Чарнышова Анастасія Міхайлаўна

Пасада: асістэнт кафедры беларускай мовы

Профіль GOOGLE SCHOLAR

Профіль РІНЦ

Адукацыя

 • філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры, ГДУ імя Ф.Скарыны, 2008 (з адзнакай);
 • аспірантура дзённай формы навучання ГДУ імя Ф.Скарыны (г. Гомель), 2017.

Прафесійны шлях

 • лабарант кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, 2008-2011;
 • выкладчык-стажор кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, 2012-2013;
 • асістэнт кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны, з 2017.

Навуковыя інтарэсы

 • Лінгвістыка мастацкага тэксту
 • Семіётыка
 • Невербальная семіётыка
 • Паралінгвістыка.

Чытаемыя курсы

 • Русский язык как иностранный
 • Лацінская мова
 • Інфармацыйныя тэхналогіі ў філалогіі

Асноўныя навуковыя публікацыі

Чарнышова, А. М. Структурна-семантычная парадыгма невербальных сродкаў зносін у мастацкім тэксце / А. М. Чарнышова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2011. – № 2 (65). – С. 92-97.

Чарнышова, А. М. Функцыянальнае выкарыстанне невербальных сродкаў зносін у тэксце мастацкага твора / А. М. Чарнышова // Традиционная культура на территории Российско-Белорусского пограничья : историко-этнографический и лингвокультурологический аспекты : Материалы ХIV Международной научно-практической конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 14-15 ноября 2012 г.) / Под ред. : С. Н. Стародубец, В. В. Мищенко, В. Н. Пустовойтова, Ю. А. Шевцовой, О. В. Белугиной. – Брянск: РИО БГУ, 2012. – С. 447-451.

Чарнышова, А. М. Семантычная характарыстыка эмацыянальных жэстаў у беларускай мастацкай прозе / А. М. Чарнышова // “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”, IV міжнародная навук. канф. (2013 ; Гомель). IV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся : праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”, 31 мая 2013 г. [Тэкст] : матэрыялы / рэдкал. : А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – С. 195-199.

Чарнышова, А. М. Асноўныя тыпы суадносін кінесічных і вербальных адзінак камунікатыўнага акту ў беларускай мастацкай прозе / А. М. Чарнышова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. – 2013. – № 2 (39). – С. 127-131.

Чарнышова, А. М. Асаблівасці моўнага выражэння тактыльных паводзін у працэсе камунікатыўных зносін у беларускай мастацкай прозе / А. М. Чарнышова // Текст. Язык. Человек : сборник научных трудов. В 2 ч. Ч. 1 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол. : С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 237-239.

Чарнышова, А. М. Этыкетныя жэсты і іх моўная рэпрэзентацыя ў беларускім мастацкім тэксце / А. М. Чарнышова // Актуалные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сборник научных сатей Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, 15-16 мя 2013г., Могилев ; МГУ имени А. Кулешова. – Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. – С. 286-289.

Чарнышова, А. М. Камунікатыўнае значэнне візуальнага кантакту ў мастацкім тэксце (на матэрыяле рамана У. Караткевіча “Чорны замак Альшанскі”) / А. М. Чарнышова // Чарнобылем не зарасце : традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 46-55.

Чарнышова, А. М. Тыпы камунікатыўных дотыкаў і іх адлюстраванне ў беларускай мастацкай прозе (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / А. М. Чарнышова // “Святло душы і таленту Святло…” : зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. А. А. Станкевіч] / рэдкал. : А. Е. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – С. 184-190.

Чарнышова, А. М. Кінесічныя сродкі ў мастацкім тэксце (на матэрыяле прозы У. Караткевіча) / А. М. Чарнышова // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал. : Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 150-154.

Чернышова, А. М. Структурно-семантическая характеристика языковых единиц со значением визуального контакта в белорусской художественной прозе / А. М. Чернышова // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 19. – Т. IV. – С. 174-178.

Чарнышова, А. М. Моўная рэпрэзентацыя сімптаматычных жэстаў у беларускім мастацкім тэксце (на матэрыяле трылогіі І. Мележа “Палеская хроніка”) / А. М. Чарнышова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – Том 7, № 2. – С. 44-50.

Чарнышова, А. М. Асаблівасці вербалізацыі этыкетных паводзін у мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў У. Караткевіча, І. Мележа, В. Быкава) / А. М. Чарнышова // Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зб. навук. арт. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал. : С. Ф. Бут-Гусаім, Л. В. Леванцэвіч, М. М. Аляхновіч, Т. А. Кісель. – Брэст : БрДУ, 2017. – С. 268-272.

                                                                                                                                    

2011 Чарнышова Анастасія Міхайлаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates