыскурсе / А. А. Станкевіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 22 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: “Права і эканоміка”. – 2017. – С. 383-388;

2 Станкевіч, А. А. Моўныя сродкі стварэння суб’ектыўна-ацэначнай канатацыі ў каляндарна-абрадавых песнях Гомельшчыны / А. А. Станкевіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: “Права і эканоміка”. – 2017. – С. 265-270;

3 Станкевич, А.А. Свадебно-обрядовая лексика Гомельщины: типы структурно-семантической мотивации / А. А. Станкевич // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. IV (184). – С. 270-275;

4 Станкевіч, А. А. Сінтаксічныя сродкі звязнасці ў каляндарна-абрадавых песнях Гомельшчыны / А. А. Станкевіч // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2018. – № 1 (106). Гуманитарные науки. – С. 100-105

5  Станкевіч, А. А. Эўфанічныя сродкі выяўленчай выразнасці: рыфма ў каляндарна-абрадавых песнях Гомельшчыны / А. А. Станкевіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 24 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2018. – С. 336-341.

Станкевіч, А. А. Звуковые средства изобразительной выразительности внеобрядового народно-песенного творчества Гомельщины / А. А. Станкевіч // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. II (191). – С. 139-144.

Станкевіч, А. А. Моўныя сродкі стварэння эмацыйнасці пазаабрадавага народна-песеннага дыскурсу / А. А. Станкевіч // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 25 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2018. – С. 209-215.

 


Адрас электроннай пошты:   

astankevich*gsu.by     

                                          

Рыторыка. Курс лекцый

Скачать

 Тэксты лекцый Станкевіч А.А. па дысцыпліне «Агульнае мовазнаўства” для студэнтаў ІУ курса спец. “Беларуская філалогія”

 

 МОВА І ГРАМАДСТВА. МІЖМОЎНЫЯ КАНТАКТЫ І ЛЕКСІЧНАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ Ў БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРКАХ.

 

МОВА І ГРАМАДСТВА. МІЖМОЎНЫЯ КАНТАКТЫ І ЛЕКСІЧНАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ Ў БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРКАХ 

 

 Станкевіч А.А. ЭУМК  па дысцыплiне "Рыторыка"

 

 

 

2011 Станкевіч Аляксандра Аляксандраўна . Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates