Фіцнер Таццяна Адамаўна

ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, К.Ф.Н., ДАЦЭНТ

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В РИНЦ  

ОБРАЗОВАНИЕ

 • филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы, ГГУ имени Ф. Скорины, 1991;
 • аспирантура ГГУ им. Ф. Скорины (г. Гомель), 2001;
 • кандидат филологических наук, Институт литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси (г. Минск), 2003;
 • доцент, 2010.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ

 • ассистент кафедры психологии и довузовской подготовки ГГУ им.Ф. Скорины, 1998-1999;
 • ассистент кафедры довузовской подготовки и профориентации УО «ГГУ им.Ф. Скорины», 1999-2004;
 • ассистент кафедры белорусской литературы  УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004-2005;
 • доцент кафедры белорусской литературы УО «ГГУ им. Ф. Скорины», с 2005.

 ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 • Гісторыя беларускай літаратуры (старажытны перыяд) – лекцыі, практычныя;
 • Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ стст. (пачатак ХХ ст.) – лекцыі, практычныя;
 • Гендарны аспект у беларускай літаратуры ХХ стагоддзя – лекцыі, практычныя.

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Белорусская литература ХХ – начала ХХІ вв., гендерные исследования

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

1 Фіцнер, Т.А. Гендэрныя праблемы ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: аўтарэферат дысертацыі... / Т.А. Фіцнер // Мінск: Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі, 2003. – 20 с.

2 Фіцнер, Т.А. Неабароненасць жанчыны-маці ў патрыярхатным грамадстве (на прыкладзе твораў М.Гарэцкага і І.Мележа, Я.Коласа і К.Чорнага) / Т.А.Фіцнер // Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. – № 6 (51). Часть 1. – 2008. – С. 176–179.

3 Фіцнер, Т.А. Жаночая традыцыя ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : гендэрны аспект / Т.А.Фіцнер // Веснік Брэсцкага універсітэта (Серыя філалагічных навук).  – № 1 (11). – 2009. – С. 45–51.

4 Фіцнер, Т.А. Абагуленае  “жанчына” ў кнізе Я.Сіпакова “Жанчына сярод мужчын” / Т.А.Фіцнер // Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. – № 6 (57). – 2009. – С.106–109.

5 Фіцнер, Т.А. Праблема гендэрных узаемаадносін у  творчасці класікаў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Т.А.Фіцнер // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 20–23.

6 Фіцнер, Т.А. Творчасць А.Брава і В.Куртаніч у кантэксце сучаснай беларускай жаночай прозы / Т.А.Фіцнер // Науковий вісник Миколаівського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Серія «Філологічні науки» : 3б. наук. пр. / Відп. ред. М.І.Майстренко. – Миколаів: МДУ, 2010. – Вип. 31 . – С. 89–95.

7 Фіцнер, Т.А. Жанчына як “іншае” ў патрыярхатнай культуры: (на прыкладзе рамана А.Брава “Менада і яе сатыры”) / Т.А.Фіцнер // Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічны виміри національноі літератури : зб. наук. пр. / упоряд. Л. К. Оляндер, Т. П. Левчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Украінки, 2011. – Вип. 12. – С. 233–241.

8 Фіцнер, Т.А. Спецыфіка выяўлення жаночага “я” ў сучаснай беларускай жаночай прозе / Т.А.Фіцнер // Актуальні проблеми слов’янскоі філологіі. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз зб. наук. ст. / гол. Ред. В.А.Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – С. 260–271.

9 Фіцнер, Т.А. Творы А.Казлова праз прызму “жаночага чытання” / Т.А.Фіцнер // Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. – № 1 (76). – 2013. – С. 94–98.

10 Фіцнер, Т.А. Хто вінаваты? Праблема ўзаемаадносін полаў у сучаснай беларускай прозе: гендарны аспект / Т.А.Фіцнер // Науковий вісник Східноевропейського національного університету імені Лесі Украінкі. Серія: Філологічні науки. – 2014. – № 13 (262). – С. 111–116.

11 Фіцнер, Т.А. Репрезентация гендерных стереотипов в современной белорусской прозе / Т.А.Фіцнер // Чоловік і маскулінність у площіні тексту: [збірник наукових статей] / [гол. ред. М.Варикаша]. – Бердянськ, БДПУ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – С. 237–243.

12  Фіцнер, Т.А. Праблематызацыя жаночага цела ў тэкстах сучасных беларускіх пісьменніц / Т.А.Фіцнер // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі, Працоўныя матэрыялы, Т. 4. – Каўнас, 2015 – С. 196–200.

13 Фіцнер, Т.А. Жаночыя вобразы рамана Валянціны Коўтун “Крыж міласэрнасці” праз прызму “жаночага чытання”: вобраз Цёткі / Т.А.Фіцнер // Роднае слова. – 2016. – № 4. – С. 12–15.

14 Фіцнер, Т.А. Жаночыя вобразы рамана Валянціны Коўтун “Пакліканыя” праз прызму “жаночага чытання”/ Т.А.Фіцнер // Роднае слова. – 2016. – № 6. – С. 14–19.

15 Фіцнер, Т.А. Другарадныя жаночыя вобразы рамана Валянціны Коўтун “Крыж міласэрнасці” праз прызму “жаночага чытання”/ Т.А.Фіцнер // Роднае слова. – 2016. – № 8. – С. 14–17.

16 Фіцнер, Т.А. Трансфармацыя традыцыйнай сям’і ў мастацкіх тэкстах Алены Брава / Т.А.Фіцнер // Роднае слова. – 2017. – № 4. – С. 17–21.

17 Фіцнер, Т.А. Праблема жаночай эмансіпацыі ў ранніх апавяданнях М.Зарэцкага / Т.А.Фіцнер // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны. – 2017. – С.131–134.

18 Фіцнер, Т.А. Гендэрны аспект у беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : вучэбна-метадычны комплекс / Т.А. Фіцнер // УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”. – Гомель, 2017. 

 

Ознакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Гендэрны аспект у беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: Курс лекцый па спецкурсе Скачать

 

 

2011 Фіцнер Таццяна Адамаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates