АММОН МАРЫНА УЛАДЗІМІРАЎНА

 

КАФЕДРА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

ДАЦЭНТ, КАНДЫДАТ ФІЛАЛАГІЧНЫХ НАВУКССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

 

АДУКАЦЫЯ

 1. У 2008 г. з чырвоным дыпломам скончыла філалагічны факультэт УА “Гомельскі дзяржаўны факультэт імя Ф. Скарыны” па спецыяльнасці “Беларуская філалогія” з дадатковай спецыялізацыяй “Англійская мова”.
 2. У 2012 г. скончыла аспірантуру пры УА “Гомельскі дзяржаўны факультэт імя Ф. Скарыны”.
 3. У 2014 г. пры дзяржаўнай навуковай установе “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Сучасная беларуская літаратурная фантастыка: паэтыка, тыпалогія, кантэкст”.

ПРАФЕСІЙНЫ ШЛЯХ

 1. Выкладчык-стажор кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008.
 2. Асістэнт кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009 – 2017.
 3. Малодшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага сектара ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012 – 2014.
 4. Навуковы супрацоўнік навукова-даследчага сектара ГДУ імя Ф. Скарыны, 2014 – 2016.
 5. Дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017 – сённяшні дзень.

ВЫКЛАДАЕМЫЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ

 1. Мастацкая ўмоўнасць у беларускай лiтаратуры: жанрава-стылёвыя асаблiвасцi (лекцыя і практычныя заняткі);
 2. Замежная (англійская) мова (практычныя заняткі).

НАВУКОВЫЯ ІНТАРЭСЫ

Гісторыя беларускай літаратуры ў кантэксце еўрапейскай, мастацкая ўмоўнасць, фантастычная літаратура, междысцыплінарныя даследаванні


АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 1. Аммон, М. Фантастыка ў творчай сістэме Андрэя Федарэнкі Роднае слова / М. Аммон. – 2014. – № 1. – С. 10-12
 2. Аммон, М. Катэгорыя фантастычнага ў творчасці Барыса Пятровіча / М. Аммон // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2014. – № 1. – С. 33-37.
 3. Аммон, М. Матыў фантастычнага падарожжа ў творчасці Вячаслава Адамчыка / М. Аммон. – Роднае слова. – 2013. – №11. – C.3–5.
 4. Аммон, М. Беларуская фантастыка ў кантэксце сусветнай літаратурнай традыцыі: гістарычны аспект / М. Аммон // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1(76). – С. 71–74.
 5. Аммон, М. Мадыфікацыя хранатопа дыстапічнага жанру ў кантэксце нацыянальнай праблематыкі / М. Аммон // Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav) / ed. Kateřina Kedron, Marek Příhoda. – Červený Kostelec / Praha : Russia Altera, 2011. – S. 165–171.
 6. Аммон, М. Архетып вострава ў сусветнай утапічнай і антыўтапічнай літаратурнай традыцыі / М. Аммон // Актуальні проблеми слов’янської філології. Cерія лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХIV. – Ч. 4. – С. 276–284.
 7. Аммон, М. Замежная фантастычная літаратура: генезіс і асноўныя перспектывы развіцця / М. Аммон. – Роднае слова. − 2011. − № 11. – С. 25–27.
 8. Аммон, М. Катэгорыя фантастычнага ў сусветнай літаратуры / М. Аммон. – Роднае слова. – 2011. – № 6. – С. 32–34.
 9. Аммон, М. Антиномия натуры и науки в современной белорусской фантастической литературе / М. Аммон // Наукові записки : Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозьска академія”. – Вип. 15. – 2010. – С. 8–13.
Багамольнікава Наталля Аляксееўна

Пасада: 

Дацэнт кафедры беларускай мовы

Навуковая ступень

кандыдат філалагічных навук

Вучонае званне

дацэнт

Сучасная беларуская мова, анамастыка, прафесійная гісторыя

Скончыла гісторыка-філалагічны факультэт УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт“, была саіскальнікам  аспірантуры  пры УА“Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны“.  У 1997 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Гідранімія басейна ракі Прыпяць у межах Гомельшчыны” (10.02.01 – беларуская мова) і рашэннем Савета па абароне дысертацый К 02.12.03 у Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны  29 красавіка была прысуджана  вучоная ступень  кандыдата філалагічных навук. Рашэннем дзяржаўнага Вышэйшага атэстацыйнага  камітэта Рэспублікі Беларусь ад 13 чэрвеня 2001 года прысвоена вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці “Мовазнаўства”. У 2005 годзе скончыла дактарантуру пры Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны па спецыяльнасці “Мовазнаўства”. Навуковая работа па тэме доктарскай дысертацыі знаходзіцца ў стадыі завяршэння.

Пасля заканчэння Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта  настаўнічала ў школах Мінскай і Гомельскай абласцей.

Працоўная дзейнасць ва ўніверсітэце пачалася з 1979 года, спачатку бібліёграфам, метадыстам, старшым бібліёграфам бібліятэкі  Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, затым старшым лабарантам, асістэнтам, старшым выкладчыкам,  дацэнтам кафедры беларускай мовы.  З верасня 2017 года займае пасаду дацэнта кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі. У 2005 г. стала лаўрэатам Скарынаўскіх навуковых чытанняў.

Чытае лекцыі, праводзіць практычныя і лабараторныя заняткі па дысцыплінах “Сучасная беларуская мова” (раздзелы “Марфеміка”, “Словаўтварэнне”, “Марфалогія”), “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, “Беларуская мова. Культура маўлення”, “Анамастыка Гомельшчыны”.

Даследчыя інтарэсы: онімы Гомельшчыны, сучасная беларуская мова.

Аўтар больш за 90 публікацый. Сярод якіх:

Манаграфіі

1.Багамольнікава, Н. А. Гідронімы басейна ракі Прыпяць : структурна-семантычныя тыпы матывацыі / Н. А. Багамольнікава. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2004. – 195 с.

2. Багамольнікава, Н. А. Тапанімія Гомельшчыны : структурна-семантычная характарыстыка : манаграфія / Н. А. Багамольнікава; навук. рэд. А. А. Станкевіч; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2008. – 242 с.


 Артыкулы ў рэцэнзуемых перыядычных выданнях

3. Багамольнікава, Н. А. Патамонімы Беларускага Палесся / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. №1 (10). Беларуская мова – 26. – 2002. – С. 10 – 17.

4. Багамольнікава, Н. А. Марфалагічнае ўтварэнне ў гідраніміі Прыпяці / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 6 (21). Беларуская мова – 27. – 2003. – С. 13 – 18.

5. Багамольнікава, Н. А. З’ява варыянтнасці ў тапаніміі Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 1 (28). Беларуская мова – 28. – 2005. – С. 8 – 16.

6. Багамольнікава, Н. А. Лексіка-семантычныя тыпы матывацыі гадонімаў Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова. № 2-3 (24) 2006 года. – Магілёў, 2006. – С.141 – 148.

7. Багамольнікава, Н. А. Структурна-граматычная характарыстыка гадонімаў Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 4 (43). – 2007. – С. 8 – 14.

8. Багамольнікава, Н. А. Характарыстыка шматслоўных гадонімаў Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // Веснік Брэсцкага універсітэта, № 2 (8). Брэст, 2007. – С. 123 – 129.

9. Багамольнікава, Н. А. Айконімы Гомельскай вобласці аданамастычнага паходжання / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 1 (52). – 2009. – С. 7 – 15.

10. Багамольнікава, Н. А. Структурныя змены і працэс перайменаванняў у айканіміі Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 4 (61). – 2010. – С. 8 – 15.

11. Багамольнікава, Н. А. Аманімія ў тапанімічнай лексіцы / Н.А. Багамольнікава // Учёные записки УО “ВГУ им. П.М. Машерова” : сборник научных трудов. – Витебск : УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2010. т. 10. – С. 8 – 13.

12. Багамольнікава, Н. А. Сінанімія ў тапанімічнай лексіцы / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 2 (65). – 2011. – С. 3 – 8.

13. Богомольникова, Н. А. Антонимические имена в топонимической лексике / Н. А. Богомольникова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденціі розвитку мов. – Випуск 6 : збірник наукових праць / за ред. проф. В.І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 21 – 26.

14. Богомольникова, Н. А. Внутрисистемные отношения в топонимической лексике (на материале Гомельщины) / Н. А. Богомольникова // Мова і культура (науковий журнал). -- К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. -- Вип. 14. – Т. 1(147). – С. 92 – 97.

15. Багамольнікава, Н. А. Гісторыка-этымалагічны аналіз тапонімаў Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 1 (70). Гуманитарные науки – 2012. – С. 94 – 99.

16. Багамольнікава, Н. А. Сістэмныя адносіны мянушак у сінхраніі / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 1 (76). Гуманитарные науки – 2013. – С. 7 – 10.

17. Багамольнікава, Н. А. Я тут жыву. Лексіка-семантычная характарыстыка гелонімаў Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // Роднае слова. 2/2013. – С. 41 – 43; 3/2013. – С. 26 – 28.

18. Багамольнікава, Н. А. Тапанімічная лексіка Петрыкаўшчыны на лексіка-семантычным узроўні / Н.А. Багамольнікава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 4 (85). Гуманитарные науки – 2014. – С. 111 – 115.

 

Артыкулы ў зборніках навуковых работ

 19. Багамольнікава, Н. А. Марфолага-сінтаксічнае ўтварэнне гідраніміі Прыпяці / Н.А. Багамольнікава // VI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С.М. Некрашэвіча. Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель, 2003. – С.115 . – 119.

20. Багамольнікава, Н. А. Семантычнае ўтварэнне гідронімаў басейна ракі Прыпяць / Н.А. Багамольнікава // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У.А.Анічэнкі. Частка II. – Гомель, 2003. – С. 7 – 9.

21. Багамольнікава, Н. А. Такія таямнічыя загадкавыя назвы… (яшчэ раз пра в. Зашчоб’е) / Н.А. Багамольнікава // Слово в культуре: Сб. научн. ст. в 2 ч. – Ч. 1. – Гомель, 2004. – С. 3 – 6.

22. Багамольнікава, Н. А. Ландшафтна-геаграфічныя тэрміны ў тапанімічнай лексіцы / Н.А. Багамольнікава // Праблемы развіцця, функцыянавання і нармавання лексікі беларускай мовы. Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя. Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель, 2004. – С. 5 – 9.

23. Багамольнікава, Н. А. Айконімы Гомельшчыны адтапонімнага ўтварэння / Н.А. Багамольнікава // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час. Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель, 2006. – С.276 – 279.

24. Багамольнікава, Н. А. Адантрапанімічныя ўтварэнні ў айканіміі Гомельскай вобласці / Н.А. Багамольнікава // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў. Зборнік навуковых артыкулаў. 25 – 26 мая 2006 года. – Мазыр , 2006. – С.141– 144.

25. Багамольнікава, Н. А. Семантычнае ўтварэнне ў айканіміі Гомельшчыны / Н.А. Багамольнікава // YIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Зборнік навуковых артыкулаў. У дзвюх частках. Ч. 1. – Гомель, 2007. – С. 12 – 16.

26. Багамольнікава, Н. А. Лексіка-семантычныя тыпы матывацыі ойкадамонімаў / Н.А. Багамольнікава // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час. Зборнік навуковых прац. Вып. 2. – Гомель, 2009. – С. 114 –116.

27. Багамольнікава, Н. А. З гісторыі вёскі Маркавічы Гомельскага раёна і яе наваколля / Н.А. Багамольнікава // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час. Зборнік навуковых прац. Вып. 2. – Гомель, 2009. – С. 70 – 73 (у суаўтарстве).

28. Багамольнікава, Н. А. Імя М.В. Гогаля ў тапаніміі Беларусі / Н.А. Багамольнікава // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре (к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя – 26 – 27 марта 2009 г., Гомель. – С. 55 – 56.

29. Багамольнікава, Н. А. Рэлігійныя назвы як адна з крыніц фарміравання тапаніміі Беларусі / Н.А. Багамольнікава // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре. Сборник научных статей. Выпуск 3. – Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 191 – 194.

30. Богомольникова, Н.А. Системный характер прозвищ в синхронии / Н. А. Богомольникова // Студіі з ономастики та етимологіі. 2013 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К., 2013. – С. 24 – 34.

31. Багамольнікава, Н. А. Лексіка-семантычная характарыстыка онімаў з кампанентам *bog / Н.А. Багамольнікава // Святло скарынавых ідэй : Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі : зб. навук. артыкулаў /рэдкал. А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2014. – С. 39 – 42.

32. Багамольнікава, Н. А. Гідранімія наваколля Турава на лексіка-семантычным узроўні / Н.А. Багамольнікава // Тураўшчына. Мінулае, сучаснасць, будучыня. Выпуск 7. – Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2014. – С. 162 – 166.

33. Багамольнікава, Н. А. Мікратапанімія вёскі Ведрыч Рэчыцкага раёна і яе наваколля / Н.А. Багамольнікава  // Скарынаўскія традыцыі : гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1/ рэдкал. : А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – С. 118 – 124.

34. Багамольнікава, Н. А. Мянушкі і размоўна-бытавыя найменні як сродкі ідэнтыфікацыі асобы // Чарнобылем не зарасце : традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 (рэдкал. А.А. Станкевіч (гал. рэд. : ) [і інш.]. М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф Скарыны, 2016. – С. 56 – 62.

35. Багамольнікава, Н. А. Мікратапанімія Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці: семантычная характарыстыка // Святло душы і таленту Святло… зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. А.А. Станкевіч] / рэдкал. : А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016.– С. 29 – 34.  

 

Артыкулы ў навукова-папулярных выданнях і фальклорна-этнаграфічных зборніках

 36. Багамольнікава, Н. А. Гісторыя Лоеўшчыны ў тапанімічных назвах / Н.А. Багамольнікава // Лоеўшчына… бэзавы рай, песенны край : сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны. – Гомель : Сож, 2007. – С. 430 – 432.

37. Багамольнікава, Н. А. “Зямля мая – мой кут адзіны”. Гісторыя краю ў тапанімічных назвах / Н.А. Багамольнікава // Зямля чароўная дабра : Добрушскі край : гісторыя і сучаснасць / Пад агульнай рэдакцыяй А.А. Станкевіч. – Гомель : ААТ “Полеспечать”, 2008. – С. 260 – 278 (навукова-папулярнае выданне).

38. Багамольнікава, Н. А. “Біяграфіі” тапонімаў Жлобіншчыны / Н.А. Багамольнікава // Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край : мінулае і сучаснасць / Пад агульнай рэд. В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель : ААТ “Полеспечать”, 2009. – С. 185-198.

39. Багамольнікава, Н. А. Пра што гавораць нам тапонімы / Н.А. Багамольнікава // Хойнікшчыны спеўная душа : народная духоўная культура Хойніцкага краю : фальклор. – этнаграф. зб. /пад агульн. рэд. В.С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 288 - 291.

40. Багамольнікава, Н. А. У назвах рэк, мястэчак гучыць душа малой радзімы / Н.А. Багамольнікава // Жыцця палескага бяздонныя глыбіні : народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. /пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 253 – 256.

41. Багамольнікава, Н. А. У сёлаў імёны як гукі цымбалаў /    Н.А. Багамольнікава // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна : /склад. і  агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – С. 341– 347.

42. Багамольнікава Н.А. Тапанімічнае багацце жыткавіцкага краю // История диаспор и миграций. Бюллетень Лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. № 4 (7) август 2017 “С любовью к родной земле…” Том 1 “Пад песні задуменныя Палесся…”. Народная духоўная культура Жыткаўшчыны. Часть 2. – Москва: Исторический факультет Московского университета, 2017. – С.662 – 671.

 

Лексікаграфічныя выданні

 43. Багамольнікава, Н. А. Айканімія Гомельшчыны : Слоўнік / Н. А. Багамольнікава, А. А. Станкевіч ; навук. рэд. В. П. Лемцюгова. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 392 с.

44. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь : Гомел. вобл. : нармат. давед. / Н. А. Багамольнікава [і інш.] ; пад агул. рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск : Тэхналогія, 2006. – 382 с.


Вучэбна-метадычныя выданні 

45. Багамольнікава, Н. А. Марфеміка: Практыкум па сучаснай беларускай мове. – Гомель, 2000. – 29 с.

46. Багамольнікава, Н. А. Заданні да кантрольных работ па сучаснай беларускай мове: Марфеміка. Словаўтварэнне. Марфалогія. – Гомель, 2001. – 42 с.

47. Багамольнікава, Н. А. Беларуская анамастыка : Вучэбная праграма спецкурса / Н.А. Багамольнікава // Зборнік праграм па спецкурсах і спецсемінарах спецыялізацыі “Беларуская лінгвістыка”. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2001. – С. 13 – 24.

48. Багамольнікава, Н. А. Анамастыка Гомельшчыны : назвы роднага краю ў тапонімах : практ. кір-ва для студ. спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / Н. А. Багамольнікава ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 48 с.

49. Багамольнікава, Н. А. Антрапанімія Гомельшчыны ў кантэксце беларускай анамастыкі : практ. кір-ва для студ. спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / Н. А. Багамольнікава ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 48 с.

 

 

Шинкоренко Ольга КарповнаПрофессор кафедры русской и мировой литературы

 Образование

 • филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы, ГГУ, 1980 (с отличием);
 • аспирантура, Институт литературы им. Янки Купалы НАН Беларуси (1982 – 1986), заочная форма;
 • кандидат филологических наук, Институт литературы им. Янки Купалы НАН Беларуси, 1992;
 • докторантура, Институт литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси (1994 – 1997);
 • доцент по специальности «Литературоведение», 2000;
 • доктор филологических наук, Институт литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси, 2005.

 Профессиональный путь

 • 01.07.1980 – стажер-преподаватель кафедры белорусской литературы ГГУ;
 • 01.07.1981 – ассистент;
 • 06.01.1993 – ст. преподаватель;
 • 18.11.1997 – доцент данной кафедры4
 • 04.07.2006 – профессор кафедры белорусской литературы ГГУ им. Ф. Скорины на условиях контракта;
 • с 01.07.2011 по 15.09.2015 – доцент кафедры белорусской литературы  УО «ГГУ им. Ф. Скорины»;
 • с 06.05.2017 – профессор кафедры русской и мировой литературы УО «ГГУ им. Ф. Скорины».

Научные стажировки

ГГУ им. Ф. Скорины, 2007

Научные интересы

Теория, история, критика литературы; современный литературный процесс: особенности развития; национальная специфика и региональное своеобразие белорусской литературы.

 Читаемые курсы

 • Введение в литературоведение;
 • Литературная критика;
 • Текст в историко-литературном пространстве;
 • Художественный перевод как межкультурная коммуникация.

 Основные публикации

 • Шынкарэнка, В.К. Прынцып гістарызму і яго мастацкая рэалізацыя ў творчасці У. Караткевіча / В.К. Шынкарэнка // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – Мінск: 1984. – С. 88 – 95
 • Шынкарэнка, В.К. Сучасная гістарычная проза і творчасць У.Караткевіча / В.К. Шынкарэнка // Беларуская літаратура. Міжвед.зборнік. Вып.19. – Мн.: Універсітэцкае, 1991. – С. 81 – 87
 • Шынкарэнка, В.К. Аповесць "Чазенія" У.Караткевіча і яе мастацкія асаблівасці / В.К. Шынкарэнка // Беларуская літаратура. Міжведамасны зборнік. Вып.20. –Мн.: Універсітэцкае, 1992. – С.92 –98
 • Шынкарэнка, В.К. Пад ветразем дабра і прыгажосці: манаграфія / В.К. Шынкарэнка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 175 с.
 • Шынкарэнка, В.К. Паэтычны свет аповесцей У.Арлова і сучасная гістарычная проза /  В.К. Шынкарэнка // Славянские литературы в контексте мировой: Материалы докладов международной научной конференции (Минск, 17-20 октября 1995 г.). – Минск.: БГУ, 1995. – 400 с. – С. 149 – 154
 • Шынкарэнка, В.К. Паэтыка гістарычнага раманнага цыкла Л. Дайнекі / В.К. Шынкарэнка // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретич. и исторической поэтики). Мат-лы междунар. научной конф. – Гродно: ГрДУ, 1996. – С. 219 –223
 • Шынкарэнка, В.К. Міфа-паэтычныя элементы ў творчасці Ю. Брэзана і У.Караткевіча / В.К. Шынкарэнка // Кантакты і дыялогі. – 1997. – № 1. – С. 7 – 9
 • Шынкарэнка, В.К. Аб некаторых асаблівасцях паэтыкі гістарычнага жанру ў беларускай і рускай літаратурах / В.К. Шынкарэнка // Беларусіка. Кніга 6. Беларусь паміж Усходам і Захадам: праблемы міжнацыянальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння,дыялогу і сінтэзу Ч.2. – Мінск: ННАЦ імя Ф. Скарыны, 1997. – С. 319 – 324
 • Шынкарэнка, В.К. Сучасны гістарычны раман: асаблівасці структуры / В.К. Шынкарэнка // Взамодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и практической поэтики). Материалы междунар. конференции. – Ч. 1. – Гродно: ГрГУ, 1997. – С 173 – 177
 • Шынкарэнка, В.К. Асаблівасці паэтыкі гістарычнай прозы В. Іпатавай / В.К. Шынкарэнка // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе: Матэрыялы міжнар.навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (15-17 снежня 1997 г.). – Ч.2 / Пад рэд. Л. А. Мурынай, Ф. М. Літвінка. – Мінск: БДУ, 1998.  – 149 с. – С.28 – 30
 • Шынкарэнка, В. К. Скрозь хмары прабіцца маланкай / В.К. Шынкарэнка // Полымя. – 1998. – № 3. – С. 289 –294
 • Шынкарэнка, В. К. Родных гоняў расткі / В.К. Шынкарэнка // Палессе: Літаратурна-гістарычны і грамадска-культурны часопіс /. – 1998. – № 6. – 188 с. – С. 112 –116
 • Шынкарэнка, В. К. Слухаючы пошум вякоў / В.К. Шынкарэнка // Тэрмапілы. – Беласток, 1998. – №1. – С. 62 – 67
 • Шынкарэнка, В. К.  Вобразная сістэма гістарычнай аповесці В. Іпатавай "Агонь у жылах крэменю" / В.К. Шынкарэнка // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретич. и историч. поэтики): Материалы междунар. научной конференции / Под ред. Т. Е. Автухович. В 2 ч. Ч.І – Гродно: ГрДУ, 1998. – 388 с. – С. 468 –472
 • Шынкарэнка, В. К. "І людзі зведаюць аб прадзедах сваіх…" / В.К. Шынкарэнка // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы міжнароднага кангрэса (Мінск, 20-21 кастрычніка 1998 г.). – Кн.2. – Мінск: БДПУ, 1998. – 144 с. – С. 34 – 37
 • Шынкарэнка, В. К. Мелодыя жывога слова / В.К. Шынкарэнка // Полымя. – 1999. – № 2. – С. 207 –213
 • Шынкарэнка, В. К. Планідаманада зямнога летуценніка / В.К. Шынкарэнка // Полымя. – 1999. – № 4. – С. 297 – 303
 • Шынкарэнка, В. К. Паэтыка гістарычнага жанру (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы) / В.К. Шынкарэнка // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: Матэрыялы ІІІ-й Міжнар. навук. канф. (Мінск, 18-20 лістапада 1997 г.). У дзвюх частках. – Ч. 2. – Мінск: БДУ, 1999. – 193 с. – С. 185 – 188
 • Шынкарэнка, В. К. Узаемаўплыў беларускай і украінскай літаратур / В.К. Шынкарэнка // Культура беларускага пагранічча. Тэматычны зборнік навуковых прац. – Кн. 6 / Культура беларуска-ўкраінска-расійскага сумежжа. – Горкі – Брэст: Міжнар. Акадэмія вывучэння нац. меншасцей; Бел. сельскагаспадарчая акадэмія, 1999. – 117 с. – С. 64 – 67
 • Шынкарэнка, В. К. Вобраз-сімвал у паэтыцы гістарычных раманаў Л. Дайнекі / В.К. Шынкарэнка // IV-ыя навуковыя чытанні, прысвечаныя С.Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ, 1999. – С. 216 – 220
 • Шынкарэнка, В. К. На скрыжалях гісторыі: Асаблівасці паэтыкі гістарычнага жанру: манаграфія / В. К. Шынкарэнка. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 1999. – 145 с.
 • Шынкарэнка, В. К. Песня даспелага сонца / В. К. Шынкарэнка / У кн.: Сляза пякучая Айчыны. Творчы партрэт Яна Чыквіна. – Беласток: "Белавежа", 2000. – С. 80 – 91
 • Шынкарэнка, В. К. На мяжы тысячагоддзяў / В. К. Шынкарэнка // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: Актуальныя праблемы выкладання / Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (27 красавіка 2000 года, Гродна) / Пад рэдакцыяй М.У.Мікуліча. – Гродна: ГрДУ, 2000. – 334 с.  –  С. 241 – 246
 • Шынкарэнка, В. К. Сучасная беларуская літаратура: агульны стан і перспектывы развіцця: літар.біяграфічны даведнік / В. К. Шынкарэнка. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2000. – 59 с.
 • Шынкарэнка, В. К. У падарожжы праз імглу стагоддзяў / В. К. Шынкарэнка // Полымя. – 2000. – №1. – С. 282 – 292
 • Шынкарэнка, В. К. Самота на градах жыцця / В. К. Шынкарэнка // Тэрмапілы. – Беласток, 2000. – №3. – С. 208 – 211
 • Шынкарэнка, В. К. Нацыянальнае і агульначалавечае ў паэтычнай сістэме Уладзіміра Караткевіча / В. К. Шынкарэнка // Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце: Навуковы зборнік / Рэдкал.: А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2000. –Беларусіка – Albarutenica: Кніга 16. – 272 с. – С. 53 – 57
 • Шынкарэнка, В. К. Спрачацца з нябытам: Гістарычная проза Кастуся Тарасава / В. К. Шынкарэнка // Роднае слова. – 2000. – №3. – С. 17 – 21
 • Шынкарэнка, В. К. Душа і слова: Аповесць В. Іпатавай "Чорная княгіня" / В. К. Шынкарэнка / У кн.: Terra Alba. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня нараджэння А.Куляшова) / Рэд. С. І. Даніленка і Я. Я. Іваноў. – Мн.: "Маладзёжная навуковае таварыства", 2000. – С. 179 – 182
 • Шынкарэнка, В. К. Раман В. Іпатавай “Залатая жрыца Ашвінаў” / В. К. Шынкарэнка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф. (Мінск, 12 – 14 кастрычніка 1999 года). У дзвюх частках. Ч. 1 / Рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мн.: БДУ, 2000. – С. 253 – 256
 • Шинкоренко, О. К. Нам возрождаться – через возвращение / О. К. Шинкоренко // Беларусь. – 2000. – № 9. – С. 40 – 42
 • Шынкарэнка, В. К. Па прыступках – да неба / В. К. Шынкарэнка //  Крыніца. – 2000. – №11-12. –  240 с. – С. 49 – 58
 • Шынкарэнка, В. К. Мы – працяг да другіх пакаленняў / В. К. Шынкарэнка // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. 28 – 30 верасня 2000 г. – Брэст: БрДУ, 2001. – 318 с.  – С. 306 – 309
 • Шынкарэнка, В. К. "І вялікай любові малыя грахі…" / В. К. Шынкарэнка // Крыніца. – 2001. – №3 (63). – 192 с. – С. 34 – 40
 • Шынкарэнка, В. К. "Душой імкнемся ўвысь…" / В. К. Шынкарэнка // Полымя. – 2001. – № 4. – С. 307 –311
 • Шынкарэнка, В. К. З нябытам вечнасці змагацца / В. К. Шынкарэнка // Крыніца. – 2001. – № 5. – С. 25 – 30
 • Шынкарэнка, В. К. "Светлы мой, бялюткі ты мой хлопчык…" / В. К. Шынкарэнка // Крыніца. – 2001. – № 6. – С. 25 – 30
 • Шынкарэнка, В. К. Апавяданне – гэта сур'ёзна / В. К. Шынкарэнка // Беларуская літаратура: Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. – Выпуск 21. – Гомель: Выдавецтва ГДУ, 2001. – 183 с. – С. 61 – 69
 • Шынкарэнка, В. К. З верай у чалавечнасць: Адметнасці вобразна-паэтычнай сістэмы сучаснай беларускай літаратуры: манаграфія / В. К. Шынкарэнка. – Гомель: РНПУП "РАТОН", 2001. – 200 с.
 • Шынкарэнка, В. К. Урокі мінуўшчыны: Сучасная беларуская проза пра  гісторыю: манаграфія / В. К. Шынкарэнка. – Гомель: РНПУП "РАТОН", 2001. – 116 с.
 • Шынкарэнка, В. К. У кожнага свой шлях / В. К. Шынкарэнка // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы навук. канф. У 2 частках. Ч.ІІ. – Гомель: ГДУ, 2001. – 97 с.  – С. 93 – 95
 • Шынкарэнка, В. К. Час рабіць выбар / В. К. Шынкарэнка // Полымя. – 2001. – № 7. – С. 263 – 267
 • Шынкарэнка, В. К. Адметнасць голасу (лірыка Р.Баравіковай у паэтычным кантэксце) / В. К. Шынкарэнка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ (Мінск, 16-18 кастрычніка 2001 г.). У трох частках. – Ч.1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай / Рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мн.: БДУ, 2001. – 218 с. – С. 199 – 206
 • Шынкарэнка, В. К. Рака "Каліноўшчыны" ў беларускай і суседніх літаратурах / В. К. Шынкарэнка // Скарыназнаўства. Кнігазнаўства. Літаратуразнаўства: Матэрылы ІІІ міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый"  (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: У. Конан (гал.рэд.) і інш. – Мн.: Беларускі кнігазбор", 2001. – 364 с. – С. 309 – 314
 • Шынкарэнка, В. К. Шляхам Беларусі ў свет шырокі… / В. К. Шынкарэнка // Уладзімір Караткевіч і сучаснасць: Зборнік артыкулаў (Рэдкал.: А. Л. Верабей (адказны рэд.) і інш.). – Наваполацк: Выд-ва "Полацкі дзяржаўны універсітэт", 2001. – 215 с.  – С. 27 – 33
 • Шынкарэнка, В. К. З белавежскіх сховаў словы (анталагічнае выданне "Беларускія пісьменнікі Польшчы") / В. К. Шынкарэнка // Шлях да ўзаемнасці: Мат. VIII Міжнар.навук.канф. / Пад рэд. І. Крэня, М. Кандрацюка; Дзярж. кам. па справах рэлігій і нацыянальнасцей РБ. Гродзенскі аблвыканкам. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 354 с.  – С. 109 – 118
 • Шынкарэнка, В. К. Калі ажывае гісторыя… // Крыніца. – 2002. – № 2(73). – С. 48 – 66
 • Шынкарэнка, В. К. Слухаць сэрцам / В. К. Шынкарэнка // Полымя. – 2002. – № 3-4. – С. 239 – 258
 • Шынкарэнка, В. К. Гістарычны жанр як самастойная мастацкая адзінка / В. К. Шынкарэнка // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманіт. навук. – 2002. – 128 с.  – № 4. – С. 101 – 105
 • Шынкарэнка, В. К. Узняцца, каб рухацца далей (Сённяшняя проза пра адвечнае) / В. К. Шынкарэнка // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні. Матэрыялы навук.канф. (24 кастрычніка 2001 года, Гродна) / Пад рэд. У. І. Каялы, І. Я. Лепешава. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 392 с.  – С. 116 – 122
 • Шынкарэнка, В. К. Нарэшце вярнуліся / В. К. Шынкарэнка // Тэрмапілы. – 2002. – № 6. – С. 226 – 230
 • Шынкарэнка, В. К. Усе дарогі вядуць да дому / В. К. Шынкарэнка // Слово и время. Первые научные чтения, посвященные памяти В. Н. Соболенко: Сборник научн. статей / Отв. ред. Л. Л. Ермакова. – Гомель: УО "ГГУ им.Ф.Скорины", 2002.  – 253 с. – С. 183 – 189
 • Шынкарэнка, В. К. У сне жыцця ёсць хвіля прыгажосці… / В. К. Шынкарэнка // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі / Пад рэд. Міхала Кандрацюка: Матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці" (20-22 ліпеня 2001). Bialystok:Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2002. – 387 с.  – С. 247 – 250
 • Шынкарэнка, В. К. Міндоўг і ўтварэнне ВКЛ (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы) В. К. Шынкарэнка // Studia Slawistyczne: Materiały z międzynarodowej konferencji naucowej. Białystok-Supraśl, 27 – 29 maja 2002 / Pod red. Zofii Abramowicz. – Białystok: Uniwersitet w Bjalymstoku, Institut Filologii Wschonioslowjanskiej, 2002. – 248 с. – С. 46 – 52
 • Шынкарэнка, В. К. Нястомных пошукаў дарога. Праблемы паэтыкі сучаснай гістарычнай прозы: манаграфія / В. К. Шынкарэнка. – Мінск: "Беларуская навука", 2002. – 208 с.
 • Шынкарэнка, В. К. Часам пакліканыя / В. К. Шынкарэнка // Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнародн. навук. канферэнцыі (16-17 мая). У дзвюх частках. Ч.І.  – Гомель: ГДУ, 2002. – 246 с. – С. 168 – 174
 • Шынкарэнка, В. К. Ідэал у творчасці У. Караткевіча / В. К. Шынкарэнка // Грамадскія ідэалы: нацыянальныя традыцыі, сучасны стан, погляд у будучыню. / Матэрыялы навук. канф. (Мінск, 26-27 лістапада 1998 г.: Навук.збор. Рэдкал.: Л.М. Канаплянік-Уладыкоўская (гал.рэд.) і інш. // Беларусіка – Albarutenica. – 2002. – Вып. 13. – Мінск: ННАЦ імя Ф.Скарыны, 2002. – 224 с.  –  С. 119 – 122
 • Шынкарэнка, В. К. Сучасная беларуская гістарычная проза: жанравая своеасаблівасць / В. К. Шынкарэнка  // Studia wschdniosłowiańskie / Red.: Halina Twaranovicz. – Białystok. –2003. – T 3. – С. 71 – 84
 • Шынкарэнка, В. К. Станаўленне і развіццё беларускай прозы пра мінулае / В. К. Шынкарэнка // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманіт. навук. – 2003. – № 1. – 128 с. – С. 92 – 96
 • Шынкарэнка, В. К. Абнаўленне жанравай прыроды сучаснага гістарычнага рамана (“Літоўскі воўк” А.Наварыча) / В. К. Шынкарэнка // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце / Матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф. (“Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск, БДУ, 8 – 10 кастрычніка 2003 г.). У дзвюх частках. Ч.2. Тыпалогія. Кантакталогія. Тэорыя літаратуры і культуры / Пад аг.рэд. д.ф.н. праф. І.А.Чароты. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – С. 262 – 266
 • Шынкарэнка, В. К. Гістарычны жанр у сучаснай беларускай літаратуры (Матэрыялы для аглядавых тэм і ўрокаў пазакласнага чытання / В. К. Шынкарэнка // Беларуская мова і літаратура. –2003. – № 3. – 127 с.  – С. 75 – 92
 • Шынкарэнка, В. К. Народна-легендарнае і міфалагічнае ў творчай сістэме У.Караткевіча // Веснік Мазырскага педуніверсітэта. – 2003. – №8. – С. 95 – 100
 • Шынкарэнка, В. К. Спасцігаць не для забыцця: па выбраных старонках сучаснай беларускай прозы //  Роднае слова. – 2003. – № 4. – С. 13 – 18
 • Шынкарэнка, В. К. Сіла і мудрасць крылаў гісторыі // Слова і час. Навук.чытанні, прысвеч. памяці У. В. Анічэнкі: Зборнік артыкулаў: У 2 ч. – Ч.1. –Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2003. – С. 265 – 273
 • Шынкарэнка, В. К. Праўда жыцця, ці Спраўджанае жыццё // Тэрмапілы. – 2003. –  №7. – С. 97 – 100
 • Шынкарэнка, В. К. Нацыянальны свет паэзіі Л. Геніюш / В. К. Шынкарэнка / Культура Гродзенскага рэгіёну: Праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага   сумежжа. Зб. навук.прац  / Рэдкал.: праф.Пяткевіч А. М. (адк.рэд.) і інш. – Гродна: ГрДУ, 2003. – 399 с. – С. 378 – 382
 • Шынкарэнка, В. К. “Спіць у магілах мая Беларусь…” / В. К. Шынкарэнка // VI Навук.чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акад. НАН Беларусі С. М. Некрашэвіча: Зб. навук. арт. (г.Гомель, 23 мая 2003 г.) / Гал. рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. –С. 341 – 346
 • Шынкарэнка, В. К. “Непагашаных думаў агонь…” / В. К. Шынкарэнка // Слово и время: Материалы научн. конф., посвящ. 60-летию Н. Н. Воинова (Гомель, 25-26 сентября): В 2 ч. – Ч. 1 / Под общ.ред. Л. Л. Ермаковой, И. И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2003. – 262 с. – С. 231 – 236
 • Шынкарэнка, В. К. Леанід Дайнека / В. К. Шынкарэнка / У кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 4. Кн. 2. 1998-2000 / Нав. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – Мінск: Бел.навука, 2003. – С. 466 –494
 • Шынкарэнка, В. К. Раіса Баравікова / В. К. Шынкарэнка // У кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т.  Т. 4. Кн. 2. 1998-2000 / Нав. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – Мінск: Бел. навука, 2003. – С. 568 –590
 • Шынкарэнка, В. К. Мастацкія пошукі сучаснай гістарычнай прозы / В. К. Шынкарэнка // Рэспубліканскія купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук. канф. (24 кастрычніка 2003 года, Гродна) / Пад рэд. У. І. Каялы. – Гродна: УА “ГрДУ імя Янкі Купалы”, 2003. – 419 с. – С. 260 – 263
 • Шынкарэнка, В. К. Гістарычная навела Я. Сіпакова: адметнасці зместу і формы / В. К. Шынкарэнка // Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: Гісторыя, сучасны стан, перспектывы  / Матэрыялы Міжнар.навук.канф. (Брэст, 18-19 снежня 2003 г.). – У 2-х ч. – Ч.1. /Пад рэд. М. І. Мішчанчука. – Брэст: УА “БрДУ імя А. С. Пушкіна”, 2004. – 250 с.  – С. 227 – 231
 • Шынкарэнка, В. К. Узнаўленне мінулага ў навелістычным цыкле Я. Сіпакова “За смугою” / В. К. Шынкарэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Беларуская літаратура. – 2004. – № 5 (26). – С. 150 – 154
 • Шынкарэнка, В. К. Малы і вялікі свет Панароўя // Тэрмапілы. – 2004. – №8. – С. 268 – 272
 • Шынкарэнка, В. К. Малое ратуе вялікае // Слово в культуре: Сб.научн.ст. В 2 ч. – Ч.2: Художественный текст в современном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В. Н .Калмыкова, И .И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2004. – С. 350 – 356
 • Шынкарэнка, В. К. Паэтыка гістарычнага жанру (на матэрыяле сучаснай беларускай прозы): Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук. – Мінск, 2005. – 40 с.
 • Шынкарэнка, В. К. Па няпростаму шляху да прошчы: жанравая дынаміка беларускай гістарычнай прозы пачатку ХХІ стагоддзя / В. К. Шынкарэнка // Белорусская литература и мировой литературный процесс: Междунар.научный сб. Выпуск первый / Отв. ред. А. А. Гугнин. – Новополоцк: УО “ПГУ”, 2005. – 444 с. – С. 224 – 233
 • Шынкарэнка, В. К. Асаблівасці майстэрства Янкі Сіпакова-празаіка (апавяданні апошніх гадоў) / В. К. Шынкарэнка // Studia Wschodniosłowiańskie /Red.Naczalny Halina Twaranowicz. – T. 5. – Białystok. – 2005. – C. 97 – 114
 • Шынкарэнка, В. К. Чалавек і гісторыя ў прозе Л. Дайнекі і К. Тарасава // VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: міжнар. навук. канф. (2005, Гомель). Зборнік навуковых артыкулаў / Рэдкал.А. А. Станкевіч і інш. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005. – 349 с. – С. 280 – 284
 • Шынкарэнка, В. К. Дынаміка паэтыкі гістарычнага эпасу ў літаратуры апошніх дзесяцігоддзяў / В. К. Шынкарэнка // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: Материалы Х междунар.науч.конф., 19-21 сент. 2004, г.Гродно: в 2 ч. Ч. 2 / Отв.ред. Т. Е. Автухович, А. С. Смирнов. – Гродно: ГрГУ, 2005. – 386 с. – С. 78 – 83
 • Шынкарэнка, В. К. З увагай да сховаў душы і старога дома / В. К. Шынкарэнка // Тэрмапілы. – 2005. –  №9. – С. 252 – 256
 • Шынкарэнка, В. К. Выспы лёсу абярог верасовы / В. К. Шынкарэнка // Тэрмапілы. – 2005. – №9. – С. 261 – 263
 • Шынкарэнка, В. К. Апазіцыя “мінулае – сучаснае” ў беларускай гістарычнай прозе апошніх гадоў / В. К. Шынкарэнка // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу / Матэрыялы Рэспубліканскай навук. канф. (Мінск, 31 мая 2004 года). – Мінск: Інстытут літаратуры імя Я.Купалы НАН Беларусі, 2005. – 251 с. – С. 241 – 245
 • Шынкарэнка, В. К. Адметнасці паэтычнай структуры сучаснай гістарычнай прозы / В. К. Шынкарэнка // Пятрусь Броўка і яго час / Матэрыялы Рэспубліканскай навук. канф. (Мінск, 24 чэрвеня 2005 года). Рэдкал.: д.ф.н. С. С. Лаўшук, д.ф.н. М. І. Мушынскі. – Мінск: Інстытут літаратуры імя Я.Купалы НАН Беларусі, 2005. – 159 с. – С. 143 – 151
 • Шынкарэнка, В. К. Спецыфіка паэтыкі сучаснай гістарычнай прозы / В. К. Шынкарэнка // Известия Гомельского государственного университета. – 2006. – №1(34). – С. 115 – 119
 • Шынкарэнка, В. К. Прыцягненне і холад асіметрыі / В. К. Шынкарэнка // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: Зб.навук.арт./ рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал.рэд.) [і інш.]; М-ва адук.РБ, Гомельскі дзярж.ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны, 2006. – 431 с. – С.215 – 219
 • Шынкарэнка, В. К. Ян Чыквін. Па прызванні і абавязку // Studia Wschodniosłowiańskie /Red.Naczalny Halina Twaranowicz. – T. 6. – Białystok. – 2006. – C.305 – 309
 • Шынкарэнка, В. К. Этна-гістарычны і філасофскі кантэкст раманаў Л.Рублеўскай / В. К. Шынкарэнка // Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё: Матэрыялы рэсп.навук.канферэнцыі (Мінск, 11 мая 2006 г.) /Адказны рэд. д.ф.н., член.-кар.НАН Беларусі Лаўшук С. С. – Мінск: Бел.навука, 2006. – 367 с. – С. 352 – 358
 • Шынкарэнка, В. К. Рублеўская Людміла / В. К. Шынкарэнка / Беларускі  фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2 (Л – Я). / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск: БелЭн, 2006. – 832 с.– С.442
 • Шынкарэнка, В. К. Асноўныя кірункі развіцця сучаснай беларускай прозы // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу, 18 мая 2007 г. [Зборнік навуковых артыкулаў]: У 2 ч. – Ч. 2 /рэдкал.: А. А. Станкевіч [і інш.] – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 277 с. – С. 267 – 273
 • Шынкарэнка, В. К. Малая празаічная форма ў беларускай літаратуры Беласточчыны / В. К. Шынкарэнка // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: Матэрыялы ХІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці” (Беласток, 15-16 ліпеня 2005) / Пад рэд. М.Кандрацюка, Б.Сеченя. – Беласток: Выд-ва Універсітэту ў Беластоку, 2006. – 443 с. – С. 85 – 95
 • Шынкарэнка, В. К. Малыя эпічныя формы ў сучаснай беларускай прозе / В. К. Шынкарэнка // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб.науч.ст.: в 2 ч. /отв.ред. Т. Е. Автухович. – Минск: РИВШ, 2007. – Ч. 1. – 356 с. – С. 342 – 345
 • Шынкарэнка, В. К. У перспектыве цішыні, мудрасці (Рэц. на кн.: Янка Сіпакоў. Наталенне смагі: дзённік настрою. – Мн., 2007) / В. К. Шынкарэнка // Тэрмапілы. – 2007. – № 11. – С. 304 – 307
 • Шынкарэнка, В. К. Рэц. на кн.: Уладзімір Саламаха. Сусвет дабрыні: эсэ, артыкулы, дыялогі (Мн., 2005) / В. К. Шынкарэнка // Studia Wschodniosłowiańskie. – T. 7. – Białystok, 2007. – 427 s. – S. 415 – 417
 • Шынкарэнка, В. К. Незамкнёнае кола жыцця / В. К. Шынкарэнка / У кн.: Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1968 – 2008 гг. / Пад рэд. Яна Чыквіна. – Беласток: БЛА “Белавежа”, 2007. – 322 с. – Ч.1. –  С. 61 – 71
 • Шынкарэнка, В. К. Праўда жыцця, ці Спраўджанае жыццё / Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1968 – 2008 гг. / Пад рэд. Яна Чыквіна. – Беласток: БЛА “Белавежа”, 2007. – 322 с. – Ч.3. – С. 221 – 226
 • 137. Шынкарэнка, В. К. Слухаючы пошум вякоў / В. К. Шынкарэнка / У кн.: Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1968 – 2008 гг. / Пад рэд. Яна Чыквіна. – Беласток: БЛА “Белавежа”, 2007. – 322 с. – Ч.3. – С. 233 – 239
 • Шынкарэнка, В. К. Ф. Сіўко: прыняцце і пераадоленне межаў / В. К. Шынкарэнка // Міжнародная навуковая канферэнцыя “Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 19-20 верасня 2007 г.: [прысвеч. памяці народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна: матэрыялы]: у 2 т. Т. 2 / рэдкал.: I. Ф. Штэйнер (адказ. рэд.) [і інш]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 185 с. –  С. 170 – 175
 • Шынкарэнка, В. К. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэбная праграма курса для студэнтаў спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская філалогія: Вучэбная праграма / В. К. Шынкарэнка. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2007. – 35 с.
 • Шынкарэнка, В. К. Сучасная літаратура Беларусі: вучэбная праграма курса для студэнтаў спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская філалогія. У 2 частках. Ч. 1 / В. К. Шынкарэнка. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2007. – 58 с.
 • Шынкарэнка, В. К. Сучасная літаратура Беларусі: вучэбная праграма курса для студэнтаў спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская філалогія. У 2 частках. Ч. 2 / В. К. Шынкарэнка. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2007. – 55 с.
 • Генаш, В. С., Шынкарэнка, В. К. Каб музыку зямлі пачуць. Добрушчына літаратурная / В. С. Генаш, В. К. Шынкарэнка / Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / пад агульнай рэд. Станкевіч А. А.: Калектыўная манаграфія. – ААТ “Полеспечать”, 2008. – 280 с. – С. 74 – 160
 • Шынкарэнка, В. К. Літаратура як адзіная кніга пра жыццё / В. К. Шынкарэнка //  Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю НАН Беларусi, Мiнск, 28 мая 2008 г. / Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Я. Коласа i Я. Купалы НАН Беларусi. – Мiнск: Права i эканомiка, 2008. – 550 с. – С. 529 – 535
 • Шынкарэнка, В. К. Семантыка вобраза сонца ў лірыцы Я. Сіпакова / В. К. Шынкарэнка // “Скарына і наш час”, міжнар. навук. канф. (2008, Гомель): Міжнародная навуковая канферэнцыя, 14 лістапада 2008 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. А.Станкевіч (гал рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 310 с. – С.291 – 296
 • Шынкарэнка, В. К. Гісторыя і сучаснасць у прозе Л. Рублеўскай // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2008. – № 6 (51). Часть 1. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – С.184 –189
 • Шынкарэнка, В. К. «Вершы, як людзі…”: паэтычны свет М. Ждановіча / В. К. Шынкарэнка // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сборник науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я.Купалы; редкол.: Т.Е.Автухович (отв.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2008. – 381 с. – С. 274 – 282
 • Шынкарэнка, В. К. Вобраз сонца ў паэтычнай сістэме Янкі Сіпакова / В. К. Шынкарэнка // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі: зб. навук. арт. / уклад. А. І. Бельскі; рэдкал.: Г. У. Пальчык [і інш.]. – Мінск: Нац.ін-т адукацыі, 2008. – 228 с. – С. 218 – 221
 • Шынкарэнка, В. К. «Палессе і гэтым усё сказана…» / В. К. Шынкарэнка // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2 / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж.ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 228 с. – С. 215 – 217
 • Шынкарэнка, В. К. Роля міфапэтычнага і фальклорнага пачаткаў у станаўленні і развіцці беларускай прозы пра мінулае // Известия ГГУ имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2009. – № 3 (54). Часть 2. – 164 с. – С. 126 – 134
 • Шынкарэнка, В. К. «Ў прыродзе ўсё прадумана як след…» (Адметны свет паэзіі А. Дуброўскага) / В. К. Шынкарэнка //  Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей, посвящ. 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Вып. 1 / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 246 с. – С. 79 – 82
 • Шынкарэнка, В. К. “Не выбіраем мы Радзімы…” / В. К. Шынкарэнка // Известия ГГУ имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2009. –№ 6 (57). – С. 114  – 117
 • Шынкарэнка, В. К. Вобразна-мастацкі свет паэзіі А. Пісьмянкова / В. К. Шынкарэнка // Białorutenistyka Białostocka. Tom 1. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. – 244 s. –  S. 85 – 99
 • Шынкарэнка, В. К. Адкрываючы новыя далягляды / В. К. Шынкарэнка // Bjalorutenistika Bjalystocka. Toм 1. – Bjalystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bjalymstoku, 2009. – 244 s. –  S. 235 – 238
 • Шынкарэнка, В. К. Сучасная проза пра мінулае: магчымасці жанру / В. К. Шынкарэнка // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І.Я. Навуменкі). – Мінск,, 16 лютага 2010 года / Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі.—Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 474 с.– С. 453 – 458
 • Шынкарэнка, В. К. Магнітнае поле гісторыі / В. К. Шынкарэнка // Literatury wschodniosłowiańskie z najnowszych badań / Pod redakcją Haliny Twaranowicz. – Białystok: Wydawnictwo universytetu w Białymstoku, 2010. – 560 s. – S. 79 – 84
 • Шынкарэнка, В. К. Вобраз нацыі і светабудовы ў гістарычнай прозе / В. К. Шынкарэнка // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 135. Вип. 122. Філологія. Літературознавство. – Миколаів: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 128 с. – С. 118 – 123
 • Шынкарэнка, В. К. Малыя формы гістарычнага эпасу і вуснапаэтычная традыцыя / В. К. Шынкарэнка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 561 с. –  С. 547 – 553
 • Шынкарэнка, В. К. Гістарычная проза Уладзіміра Караткевіча і традыцыі еўрапейскай літаратуры / В. К. Шынкарэнка // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6 – 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. – Мінск: Лімарыус, 2010. – 304 с. – С. 187 – 193
 • Шынкарэнка, В. К. З любоўю да роднай зямлі /  В. К. Шынкарэнка / Хойнікшчыны спеўная душа: народна-духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с. – С. 9 – 12
 • Шынкарэнка, В. К. “Вершаваць, як чараваць”: асаблівасці мастацкай манеры А. Пісьмянкова / В. К. Шынкарэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2010.  – № 4 (61).  – 208 с. – С. 161 – 167
 • Шынкарэнка, В. К. Мудрая самаахвярнасць зерня // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: Научный и производственно-практический журнал. – № 2 (65): Гуманитарные науки. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2011. – 216 с. – С. 194 – 197
 • Шынкарэнка, В. К. Міфапаэтычныя і фальклорныя элементы ў мастацкай сістэме “Лілеі на цёмнай вадзе” М. Башлакова / В. К. Шынкарэнка  // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 648 с. –  С. 634 – 640
 • Шынкарэнка, В. К. Песенны склад лірыкі М. Башлакова / В. К. Шынкарэнка / Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад.: Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 407 с. – C. 267 – 271
 • Шынкарэнка, В. К. Трымаючыся ўласнага сумлення / В. К. Шынкарэнка // Тэрмапілы: Літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс. – Беласток. – 2011. – №15. – 279 с. – С. 219 – 236
 • Шынкарэнка, В. К. У нетрах Палесся пачутая песня / В. К. Шынкарэнка // “Скарына і наш час”, V  Міжнародная навуковая канф. (2011, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “Скарына і наш час”, 14 – 15 кастрычніка 2011 г.: [матэрыялы] / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 302 с.  – С. 294 – 297
 • Шынкарэнка, В. К. Гадаваць дабрыню сонцам (вобразна-мастацкая сістэма паэзіі Янкі Сіпакова) / В. К. Шынкарэнка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 9 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 622 с. –  С. 613 – 620
 • Шынкарэнка, В. К. Браты Гілевічы: у пошуках уласных шляхоў і слоў / В. К. Шынкарэнка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской литературе: Сборник научных статей. Выпуск 4 / Мин-ство образования Республики Беларусь; Учреждение образования “Гомельский гос. университет имени Франциска Скорины” / Ред кол.: Т. Н. Усольцева, к. ф. н. (гл. ред.) и др. – Гомель: УО “ГГУ имени Ф. Скорины”, 2011. – 183 с. – С. 70 – 77
 • Шынкарэнка, В. К. Непаўторнасць мастацкай сістэмы паэзіі Міхася Башлакова / В. К. Шынкарэнка // Bialorutenistyka Bialostocka. Tom 3 / Redaktor Naczelny Halina Nwaranowicz . – Bialystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2011. – 511 s. –  S. 245 – 266  
 • Шынкарэнка, В. К. Асаблівасці вобразна-паэтычнай сістэмы радзінна-хрэсьбінных песень Гомельшчыны / В. К. Шынкарэнка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 12 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 607 с. –  С. 477 – 486
 • Шынкарэнка, В. К. “Уласнай долі вечны знак…” / В. К. Шынкарэнка / У зб.: Узрост вышыні: Да 80-годдзя народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча: Артыкулы, эсэ, нататкі, вершы, лісты і тэлеграмы / уклад. Гілевіч С. Н. – Мінск: “Канфіда”, 2012. – 264 с. –  С. 68 – 100
 • Шынкарэнка, В. К. Музычна-песенны скарб народнай душы / В. К. Шынкарэнка // Нясвіжскага краю напеў векавы: народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ; Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж: Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с.: іл. – С. 242 – 245
 • Шынкарэнка, В. К. Нясвіжчыны спеў запаветны // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 13 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Філіял “Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы”; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 566 с. –  С. 484 – 489
 • Шынкарэнка, В. К. Віражы і вітражы вечнасці // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: Научный и производственно-практический журнал. – № 1 (76): Гуманитарные науки. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2013. – 218 с. – С. 99 – 103
 • Шынкарэнка, В. К. “Застацца жыць на роднае зямлі…” / В. К. Шынкарэнка // “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”, ІV міжнародная навук. канф. (2013; Гомель). ІV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”, 31 мая 2013 г. [Тэкст]: матэрыялы / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 228 с. – С. 219 – 223
 • Шынкарэнка, Вольга. Асаблівасці вобразна-паэтычнай сістэмы радзінна-хрэсьбінных песень Гомельшчыны / Вольга Шынкарэнка / Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці / аўтары-ўкладальнікі Новак В. С., Шынкарэнка В. К., Кастрыца А. А., Воінава А. М., Вяргеенка С. А., Палуян А. М., Партнова-Шахоўская А. У. – Гомель: Барк, 2013. – 380 с. – С. 66 – 79
 • Шинкоренко, О. К. «Когда люблю…»: Речица литературная / О. К. Шинкоренко / Лебедева, В. М. Голубев, В. Ф., Киштымов, А. Л. и др. Речица. Дорогой столетий в будущее / Под общей ред. председателя Речицкого районного исполн. комитета В. С. Панченко. – Речица: Редакция газеты «Дняпровец», 2013. – 407 с. – С. 277 – 295
 • Шынкарэнка, В. К. Адстойваючы гравітацыю радзіннага / В. К. Шынкарэнка // Тэрмапілы: Літаратурна-мастацкі і беларусазнаўчы часопіс. – Беласток:. – 2013. – №17. – 354 с. – С. 333 – 335
 • Шынкарэнка, В. К. Ачышчальная сіла купальскага агню і белай вязі / В. К. Шынкарэнка // Białorutenistyka Białostocka. Tom 5 / Redaktor Naczelny Halina Nwaranowicz . – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 511 s. –  S. 11 – 23
 • Шынкарэнка, В. К. Паэзія і проза мінулага ў творчасці В. Бабковай / В. К. Шынкарэнка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 7. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 212 с. – С. 103 – 108
 • Шынкарэнка, В.К. “Шчаслівы лёс – плаціць любоўю…” / В. К. Шынкарэнка // Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы: Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. Кн. 1 / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. –  234 с. : іл. – С. 75 – 123
 • Шынкарэнка, В. К. Ад  уласнай неўміручасці – да бессмяротнасці нацыі і чалавецтва / В. К. Шынкарэнка //  Славянские народы и их культуры: традиция и современность: сб. научных статей / М-во образования РБ, Гомельский госун-т им. Ф. Скорины / редкол.: В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.].  – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 310 с. – С. 303 – 306
 • Шынкарэнка, В. К. Прага пераадолення зямнога прыцяжэння / В. К. Шынкарэнка // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студз. 2014 г. / Цэнтр даследаванняў бел.культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – 418 с. – С. 360 – 365
 • Шынкарэнка, В. К. Гістарычнае эсэ як вопыт рэканструкцыі мінулага / В. К. Шынкарэнка //  Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины: Научный и производственно-практический журнал. – № 1 (82): Гуманитарные науки. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2014. – 218 с. – С. 185 – 190
 • Шынкарэнка, В. К. “Ёсць на карце маёй Беларусі…” / В. К. Шынкарэнка /  Глыбоччыны духоўнасці глыбіні: Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В. С. Новак [і інш.]; пад агул. рэд. В. С. Новак..– Мінск: БЕЛТА, 2014. – 304 с.: іл. – С. 272 – 292
 • Шынкарэнка, Вольга. “Паміж Гомелем ды Мінскам…”: творчасць Сержука Сыса / Вольга Шынкарэнка // Роднае слова. – 2014. – №7. – 95 с. – С. 20 – 22
 • Шынкарэнка, В. К. Міхась Башлакоў / В. К. Шынкарэнка / У кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. – Т. 4. – Кн. 3 / Нав. рэд. У.В. Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск: Бел. навука, 2014. – 1320 с. – С. 884 – 917
 • Шынкарэнка, В. К. Алесь Пісьмянкоў / В. К. Шынкарэнка / У кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. – Т. 4. – Кн. 3 / Нав. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – Мінск: Бел.навука, 2014.  – 1320 с. – С. 971 – 993
 • Шынкарэнка, В.К. "Святлом радзімы й слова ратавацца...": адметнасць творчай індывідуальнасці В. Ярца / В. К. Шынкарэнка // Слово. Текст. Социум: сб. науч. тр. / УО МГПУ имени И.П. Шамякина; редкол.: Л. В. Исмайлова (отв. ред.) [и др.]. - Мозырь, 2014. - 297 с. - С. 244-252
 • Шынкарэнка, Вольга. “Палыновай зямлі дзівасіл…” / Вольга Шынкарэнка / Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна: фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. : іл. – С. 229 – 234
 • Шынкарэнка, Вольга. “Параднёны з вандроўніцкім лёсам…” / Вольга Шынкарэнка / Палац: літаратурны альманах. Гомель. №2, 2014 / укл. А. Бароўскі, Г. Лапацін. – Мінск: Кнігазбор, 2014. – 254 с.  – С. 236 – 246
 • Шынкарэнка, В. К. Жыватворная сіла родных духу і слова (паводле ліра-эпасу В. Ярца) / В. К. Шынкарэнка // Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры / Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі да 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І. Я. Навуменкі (Мінск, 26 – 27 лютага 2015 года). – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – 503 с. – С. 319 – 324
 • Шынкарэнка, В. К. “Дняпра прызыў напеўны…” / В. К. Шынкарэнка / На берагах Дняпра і Друці: народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск: Беларусь, 2016. – 363 с., [32] л. іл. – С. 325 – 331
 • Шынкарэнка, В. К. Жыць Радзімай і словам / В. К.  Шынкарэнка // “Святло душы і таленту святло”: зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч.70-годдзю з дня нараджэння праф. А. А. Станкевіч] / рэдкал.: А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.];  – М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж.ун-т імя Ф. Скарыны.  –  Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. –  222 с. –  С. 202 – 207
 • Шынкарэнка, В. К. Беларуская гістарычная проза і вуснапаэтычная традыцыя / В. К. Шынкарэнка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 22 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – 492 с. – С. 420 – 426
 • Шынкарэнка, В. К. Самабытнасць чорна-белага свету Паўла Шруба / В. К. Шынкарэнка // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навуковых артыкулаў: у дзвюх частках. Ч. 1 / рэдкал.: А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ  імя Ф. Скарыны. – 171 с. – С. 167 – 171
 • Шинкоренко, О. К. Жанрово-стилевое многообразие повестей В. Короткевича / О. К. Шинкоренко // Мова і культура. (Науковый журнал). – Ред. О. Г. Бураго. – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2017. – Вып. 20. – Т. ІІ (187). – 252 с. – С. 120 – 125

 

 

Уладзімір Васільевіч АнічэнкаАнич средний возраст.jpg                                                              

Уладзімір Васільевіч Анічэнка - доктар філалагічных навук прафесар


Уладзімір Васільевіч Анічэнка нарадзіўся ў мнагадзетнай сялянскай сям’і ў вёсцы Янаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці 20 ліпеня 1924 г. Летам 1941 г., напярэдадні вайны, ён закончыў Хоцімскую сярэднюю школу. У пачатку вайны ўдзельнічаў у эвакуацыі калгасных коней на ўсход, у Расію. Калі вярнуўся дамоў, вёску ўжо занялі немцы. Уладзімір Васільевіч быў арыштаваны і адпраўлены ў Магілёўскі канцлагер, адкуль ён уцёк разам з сябрам Міколам. Па дарозе дамоў іх зноў арыштавалі і вывезлі на прымусовыя работы ў судэцкі горад Мост (Чэхія), дзе іх чакала катаржная праца на шахце, падчас якой яго не пакідала думка пра пабег. І Уладзімір з Міколам і чэхам Юрыем, схаваўшыся ў ваганетцы з вуглём, уцяклі з шахты. Пасля доўгага блукання з дапамогай мясцовых жыхароў яны трапілі ў Арліцкія горы, дзе разам з іншымі вязнямі стварылі партызанскі атрад “Эда”, у якім і змагаліся з фашыстамі да канца вайны.

Анич в Орлицких горах.jpg

Філалагічныя здольнасці Уладзіміра Васільевіча праявіліся даволі рана. Яшчэ ў чацвёртым класе пачатковай Камуна-Сельскай школы за каліграфічны почырк, выдатныя поспехі і прыкладныя паводзіны ён быў удастоены Пахвальнай граматы. Лепшымі лічыў настаўніц беларускай і рускай мовы і літаратуры, урокі якіх запомніліся яму на ўсё жыццё.

Таму, калі пасля вайны працягваў службу ў Савецкай Арміі, ён працаваў супрацоўнікам дывізійнай газеты “Гвардзеец”. Пасля дэмабілізацыі ў 1947 г. па рэкамендацыі Старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхася Лынькова працаваў літаратурным супрацоўнікам у Ваўкавыскай гарадской газеце “Зара”. У гэтым жа годзе быў залічаны на філалагічны факультэт БДУ. У час вучобы быў выдатнікам, старастам курса і ўзначальваў студэнцкі дыялекталагічны гурток, які пад кіраўніцтвам Марыі Андрэеўны Жыдовіч займаўся вывучэннем беларускіх народных гаворак. У 1952 г. з адзнакай закончыў універсітэт і адразу ж паступіў у аспірантуру Інстытута  мовазнаўства Акадэміі навук БССР. Сваімі кумірамі ў Інстытуце мовазнаўства Уладзімір Васільевіч называў Кандрата Кандратавіча Крапіву і Пятра Фёдаравіча Глебку. Навучанне ў аспірантуры завяршылася датэрміновай паспяховай абаронай у 1955 г. кандыдацкай дысертацыі “Дзеяслоўныя формы прошлага часу ў беларускай мове па матэрыялах Літоўскай метрыкі XV-XVI ст.ст.” (навуковы кіраўнік – дацэнт А.Я. Бірыла). З гэтага часу Уладзімір Васільевіч працаваў навуковым супрацоўнікам у сектары гісторыі мовы Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа Акадэміі навук БССР. У 1970 г. Уладзімір Васільевіч Анічэнка абараніў доктарскую дысертацыю на тэму “Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі”.

З 1970 г. Уладзімір Васільевіч  працуе загадчыкам кафедры спачатку рускай і  беларускай моў, а затым – беларускай мовы. З 1991 г. па 2001 г. быў прафесарам кафедры беларускай мовы і загадчыкам лінгвістычнай лабараторыі пры навукова-даследчым сектары ўніверсітэта.

Аниченко1.jpg

Імя Уладзіміра Васільевіча добра вядома не толькі ў беларускім мовазнаўстве, але і ва ўсім славістычным свеце. Ён з’яўляецца аўтарам каля 250 навуковых і вучэбна-метадычных прац. У 1976 г. Уладзіміру Васільевічу было прысвоена званне Заслужанага дзеяча навукі Беларускай ССР.

Цікавасць да роднай мовы, неабыякавасць да яе гістарычнага лёсу і ўзаемадзеяння з іншымі славянскімі мовамі абумовілі  асноўныя накірункі яго будучай лінгвістычнай дзейнасці – гісторыя мовы, параўнальнае мовазнаўства, рэгіянальная лексікалогія і лексікаграфія.

Пачатак грунтоўнаму  гістарычнаму даследаванню быў пакладзены кандыдацкай дысертацыяй, напісанай на матэрыяле Літоўскай метрыкі і прысвечанай аналізу гісторыі дзеяслоўных форм  прошлага часу ў беларускай мове XV–XVI ст.ст. У “Хрэстаматыю гісторыі беларускай мовы”, выдадзенай у сааўтарстве (том 1 – 1961 –539 с., том 2 – 1962 – 327 с.), былі ўключаны старажытнарускія і старабеларускія тэксты ХІ – XVIII стст., прыведзены ўрыўкі з твораў беларускіх пісьменнікаў ХІХ – пач. ХХ ст., пададзены ўзоры народна-гутарковага беларускага маўлення. У кнізе “Александрыя”(Мінск, 1962,  365 с.) У.В. Анічэнка ўпершыню сістэматызаваў і апублікаваў старабеларускія тэксты пяці рукапісных спісаў XV – XVII ст.ст. пра Аляксандра Македонскага.

Картинки по запросу анічэнка

У калектыўным даследаванні “Гістарычная лексікалогія беларускай мовы” (Мінск, 1970) У.В. Анічэнка прасочвае развіццё і фарміраванне лексічнага складу беларускай мовы старажытнага перыяду, вызначае найбольш прадуктыўныя тыпы і сродкі дэрывацыі, шляхі фарміравання лексічнай сістэмы нашай мовы. У дапаможніку “Гістарычная граматыка беларускай мовы” (Мінск, 1999. – 220 с.), выдадзеным у сааўтарстве з М.Р. Прыгодзічам, прапануюцца практыкаванні з пытаннямі і заданнямі да тэкстаў старабеларускіх помнікаў і пазнейшых твораў беларускай літаратуры, прызначаныя  для аналізу на практычных занятках па гістарычнай граматыцы беларускай мовы.

Вялікае месца ў навуковай дзейнасці У.В. Анічэнкі займала вывучэнне творчай спадчыны нашага першадрукара Францыска Скарыны, вызначэнне лексічнага багацця літаратурна-пісьмовай спадчыны Скарыны, яго ўкладу ў станаўленне літаратурнай мовы беларускага народа. “Слоўнік мовы Скарыны”, выдадзены У.В. Анічэнкам (у 3 тамах, Мінск, 1977-1994), з’явіўся грунтоўнай працай па гістарычнай лексікаграфіі і паклаў пачатак серыі аўтарскіх лексікаграфічных прац, прысвечаных збору і сістэматызацыі лексічных скарбаў выдатных прадстаўнікоў беларускай і усходнеславянскай культуры.

Картинки по запросу анічэнка

Плённае вывучэнне творчай спадчыны нашага славутага асветніка і гуманіста, стварэнне навуковай скарыназнаўчай школы, актыўная папулярызацыя асветніцкай дзейнасці першадрукара ў студэнцкім асяроддзі абумовілі ініцыятыву кіраўніцтва аб наданні нашай вну высокага імя Францыска Скарыны, якое і было прысвоена Гомельскаму дзяржаўнаму універсітэту ў 1988 г. З гэтага часу наш універсітэт стаў цэнтрам збору і вывучэння скарыназнаўчых матэрыялаў. За цыкл прац “Лінгвістычная Скарыніяна” У.В. Анічэнка быў узнагароджаны ў 1988 г. Дзяржаўнай прэміяй БССР у галіне навукі. За плённую навуковую і грамадскую дзейнасць У.В. Анічэнка быў узнагароджаны  таксама медалём “За працоўную доблесць”, медалём Францыска Скарыны. Як удзельнік Вялікай Айчыннай вайны ўзнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны П ступені і медалём “Чэхаславацкі партызан”, іншымі савецкімі і чэхаславацкімі ўзнагародамі.

У.В. Анічэнка ў апошнія гады свайго жыцця займаўся падрыхтоўкай да выдання рукапісу “Царкоўнаславянска-беларускага слоўніка”, які, на жаль, не быў апублікаваны. За вялікі ўклад у развіццё Скарыніяны, за падрыхтоўку гэтага слоўніка і ў сувязі з 75-годдзем У.В. Анічэнка быў удастоены ганаровай царкоўнай узнагароды – “Крыж Сергія Раданежскага”.

Аниченко.jpg

У1993 г. па ініцыятыве У.В. Анічэнкі пры ГДУ быў створаны музей-лабараторыя Францыска Скарыны.

Важны напрамак навукова-даследчыцкай дзейнасці У.В. Анічэнкі, – параўнальна-супастаўляльнае вывучэнне ўсходнеславянскіх моў, вынікам якога стала доктарская дысертацыя  і манаграфія “Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі” (Мінск, 1969. – 294 с.), у якой асветлены найбольш характэрныя і спецыфічныя заканамернасці пісьмова-моўнага развіцця на Беларусі і Украіне ў XIV-XVII ст.ст, а таксама іх ўнутрыструктурныя ўзаемаадносіны, манаграфія “Марфалогія ўсходнеславянскіх моў” (Мінск, 1978. – 127 с.), дзе праводзіцца параўнальны аналіз беларускай, рускай і ўкраінскай моў у галіне марфалогіі на матэрыяле назоўніка, дзеяслова і прыслоўя; вучэбныя дапаможнікі “Гістарычная лексікалогія ўсходнеславянскіх моў” (Гомель, 1978. – 94 с.), дзе праводзіцца параўнальна-гістарычны аналіз лексічнага складу беларускай, рускай і ўкраінскай моў ад старажытнасці да нашых дзён, вызначаюцца асноўныя крыніцы ўзбагачэння слоўніка; “Гістарычная фанетыка ўсходнеславянскіх моў” (Гомель,, 1982. - 94 с.), прысвечаная параўнальна-гістарычнаму аналізу развіцця фанетычнай сістэмы ўсходнеславянскіх моў, “Мовы ўсходніх славян” (Мінск, 1989. – 318 с.), дзе на аснове аналізу літаратурнай і дыялектнай лексікі, фанетыкі і марфалогіі апісваюцца асаблівасці беларускай, рускай і ўкраінскай моў, размяжоўваюцца іх спрадвечныя, першасныя з’явы і інавацыі.

Важнае месца ў даследаваннях У.В. Анічэнкі апошніх дзесяцігоддзяў занялі пытанні рэгіянальнай лексікалогіі і лексікаграфіі, якія  асвятляліся ў  асобных лексікаграфічных выданнях: “Народная лексіка Гомельшчыны ў фальклоры і мастацкай літаратуры” (у сааўтарстве) (Мінск, 1983. – 174 с.). “Народныя прыкметы” (Мінск, 1992. – 88 с., у сааўтарстве з А.К. Малюком); “Вопыт літаратурна-дыялектнага  слоўніка беларускай мовы” (Гомель, 1999, ч.1. – 244 с., ч.2. – 254-482 с.).

Актуальныя пытанні культуры маўлення і стылістыкі таксама хвалявалі У.В. Анічэнку. Ён з’явіўся адным з аўтараў і навуковым рэдактарам вучэбнага дапаможніка з грыфам Міністэрства адукацыі “Асновы культуры маўлення і стылістыкі” (Мінск, 1992. – 255 с.), сааўтарам хрэстаматый і слоўнікаў крылатых выслоўяў, афарызмаў, выказванняў вядомых паэтаў і пісьменнікаў: “Пісьменнік і мова” (Мінск, 1962. – 249 с.), “Каласы роднай мовы” (Мінск, 1990. – 278 с.), “Набожнае слова і антычная мудрасць крочаць побач” (Гомель, 1997. – 217 с.). Мове фальклорных твораў прысвечаны зборнікі “Беларускі казачны эпас” (Мінск, 1976. – 204 с.), “Голас з невычэрпнай і жыватворнай крыніцы” (Мінск, 1995. – 446 с.).

Вялікае месца ў лінгвістычнай дзейнасці У.В. Анічэнкі заняла падрыхтоўка васьмітомнага “Слоўніка мовы Янкі Купалы” (СМЯК, 1997 – 2012 гг.), якую пад кіраўніцтвам прафесара ажыццявіў калектыў лексіколагаў – прафесарска-выкладчыцкі састаў кафедры беларускай мовы і супрацоўнікі лінгвістычнай лабараторыі.

Картинки по запросу анічэнка

Купалаўскі слоўнік – гэта ўнікальнае ў беларускай лексікаграфіі выданне. Ён уяўляе сабой даведнік шырокага філалагічнага профілю, прызначаны для асэнсавання не толькі творчых дасягненняў Купалы, але і наогул беларускай культуры. У ім зафіксаваны каштоўны лінгвістычны і літаратуразнаўчы матэрыял, пададзена вычарпальная характарыстыка слоў з літаратурна-мастацкіх твораў класіка беларускай літаратуры. Укладальнікі слоўніка ставілі на мэце не толькі зафіксаваць лексічны матэрыял  купалаўскіх твораў, але і паказаць частотнасць выкарыстання аўтарам кожнай слоўнікавай адзінкі, вызначыць яе граматычную характарыстыку, акрэсліць семантычны аб’ём, указаць адметнасці аўтарскага словаўжывання, раскрыць функцыі і стылістычную ролю ў кантэксце твораў паэта, адлюстраваць парадыгму формаўтварэння кожнай лексічнай адзінкі, адзначыць варыянтныя і сінанімічныя формы, праілюстраваць сказанае тыповымі прыкладамі з твораў Купалы. Вывучэнне мовы творчасці Янкі Купалы мае выключна важнае значэнне для асэнсавання яго ролі ў гісторыі развіцця беларускай літаратурнай мовы, дазваляе вызначыць і пераканаўча паказаць, якія лексіка-семантычныя і структурныя кампаненты купалавага слова сталі набыткам сучаснай беларускай мовы і што змянілася ў яе слоўніку за мінулы перыяд. Гэты выключна станоўчы вынік быў дасягнуты дзякуючы таму, што з самага пачатку працы калектыў складальнікаў СМЯК узначальваў такі дасведчаны і высокапрафесійны лексікограф і гісторык мовы, як У.В. Анічэнка.

Па ініцыятыве У.В. Анічэнкі з 1973 года ў выдавецтве БДУ (з 1996 г. у ГДУ) стаў выходзіць міжведамасны зборнік навуковых артыкулаў “Беларуская мова і мовазнаўства” (1973-1976), перайменаваны ў зборнік “Беларуская мова” (1977-1999 гг.). Усяго за гэтыя гады пад рэдакцыяй У.В. Анічэнкі выйшлі 24 выпускі зборніка, у якіх апублікавалі  свае артыкулы ў першую чаргу выкладчыкі і аспіранты Гомельскага дзяржаўнага універсітэта, а таксама іншых вну і навуковых устаноў нашай рэспублікі – БДУ, Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук, Мазырскага, Віцебскага, Гродзенскага, Магілёўскага, Брэсцкага ўніверсітэтаў.

Зборнікі.jpg

З 2000 г. лінгвістычныя артыкулы сталі публікавацца ў “Известиях ГГУ имени Ф. Скорины”.

известия.jpg

У.В. Анічэнка быў ініцыятарам шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцый, прысвечаных рэгіянальнаму даследаванню беларускай мовы, вывучэнню творчай спадчыны Ф.Скарыны і інш.: “Рэгіянальныя традыцыі ва ўсходнеславянскіх мовах, літаратурах і фальклоры”; “Скарынаўскія чытанні”; “Скарына і наш час”; “Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі”; “Навуковыя чытанні, прысвечаныя С. Некрашэвічу”; “Перспектывы развіцця і функцыянавання нарматыўнай лексікі”.

конференции.jpg

Па ініцыятыве У.В. Анічэнкі пры кафедры беларускай мовы ў 1973 годзе была адкрыта аспірантура па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова. За перыяд дзейнасці аспірантуры 38 яе выпускнікоў паспяхова абаранілі кандыдацкія дысертацыі.

Дзякуючы настойлівым намаганням У.В. Анічэнкі пры Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны загадам БелВАКа ад 16.04.96 (загад № 57) быў зацверджаны Савет па абароне кандыдацкіх дысертацый К.02.12.03, які дзейнічаў па 2006 г. За перыяд дзейнасці Савета з 1996 па 2006 г.г. былі абаронены 34 кандыдацкія дысертацыі па спецыяльнасці 10.02.01 – беларуская мова (з іх 18 – выкладчыкамі і супрацоўнікамі ГДУ). У.В. Анічэнка неаднаразова выступаў афіцыйным апанентам на абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, быў членам спецыялізаванага Савета Д 056.03.06 па абароне дысертацый пры БДУ.

За 30 гадоў навукова-педагагічнай дзейнасці ў ГДУ доктар філалагічных навук прафесар У.А. Анічэнка стварыў грунтоўную школу вучоных – кваліфікаваных спецыялістаў ў галіне беларускага мовазнаўства. За гэтыя гады аспіранты У.В. Анічэнкі падрыхтавалі і абаранілі 25 кандыдацкіх (А.А. Станкевіч, А.І. Лашкевіч, А.А. Парукаў, І.М. Акулаў, Р.М. Казлова, А.К. Малюк, Т.П. Власава, У.Д. Еўтухоў, Л.І. Злобін, Д.Д. Паўлавец, Т.М. Шур, Р.Й. Дайлідэнас, У.А. Бобрык, А.У. Солахаў, А.М. Краснова, Л.П.  Кузьміч, У.Д. Кніга, Л.Л. Плыгаўка, Т.М. Казачэнка, С.М. Струкава, Н.А. Багамольнікава, Р.У. Серыкаў, В.А. Скачкова, К.Л. Хазанава, С.В. Чайкова) і 1 доктарскую дысертацыю (А.А. Станкевіч).

Кандыдаты навук – вучні У.В. Анічэнкі  працуюць у розных вну нашай краіны і за яе межамі. Яго былымі аспірантамі ўкамплектаваны кафедры беларускай мовы, рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства, беларускай культуры, давузаўскай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”: кафедра беларускай мовы Міжнароднага інстытута працоўных і і сацыяльных адносін (г. Гомель). Вучні У.В. Анічэнкі плённа займаюцца навукова-педагагічнай дзейнасцю і ў Мазырскім  дзяржаўным педагагічным універсітэце імя І.П. Шамякіна, Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя П.Машэрава, Полацкім дзяржаўным універсітэце, а таксама за межамі Беларусі – у Віленскім  дзяржаўным універсітэце, Віленскім дзяржаўным педагагічным інстытуце.

У.В. Анічэнка – гэта чалавек-эпоха, чалавек – жывая гісторыя, асоба, жыццё якой напоўнена падзеямі, як трагічнымі, змрочнымі, так і светлымі, шчаслівымі. Як і любая выдатная асоба, ён быў неадназначнай фігурай. Жорсткі і патрабавальны кіраўнік, строгі і прынцыповы загадчык, “максімаліст” унутры кафедры, ён быў усё-такі “родны бацька” для калег і вучняў, умеў абараніць і падтрымаць кожнага за межамі кафедры.

Надзвычай адказны за сваю справу, ён быў такім самым патрабавальным  і да іншых, чакаў ад усіх “па максімуму”. Строгі і стрыманы на пахвалу, скупы на камплементы, ён знаходзіў словы падтрымкі для кожнага. Ён умеў заўважыць здольных, знаходзіць апантаных, захопленых навукай людзей і заўсёды імкнуўся іх падтрымаць. Мудры і прадбачлівы, разважлівы і спрактыкаваны, ён умеў падказаць выйсце нават з самай заблытанай, складанай сітуацыі. Ён вучыў ніколі не адчайвацца, не скарацца перад цяжкасцямі, упэўнена крочыць да мэты, дасягаць яе, дамагацца свайго.

Ён умеў “дыхаць на поўныя грудзі”. Нават у свае 70 з лішнім уставаў рана, любіў першым прыходзіць на працу, каб папрацаваць над чарговай кнігай або артыкулам, абавязкова забягаў на факультэт, каб наведаць калег, сяброў. Умеў працаваць – умеў і адпачываць, і ніколі не блытаў адно з адным.

Выключна энергічны, актыўны, дзейсны, таленавіты арганізатар, аптымістычны і жыццярадасны чалавек, ён пражыў жыццё змястоўнае, цікавае, насычанае падзеямі і здарэннямі, напоўненае пошукамі і знаходкамі. Самае лепшае пацверджанне гэтаму – яго справы, якія ён нам перадаў. Гэта і калектыў кафедры, якаую ён стварыў і якая па праву лічыцца адной з самых моцных па навуковаму патэнцыялу ва ўніверсітэце. Гэта і моцная кагорта вучоных – яго вучняў. Гэта і грунтоўныя навуковыя выданні.

Заўсёды ў імклівым руху, у пошуку. У гэтым імклівым бегу была яго неспатоленая прага жыцця, заўсёдная ўлюбёнасць у працу, адданасць сваёй справе. Ён і пайшоў ад нас, як і жыў, імкліва, на бягу.

Чалавек пакідае пасля сябе не толькі фізічную, але і духоўную спадчыну. Сыны, унукі і праўнукі будуць працягваць мнагалюдны працавіты род Анічэнкаў, а працы і вучні яго памножаць духоўную спадчыну, не дадуць згаснуць агеньчыку добрай, светлай памяці аб ім. 


          

Тарасенка Марыя Віктараўна


           

Тарасенко.JPG                                                                                                                                     

Пасада: Лабарант кафедры беларускай мовы.                                                                                        

Электронная пошта: tarasenko@gsu.by

Адукацыя:

 • філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратура, ГДУ імя Ф. Скарыны
2011 Department. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates