Воінава Алена Мікалаеўна

 

                                                                                                                                                      

image

 


 

Пасада: загадчык кафедры беларускай мовы, дацэнт

Профіль  GOOGLE SCHOLAR

Профіль РИНЦ 

Адукацыя

 • Філолаг, выкладчык рускай і беларускай мовы і літаратуры, ГДУ імя Ф.Скарыны, 1988 (з адзнакай)
 • Аспірантура ГДУ імя Ф.Скарыны (г. Гомель), 1992
 • Кандыдат філалагічных навук, БГУ (г. Минск), 1992;
 • Дацэнт, 2000

Прафесійны шлях

 • Асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, 1992-1993
 • Дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны с 1993

Навуковыя стажыроўкі                                                                        

 • Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (г. Мінск) 2009,
 • Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”

Навуковыя інтарэсы

 • Стылістыка беларускай мовы
 • Тэорыя і практыка перакладу
 • Дыялекталогія
 • Лінгвакультуралогія

Чытаемыя курсы

 • Стылістыка і культура беларускага маўлення
 • Стараславянская мова
 • Лацінская мова
 • Руская мова як замежная

Асноўныя публікацыі:

Манаграфіі (у сааўтарстве):

Станкевіч А.А., Воінава А.М. Назвы адзення, абутку і галаўных убораў у гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – 213 с.

Воінава А.М., Станкевіч А.А., Хазанава К.Л. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – С.167-203; 254-269

Артыкулы ў рэцэнзуемых і замежных часопісах:

Воінава А.М. Асаблівасці перадачы кніжнаславянскай лексікі  на беларускую мову ў рамане «Яўгеній Анегін» А.С.Пушкіна А.Куляшовым // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины № 1 (10). Беларуская мова – 26. Гомель, 2002. С.83-87.

Воінава А.М. Асаблівасці ранніх перакладаў беларускімі пісьменнікамі лірыкі А.С.Пушкіна // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины №  6 (21). Беларуская мова – 27. Гомель, 2003. С.49-54.

Воінава А.М. Янка Купала – перакладчык украінскай паэзіі // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины №  1 (28). Гомель, 2005. С.52-56.

Воінава А.М. Сельскагаспадарчая лексіка ў гаворках Мазырска-Прыпяцкага Палесся // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины №  4 (43).   Гомель, 2007. С.28-32.

Воінава А.М. Асаблівасці перакладу паэзіі Т.Шаўчэнкі на беларускую мову Я. Купалам // Діалог слов’янських культур. Матеріали міжнародноі науково-практичноі конференціі до Дня слов’янськоі писемності та культури 23 травня 2008 р. – м. Миколаів. – С. 31-37

Воинова А.М., Чайкова С.В. Личные имена латинского происхождения в русском и белорусском языках // Проблемы славянской культуры и цивилизации // Материалы Х международной научно-методической конфе-ренции / Отв. ред. Антипова А.М. – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2008. – С. 143-147

Воінава А.М. Ткацкая лексіка ў гаворцы Буда-Кашалёўскага раёна // Жаўруковая песня Радзімы: Народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія /  ГДУ імя Ф.Скарыны; пад аг.рэд. В.С.Новак – Гомель: Сож, 2008. – С. 396-400

Воінава А.М. Характарыстыка найменняў сельскагаспадарчых культур у гаворках Гомельшчыны // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины №  1 (52). Гомель, 2009. С.26-31 

Воінава А.М. Кулінарная тэрміналогія ў беларускіх гаворках Паўночна-Заходняй Беларусі і яе пагранічча // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 8 / Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. Рэд. А. I. Лакотка. – Мн., 2010. – С. 499-509

Воінава А.М. Лексіка каляндарна-абрадавага веснавога цыклу на тэрыторыі Гомельскага рэгіёну // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 1 (76) Гуманитарные науки. Гомель, 2013. – С. 16-20.

Воінава А.М. Праявы народнага характару беларусаў у прыказках і прымаўках // Слов’янська писемність у контексті християнськоі культури // Матеріали круглого столу до Дня слов’янськоі писемності та культури. – Миколаів, 2013. С. 140-148

Воінава А.М., А.М. Палуян. Лексіка радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельшчыны // Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці) / аўтары-ўкладальнікі Новак В.С., Шынкарэнка В.К. і інш – Гомель: Барк, 2013. – С. 92-114

Воінава А.М., А.М. Палуян. Лексіка сямейнай абраднасці ў Петрыкаўскіх гаворках // Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна: фалькл.-этнаграф.зб./ пад аг.рэд. Новак В.С. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2014. С. 249-253

Воінава А.М. Лексіка хрэсьбіннага абраду ў  гаворках Гомельскага рэгіёна // Лингвистический вестник; [науч. ред. И.А. Герасименко]. – К: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – Вып.1. – С. 89-93

Воинова А.М. Номинации народных праздников весеннего календарно- обрядового цикла на территории Гомельского региона // Теоретические и практические аспекты науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 10 декабря 2014 г. – Волгоград: СМИ «Научный руководитель», 2014.– С.13-21

Воінава А.М. Абрадавыя  тэрміны ў пахавальнай лексіцы гаворак  Гомельскага  рэгіёна // Компаратівні дослідження слов’янскіх мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірнік навукових праць. Випуск 20, К., 2015. – С. 89-95

Воинова А.М. Языковые способы выражения времени в диалектной лексике погребального обряда // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецьком дискурсі. – Мелитополь, 2016. С.37-40 

Воінава А.М. Найменні радзінна-хрэсьбіннага абраду ў гаворках Гомельскай вобласці // Материалы по русско-славянскому языкознанию: Междуна-родный сборник научных тудов. Выпуск 33. Воронеж: Наука – Юнипресс, 2016. С.203-209

Воинова А.М. Эмоциональная лексика в обрядовой лексике Гомельского региона // Мова і культура. (Навуковий журнал). –К.В Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип.19. Т.1. С.119-122

Воінава А.М. Праўленні прасторы і часу ў лексіцы пахавальнага абраду ў гаворках Гомельскай вобласці // Пытанні мовазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка.  – Вып.20 Мінск: «Права і эканоміка» 2016. – С.296-302

Воінава А.М. Абрадавая лексіка Рагачоўскага раёна // На берагах Дняпра і Друці: народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул.рэд. В.С. Новак. – Мінск: Беларусь, 2016. – С.348-352.

 

Воінава А.М. Намінацыі вясельнага абраду ў гаворках Жыткавіцкага раёна / Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літара-туры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. С. 173-178.

Воінава А.М. Найменні народных свят восеньскага каляндарнага цыклу ў гаворках Мазырска-Прыпяцкага рэгіёна / Коммуникативные по-зиции русского языка в славянском пограни-чье: двуязычие и мжъязыковая интерференция: Научные док-лады участников Международного фо-рума русистов (г. Но-возыбков, Брянская о, 24-26 мая 2018 г.) / Под ред. С.Н. Стародубец, В.Н. Пус-товойтова. – Брянск: 2018. С.127-131.

Воінава А.М. Лексічныя асаблівасці перакладу ранніх вершаў Т.Шаўчэнкі на беларускую мову / Українська література в загальноєвропей-ському контексті: Збірник наукових праць. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – Випуск 1. – С. 29-33

2011 Воінава Алена Мікалаеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates