Дземідзенка Людміла Пятроўна

1 

 

     
Пасада: старшы выкладчык кафедры беларускай мовы 

Профіль GOOGLE SCHOLAR 

Профіль РІНЦ                                

Адукацыя

 • Філолаг, выкладчык беларускай і рускай мовы і літаратуры, ГДУ, 1989

Прафесійны шлях:

Лабарант кафедры беларускай мовы

 • Асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, 1989-2017
 • Старшы выкладчык кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017                                                                               

Навуковыя стажыроўкі:

 • Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”, 2016

Навуковыя інтарэсы

Асноўная галіна – Мовазнаўства

 • Стылістыка
 • Беларуская дыялекталогія
 • Параўнальнае мовазнаўства
 • Руская мова як замежная

Навукова-даследчыя праекты:

 • «Стылістыка тэксту»;

Асноўныя навуковыя публікацыі:

 • Дземідзенка Л.П. Аказіяналізмы ў мове маладнякоўцаў /  Л. П. Дземідзенка // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Гуманитарные науки. – 2014. – № 2 (25). – С. 87-90.
 • Дземідзенка Л.П. Паэзія маладнякоўцаў: словатворчасць і норма / Л. П. Дземідзенка // Известия Гомельского госу-дарственного университета имени Ф.Скорины. – 2015. – № 4 (43). Гуманитарные науки. – С. 33-39.
 • Дземідзенка Л.П. Моўныя асаблівасці вершаў П. Труса / Л.П. Дземідзенка // Моўныя асаблівасці вершаў П. Труса. Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал.: А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – С. 100-106.
 • Дземідзенка Л.П. Дыялектызмы як выразны сродак ў мове твораў паэтаў-маладнякоўцаў / Л.П. Дземідзенка // Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю…” : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 135-140.
 • Дземідзенка Л.П. Прыметнікі-каларатывы ў мове твораў паэтаў-маладнякоўцаў /Л.П. Дземідзенка // Святло скарынавых ідэй: да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал.рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гом. Дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. – 252 с. С. 138-140
 • Дземідзенка Л.П. Ампліфікацыя як сродак выяўленчай выразнасці ў мове твораў паэтаў-маладнякоўцаў / Л.П. Дземідзенка // Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2/ рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [ і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – Ч. 2. С. 10-15.
 • Дземідзенка Л.П. Моўныя сродкі наглядна-вобразнай канкрэтызацыі: эпітэт і параўнанне ў мове твораў паэтаў-маладнякоўцаў / Л.П. Дземідзенка // “Святло душы і таленту Святло…”: зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. А.А. Станкевіч] / рэдкал.: А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш].; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 67-70.

Навукова-метадычныя публікацыі

1. Бобрык У.А., Дземідзенка Л.П. Беларуская дыялекталогія. Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Беларуская дыялекталогія” для спецыяльнасцей 1-21 05 01 “беларуская філалогія” (па напрамках). Гомель ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. 153 с.

2. Бобрык У.А., Дземідзенка Л.П. Беларуская дыялекталогія: тэставыя заданні. Метадычны дапаможнік. Тэставыя заданні для студэнтаў спец. “Беларуская філалогія” – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2017. – 35 с.


2011 Дземідзенка Людміла Пятроўна . Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates