Ляшчынская Вольга Аляксееўна

 

 


Пасада: прафесар кафедры беларускай мовы 

Профіль GOOGLE SCHOLAR

Профіль РІНЦ

Адукацыя:

1968 г. – закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя М. Горкага па спецыяльнасці “Руская, беларуская мова і літаратура”;

1971 г. – закончыла аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР, абараніла кандыдацкую дысертацыю «Суфіксальнае словаўтварэнне атрыбутыўных назоўнікаў у сучаснай беларускай мове» ў 1974 г.; 

01.03.1974 г. – кандыдат філалагічных навук;

09.07.1980 г. – вучонае званне дацэнт;

2004 г. – закончыла дактарантуру пры УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», абараніла доктарскую дысертацыю «Мова паэзіі Янкі Купалы» 26.11.2004 г.;

18.05.2005 – вучоная ступень доктара філалагічных навук;

11.01.2006 г. – вучонае званне прафесара па спецыяльнасці “Мовазнаўства”.

Прафесійны шлях:

1971 г. – выкладчык кафедры рускай і беларускай моў ГДУ імя Ф. Скарыны,

1980 г. – дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны,

2002 г.  – прафесар кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны.

Навуковых інтарэсаў

 • Дэрываталогія
 • Лексікалогія
 • Лексікаграфія
 • Фразеалогія
 • Фразеаграфія
 • Тэрміназнаўства
 • Анамастыка
 • Лінгвадыдактыка
 • Стылістыка
 • Лінгвапаэтыка
 • Лінгвакультуралогія
 • Кагнітыўная лінгвістыка.

Навуковыя стажыроўкі:

3-12 ліпеня 2011 г. – V Міжнародная Летняя навуковая школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования: русский мир и восточнославянская ментальность» (Горлаўка, Украіна);

4-9 лістапада 2012 г. – Міжнародны семінар «Методика активной оценки» (Варшава, Польша).

Асноўныя курсы:

 • Методыка выкладання беларускай мовы
 • Сучасная беларуская мова
 • Асновы лінгвадыдактыкі
 • Стылістычнае рэдагаванне і карэктура
 • Фразеалогія беларускай мовы ў лінгвакультуралагічным асвятленні
 • Эмацыянальныя канцэпты беларускай фразеалогіі.

Удзел у падрыхтоўцы і атэстацыі навуковых кадраў:

член Савета па абароне дысертацый Д 01.43.01 пры ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларуси».

Удзел у рэдкалегіі часопісаў:

 • «Bialorutenistyka Bialostocka» (Беласток, Польшча);
 • «Лінгвістика» (Луганскі нацыянальны ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі, Луганск, Украіна);
 • «Роднае слова» (Мінск, Беларусь);
 • «Беларуская лінгвістыка» (НАН Рэспублікі Беларусь).

Асноўныя публікацыі:

Кніжныя выданні

1. Ляшчынская, В.А. Марфемны склад і словаўтварэнне ў школе: метадычныя рэкамендацыі для настаўнікаў беларускай мовы / В.А. Ляшчынская. – Гомель, 1982. – 46 с.

2. Ляшчынская, В.А. Педагагічная практыка студэнтаў-філолагаў / В.А. Ляшчынская, В.І. Смыкоўская. – Мінск: Вышэйшая школа, 1983. – 111 с.

3. Ляшчынская, В.А. Марфемны і словаўтваральны аналіз слова на ўроках беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Выкладанне беларускай мовы і літаратуры: Кніга для настаўніка / Пад. рэд. М.Лазарука. – Мінск: Народная асвета, 1983. – С. 46-57.

4. Ляшчынская, В.А. Практыкаванні па лексіцы і стылістыцы. Рэкамендаваны Міністэрсвам асветы БССР / В.А. Ляшчынская, А.А. Станкевіч. – Мінск: Народная асвета, 1984. – 160 с.

5. Лещинская, О.А. Организация cамостоятельной работы студентов-филологов / О.А. Лещинская // Актуальные проблемы педагогики высшей школы. – Минск: Універсітэцкае, 1986. – 186 с. – С. 26-27.

6. Лещинская, О.А. О роли морфонологических явлений в формо- и словообразовании глаголов русского и белорусского языков / О.А. Лещинская, Е.И. Лопатенко // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно: ГрГУ, 1986. – 312  с. – С. 254-256.

7. Ляшчынская, В.А. Аб засваенні акцэнталагічных норм беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў школе: Кніга для настаўніка / пад рэд. М.А. Лазарука. – Мінск: Народная асвета, 1988. – С. 30-34.

8. Асновы культуры маўлення і стылістыкі. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў філал. факультэтаў ВНУ / У.В. Анічэнка, У.Д. Еўтухоў, В.А. Ляшчынская, Т.І. Тамашэвіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 254 с.

9. Ляшчынская, В.А. Методыка выкладання беларускай мовы: Задачы і практыкаванні. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў філал. факультэтаў ВНУ / В.А. Ляшчынская. – Мінск: Выш. шк., 1998. – 191 с.

10. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова: Тэрміналагічная лексіка / В.А. Ляшчынская. – Гомель: ГКІ, 2000. – 200 с.

11. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова: Тэрміналагічная лексіка. Рэкамендавана навукова-метадычным цэнтрам вучэбн. кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі РБ у якасці дапаможніка для студэнтаў нефілал. спецыяльнасцей ВНУ / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ БДУ, 2001. – 256 с.

12. Ляшчынская, В.А. Студэнту аб мове: Прафесійная лексіка. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў вну / В.А. Ляшчынская. – Мінск: УП “ІВЦ Мінфіна”, 2003. – 243 с.

13. Ляшчынская, В.А. Метафара ў паэзіі Янкі Купалы: манаграфія / В.А. Ляшчынская. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 160 с.

14. Ляшчынская, В.А. Слова ў паэзіі Янкі Купалы: манаграфія / В.А. Ляшчынская; навук. рэд. А.І. Падлужны. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 272 с.

15. Ляшчынская, В.А. Сучасная беларуская мова. Арфаграфія і пунктуацыя. Этнакультуралагічныя тэксты. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / В.А. Ляшчынская, М.У. Буракова, З.У. Шведава; пад рэд. В.А. Ляшчынскай. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2007. – 238 с.

16. Ляшчынская, В.А. Методыка выкладання беларускай мовы. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава. – Мінск: РІВШ, 2007. – 252 с.

17. Методыка выкладання беларускай мовы. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / пад рэд. М.Г.Яленскага. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – 448 с. – С. 156-216, 329-357. 

18. Ляшчынская, В.А. Тэкст на ўроках беларускай мовы: практычны дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей ВНУ / В.А. Ляшчынская. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 64 с. 

19. Ляшчынская, В.А. Фразеалагічныя адзінкі ў мове Янкі Купалы: манаграфія / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ, 2008. – 184 с.

20. Ляшчынская, В.А. Методыка выкладання беларускай мовы. Маўленне. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў вну па філал. дысцыплінах / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ, 2009. – 168 с.

21. Ляшчынская, В.А. Сучасная беларуская мова: Фразеалогія. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў вну па філал. спецыяльнасцях / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ, 2010. – 230 с.

22. Ляшчынская, В.А. Уласныя імёны ў тэрмінах і фразеалагізмах: Практычны дапам. для студэнтаў нефілал. спецыяльнасцей внук / В.А. Ляшчынская, М.У. Буракова. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2010. – 86 с. 

23. Ляшчынская, В.А. Выбраныя працы па методыцы выкладання беларускай мовы / В.А. Ляшчынская. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 170 с. 

24. Лещинская, О.А. Знания и опыт человека: об употреблении спиртных напитков в белорусской фразеологии / О.А. Лещинская // Когнитивная лингвистика: Парадигмы и новые решения: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2011. – 896 с. (Серия «Концептуальные исследования» Вып. 15). – С. 244-250.

25. Ляшчынская, В.А. Анамастыка, тэрміналогія і фразеалогія. Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці вучэбна-метадычнага дапам. для студэнтаў нефілал. спецыяльнасцей вну па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» / В.А. Ляшчынская, М.У. Буракова. – Мінск: РІВШ, 2011. – 166 с.

26. Ляшчынская, В.А. Фразеалагічная эмацыянальная канцэптасфера беларусаў: манаграфія / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ, 2012. – 246 с.

27. Ляшчынская, В.А. Арфаграфія і пунктуацыя сучаснай беларускай мовы. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філал. спецыяльнасцях / В.А. Ляшчынская, М.У. Буракова, З.У. Шведава. – Мінск: РІВШ, 2014. – 278 с.

28. Ляшчынская, В.А. Методыка выкладання беларускай мовы. Заданні і практыкаванні. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбн. дапам. для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філал. спецыяльнасцях / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава. – Мінск: РІВШ, 2015. – 212 с.

29. Ляшчынская, В.А. Словы любові, удзячнасці і павагі / В.А. Ляшчынская // Лемцюгова, В.П. Выбраныя працы / уклад.: А.М. Анісімовіч [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 479 с. – С. 15-16.

30. Ляшчынская, В.А. Базавыя канцэпты фразеалагічнай карціны свету: манаграфія / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ, 2015. – 223 с.

31. Ляшчынская, В.А. Тэкст як аб’ект стылістычнага рэдагавання і карэктуры: практычны дапаможнік / В.А. Ляшчынская. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – 39 с.

32. Ляшчынская, В.А. Рэдагаванне тэксту на розных моўных узроўнях: практычны дапаможнік / В.А. Ляшчынская. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – 46 с.

33. Ляшчынская, В.А. Стылістычнае рэдагаванне і карэктура. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапа-можніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адука-цыі па спецыяльнасці “Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцый-ная дзейнасць)”   / В.А. Ляшчынская. – Мінск: РІВШ, 2017. – 334 с.

Аўтарэфераты 

1. Лещинская, О.А. Суффиксальное словообразование атрибутивных существительных в современном белорусском языке: автореф дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 / О.А. Лещинская; Академия наук БССР Институт языкознания имени Якуба Колоса. – Минск, 1974. – 21 с.

2. Ляшчынская, В.А. Мова паэзіі Янкі Купалы: аўтарэф. дыс. … д-ра філал. навук: 10.02.01 / В.А. Ляшчынская; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2004. – 42 с.

Слоўнікі

1. Ляшчынская, В.А. Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны (літара В) / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова і мовазнаўства. Вып.3. – Мінск: Выд-ва БДУ імя У.І. Леніна, 1975. – С. 206-226.

2. Матэрыялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны (літара С) / Г.А. Даўгяла, В.А. Ляшчынская, В.І Мядзведзева, Т.С. Янкова // Беларуская мова. – Мінск: Выд-ва БДУ імя У.І. Леніна, 1980. – С. 120-187.

3. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 1: А-Г / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. У.В. Анічэнка і інш.; Рэд. У.В. Анічэнка. – Мінск: Беларуская навука, 1997. – 340 с.

4. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 2: Д-К / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. У.В. Анічэнка і інш.; Рэд. У.В. Анічэнка. – Мінск: Беларуская навука, 1999. – 416 с.

5. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 3: Л-П / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. У.В. Анічэнка і інш.; Рэд. У.В. Анічэнка. – Мінск: Беларуская навука, 2001. – 413 с.

6. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 4: П-С / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. В.А. Ляшчынская (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2002. – 354 с.

7. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 5: С-Я / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. В.А. Ляшчынская (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2002. – 398 с.

8. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 1: Анамастыка / Склад. У.А. Бобрык і інш.; Рэдкал. В.А. Ляшчынская (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2003. – 262 с.

9. Ляшчынская, В.А. Матэрыялы да слоўніка метафар паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Метафара ў паэзіі Янкі Купалы. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 81-158.

10. Ляшчынская, В.А. Слоўнік параўнанняў у мове Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004. – 104 с.

11. Ляшчынская, В.А. Слоўнік фразеалагізмаў мовы Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава; пад рэд. В.А. Ляшчынскай. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2007. – 312 с.

12. Ляшчынская, В.А. Англа-беларускі слоўнік саматычных фразеалагізмаў=Беларуска-англійскі слоўнік саматычных фразеалагізмаў / В.А. Ляшчынская, Л.У. Кулік. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 84 с.

13. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 7: А-І (дадатак) / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. У.А. Бобрык (адказны рэд.) і інш. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 556 с.

14. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 8. Кн. 1: К-Р (дадатак) / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. У.А. Бобрык (адказны рэд.) і інш. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 564 с.

15. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 8. Кн. 2: С-Я (дадатак) / Склад. У.В. Анічэнка і інш.; рэдкал. У.А. Бобрык (адказны рэд.) і інш. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 488 с. 

Артыкулы ў рэцэнзаваных часопісах Беларусі і за мяжой

Ляшчынская, В.А. Утварэнне атрыбутыўных назваў асоб пры дапамозе суфіксаў з элементам -к- / В.А. Ляшчынская // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – 1971. – № 5. – С. 92-100.
Ляшчынская, В.А. Дэрывацыя атрыбутыўных назваў асоб мужчынскага полу пры дапамозе суфіксаў -ан (-ян-), -ун, -ень (-ань) / В.А. Ляшчынская // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – 1972. – № 1. – С. 87-94.
Ляшчынская, В.А. Дэрывацыя атрыбутыўных назваў у беларускай мове (суфікс -ец-) / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова і мовазнаўства. Вып 2. – Мінск: Выд-ва БДУ імя У.І. Леніна, 1974. – С. 126 –133.
Ляшчынская, В.А. Суфіксальная сінаніміка пры ўтварэнні атрыбутыўных назоўнікаў / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова. Вып. 5. – Мінск: Выд-ва БДУ імя У.І. Леніна, 1977. – С. 57-63.
Ляшчынская, В.А. Сінанімія словаўтвараль-ных сродкаў адносных прыметнікаў беларускай і рускай моў / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова. Вып. 14. – Мінск: Універсітэцкае, 1986. – С. 127-133.
Ляшчынская, В.А. З улікам сучасных патрабаванняў (рэцэнзія на кнігу Сямешка Л.І., Камароўскага Я.М. Сучасная беларуская мова. Мінск.: Універсітэцкае, 1985) / В.А. Ляшчынская // Народная асвета. – 1986. – № 11. – С. 80.
Ляшчынская, В.А. Негукавыя асацыяцыі гучання слова ў паэзіі / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова. Вып.15. – Мінск.: Універсітэцкае. 1987. – С. 100-108.
Ляшчынская, В.А. Асаблівасці выкарыстання новаўтварэнняў у мастацкай літаратуры / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова. Вып.16. – Мінск: Універсітэцкае, 1988. – С. 105-111.
Ляшчынская, В.А. Яшчэ раз пра фанетычны разбор слова / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1989. – № 8. – С. 27-31.
Ляшчынская, В.А. Мова вучыць і выхоўвае / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 4. – С. 14-16.
Ляшчынская, В.А. Сістэма практыкаванняў па стылістыцы беларускай мовы ў школе / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова. Вып.18. – Мінск: Універсітэцкае, 1990. – С. 104-111.
Ляшчынская, В.А. Алгарытмы як сродак развіцця мыслення пры вывучэнні арфаграфіі / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 7-8. – С. 33-36.
Ляшчынская, В.А. Вывучаем лексіку / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 1992. – № 9. – С. 13-15.
Ляшчынская, В.А. З верай і надзеяй: Нататкі з IX рэспубліканскай алімпіяды / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 1994. – № 1. – С. 41-42.
Ляшчынская, В.А. Лінгвістычная тэрміналогія школьных падручнікаў / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова. Вып. 22. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 1996. – С. 93-98.
Ляшчынская, В.А. У адпаведнасці з праграмай: Пра падручнік В.П. Краснея і Я.М. Лаўрэля “Беларуская мова” для 5 класа школ з беларускай мовай навучання / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 1997. – № 7. – С. 112-115.
Ляшчынская, В.А. Навучанне і выхаванне культуры маўлення на ўроках беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 1999. – № 7. – С. 100-103.
Ляшчынская, В.А. Апантанасць у працы. Слова пра калегу / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2000. – № 1. – С. 43.
Ляшчынская, В.А. Месца і роля стылістыкі ў працэсе навучання беларускай мове / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2001. – № 3. – С. 5-7.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагічная “анатомія” беларуса ў мове Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ им. Ф. Скорины: Беларуская мова-26. – 2002. – № 1 (10) – С. 100-104.
Ляшчынская, В.А. Антрапанімічная лексіка ў паэзіі Янкі Купалы: Імёны рэальных гістарычных асоб / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2002. – № 10. – С. 24-26.
Ляшчынская, В.А. Каардынацыя загалоўка з семантыкай тэксту ў паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусь. Серыя грамадскіх навук. – 2002. – № 4. – С. 111-116.
Ляшчынская, В.А. Семантычныя зрухі слоў у паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Веснік МДПУ імя І.П. Шамякіна. – 2002. – № 7 (2). – С. 81- 87.
Ляшчынская, В.А. Саматычныя фразеалагізмы ў мове Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Беларуская лінгвістыка. Вып. 53. – Мінск: Беларуская навука, 2003. – С. 72-77.
Ляшчынская, В.А. Паўтор у паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – № 3. – 2003. – С. 112 –120.
Ляшчынская, В.А. Параўнанні ў паэзіі Янкі Купалы і светапогляд паэта / В.А. Ляшчынская // Известия ГДУ им. Ф. Скорины. – 2003. – № 6 (21). – С. 89-95.
Ляшчынская, В.А. Метафарычныя спалучэнні са значэннем пачуццяў і стану чалавека / В.А. Ляшчынская // Веснік МДПУ імя І.П. Шамякіна. – 2003. – № 2 (9). – С. 71-74.
Ляшчынская, В.А. Сінтаксічныя сродкі жывога маўлення ў паэтычных творах / В.А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2003. – № 4. – С. 108-116.
Ляшчынская, В.А. Тропы і іх сувязі ў кантэксце паэтычнага твора / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2003. – № 9. – С. 42-44.
Ляшчынская, В.А. Паэзія Янкі Купалы і норма / В.А. Ляшчынская // Acta Albaruthenica: Навукова-тэарэтычны часопіс. Варшаўскі ўн-т, БДУ. – 2003. – № 3. – С. 111-114.
Ляшчынская, В.А. Аб светаўспрыманні Янкі Купалы праз лексіку яго твораў / В.А. Ляшчынская // Веснік ГДУ імя Я. Купалы. Серыя 1. – 2003. – № 3 (21).– С. 141-145.
Ляшчынская, В.А. Невычэрпныя магчымасці слова: На матэрыяле паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2003. – № 12. – С. 45-46.
Ляшчынская, В.А. Аб ролі Янкі Купалы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / В.А. Ляшчынская // Беларуская мова і літаратура. – 2003. – № 6 (35). – С. 117-122.
Ляшчынская, В.А. Гукавая арганізацыя паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. – 2004. – № 1(17). – С. 73-83.
Ляшчынская, В.А. Капулятывы-фразеалагізмы ў паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Веснік ВДУ імя П.М. Машэрава. – 2004. – № 1(31). – С. 71-74.
Ляшчынская, В.А. Асаблівасці паэтычнай мовы Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2004. – № 3. – С. 106-109.
Ляшчынская, В.А. Маўленчыя кантрасты і супрацьпастаўленні ў ідыястылі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Весці БДПУ імя М. Танка. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2004. – № 3. – С. 62-65.
Ляшчынская, В.А. Умовы пераасэнсавання і фарміравання другасных знакавых функцый атрактантаў (на матэрыяле паэзіі Янкі Купалы) / В.А. Ляшчынская // Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. – 2004. – № 15. – С. 70-75.
Ляшчынская, В.А. Паранімічная атракцыя ў паэзіі Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 45-48.
Ляшчынская, В.А. Канцэптуальна-тэматычная карціна свету Янкі Купалы (на матэрыяле метафар) / В.А. Ляшчынская // Studia Wschоdniosłowi-anskie. Т. 5. – Białystok, 2005. – С. 229-240.
Ляшчынская, В.А. Увага да працы над пераказам у новых умовах навучання м ове / В.А. Ляшчынская // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 8. – С. 42-46.
Ляшчынская, В.А. М.Г.Яленскі. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка, Мінск, 2005, сс. 224. / В.А. Ляшчынская // Studia Wschodnioslowianskie. – № 6. – Bialystok, 2006. – С. 309-311.
Ляшчынская, В.А. Асаблівасці навучання пунктуацыі / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2006. – № 4. – С. 29-31.
Ляшчынская, В.А. Сіметрыя ў паэзіі Янкі Купалы: структурныя віды і функцыі / В.А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2007. – № 2. – С. 115-119.
Ляшчынская, В.А. Майстэрства і наватарства Янкі Купалы ў скарыстанні фразеалагічных багаццяў беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Studia wschоdniosłowianskie / Uniwersytet w Bialymstoku, Instytut Filologii Wschоd-niosłowianskiej; red. nacz.: H Twaranowicz. – Białystok, 2007. Т. 8. – S. 279-290.
Ляшчынская, В.А. Праца Купалы над словам і фарміраванне лексічнага складу і лексічных нормаў беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Веснік ГрДУ імя Я. Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. – 2007. – №. 3 (56) – С. 7-14.
Ляшчынская, В.А. Ад варыянтнасці да фарміравання ўласнай лексікі і граматычных формаў дзеяслова / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. Беларуская мова. №14 (43), 2007. – С. 85-91.
Ляшчынская, В.А. Новая хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі: пра кнігу «Дыялектная мова Гродзеншчыны: хрэстаматыя / аўт.-склад.: М.А. Даніловіч, Н.К. Памецька. – Гродна: ГрДУ, 2007. – 260 с. / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2008. – № 2. – С. 59.
Ляшчынская, В.А. Ірадыяцыя ў кантэксце выкарыстання фразеалагізмаў / В.А. Ляшчынская // Веснік МДПУ імя І.П. Шамякіна. – 2008, № 3 (209). – С. 63-69.
Ляшчынская, В.А. Аспекты вывучэння фразеалагізмаў у сістэме навучання беларускай мове / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2009. – № 2. – С. 91-93; № 3. – С. 67-69.
Ляшчынская, В.А. Адметнасць ужывання пытальных сказаў у паэтычным тэксце / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2009. – № 1 (52). – С. 41-48.
Ляшчынская, В.А. Імёны ў методыцы / Шануем спадчыну (Да 120-годдзя з дня нараджэння І.К. Самковіча)/ В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2009. – № 4. – С. 83.
Ляшчынская, В.А. Успомнім добрым словам: Да 125-годдзя з дня нараджэння Івана Пратасевіча / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 57-58.
Ляшчынская, В.А. Вяха ў гісторыі падручніка беларускай мовы: да 110-годдзя з дня нараджэння Міхаіла Жыркевіча / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2009. – № 10. – С. 71-72.
Ляшчынская, В.А. Культурныя эталоны і стэрэатыпы ў дыядзе беларускіх фразеалагізмаў “праўда – няпраўда”/ В.А. Ляшчынская // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 1. – Bialostock, rok 2009. – S. 159 – 170.
Ляшчынская, В.А. Новы этап у развіцці фразеаграфіі і задачы ў святле дасягненняў фразеалогіі / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – № 6 (57). – 2009. – С. 88-92.
Ляшчынская, В.А. Развіццё культурна-моўнай кампетэнцыі студэнта-філолога / В.А. Ляшчынская // Вышэйшая школа. – № 3 (77). – 2010. – С. 34-38.
Ляшчынская, В.А. Фразеалогія як сродак атрымання інфармацыі і пазнання народа / В.А. Ляшчынская // Науковий вісник Миколаïвського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки». – Миколаïв: МДУ, 2010. Вип. 26. – С. 39-45.
Ляшчынская, В.А. Узаемадзеянне тэрміналагічных і фразеалагічных адзінак мовы / В.А. Ляшчынская // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – № 675. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 139-143.
Ляшчынская, В.А. Аб дыферэнцыяцыі ў выкарыстанні фразеалагізмаў з аднолькавым значэннем і яе асновах / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. Гуманитарные науки. 2011. – №2 (65). – С. 55-61.
Ляшчынская, В.А. Вербализация чувства радости в белорусской фразеологии / В.А. Ляшчынская // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (мовознавство). Вып. 95. – Кіровоград: Видавництво КДПУ, 2011. – 580 с. – С. 17-21.
Ляшчынская, В.А. Пра хлеб і да хлеба: Веды і вопыт беларусаў у фразеалагічных адзінках мовы / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2011. – № 10. – С. 38-42.
Ляшчынская, В.А. Репрезентация фрагмента фразеологической картины мира белорусов / В.А. Ляшчынская // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вып. 6. – Київ: Видавництво НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 138-142.
Ляшчынская, В.А. Канцэптуалізацыя эмоцыі страху ў фразеалагізмах беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 3. – Bialostock, rok 2011. – S. 397-414.
Лещинская, О.А. Национальное выражение эмоции страха во фразеологизмах белорусского и русского языков / О.А. Лещинская // Філологічні трактати. Науковий журнал. Суми. – Т. 4. – № 2. – 2012. – С.57-62.
Ляшчынская, В.А. Эмоцыя здзіўлення ў беларускай фразеалогіі: Лінгвакагнітыўны і лінгвакультуралагічны аспекты / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2012. – 1(70). – С. 144-150.
Лещинская, О.А. Национальное представление и философия смерти во фразеологизмах из текстов Янки Купалы / О.А. Лещинская // Филилогический сборник. Вып. 12. – Харьков: ХНПУ им. Г.С. Сковороды, 2012. – С. 57-64.
Ляшчынская, В.А. Ключавы канцэпт культурна-нацыянальнага светапогляду праз фразеалагізмы з твораў Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2012. – № 6. – С. 37-39.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагічная катэгарырызацыя і канцэптуалізацыя эмоцыі злосці ў беларускай фразеалогіі / В.А. Ляшчынская // Веснік ГДУ імя Я. Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – Гродна: УА ГрДУ імя Я. Купалы, 2012. – Вып. 2 (135). – 162 с. – С. 48-56.
69. Ляшчынская, В.А. Адзін фрагмент фразеалагічнай карціны свету беларусаў: аб напоях і іх ужыванні / В.А. Ляшчынская // Веснік БДУ імя А.С. Пушкіна. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – № 2 – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2012. – С. 42-53.
Ляшчынская, В.А. Канцэптуалізацыя эмоцыі задавальнення ў фразеалагізмах беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. № 4. – Bialostock, rok 2012. – S. 279-289 .
Ляшчынская, В.А. Пра стан вуснага маўлення, і не толькі / В.А. Ляшчынская // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. № 4. – Bialostock, rok 2012. – S. 402-403.
Ляшчынская, В.А. Семантычныя мадэлі і асноўныя матывы беларускіх фразеалагізмаў пра смерць / В.А. Ляшчынская, З.У. Шведава // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. – 2013. – № 1 (76). – С. 24-29.
Ляшчынская, В.А. Месца і роля эмоцыі смутку ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Лінгвістика. – 2012. – № 3 (27). Ч. 1. – Луганськ: ДЗ “ЛНУ имени Тараса Шевченка”. – С. 146-154.
Ляшчынская, В.А. Канцэптуалізацыя заканчэння жыцця чалавека ў беларускай фразеалогіі / В.А. Ляшчынская // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мово-знавство. – 2013. – № 11. – Т. 21. Випуск 19, т. 1. – С. 190-200.
Лещинская, О.А. Предисловие к ежегоднику «Студіі з ономастики та етимологіі. 2013» Национальной академии наук Украины, Института украинского языка / О.А. Лещинская // Студіzі з ономастики та етимологіі. 2013 |Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К., 2013. – 320 с. – С. 3-6.
Ляшчынская, В.А. Сакральнае ў фразеалагізмах з кампанентам Бог і вытворнымі / В.А. Ляшчынская // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 659. Романо-слов’янський дискурс. – 2013. – С. 57-62.
Ляшчынская, В.А. Рэпрэзентацыя канцэпту ‘грэх’ у беларускай і ўкраінскай мовах / В.А. Ляшчынская // Науковий вісник Криворізьского національного університету. – Кривый Ріг, 2013. – Вып. 9. / редкол.: Ж.В. Колоїз (віджп. ред.), П.І. Білоусенко, В.П. Олексенко та ін. – 736 с. – С.265-273.
Ляшчынская, В.А. Катэгорыя працы ў беларускай фразеалогіі: / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2013. – № 11. – С. 33-36.
Ляшчынская, В.А. Онімныя і апелятыўныя назвы асоб як сродкі вобразнасці ў паэме “Бандароўна” Янкі Купалы / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ им. Ф. Скорины: Гуманитарные науки: История. Филология. Философия. – 2014. – № 1(82) . – С. 99-102.
Ляшчынская, В.А. Канцэптуалізацыя граху ў фразеалогіі ўсходнеславянскіх моў / В.А. Ляшчынская // Наукові записки. Вип. 127. – Сер. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014. – 570 c. – С. 63-67.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагічная канцэптуалізацыя эмоцыі сораму ў беларускай мове: культурна-нацыянальная інфармацыя / В.А. Ляшчынская // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки; [редкол. : Н. О. Данилюк та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 25 (274): Мовознавство. – С. 48-54.
Ляшчынская, В.А. Культурныя эталоны і стэрэатыпы ў фразеалагізмах беларускай мовы са значэннем ‘працаваць’ і ‘гультуайнічаць’ / В.А. Ляшчынская // Веснік БДУ имя А.С. Пушкина. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2014. – № 1. – С. 43-51.
Ляшчынская, В.А. Аб адным фрагменце фразеалагічнай карціны свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Лінгвістичний вісник. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – С. 75-82.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘многа’: Дыферэнцыяцыя сем і ўжывання / В.А. Ляшчынская, К.А. Манько // Роднае слова. – 2014. – № 12. – С. 43-45.
Ляшчынская, В.А. Навуковыя тэксты і фразеалагізмы / В.А. Ляшчынская // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 6. – Bialostock, rok 2014. – S. 61-82.
Ляшчынская, В.А. Канцэпт “вада” ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Беларуская лінгвістыка. Вып. 73. – Минск: Беларуская навука, 2014. – С. 14-23.
Ляшчынская, В.А. Канцэпт “зямля” ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Весці БДПУ імя М. Танка. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалагія. – № 1 (83).- 2015. – С. 36-40.
Ляшчынская, В.А. Семантычнае поле ‘жыццё’ ў фразеалогіі бела-рускай мовы / В.А. Ляшчынская // Веснік ГрДУ імя Я. Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2015. – № 2 (195). – С. 27-33.
Ляшчынская, В.А. Культурная канатацыя фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘адзенне-абутак’ / В.А. Ляшчынская // Беларуская лінгвістыка. Вып. 74. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – С. 19-29.
Ляшчынская, В.А. Сімволіка кампанента і культурны складнік семантыкі фразеалагізма / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2016. – № 4. – С. 26-30.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы архітэктурна-будаўнічага кода культуры беларусаў з кампанентам парог / В.А. Ляшчынская // Беларуская лінгвістыка. Вып. 76. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 11-19.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы – крыніца пазнання культуры народа і сродак выхавання / В.А. Ляшчынская // Педагогическая наука и образование. –  2016. – № 2 (15). – С. 60 – 64.
Ляшчынская, В.А. Сімвальнае значэнне фразеалагізмаў беларускай мовы з кампанентам сцяна /сценка / В.А. Ляшчынская // Известия ГГУ. – 2016. – № 4 (97). – С. 105-109.
Ляшчынская, В.А. Беларускія і рускія фразеалагізмы з кампанентам вугал / угол: лінгвакультуралагічны аналіз / В.А. Ляшчынская // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур:  Пам’яті академика Л. Булаховського: Зб. наукових праць. Вып. 31. – Киïв: “Освіты Украïни”, 2016. – С. 58-66.
Ляшчынская, В.А. Вобразы абутку ці яго дэталі ў фразеалогіі: касцюмна-рэчавы код культуры беларусаў / В.А. Ляшчынская // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Мовознавство. – 2017. – Вип. 23 (2). – С. 75-86.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы беларускай мовы з кампанентам кішэня – складнікі канцэпту ‘адзенне-абутак’ / В.А. Ляшчынская // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2017. – №4. – С. 105-111.
Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы з кампанентам-найменнем віду адзення ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Граматичні студіï: Збірнік наукових праць. Вып. 3. – Вінниця ДонНУ імені Васіля Стуса, 2017. – С. 74-79.
Ляшчынская, В.А. Канцэпт ‘вецер’ у фразеалагічнай карціне свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Беларуская лінгвістыка. – Вып. 78. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – С. 9-20.
Ляшчынская, В.А. Туман як від вады-рэчыва ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў / В.А. Ляшчынская // Філологічні студіï. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного універсітету. Вып. 16. – Кривий Ріг, 2017. – С. 167-176.

 

Ляшчынская, В.А. Праца з фразеалагізмамі – сродак развіцця культуры асобы навучэнца / В.А. Ляшчынская // Актуальныя праблемы мова-знаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай): зб. навук. арт.: у 2 ч. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал. В.М. Касцючык [і інш.]. – Брэст: БрДУ, 2018. – Ч. 2. – 2018 с. – С. 180-183.

 

Ляшчынская, В.А. Сімволіка фразеалагізмаў з кампнентам шапка ў беларускай мове / В.А. Ляшчынская // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. –  2018. – № 1 (106). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 64-70.  

 

Ляшчынская, В.А. Навуковыя асновы афарыстыкі беларускай мовы / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. – 2018. – № 2. – С. 48-49.

 

Ляшчынская, В.А. Гістарычны вопыт беларусаў у люстры фразеалагічных адзінак / В.А. Ляшчынская // Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў: зб. арт. Міжнар навук. канф., 25-26 кастр.2017 г. НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ. НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства; рэд. І.У. Будзько, Н.В. Паля-шчук. – Мінск: Права і экано-міка, 2017. – 350 с. – С. 163-168.

 

Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы з кампанентам каўнер – рэпрэзентанты касцюмна-рэчавага кода культуры беларусаў / В.А. Ляшчынская // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, 2018. – 274 с. – С.196-201.

 

Ляшчынская, В.А. Яшчэ раз пра аспекты вывучэння фразеалагізмаў у сістэме навучання беларускай мове / В.А. Ляшчынская // Роднае слова. 2018. – № 6. – С. 38-41.

 

Ляшчынская, В.А. Фразеалагізмы з кампанентам рукаў і іх сімволіка ў беларускай мове / В.А. Ляшчынская // Лінгвістика: Зб. науч. праць Луганський національний університет імені Тараса Шев-ченка. – 2018. – №1 (38). – С. 95-105.

 

Ляшчынская, В.А. Канцэпты прыродных стыхій у фразеалагічнай карціне свету беларусаў: агонь, вада, зямля і паветра: манаграфія / В.А. Ляшчынская // Мінск: РІВШ, 2018. – 222 с.

 

Ляшчынская, В.А. Роля слоў-сімвалаў ва ўтварэнні фразеалагізмаў / В.А. Ляшчынская // “Дарагое мне – і маё – беларускае”: навуковы зборнік да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф.М. Янкоўскага / рэдкал.: Г.М. Валочка [і інш.]; навук. рэд. Д.В. Дзятко. – Riga: ВVKI, 2018. – 471 c. – С. 204-209.

 

Ляшчынская, В.А. Месца і роля анамастычнай лексікі ў паэтычным творы / В.А. Ляшчынская // Украïнська література в загальноϵвропейському контесті: Збірник наукових праць. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – Випуск 1. – 312 с. – С. 185-191.


Буйныя навуковы праекты:

1) з 01.03.1999 па 31.12.2000 г. з'яўлялася кіраўніком НДР па тэме ГБЦ  «Прыродазнаўчая тэрміналогія беларускай мовы»;

2) з 01.01.2001 па 31.12.2005 г. з'яўлялася кіраўніком НДР па тэме ГБЦМ «Тэарэтычнае і практычнае вывучэнне купалаўскай моўнай спадчыны»;

3) з 17.03.2006 па 31.12.2010 г. з'яўлялася сукіраўніком па тэме ГБЦМ «Беларуская лексікалогія і лексікаграфія на розных этапах развіцця лексіка-семантычнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы» з падтэмай “Роля творчасці беларускіх пісьменнікаў першай паловы ХХ стагоддзя ў развіцці і станаўленні сучаснай беларускай літаратурнай мовы”;

4) з 01.01.2011 па 31.12.2015 г. з’яўлялася кіраўніком навукова-даследчага задання «Фразеалагічная канцэптуалізацыя і катэгарызацыя свету беларусамі» па тэме 11-57 ДБЦМ у рамках дзяржаўнай праграмы «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава»;

5) з 01.01.2016 г. з’яўляецца кіраўніком навукова-даследчага задання «Фразеалагізмы як знакі мовы і культуры беларусаў» па тэме ДБЦМ 16-57 у рамках дзяржаўнай праграмы «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (2016-2020). 

Ознакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Уласныя імёны ў тэрмінах і фразеалагізмах

Скачать

Тэкст на ўроках беларускай мовы

Скачать

Лекцыі па курсе “Методыка выкладання беларускай мовы

Скачать

Лекцыі для 5 курса філалагічнага і завочнага факультэтаў па дысцыпліне «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура»

Скачать

 

СУЧАСНЫЯ АДУКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ

 

Скачать

 

В. А. Ляшчынская КАНЦЭПТЫ ПРЫРОДНЫХ СТЫХІЙ У ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ: АГОНЬ, ВАДА, ЗЯМЛЯ І ПАВЕТРА

 

Скачать

 
2011 Ляшчынская Вольга Аляксееўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates