Цімашэнка Наталля Паўлаўна

 Ната.JPG

 

Пасададацэнт кафедры беларускай мовы

Профіль GOOGLE SCHOLAR     

Профіль РІНЦ                                                     

Адукацыя                                                                                   

 • філолаг, выкладчык рускай і беларускай моў і літаратур, ГДУ імя Ф. Скарыны, Гомель, 2002 (з адзнакай);
 • аспірантура ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005;
 • кандыдат філалагічных навук, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006;
 • дацэнт, 2010

Прафесійны шлях 

 • бібліятэкар УА «Гомельскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж машынабудавання» (2002);
 • лабарант кафедры беларускай мовы ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны» (17.01.2006–31.08.2006);
 • асістэнт кафедры беларускай мовы ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны» (1.09.2006–26.05.2008);
 • дацэнт кафедры беларускай мовы ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны» (з 27.05.2008)                                            

Навуковыя стажыроўкі

Курсы павышэння квалікацыі:

з 04.02.2013 па 15.02.2013 у ДУА «Республиканский институт высшей школы» па праграме «Научная деятельность преподавателя: теория, методика, практика»;

з 13.03.2017 по 24.03.2017 у ДУА «Республиканский институт высшей школы» па праграме «Актуальные вопросы развития университетского образования Беларуси в контексте Болонского процесса»

Навуковыя інтарэсы

 • Сінтаксіс
 • Словаўтварэнне

Чытаемыя курсы

 • Беларуская палеаграфія
 • Сучасная беларуская мова (сінтаксіс)
 • Агульнае мовазнаўства
 • Семантыка-сінтаксічныя даследаванні беларускай мовы
 • Лацінская мова
 • Руская мова як замежная

Асноўныя публікацыі

 • Малашанка, Н.П. Семантычная арганізацыя простага сказа (на матэрыяле беларускiх народных песень сямейна-бытавой тэматыкi) / Н.П. Малашанка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (34). – 2006. – С. 151–159.
 • Малашанка, Н.П. Суб’ект і прэдыкат як асноўныя кампаненты семантычнай структуры сказа / Н.П. Малашанка // VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвеч. Сцяпану Некрашэвічу: Зб. навук. артыкулаў: У 2 ч. – Ч. 1 / рэдкал.: А.А. Станкевіч [і інш.].– Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – С. 88–91.
 • Малашанка, Н.П. Суб’ект стану і суб’ект эмацыйных адносін у беларускіх народных песнях пра каханне / Н.П. Малашанка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 4 (43). – 2007. – С. 92–98.
 • Малашанка, Н.П. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс: курс лекцый для студэнтаў спец.  І-21 05 02 “Руская філалогія” / Н.П. Малашанка. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2007. – 87 с.
 • Малашанка, Н.П. Семантыка-сінтаксічныя даследаванні беларускай мовы: курс лекцый для студэнтаў спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / Н.П. Малашанка. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2007. – 88 с.
 • Малашанка, Н.П. Вытворныя прыметнікі ў складзе беларускіх фразеалагізмаў / Н.П. Малашанка // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах, V Междунар. науч. конф. (2007, Гомель) / редколл.: В.И. Коваль (отв. ред.) [и др.] – Гомель: ГГУ имени Ф.Скорины, 2007. – С. 202–205.
 • Бобрык, У.А. Сучасная беларуская мова: заданні да кантрольных работ па раздзелу “Сінтаксіс” для студэнтаў спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / У.А. Бобрык, Н.П. Малашанка. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2008. – 51 с.
 • Бобрык, У.А. Асаблівасці арганізацыі і правядзення СКРС па сінтаксісе сучаснай беларускай мовы / У.А. Бобрык, Н.П. Цімашэнка // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Высшая школа в условиях инновационного развития: Мат-лы научно-метод. конф. (17-18 апреля2008 г.) / В трёх ч. Ч 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – С. 109–110.
 • Цімашэнка, Н.П. Суб’ект дзеяння ў беларускіх народных песнях / Н.П. Цімашэнка // Скарына і наш час: Матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф. У 2 ч. – Ч. 1. – Гомель, 2008. – С. 242–247.
 • Цімашэнка, Н.П. Кампаненты семантычнай структуры сказа (на матэрыяле беларускіх народных песень) / Н.П. Цімашэнка // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: Мат-лы Рэспубліканскай навук. канф. / пад агул. рэд. М.І. Новік. – Брэст: БрДУ, 2008. С. 154–156.
 • Цімашэнка, Н.П. Рэалізацыя семантычнага суб’екта ў граматычна аднасастаўных сказах (на матэрыяле беларускіх народных песень) / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (52). – 2009. – С. 100–105.
 • Бобрык, У.А. Сучасная беларуская мова: заданні да выканання лабараторных работ па раздзелу “Сінтаксіс” для студэнтаў спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / У.А. Бобрык, Н.П.Цімашэнка; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 54 с.
 • Цімашэнка, Н.П. Асаблівасці методыкі выкладання лацінскай мовы на філалагічным і біялагічным факультэтах / Н.П. Цімашэнка // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхода: сборник статей юбилейной научно-метод. конф.. (15-16 апреля2009 г.) / В трёх ч. Ч 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 234–238.
 • Цімашэнка, Н.П. Суб’ект наяўнасці і суб’ект адсутнасці ў беларускіх народных песнях / Н.П. Цімашэнка // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навук. артык. Вып. 2 / Гал. рэдактар А.А. Станкевіч. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2009. – С. 63–65.
 • Цімашэнка, Н.П. Беларуская палеаграфія: тэксты лекцый для студэнтаў спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / Н.П. Цімашэнка; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 67 с.
 • Цімашэнка, Н.П. Паняцце семантычнага суб’екта ў лінгвістычнай літаратуры / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 4 (61). – 2010. – С. 142–147.
 • Цімашэнка, Н.П. Семантычныя ролі суб’екта ў беларускіх народных песнях / Н.П. Цімашэнка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. науч. ст. Вып. 4 /редкол. Т.Н. Усольцева [и др.] – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 178–181.
 • Цімашэнка, Н.П. Семантычная і граматычная структура сказа (на матэрыяле беларускіх народных песень) / Н.П. Цімашэнка // Скарына і наш час: V Міжнар. навук. канф. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2011. – С. 120–123.
 • Цімашэнка, Н.П. Сінтаксіс фразеалагічных словазлучэнняў / Н.П. Цімашэнка // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб. науч. ст. Вып. 1. / редкол.:  В.И. Коваль (отв. ред.)  [и др.] – Гомель: ГГУ имени Ф.Скорины, 2011. – С. 316–319.
 • Цімашэнка, Н.П. Семантычны аспект сказа і тыпы суб’ектнасці ў мове беларускіх народных песень / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (70). – 2012. – С. 189–195.
 • Цімашэнка, Н.П. Сінанімія сінтаксічных адзінак / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (76). – 2013. – С. 48–52.
 • Цімашэнка, Н.П. Выражэнне сэнсавай абумоўленасці на сінтаксічным узроўні ў беларускай мове / Н.П. Цімашэнка // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф. / рэдкал. А.А.Станкевіч (гал. рэд.) – Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – С. 191–195.
 • Цімашэнка, Н.П. Сінтаксіс і семантыка інфінітыва ў беларускіх народных песнях пра каханне / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (82). – 2014. – С. 173–177.
 • Цімашэнка, Н.П. Спецыфіка сінтаксісу беларускіх парэмій / Н.П. Цімашэнка // Российско-белорусско-украинское пограничье: научное взаимодействие в контексте единого социокультурного пространства: Мат-лы междунар. науч. конф. – Брянск: ООО “Ладомир”, 2014. – С. 141–145.
 • Цімашэнка, Н.П. Беларускія парэміі са структурай простага двухсастаўнага сказа / Н.П. Цімашэнка // Святло Скарынавых ідэй: Да 90-годдзя з дня нараджэння праф. У.В. Анічэнкі: Зборнік навук. артыкулаў.– Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2014. – С. 115–119.
 • Цімашэнка, Н.П. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс: практычнае кіраўніцтва / Н.П. Цімашэнка. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2014. – 48 с.
 • Цімашэнка, Н.П. Беларускія парэміі са структурай простага аднасастаўнага сказа / Н.П. Цімашэнка // Беларуская мова ў супольнасці моў: зб-к навук. арт. (да 85-годдзя праф. П.У. Сцяцко) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: А.І. Кавальчук (адк. рэд.). – Гродна: ЮрСаПринт, 2015. – С. 346–353.
 • Бобрык, У.А. Сучасная беларуская мова: сінтаксіс: тэставыя заданні / У.А. Бобрык, Н.П. Цімашэнка; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – 44 с.
 • Цімашэнка, Н.П. Сказ як двухбаковая сінтаксічная адзінка / Н.П. Цімашэнка // Юбилейная научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию Гомельского государстенного университета имени Франциска Скорины (Гомель, 17 июня2015 г.: материалы: в 4 ч. Ч. 1 / редкол.: О.М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 219–221.
 • Цімашэнка, Н.П. Беларускія парэміі са структурай складаназалежнага сказа / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 4 (91). – 2015. – С. 145–149.
 • Цімашэнка, Н.П. Беларускія парэміі са структурай складаназлучанага сказа / Н.П. Цімашэнка // Скарынаўскія традыцыі : гісторыя і сучаснасць : зборнік навук. артыкулаў : у 2 ч. Ч. І / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – С. 221–229.
 • Цімашэнка, Н.П. Беларускія парэміі са структурай бяззлучнікавага складанага  сказа / Н.П. Цімашэнка //  “Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю…” : зборнік навук. артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. В.А. Ляшчынскай] / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 175–182.
 • Цімашэнка, Н.П. Размежаванне членаў сказа ў школе і вну / Н.П. Цімашэнка // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: традиции и модернизация современного высшего образования: материалы Республиканской научно-метод. конф. (10-11 марта 2016 г.) / В четырёх ч. – Ч 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – С. 286–290.
 • Цімашэнка, Н.П. Беларускія парэміі са структурай складанага  сказа з рознымі відамі сувязі / Н.П. Цімашэнка // Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. А.А.Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 221–227.
 • Цімашэнка, Н.П. Уплыў семантыкі на вызначэнне функцый сінтаксічных кампанентаў простага сказа (на матэрыяле беларускіх народных песень) / Н.П. Цімашэнка // Материалы по русско-славянскому языкознанию: Международный сборник научных трудов. Выпуск 33. – Воронеж: издательство “НАУКА-ЮНИПРЕСС”, 2016. – С. 431–436.
 • Цімашэнка, Н.П. Ужыванне працяжніка ў публіцыстычным тэксце / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (100). – 2017. – С. 134–139.
  • · Цімашэнка, Н.П. Ужыванне працяжніка ў публіцыстычным тэксце / Н.П. Цімашэнка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (100). – 2017. – С. 134–139.

  -   Цімашэнка, Н.П. Ужыванне аднасастаўных сказаў у мове беларускіх народных песень пра каханне / Н.П. Цімашэнка // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зборнік навук. артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 181–185.

  -   Цімашэнка, Н.П. Дзеяслоўна-адвербіяльныя неасабовыя сказы ў мове беларускіх народных песень пра каханне / Н.П. Цімашэнка // Актуальные проблемы российской провинции: вызовы современности: Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 10-11 октября2017 г.) / Под ред. В.В. Мищенко, Т.А. Мищенко, В.Н. Пустовойтова, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома, Е.Н. Шубабко. – Брянск: ООО "Аверс", 2017. – С. 221–227.

  -   Цімашэнка, Н.П. Вывучэнне галоўных членаў сказа ў школе і ВНУ / Н.П. Цімашэнка // Інавацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы: матэрыялы міжнароднага навукова-метадычнага семінара / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 86–91.

  -   Цімашэнка, Н.П. Вывучэнне азначэння ў школе і ВНУ / Н.П. Цімашэнка // Непрерывная система образования “Школа – университет”. Инновации и перспективы: сборник статей ІІ Международной научно-практической конференции (22–23 февраля2018 г.). – Минск: БНТУ, 2018. – С. 237–240.

  -   Цімашэнка, Н.П. Сінтаксічная катэгорыя аб’ектнасці ў мове беларускіх народных песень пра каханне / Н.П. Цімашэнка, У.А. Бобрык // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (106). – 2018. – С. 120–125.

  -   Леў, Н.М. Словазлучэнні з атрыбутыўнымі адносінамі ў мове беларускіх вясельных песень / Н.М. Леў, Н.П. Цімашэнка // Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 111–115.

  -   Цімашэнка, Н.П. Сінтаксічная арганізацыя беларускіх народных песень / Н.П. Цімашэнка // Коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция : Научные доклады участников Международного форума русистов (г. Новозыбков, Брянская область, 24-26 мая2018 г.) / Под ред. С.Н. Стародубец, В.Н. Пустовойтова. – Брянск: ООО “АВЕРС”, 2018. – С. 610–617.

 • Цімашэнка, Н.П. Электронны вучэбна-метадычны комплекс “Сучасная беларуская мова : сінтаксіс” / Н.П. Цімашэнка // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: практико-ориентированная и фундаментальная подготовка на первой и второй ступенях высшего образования [Электронный ресурс] : республиканская научно-методическая конференция (Гомель, 15–16 марта 2018 года) : [материалы]. Электронные текстовые данные (объём 4,78 Мб). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 274–277

 

2011 Цімашэнка Наталля Паўлаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates