Брадзіхіна Ала Васільеўна

 

 Пасада: дацэнт кафедры, намеснік дэкана

 па навукова-даследчай рабоце

 Адрес электронной почты:

 

 

 

 

 

 


ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В РИНЦ  

Адукацыя

 • філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, ГДУ, 1998 (з адзнакай);
 • аспірантура ГДУ імя Ф. Скарыны (г. Гомель), 2002;
 • кандыдат філалагічных навук, НАН Беларусі (г. Минск), 2006;
 • дацэнт, 2008

Прафесійны шлях

 • асістэнт кафедры беларускай літаратуры ГДУ, 1998-2007;
 • дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГДУ імя Ф. Скарыны, з 2007

Навуковыя інтарэсы

Інтымная лірыка, сучасны літаратурны працэс, кампаратывістыка, тэорыя літаратуры

Курсы, якія выкладаюцца

 • Уводзіны ў літаратуразнаўства,
 • Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя,
 • Методыка выкладання беларускай літаратуры,
 • Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі,
 • Літаратурнае рэдагаванне,
 • Беларуская інтымная лірыка ў еўрапейскім кантэксце: гісторыя і сучаснасць.

Асноўныя публікацыі

1        Брадзіхіна, А.В. Трымацца свайго берагу / А.В. Брадзіхіна // Известия ГГУ им. Ф.Скорины. Бе­ло­рус­ская литература. – 2001. – №4 (7). – С.30 – 33.

2        Брадзіхіна, А.В. Да праблемы тыпалагічных сыходжанняў: Афанасій Фет і Ян Чыквін / А.В. Брадзіхіна // Studia wschodniosłowiańskie / Red. H.Twaranovicz. – Том 2. – Białystok,  2002. – С. 121 – 130.

3        Брадзіхіна, А.В. Пераемнасць традыцый: Інтымная лірыка Г.Ахматавай і Р.Баравіковай / А.В. Брадзіхіна // Полымя. – № 1. – 2003. – с. 202 – 214.

4        Брадзіхіна, А.В. Пошукі ісціны, або “Сінестэзія пачуццяў і сімультанізм думкі” / А.В. Брадзіхіна // Тэрмапілы (Беласток). – 2003. – №7. – С.145 – 149.

5        Брадзіхіна, А.В. Сумоўе галасоў нязвыклых: А.Фет і Я.Чыквін / А.В. Брадзіхіна // Беларуская літа­ра­­тура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Вып. 23 / Гал. рэд. І.Ф.Штэйнер. – Гомель, 2003. – С. 25 – 33.

6        Брадзіхіна, А.В. Інтымная лірыка як адметная мастацкая з’ява / А.В. Брадзіхіна // Весці Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2003. – № 4. – С. 102 – 107.

7        Брадзіхіна, А.В. “Рэверс і аверс жыцця”: Творчая індывідуальнасць В.Стахвюка / А.В. Брадзіхіна // Тэрмапілы (Беласток). – 2004. – №8. – С.274 – 278.

8        Брадзіхіна, А.В. Фларальныя вобразы ў паэтыцы Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Изве­стия ГГУ им. Ф.Скорины. – 2004. – №5 (26). – С. 28 – 32.

9        Брадзіхіна, А.В. Сучасная беларуская інтымная лірыка: генезіс тэндэнцыі развіцця, кантэкст  / А.В. Брадзіхіна // Аўтарэф. дыс. на атрым. вуч. ступ. канд. філал. навук: 10.01.01; УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”. – Гомель, 2005. – 21 с.

10    Брадзіхіна, А.В. Канцэпцыя кахання ў лірыцы Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Известия Гомельского госу­дар­ственного универси­тета име­ни Ф.Скори­ны. – 2006. – №1 (34). – С. 29 – 35.

11    Брадзіхіна, А.В. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі: курс лекцый па спецкурсе / А.В. Брадзіхіна // М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2006. – 140 с.

12    Брадзіхіна, А.В. Новы сентыменталізм: лірыка А.Барскага / А.В. Брадзіхіна // Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літара­туры Польшчы 1958 – 2008 гг. / Пад. рэд. Я.Чыквіна. – Беласток: “Белавежа”, 2007. – С.131 – 143.

13    Брадзіхіна, А.В. “Я-герой” паэзіі У.Ар­ло­ва: гнасеалагічны ас­пект / А.В. Брадзіхіна // Известия Гомельского госу­дар­ственного универси­тета име­ни Ф.Скори­ны. – 2008. – №6 (51). Ч.1. – С. 37 – 40.

14    Брадзіхіна, А.В. Сучасная беларуская ін­тым­ная лірыка: адметна­с­ці і перспектывы развіцця: манаграфія / А.В. Брадзіхіна // М-ва адукацыі РБ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2009. – 203 с.

15    Брадзіхіна, А.В. Мастацкая мадэль свету ў паэзіі Яна Чыквіна ў кантэксце ідэі вітальнасці / А.В. Брадзіхіна // Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań / pod redakcją Haliny Twaranowicz. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 19 – 25.

16    Брадзіхіна, А.В. Основные тенденции развития белорусской интимной лирики в ХХI столетии / А.В. Брадзіхіна // Наукові записки. Серія “Філологічна” [Матеріали міжнародноï науково-практичноï конференціі, 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”]. – Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 15. – 2010. – С. 36 – 42.

17    Брадзіхіна, А.В. Методыка выкладання бе­ларускай літарату­ры»: практычныя рэка­мендацыі для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філало­гія» (па напрамках) / А.В. Брадзіхіна // М-ва адукацыі РБ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2012. – 48 с.

18    Брадзіхіна, А.В. Адметнасці рэалізацыі любоўнай тэмы ў беларускай паэзіі ХІХ стагоддзя / А.В. Брадзіхіна // Известия Гомельского госу­дар­ственного универси­тета име­ни Ф.Скори­ны. – 2013. – №1 (76). Ч.1. – С. 83 – 86.

19    Брадзіхіна, А.В. Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай інтымнай паэзіі ХІХ стагоддзя / А.В. Брадзіхіна // Актуальні проблеми слов’яньскоï філологіï. Серія: лігвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердяньск : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3. – С. 252 – 259.

20    Брадзіхіна, А.В. Спосабы рэалізацыі сюжэтнай мадэлі рабінзанады ў беларускай літаратурнай прасторы / А.В. Брадзіхіна // Працоўныя матэрыялы Трэцяга Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі (11 – 13 кастрычніка 2013 года, Каўнас, Літва) / cтаршыня нав. рады А. Казакевіч. – Каўнас: Vytautas Magnus University Press, 2014. – С. 469 – 473.

21    Брадзіхіна, А.В. 90-60-90 (Сучасны літаратур­ны працэс: на шляху да ідэ­алу): зборнік навукова-крытычных артыкулаў / А.В. Брадзіхіна // М-ва адука­цыі РБ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2014. – 200 с.

22    Брадзіхіна, А.В. Адлюстраванні ў хуткай вадзе (Мастацкая спе­цы­­­фіка інтымнай лірыкі Уладзіміра Дубоўкі) / А.В. Брадзіхіна // Роднае слова. – 2015. – №7. – С. 6 – 10.

23    Брадзіхіна, А.В. Мастацкія адметнасці стварэння тэатралі­за­ва­най мадэлі свету ў сучас­най інтымнай ліры­цы / А.В. Брадзіхіна // Працоўныя матэрыялы Ча­цвёр­тага Міжнароднага Кан­грэ­са даследчыкаў Беларусі (3 – 5 кастрычніка 2014 года, Каўнас, Літва) / cтаршыня нав. рады А. Казакевіч. – Каўнас: Vytautas Magnus University Press, 2015. – С. 160 – 163.

24    Брадзіхіна, А.В. “Ты звіла навекі гняздо ў маім сэрцы…” (Мастац­кія адметнасці інтымнай лірыкі Змітрака Бядулі” / А.В. Брадзіхіна // Роднае слова. – 2016. – №4. – С. 8 – 11.

25    Брадзіхіна, А.В. “Ты звіла навекі гняздо ў маім сэрцы…” (Мастац­кія адметнасці інтымнай лірыкі Змітрака Бядулі” / А.В. Брадзіхіна // Роднае слова. – 2016. – №5. – С. 17 – 19.

26    Брадзіхіна, А.В. Няясны “ясны свеце” Міхася Стральцова: апалонаўскі і дыянісійскі пачаткі ў інтымнай лірыцы пісьменніка / А.В. Брадзіхіна // Роднае слова. – 2017. – №2. – С. 7 – 10.

27    Брадзіхіна, А.В. Паэзія М. Стральцова: стратэгіі пераадолення маргінальнасці / А.В. Брадзіхіна // Известия Гомельского госу­дар­ственного универси­тета име­ни Ф.Скори­ны. – 2017. – №4 (103). – Гуманитарные науки: История. Филология. Философия. – С. 81 – 85.

 

 

 

 

 Ознакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Зместава-фармальныя пошукi сучаснай беларускай лiрыкi

Скачать

Сучасная беларуская інтымная лірыка: тэндэнцыі і перспектывы развіцця

Скачать
 Методыка выкладання беларускай літаратуры : практ. рэкамендацыі Скачать

 

2011 Брадзіхіна Ала Васільеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates