Хазанава Кацярына Львоўна

                                                                                                                                                   

DSC06862

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Пасададацэнт кафедры беларускай мовы

Профіль у GOOGLE SCHOLAR  

Профіль у РІНЦ

Профіль у ORCID

Профіль у ResearchGate

Адукацыя                                                                                 

 • Філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, ГДУ, 1997
 • Аспірантура ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000
 • Кандыдат філалагічных навук, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000, Гомель (кандыдацкая дысертацыя абаронена “Моўнае вар’іраванне перакладаў Янкі Купалы”, навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук прафесар Уладзімір Васільевіч Анічэнка)
 • Дацэнт, 2001

Прафесійны шлях:

 • Асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, 2000-2001
 • Дацэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001 -

Навуковыя стажыроўкі:

 • Кафедра прыкладной лінгвістыкі, філалагічны факультэт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2012;
 • Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”, 2015

Навуковыя інтарэсы

Асноўная галіна – Мовазнаўства

 • Этналінгвістыка
 • Гісторыя славянскіх моў
 • Перакладазнаўства
 • Параўнальнае мовазнаўства
 • Камп’ютарная лінгвістыка

Чытаемыя курсы:

 • Гістарычная граматыка беларускай мовы
 • Гісторыя беларускай літаратурнай мовы
 • Лацінская мова
 • Русский язык как иностранный
 • Тэорыя і практыка перакладу
 • Інфармацыйныя тэхналогіі ў філалогіі
 • Польская мова

Навукова-даследчыя праекты:                                                                     

 • «Стылістыка тэксту»;
 • «Народна-паэтычны дыскурс: моўныя сродкі стварэння звязнасці, вобразнасці і экспрэсіўнасці тэксту»;
 • «Міфалагічныя апавяданні Бранска-Гомельскага пагранічча: этналінгвістычнае лексікаграфічнае даследаванне».

Асноўныя навуковыя публікацыі:

 • Хазанава, К. Л. Сустрэча вясны ў абрадавым календары ўсходніх славян / К. Л. Хазанава // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (82). – С. 160-163.                                                            
 • Хазанава, К. Л. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, А. М. Воінава. – М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – 269 с. 
 • Хазанава, К. Л. Прыкметы і павер’і пра надвор’е і ўраджай у каляндарнай абраднасці беларусаў / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 18 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 311-316.
 • Хазанава, К. Л. Жывёльны свет і асабістае жыццё чалавека ў прыкметах і павер’ях каляндарнай абраднасці беларусаў / К. Л. Хазанава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2015. – № 4 (91). Гуманитарные науки. – С. 133-136.
 • Хазанава, К. Л. Каляндарна-абрадавае частаванне ва ўсходнеславянскіх гаворках / К. Л. Хазанава // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірнік наукових праць. – 2015. – Вип.28. – С.163-168.
 • Хазанава, К. Л. Блины как обрядовое блюдо восточнославянского календаря / К. Л. Хазанава // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – С. 625-627.
 • Хазанава, К. Л. Свет вобразаў прыказак і прымавак у вясельнай абраднасці беларуска-расійскага памежжа / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 19 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 297-303.
 • Хазанава, К. Л. Паэтыка азначэнняў у каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельска-Бранскага пагранічча / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 440-447.
 • Хазанава, К. Л. Лексіка-тэматычная разнастайнасць каляндарных песень Гомельска-Бранскага пагранічча / К. Л. Хазанава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2016. – № 1 (94). Гуманитарные науки. – С. 94-98.
 • Хазанава, К. Л. Повтор в белорусских и украинских обрядовых песнях / К. Л. Хазанава // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.:Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – С. 233-236.
 • Хазанава, К. Л. Зваротак у паэтычных жанрах беларускага і ўкраінскага фальклору / К. Л. Хазанава // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур. Пам"яті академіка Леоніда Булаховського: Збірнік наукових праць. – 2016. – Вип.31. – С. 145-149.
 • Хазанава, К. Л. Фігуры дабаўлення ў беларускіх радзінных песнях / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 21 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – С. 271-276.
 • Хазанава, К. Л. Вобразны паралелізм у фальклоры Гомельшчыны / К. Л. Хазанава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2017. – №1 (100). Гуманитарные науки. – С. 123-127. 
 • Хазанава, К. Л. Эматыўная прастора беларускага сямейна-абрадавага фальклору / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 22 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 401-407.
 • Хазанава, К. Л. Риторические вопросы и восклицания в белорусских и украинских родильно-крестильных песнях / К. Л. Хазанава // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. V (185). – С. 104-107.
 • Хазанава, К. Л. Стылістычна-вобразная структура мастацкіх азначэнняў у народнай паэзіі беларусаў і ўкраінцаў / К. Л. Хазанава / Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур. Пам"яті академіка Леоніда Булаховського: Збірнік наукових праць. – Випуск 32. – К.: “Освіта України”, 2017. – С. 141-145.
 • Хазанава, К. Л. Этналінгвістычны партрэт дамавіка ў міфалагічных апавяданнях Гомельска-Бранскага пагранічча / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 270-277.

 • Хазанава, К. Л. Агіяграфічныя элементы ў міфалагічных апавяданнях Гомельшчыны / К. Л. Хазанава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2018. – № 1 (106). Гуманитарные науки. – С. 115-119.

 • Хазанава, К. Л. Русалка ў міфалагічнай прозе Гомельска-Бранскага пагранічча / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 24 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – С. 357-363.

 • Хазанава К. Л. Трапеічныя сродкі экспрэсівізацыі паэтычнага кантэксту пазаабрадавай лірыкі / К. Л. Хазанава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 25 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2018. – С. 226-231.

 • Хазанава К. Л. Ономастикон белорусских и украинских народных необрядовых песен / К. Л. Хазанава // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. II (191). – С. 308-311.

 • Хазанава, К. Л. Аб міжмоўнай сінаніміі беларускага пазаабрадавага фальклору / К. Л. Хазанава // Россия и славянские народы в XIX-XXI вв.: Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 18 мая 2018 г.) / Под ред. В.В. Мищенко, Т.А. Мищенко, С.П. Куркина – Брянск: ООО "Аверс", 2018. – С. 243 – 248. 

 • Хазанава, К. Л. Фразеалагізмы і анлайн-перакладчыкі / К. Л. Хазанава // Славянская фразеология в свете современных лингвистических парадигм: сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины; Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Рос. Центр науки и культуры в Гомеле. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С.202-207.

 • Хазанава, К. Л. Антанімія як сродак экспрэсівізацыі пазаабрадавага народна-паэтычнага дыскурсу / К. Л. Хазанава // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А.М.Воінава (гал рэд.) / [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 141-145.

 • Хазанава К. Л. Раслінаморфны сімволіка-алегарычны кампанент у народнай паэзіі беларусаў і ўкраінцаў / К. Л. Хазанава // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур. Пам"яті академіка Леоніда Булаховського: Збірнік наукових праць. – 2018. –Вип.34. – С. 79-83.

Навукова-метадычныя публікацыі:

электронныя вучэбна-метадычныя комплексы:

матэрыялы канферэнцый:

 • Пераемнасць школы і вну ў выкарыстанні інфармацыйных тэхналогій пры вывучэнні беларускай мовы // «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – университет – предприятие»: X Международная научно-методическая конференция, Гомель, 20–21 ноября 2015 г.: [материалы] / редкол.: И. В. Семченко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 431-434.
 • Тэорыя і практыка перакладу ў выкладанні філалагічных дысцыплін // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: традиции и модернизация современного высшего образования подготовка специалиста в контексте современных тенденций в сфере высшего образования: Материалы республиканской научно-методической конференции (Гомель, 10–11 марта 2016 года): В 4 ч. Ч. 3. – Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 277-280 (в соавт.)
 • Выкарыстанне MS Word у электронных навучальных дапаможніках //Інавацыйныя прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычанга семінара / рэдкал.: А М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С.81-86.
 • Вывучэнне сінтаксічных адметнасцей фальклору ў школе і вну // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – университет – предприятие» [Электронный ресурс] : ХІ международная научно-методическая конференция (Гомель, 23–24 ноября 2017 г.) : [материалы]. – Электрон. текст. дан. (объем 6,46 Мb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 668-672. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM-cовместимый компьютер; Windows XP; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 8-х и выше. – Загл. с этикетки диска.
 • Аб вывучэнні інфармацыйных тэхналогій на філалагічных факультэтах // Сборник статей ІІ Международной научно-практической конференции «Непрерывная система образования «Школа – университет». Инновации и перспективы». Минск, БНТУ, 22–23 февраля 2018 г. – Минск: БНТУ, 2018. – С. 228-230
 • Аб выкарыстанні інтэрнэт-рэсурсаў у вывучэнні гісторыі мовы //Актуальные вопросы научно-методической и учебно- организационной работы: практико-ориентированная и фундаментальная подготовка на первой и второй ступенях высшего образования [Электронный ресурс] : республиканская научно-методическая конференция (Гомель, 15–16 марта 2018 года) : [материалы]. Электронные текстовые данные (объём 4,78 Мб). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 270-273. Системные требования: IE от 11 версии и выше или любой актуальный браузер, скорость доступа от 56 кбит.
 • Пра электронны вучэбна-метадычны комплекс “Гісторыя беларускай літаратурнай мовы" // Інавацыі ў выкладанні моў: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычнага семінара / рэдкал.: А.М. Воінава (адк.рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 99-104.

вучэбныя дапаможнікі:

 Адрас электроннай пошты:

hazanova@gsu.by


2011 Хазанава Кацярына Львоўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates