Ермакова Алена Мікалаеўна

 

116

 Пасада: дацэнт кафедры беларускай мовы   

 Профіль GOOGLE SCHOLAR

Профіль РІНЦ

Адукацыя

 • Філолаг, выкладчык беларускай і рускай мовы і літаратуры, ГДУ імя Ф.Скарыны, 1991
 • Аспірантура ГДУ імя Ф.Скарыны (г. Гомель), 1998
 • Кандыдат філалагічных навук, ГГУ (г. Гомель), 1999;
 • Дацэнт, 2005

Прафесійны шлях

 • Асістэнт кафедры псіхадыягностыкі і падрыхтоўкі да вучобы ў вну, 1991- 1994
 • Асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, 1994-1995
 • Дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны,  2000-2013
 • Загадчык кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, 2013-2017
 • Дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны с 2017

Навуковыя стажыроўкі                                                                   

 • Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (г. Мінск) 2017
 • Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”

Навуковыя інтарэсы

 • Фанетыка беларускай мовы
 • Стылістыка тэксту
 • Кагнітыўная лінгвістыка
 • Этнапсіхалінгвістыка
 • Тэорыя і практыка стварэння публіцыстычных тэкстаў.

Чытаемыя курсы

 • Сучасная беларуская мова
 • Тэхналогія стварэння публіцыстычных тэкстаў
 • Дыскурсіўны аналіз тэксту
 • Руская мова як замежная

Асноўныя публікацыі:

Ермакова А.М. Аб спосабах выражэння суб’ектыўнай мадальнасці ў   публіцыстыцы  // Беларуская мова: Міжведамасны зборнік. Вып. 23 / Рэдкал.: У. В. Анічэнка (гал.рэд.) і інш. – Гомель: ГДУ, 1997. – С. 104 – 109.

Ермакова А.М. Суадносіны рацыянальнага і эмацыянальнага ў публіцыстычных тэкстах // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – Мінск: Універсітэцкае, 1998. -- № 3 – С. 38 – 40.

Ермакова А.М. Да пытання аб прагматычным аналізе публіцыстычнага тэксту // Беларуская мова. Міжведамасны зборнік. Вып. 24 / Рэдкал.: У. В. Анічэнка (гал.рэд.) і інш. – Гомель: ГДУ, 1998. – С. 154 – 159

Ермакова А.М. Семантычная шматзначнасць і тэкставая вобразнасць// Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины №1(28). – Гомель, 2005. –С. 56-59.

Ермакова А.М. Стылістычна адзначаныя лексічныя адзінкі ў публіцыстычным тэксце // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины №4 (43) Гомель, 2007.—С. 39—42.

Ермакова А.М. Экспрэсіўна афарбаваная лексіка як сродак прагматычны // Грані роднага слова:  зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У.Сцяцко) / ГрДУ імя Я.Купалы. – Гродна: ГрДУ, 2010. – С. 137-140.

Ермакова А.М. Катэгорыя ацэнкі ў публіцыстычным тэксце // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины № Гомель, 2010. – С. 55-59

Ермакова А.М. Інтэрсуб’ектыўнасць публіцыстычнага тэксту // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины – 2011. –  С. 56-61

Ермакова А.М. Тэкст навін як своеасаблівы тып дыскурса // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины – 2012. – С. 56-61

Ермакова А.М. Макрасемантыка і макрасінтаксіс тэкстаў навін // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины – 2013. – С. 20-23

Ермакова А.М. Стэрэатыпізацыя як адзін з прыёмаў моўнага ўздзеяння ў  беларускай публіцыстыцы // “Славянские народы и их культуры: история и современность”: сборник научных статей. – Гомель, 2013. – С. 128-130.

Ермакова А.М. Да пытання аб спосабах выражэння суб’ектыўнай  мадальнасці на тэкставым узроўні // Філологічні студіï: Науковий віснік Кріворізького національного університету: зб. наук. праць. – Вип. 10 / редкол.: Ж.В. Колоïз (відп. ред.), П.І. Білоусенко, В.П. Олексеенко та ін. – Кривий Ріг, 2013.

Ермакова А.М.  Пералічальныя канструкцыі як сродак стварэння сінтаксічнай вобразнасці ў газетным тэксце // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. - № 4 (85). Гуманитарные науки –  2014. – С. 75-78

Ермакова А.М.  Тэкст  навін як тып дыскурсу // Bialorutenistyka Bialostocka. Т. 5. – Bialostock, rok 2014. – S.98-103.

Ермакова А.М. Сучасны чалавек – суб’ект і аб’ект моўнага ўздзеяння Святло Скарынавых ідэй. Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі / Зборнік навуковых артыкулаў.. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. –2014. - С. 182-187

Ермакова А.М. Эўфемізмы як прагматычны сродак у СМІ, або Той-Каго-Нельга-Называць // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч.1. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2015. – С. 77-81.

Ермакова А.М.  У прасторы без неба, у часе без пачатку і канца // Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: зб. навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) і інш.; М-ва адукацыі РБ, ГДУ імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016. – 225 с. – С.15-20

Ермакова А.М. Метафары жыцця і лёсу ў творах Рыгора Барадуліна //“Мова мая, я з табой у жыцці шчасце маю…”: зб. навуков. прац , прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння прафесара В.А. ляшчынскай / рэд.-кал. А.М. Ермакова і інш. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С.146-151

Ермакова А.М., Палуян А.М.  Праздники весеннего календарно-обрядового цикла на Рогачёвщине // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавнничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т.4 (179). – 384 с. – С. 257 – 261.

Ермакова А.М. Чалавек не ўзнікае так – ён збываецца, адбываецца…// Роднае слова. –2016. – № 4. –С. 24-25

Ермакова А.М. І хапае для дум і для зор вышыні… // Роднае слова. – 2016. – № 12. –С. 28-30

2011 Ермакова Алена Мікалаеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates