Новак Валянціна Станіславаўна

 

Спіс навуковых работ

Новак Валянціны Станіславаўны

 1991

1. Новак, В.С. Песні літаратурнага паходжання на Гомельшчыне / В.С. Новак // Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. Матэрыялы навуковых чытанняў (Гомель, 25 красавіка1991 г.). – Гомель : Ратапрынт Інстытута «Гіпражыўмаш», 1991. – С. 58–61.

 1992

2. Новак, В.С. Русские народные песни литературного происхождения в песенном репертуаре жителей Гомельской области / В.С. Новак. – Гомель : ГГУ, 1992. – 89 с.

3. Новак, В.С. Русские исторические, рекрутские и солдатские песни в песенном репертуаре белорусов / В.С. Новак. – Гомель : ГГУ, 1992. – 77 с.

4. Новак, В.С. Пытанні методыкі збору і захавання фальклорных матэрыялаў на Гомельшчыне ў сувязі з чарнобыльскай трагедыяй / В.С. Новак // Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі (22-23 красавіка 1992 года). ГДУ імя Я. Купалы. – Гродна, 1993. – С. 73–77.

 1993

5. Новак, В.С. Да праблемы збірання і вывучэння фальклору Гомельшчыны ў сучасных умовах / В.С. Новак // “Я блізка стаю да народа…” Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных Еўдакіму Раманаву. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1993. – С. 45–46.

6. Новак, В.С. Беларускія народныя святы і звычаі / В.С. Новак, У. І. Коваль. – Гомель : Беларускае агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1993. – 88 с.

 1994

7. Новак, В.С. Замовы / В.С. Новак. – Гомель : Беларускае агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1994. – 65 с.

8. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абрадавай паэзіі на Тураўшчыне / В.С. Новак // Наследие Кирилла Туровского и современная общественно-культурная жизнь. Материалы научной канференции. – Гомель : Ротапринт типографии БелГУТа, 1994. – С. 65–67.

9. Новак, В.С. Адметнасці веснавой ка-ляндарна-абрадавай паэ-зіі Лельчыцкага раёна / В.С. Новак // Рэгіянальныя асаблівасці мовы, літаратуры і фальклору. Тэзісы дакладаў і паведамленняў V Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ, 1994. – С. 59–60.

10. Новак, В.С. Гарэцкі як збіральнік і даследчык фальклору / В.С. Новак // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў (г. Магілёў, 17–19 лютага1994 г.). – Мн. , 1994. – Ч. ІІ. – С. 16–18.

 1995

11. Новак, В.С. Традыцыі веснавой абрадавай паэзіі Гомельскага раёна / В.С. Новак // Единство Восточно-славянских народов: прошлое, настоящее, перспективы. Материалы научной конференции. – Гомель : Ротапринт типографии БелГУТа, 1995. – С. 110–113.

12. Новак, В.С. Да пытання ўзаемадзе-яння каляндарнай і сямейнай абраднасці беларусаў / В.С. Новак // Першыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1995. – С. 66–67.

 1996

13. Новак, В.С. Палескае вяселле: традыцыі мінулага і сучаснасць / В.С. Новак // Гомельшчына: старонкі мінулага. Нарысы. ІІ выпуск. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1996. – С. 178–183.

14. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Гомельскага раёна / В.С. Новак // Славянские народы и их культура в современном мире. – Гомель : Ротапринт типографии БелГУТа, 1996. – С. 169–172.

 1997

15. Новак, В.С. Праблемы ўзаемадзеяння каляндарнай, сямейна-абрадавай паэзіі беларусаў (на матэрыяле зімовай абрадавай паэзіі) / В.С. Новак // Пеўчая Акадэмія пры Гомельскім каледжы мастацтваў імя Н.Ф.Сакалоўскага “Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусі”. Тэзісы тэарэтычнай канферэнцыі (7–9 лютага 1995 года). – Гомель : Гомельская фабрыка “Палесдрук”, 1997. – Ч. ІІ. – С. 37–38.

16. Новак, В.С. Ідэя шлюбу ў веснавой каляндарна-абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Трэція навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1997. – С. 101–104.

17. Новак, В.С. Таямніцы замоўнага слова / В.С. Новак, І.Ф. Штэйнер. – Гомель : Беларускае агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1997. – 320 с.

18. Новак, В.С. Народная спадчына Гомельскага Палесся (на матэрыяле веснавой абрадавай паэзіі) / В.С. Новак // Пеўчая Акадэмія пры Гомельскім каледжы мастацтваў імя Н.Ф. Сакалоўскага “Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусі”. Тэзісы тэарэтычнай канферэнцыі (7–9 лютага 1995 года). – Гомель : Гомельская фабрыка “Палесдрук”, 1997. – Ч. І. – С. 22–24.

19. Новак, В.С. Фальклорная спадчына Гомельскага Палесся як багатая крыніца спасці-жэння духоўнасці народа / В.С. Новак // Краеведение – основа духовного и нравственного возрождения общества. Материалы Международной научно-практической конференции (10–11 декабря 1997 года). – Гомель , 1997. – С. 16–22.

20. Новак, В.С. Традиции календарно-абрядного фольклора в системе образования и воспитания студентов / В.С. Новак, Л.П. Кузьміч // Актуальные вопросы научно-методической работы (Материалы и тезисы докладов канференции 14 мая1997 г.). Ч. ІІ – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 1997. – С. 65–68.

 1998

21. Новак, В.С. Аб традыцыях вясельнай абраднасці беларусаў і рускіх / В.С. Новак // Духоўная і культурная спадчына беларускага Палесся. Матэрыялы навуковай канферэнцыі (18–19 верасня 1997 года). – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1998. – С. 159–169.

22. Новак, В.С. Вясельная тэрміналогія ў каляндарна-абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Перспектывы развіцця і функцыянавання нарматыўнай лексікі. Артыкулы і матэрыялы Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1998. – С. 115–119.

23. Новак, В.С. Народная творчасць Гомельскага раёна / В.С. Новак // Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Гомельскага раёна. У 2 кнігах. Кн. 2. – Мн. : БЕЛТА, 1998. – 345 – 358.

24. Новак, В.С. “Стане ўзімку лецейка ў хаце” / В.С. Новак // Мастацтва, 1998. – № 10 – С. 74–76.

25. Новак, В.С. Шлюбныя матывы ў купальскай абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа. Зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мазыр, 23–24 красавіка1998 г.). – Мазыр: Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 1998. – С. 305 – 308.

26. Новак, В.С. Абрадавы фальклор Гомельскага Палесся / В.С. Новак. – Гомель : Гомельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1998. – 139 с.

 1999

27. Новак, В.С. Сцэнізацыя фальклорных свят і абрадаў / В.С. Новак , І.Ф. Штэйнер. – Мазыр : Белы вецер, 1999. – 172 с.

28. Новак, В.С. Палескія частушкі / В.С. Новак. – Мазыр : Белы вецер, 1999. – 160 с.

29. Новак, В.С. Фольклоризация песенного наследия А.С.Пушкина: На материале фольклора Гомельской области / В.С. Новак // Пушкін – беларуская культура – сучаснасць. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 26–27 мая, 1999 год). Беларусіка // Albaruthnica, Вып. 12. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 1999. – С. 297–304.

30. Новак, В.С. Ідэя шлюбу ў абрадзе і песнях гукання вясны ў беларусаў, рускіх, украінцаў / В.С. Новак // Культура беларускага пагранічча: тэматычны зборнік навуковых прац. Кн. 5: Культура беларуска-украінска-расійскага сумежжа. – Мазыр-Брэст : МазДПІ імя Н.К.Крупскай, 1999. – С. 12–15.

31. Новак, В.С. Шлюбная сімволіка ва-лачобных песень / В.С. Новак // Чацвёртыя навуковыя чытан-ні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Гомель, 1999. – С. 177–185.

32. Новак, В.С. Да праблемы рэгіянальных адметнасцей фальклору Гомельскага Палесся (паводле экспедыцыйных запісаў у Кармянскім раёне) / В.С. Новак // Мова. Літаратура. Культура. (да 55-годдзя адкрыцця кафедры беларускай мовы і літаратуры БДУ). Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 22–23 верасня1998 г. У дзвюх частках. Частка 2. – Мінск : БДУ, 1999. – С. 139–144.

 2000

33. Новак, В.С. Абрады і звычаі Чачэршчыны / В.С. Новак // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Чачэрскага раёна. – Мн. : БЕЛТА, 2000. – С. 564–576.

34. Новак, В.С. М. Доўнар-Запольскі і традыцыі вясельнай абраднасці Палесся / В.С. Новак // Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі: зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў. – Гомель-Рэчыца : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2000. – С. 150–166.

35. Новак, В.С. Роднае: Фальклорна-этнаграфічная і культурная спадчына Гомельскага раёна / В.С. Новак, І. Ф. Штэйнер. – Мазыр : Белы вецер, 2000. – 276 с.

36. Новак, В.С. Крыніц кармянскіх перазвоны (абрады і песні ў сучасных запісах) / В.С. Новак. – Гомель : Гомельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 2000. – 210 с.

37. Новак, В.С. К проблеме общенацио-нального, регионального и локального в фольклоре Полесья / В.С. Новак // Наука и образование на пороге третьего тысячелетия. Тезисы докладов Международного конгресса (г. Минск, 3–6 октября, 2000 года). В 2 книгах. Кн. 1. – Мн. : Типография «Принткорп», 2000. – С. 267–268.

38. Новак, В.С. Шлюбная скіраванасць зімовай каляндарна-абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Terra Alba / І. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (да 85-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова). – Мінск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – С. 324–328.

 2001

39. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавая паэзія Гомельшчыны (да праблемы лакальнага, рэгіянальнага і агульнанацыянальнага ў фальклоры / В.С. Новак . – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт”, 2001. – 232 с.

40. Новак, В.С. Народная творчасць Ельскага раёна / В.С. Новак // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Ельскага раёна. – Мн. : Ураджай, 2001. – С. 428–438.

41. Новак, В.С. Лакальныя формы этна-фразеалагізмаў паслявясельнай абраднасці на Гомельшчыне / В.С. Новак // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы Международной научной конференции 23–24 ноября, 2001 года. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2001. – С. 143–148.

42. Новак, В.С. Аб сучасных асаблівасцях фальклорна-міфалагічнай спадчыны Гомельскага Палесся (на матэрыяле абраднасці і паэзіі гукання вясны) / В.С. Новак // Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства. Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый” (сесія – 21–25 мая; другая сесія – 4–7 снежня). – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 265–271.

43. Новак, В.С. Лакальныя адметнасці рэгіянальнай з’явы Палесся – абраду пахавання стралы / В.С. Новак // На шляху да праўды Acta Albaruthenica 2. Матэрыялы VIII Міжнароднай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці” (Белавежа, 15–17 чэрвеня, 2000 года) і “круглага стала” “Ідэя беларускасці і ідэя польскасці на мяжы тысячагоддзяў: да вызначэння паняццяў” (Мінск, 6–7 верасня, 2000 года). – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 136–149.

44. Новак, В.С. Лакальныя адметнасці абраду пахавання стралы / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Беларуская літаратура. № 4 (7) – Гомель, 2001. – С. 95–99.

45. Новак, В.С. Народная творчасць Ельскага раёна / В.С. Новак // Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Вып. 21. – Гомель : Выдавецтва Гомельскага дзяржаўнага універсітэта, 2001. – С. 434–461.

46. Новак, В.С. Абраднасць і паэзія ваджэння русалкі ў лакальных традыцыях Гомельшчыны / В.С. Новак // Славянский мир на пороге третьего тысячелетия. Материалы Международной научной конференции (Гомель, 15–16 мая, 2001 года). – Гомель : БелГУТ, 2001. – С. 150–152.

47. Новак, В.С. Беларуская народная варажба / В.С. Новак // Беларуская літаратура. Вып. 21. – Гомель : Выдавецтва Гомельскага дзяржаўнага універсітэта, 2001. – С. 153–182.

48. Новак, В.С. Народная міфалогія ў сучасных запісах / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Беларуская літаратура № 4 (7). – Гомель, 2001. – С. 108–120.

49. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці юраўскай абраднасці і паэзіі на Гомельшчыне / В.С. Новак // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. ІІ частка. – Гомель, 2001. – С. 73–75.

 2002

50. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчына Рэчыцкага раёна / В.С. Новак. – Мн. : ЛМФ “Нёман”, 2002. – 383 с.

51. Новак, В.С. Традыцыя М. Доўнар-Запольскага і сямейна-абрадавая паэзія Рэчыцкага раёна / В.С. Новак // Трэція міжнародныя Доўнараўскія чытанні (Рэчыца, 14–15 верасня2001 г.). – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2002. – 372 с. – С. 229 – 238.

52. Новак, В.С. Калядна-навагодні комплекс Гомельшчыны (лакальнае і агульнанацыянальнае) / В.С. Новак // Беларускае літаратуразнаўства. (Навукова-метадычны часопіс Белдзяржуніверсітэта) № 1, студзень-жнівень. – Мінск : БДУ, 2002. – С. 109–116.

53. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічная спадчына Буда-Кашалёўскага раёна / В.С. Новак // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Буда-Кашалёўскага раёна. У 2 кнігах. Кн. 2. – Мн. : БЕЛТА, 2002. – С. 464–483.

54. Новак, В.С. Да праблемы лакальнага, рэгіянальнага, агульнанацыя-нальнага ў фальклоры / В.С. Новак // Слово и время. Первые научные чтения, посвященные памяти В.Н.Соболенко. Сборник научных статей. – Гомель, 2002. – С. 123–130.

55. Новак, В.С. Абраднасць і паэзія пахавання стралы / В.С. Новак. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2002. – 268 с.

56. Новак, В.С. Лакальнае, рэгіянальнае, агульнанацыянальнае ў каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны / В.С. Новак // Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі – Мн., 2002. – 40 с.

57. Новак, В.С. Ян Баршчэўскі і фальклорна-міфалагічная спадчына беларусаў / В.С. Новак // Ян Баршчэўскі: дыялог з часам і ў часе. Трэція Міжнародныя чытанні, прысвечаныя творчасці Яна Баршчэўскага, 12–14 снежня2000 г. – Віцебск, 2002. – С. 40–41.

58. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка юраўскіх абрадаў і песень / В.С. Новак // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. – Мазыр, 2002. – № 7. – С. 57–66.

59. Новак, В.С. Русальная абраднасць і паэзія на Гомельшчыне / В.С. Новак // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. – Мазыр, 2002. – № 7. – С. 42–56.

60. Новак, В.С. Лакальныя адметнасці жніўнай абрадавай паэзіі на Гомельшчыне / В.С. Новак // Скарына і наш час. Матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 16–17 мая2002 г. Ч. 1. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2002. – С. 140–147.

 2003

61. Новак, В.С. Пра актуальнасць вывучэння мясцовай спецыфікі фальклору / В.С. Новак // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У.В. Анічэнкі. Зб. навуковых артыкулаў. – Ч. 1. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 228–236.

62. Новак, В.С. Да праблемы даследавання фальклорных традыцый Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага рэгіёна / В.С. Новак // Еврорегион “Днепр”. Создание и развитие, проблемы и перспективы. Материалы Международной учредительной научно-практической конференции. 29 апреля, 2003 года. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2003. – С. 156–160.

63. Новак, В.С. Народныя абрады і звычаі / В. С. Новак // Памяць: Кармянскі раён. Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Рэдкал. М.Я. Дзяткоў і інш. – Мінск : Беларусь, 2003. – С. 417–423.

64. Новак, В.С. Народная міфалогія Гомельшчыны / В.С. Новак, І. Ф. Штэйнер. – Мінск : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 320 с.

65. Новак, В.С. Вяселле на Гомельшчыне / В.С. Новак, І.Ф. Штэйнер. – Мінск : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 472 с.

66. Новак, В.С. Вечнае: Фальклорна-этнаграфічная спадчына Веткаўскага раёна / В.С. Новак, І.Ф. Штэйнер. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 362 с.

67. Новак, В.С. Традиции материальной и духовной культуры Восточного Полесья: проблемы изучения, сохранения и развития в постчернобыльское время. / Науч.ред. Д.Г. Лин [і інш.]. – Гомель : УО “ГГУ им. Ф.Скорины”, 2003. – 167 с.

68. Новак, В.С. Устойлівыя словазлучэ-нні і іх семантыка ў кантэксце абрадавай культуры беларусаў / В.С. Новак // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы III Меж-дународной научной конференции / Отв. ред. В.И Коваль. – Гомель : УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2003. – С. 119–123.

69. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка велікодных і траецкіх абрадаў Гомельшчыны / В.С. Новак // Слово и время. Материалы научной канференции, посвященной 60-летию Н.Н.Воинова (Гомель, 25–26 сентября). В 2 ч. – Ч. 1. / Под общ. ред. Л.Л.Ермаковой, И.И.Морозовой. – Гомель : УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2003. – С. 163–169.

70. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка вяселля Гомельшчыны / В.С. Новак // VI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С.М. Некрашэвіча (Гомель, 23 мая2003 г.) Зб. навуковых артыкулаў / Гал.рэд. А.А. Станкевіч. – Гомель : УА “ГДУ імя.Ф.Скарыны”, 2003. – С. 367–373.

71. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка масленічнай абраднасці і паэзіі (на матэрыяле фальклору Гомельшчыны) / В.С. Новак // Беларуская літаратура. Вып. 23. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 89–94.

72. Новак, В.С. Семантыка рытуальных дзеянняў у абрадзе пахавання стралы / В.С. Новак // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 красавіка, 2003 года) / Уклад. В.Ліцвінка. – Мн. : УП: Тэхнапрынт, 2003. – С. 238–242.

 2004

73. Новак, В.С. Ніжэйшая міфалогія беларусаў ва ўсходнеславянскім кантэксце / В.С. Новак // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. Вып. 6. – Брянск : Издво Брянского государственного универ-ситета, 2004. – С. 274 – 284.

74. Новак, В.С. Чорт і ведзьма ў міфалагічнай традыцыі Гомельшчыны / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік артыкулаў / Пад нав. рэд. Р. М.Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мн. : Бестпрынт, 2004. – С. 39–46.

75. Новак, В.С. Аб вясельных традыцыях усходніх славян / В.С. Новак // Слово в культуре. Сб. науч. ст. В 2 ч. – Ч. 2. Слово и текст в философии, богословии, культу-рологии. Художественный текст в современном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В. Н. Калмыкова, И. И. Морозовой. – Гомель : УО “ГГУ им. Ф.Скорины”, 2004. – С. 314–320.

76. Новак, В.С. Да праблемы рэгіянальна-лакальнага вывучэння фальклору Гомельшчыны / В.С. Новак // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 23-24 красавіка,2004 г.) / Адк. рэд. І. Ф. Штэйнер. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 278–284.

77. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Рэчыцкага раёна / В.С. Новак // Чацвёртыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні (г. Рэчыца, 18–19 верасня,2003 г.). У 2 ч. – Ч. 2. Рэчыца ў часе і прасторы: 790 год заснавання горада / Рэд. кал.: В. М. Лебедзева (адк.рэд) і інш. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 3–15.

78. Новак, В.С. Народны дэманалагічны пантэон Усходняга Палесся / В.С. Новак // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 20–21 мая2004 г.). У 2 ч. – Ч. 1. / Гал. рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 174–179.

79. Новак, В.С. Пра асобныя з’явы народнага календара яўрэяў і беларусаў (агульнае і адметнае) / В.С. Новак // Евреи в Гомеле. История и культура (конец ХІХ – нач. ХХ веков). Сборник материалов научно-теоретической конференции (Гомель, 21 сентября2003 г.). – Гомель : ОО «ГОЕО Ахдут», 2004. – С. 114–117.

80. Новак, В.С. Румянцаўскія традыцыі і даследаванне народнай культуры Усходняга Палесся / В.С. Новак // Н.П.Румянцев и его эпоха в контексте славянской культуры. Материалы Международной научно-практической конференции (Гомель, 12–13 мая,2004 г.). – Гомель : УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2004. – С. 161–168.

81. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Тураўскага краю / В.С. Новак // На зямлі Залатавуста: Тураўшчына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка / Уклад. А. Бароўскага. – Мн. : Мастацкая літаратура, 2004. – С. 260–270.

82. Новак, В.С. Дамавік у рэгіянальна-лакальных традыцыях беларусаў / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университет имени Ф.Скорины. – № 5 (26). – Гомель, 2004. – С. 96–105.

83. Новак, В.С. Адметнасці фальклору Гомельска-Бранскага памежжа / В.С. Новак // Скарына і наш час. Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі (Гомель, 7 кастрычніка2004 г.). – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004. – С. 154–158.

 2005

84. Новак, В.С. Калядна-навагодні фальклорны комплекс Гомельшчыны ў кантэксце сусветнай культуры / В.С. Новак // Тураўскія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Гомель, 4 верасня2004 г.) / Адк. рэд. У. І. Коваль. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны”, 2005. – 249 с. – С. 213–219.

85. Новак, В.С. “Пахаванне стралы” – рэгіянальна адметная абрадавая з’ява фальклору Усходняга Палесся (на матэрыяле запісаў у Веткаўскім раёне) / В.С. Новак // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск : Издательство Брянского государственного университета, 2005. – Вып. 7. – 458 с. – С. 316–332.

86. Новак, В.С. Асаблівасці сямейна-абрадавай паэзіі Мазыршчыны / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 2. Зборнік артыкулаў пад навуковай рэдакцыяй Р. М. Кавалёвай і В. В. Прыёмка. – Мн. : Бестпрынт, 2005. – 269 с. – С. 56–62.

87. Новак, В.С. Лакальна-рэгіянальныя асаблівасці зімовай каляндарна-абрадавай паэзіі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Буда-Кашалёўскага і Веткаўскага раёнаў) / В.С. Новак // “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнародная навуковая канф. (2005, Гомель). – Гомель : Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны, 2005. – С. 238–242.

88. Новак, В.С. Спрадвечнай мудрасці скарбонка / Мазыр. 850 год: У 3 т. Т. 3. Спрадвечнай мудрасці скарбонка: сучасны стан традыцыйнай культуры г. Мазыра / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступныя артыкулы, рэдагаванне В.С. Новак, Л.В. Мельнікавай, С.А. Вяргеенка і інш. – Гомель : КВПУП «Сож», 2005. – 296 с.

89. Новак, В.С. Гомельскі універсітэт імя Ф.Скарыны / В.С. Новак, С.А. Вяргеенка // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя,2005 г. – С. 352–353.

90. Новак, В.С. Перспектывы палявой фалькларыстыкі / В.С. Новак // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 14–15 крас.2005 г., Мінск / рэдкал. Васіль Ліцьвінка (уклад.) [і інш.]. – Мн. : Выд. цэнтр БДУ, 2005. – С. 215–221.

91. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці беларусаў і італьянцаў Сардыніі / В.С. Новак, Т.Я. Шаўчэнка // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 14–15 крас.2005 г., Мінск. – Мн. : Выд. цэнтр БДУ, 2005. – С. 244–248.

92. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў Рэчыцкага раёна / В.С. Новак // Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні, міжнародная навук. канф. (Рэчыца, 22–23 верасня2005 г.,). – Гомель : Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны, 2005. – С. 165–174.

93. Новак, В.С. Сатырычныя элементы ў беларускім фальклоры / В.С. Новак // Satyra w literaturach wschodnios łowiańskich. Praca zbiorowa. T. 6. – Polska, Białystok, 2005. – S. 35–45.

94. Новак, В.С. “На гранай нядзелі русалкі сядзелі…” / В.С. Новак. – Гомель : Таварыства з дадатковай адказнасцю “Барк”, 2005. – 244 с.

95. Новак, В.С. “Спрадвечнае: фальклорны зборнік ліквідаваных у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС населеных пунктаў” / В.С. Новак , І.Ф. Штэйнер. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005.– 220 с.

96. Новак, В.С. Міфалогія беларусаў. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / В.С. Новак. – Гомель : Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны, 2005. – 251 с.

 2006

97. Новак, В.С. Беларускі фальклор / В.С. Новак. – Гомель : Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2006. – 23 с.

98. Новак, В.С. Славянская міфалогія / В.С. Новак. – Гомель : Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2006. – 19 с.

99. Новак, В.С. Народная міфалогія Палесся / В.С. Новак. – Гомель : Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2006. – 24 с.

100. Новак, В.С. Абраднасць і паэзія гукання вясны на Лоеўшчыне / В.С. Новак // Гісторыя Лоеўскай зямлі. Факты. Каментарыі : Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю ўтварэння г.п. Лоеў, г.п. Лоеў, 20 кастрычніка2005 г. – Гомель, 2006. – С. 173–177.

101. Новак, В.С. Рэгіянальны фальклор / В.С. Новак // Бел. фальклор : Энцыклапед. у 2 т.: Т. 2. Лабараторыя традыцыйнага мастацтва «Яшчур» / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн. : БелЭН,2006 г. – С. 470–471.

102. Новак, В.С. Міф / В.С. Новак // Бел. фальклор : Энцыклапед. у 2 т.: Т. 2. Лабараторыя традыцыйнага мастацтва «Яшчур» / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн. : БелЭН,2006 г. – С. 158–159.

103. Новак, В.С. Фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага рэгіёна / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования : Сборник материалов ІХ Международной научно-практической конференции (к 20-летию аварии на ЧАЭС), Новозыбков, Брянская область, 25–26 апреля2006 г. : В 3-х частях. Часть 3. – Брянск, 2006. – С. 112–116.

104. Новак, В.С. Элементы сатыры ў беларускім вяселлі / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2006. – № 1 (34). – С. 144 – 150.

105. Новак, В.С. Пра асобныя з’явы фальклорна-этнаграфічнай спадчыны Усходняга Палесся / В.С. Новак // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. кал.: А.А. Станкевіч (гал.рэд.) [і інш.]; м-ва адук. РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 169–176.

106. Новак, В.С. Традыцыі Вясельнай абраднасці Заходняга Палесся / В.С. Новак // Социально-экономическое и историко-культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : материалы международной науч.-практ. конф. – Пинск: КУП «Пинская региональная типография», 2006. – С. 214–216.

107. Новак, В.С. Фальклорныя традыцыі Мазырска-Прыпяцкага Палесся (на матэрыяле каляндарна-абрадавай паэзіі) / В.С. Новак // Проблемы региональных исследований: Задачи и перспективы: материалы научно-практ. конф. по результатам выполнения региональной программы «Полесье-2005», Мозырь, 26 сентября2006 г. / Редкол.: В.В. Борисенко, В.В. Валетов (отв. ред.) и др. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П. Шамякина. – С. 73–80.

108. Новак, В.С. Веснавы каляндарна-абрадавы фальклор Добрушчыны (агульнаэтнічнае і лакальна-рэгіянальнае) / В.С. Новак // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 27–28 красавіка2006 г. – Мінск: «Паркус плюс», 2006. – С. 30–39.

109. Новак, В.С. Сучасны стан захавання гарадской традыцыйнай культуры (на матэрыяле фальклору г. Мазыра) / В.С. Новак // Проблемы славяноведения : Сб. науч. статей и материалов. Вып. 8. – Брянск: Изд-во БГУ, 2006. – С. 472–496.

110. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Жыткавіцкага раёна / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : Зб. арт. Вып. 3 / Пад навук. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыёмка. – Мінск: Белпрынт, 2006. – С. 199–208.

111. Новак, В.С. Пра фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Триада бытия: слово – время – личность : Сборник научных статей / Редкол. И.И. Морозова. – Гомель: УО «ГГУ им.Ф.Скорины», 2006. – С. 144–156.

112. Новак, В.С. Фальклорная практыка студэнтаў і яе месца ў вучэбным працэсе філалагічных спецыяльнасцей УА «ГДУ імя Ф. Скарыны» / В.С. Новак // Международная научно-методическая конференция «Современное образо-вание: преемственность и непрерывность образова-тельной системы «школа-вуз», Гомель, 20 октября2006 г.: [материалы] / ред. кол.: И.В. Семченко (гл.ред.), В.И. Яцухно (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 359 с. – С. 334–336.

113. Новак, В.С. Сінтэз хрысціянскіх і язычніцкіх элементаў у каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны / В.С. Новак // Международная научно-практическая конференция «Десять веков христианства на Руси», Мозырь, 13 сентября2005 г.: [материалы] / редкол.: В.И. Коваль (отв. ред.), Л.Ф. Каховская, Е.И. Холявко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 190 с. – С. 149–155.

 2007

114. Новак, В.С. Калядна-навагодні комплекс у традыцыях усходніх славян: агульнае і нацыянальна-адметнае / В.С. Новак // Мова – літаратура – культура : Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Л.М. Шакуна), Мінск, 16–17 лістапада2006 г. БДУ. – Мн.: Права і эканоміка, 2007. – С. 485–487.

115. Новак, В.С. Мясцовыя асаблівасці каляндарна-абрадавай паэзіі Петрыкаўшчыны / В.С. Новак // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце : матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 7–8 снежня2006 г. / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт.; Рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск, 2007. – 128 с. – С. 38–41.

116. Новак, В.С. Асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Гомельска-Бранскага памежжа / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования в посткатастрофный период : Сборник материалов Х Международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 25–26 апреля2007 г. / Ред.кол. В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: Изд-во БГУ, 2007. – 364 с. – С. 136–140.

117. Новак, В.С. Да праблемы асэнсавання абрадавай з’явы фальклорнага тэксту / В.С. Новак // Текст. Язык. Человек: Сборник научных трудов: в 2 ч. / отв. ред.: С.Б. Кураш, В.Ф. Русецкий. – Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2007. – Ч. І. – 226 с. – С. 90–92.

118. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка веснавой каляндарна-абрадавай паэзіі Петрыкаўшчыны / В.С. Новак // Міжнародная навуковая канферэнцыя «VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу», 18 мая2007 г.: [Зборнік навуковых артыкулаў]: у 2 ч. / рэд.кал.: А.А. Станкевіч (і інш.). – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – Ч.2 .– 277 с. – С. 225–229.

119. Новак, В.С. Традыцыі каляндарна-абрадавай паэзіі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Лоеўскага раёна) / В.С. Новак // Проблемы славяноведения : Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2007. – Вып. 9. – 288 с. – С. 179–196.

120. Новак, В.С. О некоторых особенностях современного состояния бытования фольклорно-этнографических традиций Гомельско-Брянского пограничья / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 3: у 2 ч. Частка 2 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук.рэд. А.І.Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – 415 с. – С. 398–404.

121. Новак, В.С. Асаблівасці сучаснага стану бытавання ніжэйшай міфалогіі на тэрыторыі Гомельшчыны / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 2 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук.рэд. А.І.Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – 476 с. – С. 190–195.

122. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду беларусаў / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. арт. Вып. 4 / пад навук. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – 280 с. – С. 68–87.

123. Новак, В.С. Устойлівыя словазлучэнні і звязаныя з імі міфалагічныя ўяўленні ў абрадавым фальклоры Брагіншчыны / В.С. Новак // Материалы V Международной научной конференции «Славянская фразеология в ареальном историческом и этнокультурном аспектах», Гомель, 22–23 октября2007 г. / редкол.: В.И. Коваль (отв. ред.) и др. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – С. 156– 60.

 2008

124. Новак, В.С. Традыцыі абрадавага фальклору Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 4 / Ін-т мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – С. 383–389.

125. Новак, В.С. З вопыту выкладання лекцыйнага курса «Славянская міфалогія» / В.С. Новак // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Высшая школа в условиях инновационного развития : Материалы научно-методической конференции (17–18 апреля 2008 года). В 3 ч. Ч. 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008 – С. 47–50.

126. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Мазырска-Прыпяцкага Палесся / В.С. Новак // Наука, образование и культура: состояние и перспектива инновационного развития: материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 27–28 марта2008 г., в 2 ч. / Редкол.: В.В. Валетов (гл. ред.) и др. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П. Шамякина, 2008. – Ч. 2. – С. 259–262.

127. Новак, В.С. Регионально-локальные особенности фольклора Гомельского района / В.С. Новак // «Не исчезнет наследие веков…» : материалы межрайонной научно-практической конференции «Сохранение народной традиционной культуры – основа развития современной культуры села» / Составители Г.С. Шведова, В.А. Ладутько. – Гомель: Гомельский районный исполнительный комитет,2008 г. – С. 9–13.

128. Новак, В.С. На чьем имени топор покривится? Фольклорно-этнографические традиции Гомельско-Брянского пограничья / В.С. Новак // Российский исторический журнал «Родина». – 2008. – № 7. – С. 15–17.

129. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні жыхароў Рэчыцкага Палесся ў кантэксце агульнабеларускай міфалагічнай традыцыі / В.С. Новак // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні» 14-15 лістапада2007 г. [матэрыялы]: У 2 ч. Ч.2. Рэчыца ў часе і прасторы: 795 год заснавання горада / В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.] – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008 – С. 7–19.

130. Новак, В.С. Фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранскага памежжа / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 100–107.

131. Новак, В.С. Пра збіранне і вывучэнне фальклору ва ўстанове адукацыі «ГДУ імя Ф. Скарыны» / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. артыкулаў. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 262–265.

132. Новак, В.С. Народная дэманалогія Гомельшчыны / В.С. Новак // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VІІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа, 1–3 лістапада,2007 г., – Мінск: БДУ: Зб. навуковых артыкулаў / Рэдкал. Т.І. Шамякіна (адк. рэд.) і інш. Пад агул. рэд. І.С. Роўды. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 112–117.

133. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў Гомельска-Бранска-Чарнгаўскага памежжа / В.С. Новак // Проблемы славяноведения : Сб. научных статей и материалов. – Брянск: ООО «Ладомир», 2008. – Вып. 10. – С. 281–289.

134. Новак, В.С. Сатырычныя элементы ў радзінна-хрэсьбіннай абраднасці і паэзіі беларусаў / В.С. Новак // SATYRA W LITERATURACH: WSCHODNIOSŁOWIANSKICH. Вып. VII. / Studia pod redakcja Wandy Supy. – Białystok, 2008. – С. 9–18.

135. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці абрадавага фальклору Гомельшчыны (на матэрыялах звестак пра абрад пахавання стралы ў Буда-Кашалёўскім, Ельскім, Чачэрскім раёнах) / В.С. Новак // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Asta Germano-Slavica: Зб. навуковых артыкулаў: В.3 / пад рэд. Я.Я. Іванова. – Магілёў: УА «МДУ імя А.А. Куляшова, 2008. – 315 с. – С. 196–212.

136. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці абраду «Пахаванне стралы» на Веткаўшчыне / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования. Труды и материалы ХІ Международной научно-методической конференции. Новозыбков, Брянская обл., 22–23 октября2008 г. В 2-х т. / Редкол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Т. І. – Брянск: РИО БГУ – 2008. – С. 72–75.

137. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Буда-Кашалёўшчыны / В.С. Новак // Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., (29–30 лістапада2007 г., г. Мінск) / Бел. дзярж. ун-т; рэд. кал. І.С. Роўда [і інш.]; уклад Т.А. Марозава. – Мінск: Паркус Плюс, 2008 – 190 с. – С. 138–141.

138. Новак, В.С. Мясцовыя асаблівасці абрадавага фальклору Жлобіншчыны / В.С. Новак // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 22–23 красавіка2008 г. : у 2 ч. Ч. І. / Рэдкал.: І.С. Роўда і інш. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 13–18.

139. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Брэсцкага Палесся / В.С. Новак // Шостыя рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: Матэрыялы рэсп. навук. канф., прысвеч. 85-годдзю з дня нарадж. У.А. Калесніка, Брэст. – Брэст: «Альтернатива», 2008. – 340 с. – С. 91–95.

140. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці фальклорных традыцый Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Петрыкаўскага раёна) / В.С. Новак // Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І.Ю. Смірнова; пад навук. рэд. В.А. Лабачэўскай. – Мінск: БДУКіМ, 2008. – 268 с. – С. 169–175.

141. Новак, В.С. Традыцыі сямейна-абрадавай паэзіі Жлобіншчыны / В.С. Новак // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Скарына і наш час», 13–14 лістапада2008 г. [матэрыялы]: у 2 ч., Ч. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 310 с. –С. 217–225.

142. Новак, В.С. Аб вясельных традыцыях усходнеславянскіх народаў / В.С. Новак // Международная научно-практическая конференция «Восточные славяне: историческая и духовная общность», посвящ. 15-летию Общества Кирилла Туровского, 15–16 апреля2008 г. [материалы] / редкол.: В.И. Коваль (отв. редактор) [и др]. Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2008. – 235 с. – С. 73–76.

 2009

143. Новак, В.С. Народная дэманалогія беларусаў / В.С. Новак // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: провинция как социокультурный феномен : Материалы Международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 22–23 октября2009 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – 467 с. – С. 24–28.

144. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічная спадчына малых гарадоў Бранска-Гомельскага памежжа ў сучасных запісах / В.С. Новак // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 228 с. – С. 51–53.

145. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавай паэзіі Жлобіншчыны / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 6 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – 647 с. – С. 442–461.

146. Новак, В.С. Рэчыўны свет у міфалагічнай традыцыі беларусаў / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай. – Мінск : Бестпрынт, 2009. – 317 с. – С. 251–255.

147. Новак, В.С. Каляндарны абрадавы фальклор Лагойшчыны / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 3 (54). Часть 2. – 2009. – 167 с. – С. 52–58.

148. Новак В.С., Поборцева Е.В. The rite «Burial of an arrow» as a phenomenon of European folklore / В.С. Новак // Мировое фольклорное наследие: прошлые, настоящие и перспективные направления исследования : Сборник материалов конференции, Минск, 13–18 июля 2009 года / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2009. – 76 с. – С. 42–43.

149. Новак, В.С. Да праблемы сучаснага гарадскога фальклору / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования: Труды и материалы XII Международной научно-методической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 23–24 апреля2009 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – 356 с. – С. 91–96.

150. Новак, В.С. Спецыфіка лекцый па міфалогіі жывёльнага свету / В.С. Новак // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхода : сборник статей юбилейной конференции (15–16 апреля 2009): в 3 ч. Ч. 3 / редкол.: Кузьмич Л.П. [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 307 с. – С. 71–74.

151. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду беларусаў-палешукоў / В.С. Новак // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре (к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя): Сборник научных статей. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 82–86.

152. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Лагойскага краю / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2009. – №6 (57).– С. 92–96.

153. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Аб асаблівасцях арганізацыі і правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў завочнага факультэта ва УА ГДУ імя Ф. Скарыны. / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: Бестпрынт, 2009. – С. 283–285.

154. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Агульнае і адметнае ў каляндарнай абраднасці беларусаў і палякаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe literackie, historyczne I kulturowe: Materialy XVI Miedzynarodowej konferencji naukowei «Droga ku wzajemnosci», Bialystok, 25–26 IX 2009 / pod redakcja Michala Kondratiuka. – Bialystok, 2009. – 554 s. – S. 421–431.

 2010

155. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету ў культуры ўсходнеславянскіх народаў / В.С. Новак // Русский язык в контексте культуры: сб. науч. статей / под общ. Ред. Т.Г. Михальчук. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – 360 с. – С. 334–345.

156. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету беларусаў / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2010. – № 4. – С. 92–98.

157. Новак, В.С. Сучасны стан традыцыйнага фальклору (на экспедыцыйных матэрыялах, запісаных у г. Гомель) / В.С. Новак // Современные проблемы историко-правового, филологического, психолого-педагогического и естественнонаучного краеведения: Материалы международной научно-практической конференции, г. Новозыбков, Брянская обл., 22–23 апреля2010 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома – Брянск: БГУ, 2010. – 357 с. – С. 75–79.

158. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні, звязаныя з дрэвамі / В.С. Новак // Фальк. даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыёмка. – Мінск: РІВШ. – 2010. – 372 с. – С. 71–74.

159. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету ў культуры ўсходнеславянскіх народаў / В.С. Новак // Русский язык в контексте культуры: сб. науч. статей / под общ. ред. Т.Г. Михальчук. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – 360 с. – С. 334–345.

160. Новак, В.С., Палуян А.М., Кастрыца А.А. Пра метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклору ў ГДУ імя Ф. Скарыны / В.С. Новак, А.М. Палуян, А.А. Кастрыца // Фальк. даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыёмка. – Мінск: РІВШ. – 2010. – 372 с. – С. 300–302.

161. Новак, В.С., Кастрица, Е.А. Животные и птицы в мифологических представлениях восточных славян / В.С. Новак, Е.А. Кастрица // Первые Беккеровские чтения : Сборник научных трудов по материалам конференции, Волгоград, 27–29 мая2010 г.: В 2 частях. Часть 2. / Под ред. д.б.н., проф. В.А. Сагалаева. – Волгоград, 2010. – С. 359–361.

162. Новак, В.С. Ніжэйшая міфалогія беларусаў / В.С. Новак // Науковий вісник Миколаïвького державного університету iм. В.О. Сухомлинського. Серiя «Філологічні науки» : 3б. наук., пр. / відп. ред. М.І. Майстренко. – Миколаïв: МДУ, 2010. – Вип. 31. – С. 66–70.

163. Новак, В.С. Рэгіянальны кампанент у сістэме выкладання дысцыпліны «Фалькларыстыка» / В.С. Новак // Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: инновационное управление вузом на основе системы менеджмента качества», Гомель, 11–12 марта2010 г. : [материалы] : в 3 ч. Ч. 2 / редкол. : Семченко И.В. (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины. 2010. – С. 279–282.

164. Новак, В.С. Традыцыйная фальклорна-этнаграфічная спадчына г. Добруш / В.С. Новак // Российско-белорусско-украинское пограничье: аспекты взаимодействия в контексте единого социокультурного пространства – история и перспективы: Материалы международной научно-практической конференции, г. Новозыбков, Брянская обл., 21–22 октября2010 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: РИО БГУ, 2010. – С. 250–253.

165. Новак, В.С. Семантыка рытуальных дзеянняў у абрадзе выклікання дажджу (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Вып. 8. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 561 с. – С. 414–420.

166. Новак, В.С. Птушкі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / В.С. Новак // // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей. Вып. 2 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т. им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 162 с. – С. 169–174.

167. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету беларусаў / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета Ф. Скорины. – Гомель – 2010. – № 4. – С. 92–98.

168. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні жыхароў Рэчыцкага Палесся / В.С. Новак // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Рэчыца, 1–2 кастрычніка2010 г. / рэдкал. : В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 360 с. – С. 194–200.

169. Новак, В.С. Асаблівасці абрадавага фальклору Бранска-Гомельска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Народы, культуры и социальные прогрессы на пограничье : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22–23 февраля2010 г. / редкол.: Е.М. Бабосов (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 282–284.

170. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Петрыкаўскага раёна / В.С. Новак // Роля традыцый народнай культуры ў адраджэнні беларускага сяла: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова практычнай канферэнцыі, 24 верасня2010 г., г. Іванава / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; гал.рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 318 с. – С. 77–84.

171. Новак, В.С. Сучасны стан традыцыйнага фальклору і міфалогіі ў г. Гомель / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Вып. 9. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі, навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 470 с. – С. 340–346.

 2011

172. Новак, В.С. Міфалогія беларусаў: уяўленні пра сусвет / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета Ф. Скорины. – Гомель – 2011. – № 2 (65) – С. 126–129.

173. Новак, В.С. Постаць і дзейнасць Рыгора Шырмы на старонках «Фалькларыстычных даследаванняў» / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 27–31.

174. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Рагачоўскага раёна / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: зб. навук. арт. Вып. 10 / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфii і фальклору iмя К. Крапiвы НАН Беларусі; пад навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 416–421.

175. Новак, В.С. З вопыту выкладання дысцыпліны «Славянская міфалогія» на філалагічным факультэце ГДУ : персанажы ніжэйшага міфалагічнага ўзроўню / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 364–366.

176. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці паслявясельнай часткі як адметнага структурнага кампанента вясельнай абраднасці Гомельшчыны / В.С. Новак // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка – 1 мая2011 г. / рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2011. – 268 с. – С. 50–51.

177. Новак, В.С. Аўтэнтычны фальклор як крыніца патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі / В.С. Новак // Вышэйшая школа. – 2011. – № 3. – С. 54–57.

178. Новак, В.С. Хрысціянскія і язычніцкія элементы ў вясельнай абраднасці беларусаў (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 3 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 98–101.

179. Новак, В.С. Традыцыі масленічнай абраднасці беларусаў і палякаў: агульнае і адметнае / Новак В.С. // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 10 / Ін-т мастацтва-знаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. –С. 435–441.

180. Новак, В.С. Семантыка ўстойлівых словазлучэнняў у каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны / Новак В.С. // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб.научн. статей. Вып. 1 / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины / ред.кол. : В.И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 330 с. – С. 138–141.

181. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў, звязаныя з прадметнай атрыбутыкай / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 4 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 37–40.

182. Новак, В.С. Адметнасці вясельнай традыцыі Гомельшчыны / В.С. Новак // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы VII Междунар. науч. конф., Гомель, 26–27 мая2011 г. : в 2 ч. / под общ. ред. В.В. Кириенко; М-во образования РБ, Гомельский гос. технический ун-т им. П.О. Сухого. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2011. – Ч 1. – С. 172–174.

183. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці вясельнай абраднасці Гомельшчыны (на матэрыялах фальклору Гомельскага і Бранскага раёнаў) / В.С. Новак // Скарына і наш час: зб. навук. матэрыялаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 14–15 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 232–235.

184. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельска-Бранскага памежжа (на матэрыяле фальклору Добрушскага раёна) / В.С. Новак // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: 25-летие экологических и социально-педагогических проблем в постчернобыльский период: сборник материалов международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл. 26–27 апреля2011 г. / ред.кол. В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома, Е.Н. Шубабко. – Брянск: Изд. БГУ, 2011. –С. 303–308.

185. Новак, В.С. Модульны падыход пры выкладанні дысцыпліны «Фалькларыстыка» / В.С. Новак // Акутальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: материалы научно-методической конференции, Гомель, 10–11 марта2011 г. : в 3 ч. / редкол.: И.В. Семченко (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Ч. 2. – С. 125–128.

186. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельшчыны / В.С. Новак // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історїї сьогоденні словянських куль-тур; Словянознавство XXI століття : тенденцїї інтеграцїї і диференціацїї : тези Міжнар. наук. конференціи до Дня слов. письм. і культури; 24–26 трав. 2011 р. / уклад. і відп. ред. Н. Г. Солоньска; НАНУ; Укр. ком. славістів; Ін-т археологїї ім. М. Т. Рильського; Ін-т укр. мови; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Укр. мов.-інф. фонд; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т філоло-гїї ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т. – К.: НБУВ, 2011. – С. 52–54.

187. Новак, В.С. Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Гомельшчыны: семантыка дзеянняў і прадметнай атрыбутыкі / В.С. Новак // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21–22 красавіка2011 г. : у 2 ч. / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 112–114.

188. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 10–11 лістапада2011 г., г.Мінск / гал. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 311–315.

189. Новак, В.С. Агульнае і адметнае ў масленічнай абраднасці беларусаў і палякаў / В.С. Новак // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzaemnoścі : матэрыялы ХVІІ міжнар. навук. канф., Гродна, 18–19 лістапада,2010 г. / рэдкал.: Г. Хацкевіч, Я. Панькоў, Э. Ярмусік, І. Папоў (гал. рэдактары) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 122–127.

190. Новак, В.С. Траецкая абраднасць Гомельшчыны: багацце мясцовай спецыфікі / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 12. – 607 с. – С. 420–425.

191. Новак, В.С. Родильный обряд Гомельского Полесья: структура и регионально-локальные особенности / В.С. Новак // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VІ (152). – 408 с. – С. 101–106.

192. Новак, В.С. Мифологические представления в досвадебной обрядности белорусов / В.С. Новак // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 15. – Т. І (152). – 432 с. – С. 166–169.

193. Новак, В.С. Регіонально-локальні особлівості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) / В.С. Новак // Народна творчість та етнологія. – К.: НАНУ ім. М.Т. Рильского, 2011. – № 6. – 130 с. – С. 22–31.

 2012

194. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Гомельска-Бранскага памежжа (на матэрыяле фальклору Гомельскага раёна) / В.С. Новак // Нормативность в условиях смешения восточнославянских языков на территории Российско-Белорусско-Украинского пограничья: Круглый стол, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры (г. Новозыбков, Брянская область, 24-25 мая2012 г.). Сборник научных статей / Под ред. С.Н. Стародубец, С.М. Пронченко, В.Н. Пустовойтова. – Брянск: РИО БГУ, 2012. – 458 с. – С. 267–272.

195. Новак, В.С. Велікодная абраднасць Гомельшчыны: структура, семантыка рытуалаў / В.С. Новак // До Дня слов’янської писемності і культури : тези Міжнар. наук. конф. ; 24–25 трав. 2012 р. – К. : НБУВ, 2012. – 249 с. – С. 217–219.

196. Новак, В.С. Зімовыя абрады і звычаі жыхароў Гомельска-Чарнігаўскага памежжа: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці / В.С. Новак // Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, вид-во КП ОМД, 2012. – 491 с. – С. 340–352.

197. Новак, В.С. «Вясельная абраднасць і паэзія»: інфармацыйны і кагнітыўны падыходы / В.С. Новак // «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь» (2012, Гомель). Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14–15 марта2012 г. : материалы : в 4 ч. Ч. 3 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 348 с. – С. 288–292.

198. Новак, В.С., Кастрыца А.А. Фальклор як важны кампанент грамадзянска-патрыятычнага выхавання студэнтаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь» (2012, Гомель). Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14 – 15 марта2012 г. : материалы : в 4 ч. Ч. 2 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 380 с. – С. 20–23.

199. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Веткаўчыны: лакальныя асаблівасці / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 5 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 166 с. – С. 70–75.

200. Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

201. Новак, В.С. Жыллё ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 446–451.

202. Новак, В.С. Традиции свадебной обрядности белорусов: регионально-локальные особенности (на матерале фольклора Гомельской области) / В.С. Новак // Матеріали до украінскої етнології : щорічник. Збірник наукових праць. Вип. 10 (13) / голов. ред. Г. Скрипник ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2011. – 388 с. – С. 370–374.

203. Новак, В.С., Кастрыца А.А. Фалькларыстыка : сямейна-абрадавая паэзія. Практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.

204. Новак, В.С. Слово про вчителя / В.С. Новак // Слов’янський світ : щорічник. Вип. 10. / [голов. ред. Скрипник Г.А.] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2012. – 296 с. – С. 260–266.

205. Новак, В.С. Да праблемы асэнсавання міфалогіі жылля ў традыцыйнай народнай культуры / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 6 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 143 с. – С. 43–47.

 

2013

 

206. Новак, В.С. Жыллё ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 446–451.

 

207. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Калінкавіцкага раёна ў сучасных запісах: мясцовая спецыфіка / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – № 1 (76). – С. 59–63.

 

208.  Новак, В.С. Купальская абраднасць Гомельшчыны: багацце мясцовай спецыфікі / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – Вып. 14. – 430 с. – С. 325–332.

 

209. Новак, В.С. Традиции свадебной обрядности белорусов: регионально-локальные особенности (на матерале фольклора Гомельской области) / В.С. Новак // Матеріали до украінскої етнології : щорічник. Збірник наукових праць. Вип. 10 (13) / голов. ред. Г. Скрипник ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2011. – 388 с. – С. 370–374.

 

210.  Новак, В.С. Слово про вчителя / В.С. Новак // Слов’янський світ : щорічник. Вип. 10. / [голов. ред. Скрипник Г.А.] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2012. – 296 с. – С. 260–266.

 

211. Новак, В.С. Пра з’явы абрадавага фальклору Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // VІІ Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей. Фольклористика / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2012. – 260 с. – С. 170–187.

 

212. Новак, В.С. Свадебная обрядность белорусов (на материале фольклора Ветковского р-на Гомельской области) / В.С. Новак // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. ІІ (164). – 460 с. – С. 269–274.

 

213. Новак, В.С. Міфалогія жыллёвай прасторы беларусаў / В.С. Новак // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 7. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 212 с. – С. 67–71.

 

214. Новак, В.С. Календарно-обрядовые традиции / В.С. Новак // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 252–260.

 

215. Новак, В.С. Семейно-обрядовые традиции / В.С. Новак // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 261–265.

 

216. Новак, В.С. Мифологические представления / В.С. Новак // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 265–269.

 

217. Новак, В.С. Архетыпы зямлі і вады ў міфалагічнай традыцыі ўсходніх славян / В.С. Новак // Славянские народы и их культуры: традиция и современность: сб. науч. статей / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 310 с. – С. 38–41.

 

218. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Петрыкаўшчыны / В.С. Новак // Традиционная культура Полесья и современный мир: материалы Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. д.ф.н., профессора В.И. Коваля. – Гомель : Полеспечать, 2012. – 231 с. – С. 24–30.

 

219. Новак, В.С. Вясельная абраднасць Гомельшчыны: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці / В.С. Новак // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Збірка наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання» / ред. кол.: Борисенко В.К., Дмитренко М.К. – Одеса : вид-во КП ОМД, 2013. – 574 стор. – С. 376–388.

 

220. Новак, В.С. Вясельная абраднасць Брагіншчыны: лакальныя асаблівасці / В.С. Новак // «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час». IV Міжнародная навуковая канферэнцыя, 31 мая2013 г. : матэрыялы / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 228 с. – С. 44–47.

 

221. Палуян, А.М. Круці не круці, а трэба ўмярці (асаблівасці пахавальных звычыяў Чачэршчыны) / А.М. Палуян // «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час». IV Міжнародная навуковая канферэнцыя, 31 мая2013 г. : матэрыялы / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 228 с. – С. 47–51.

 

222. Палуян, А.М., Воінава, А.М. Сельскагаспадарчая лексіка ў гаворках Мазырска-Прыпяцкага Палесся / А.М. Палуян, А.М., Воінава // Традиционная культура Полесья и современный мир: материалы Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. д.ф.н., профессора В.И. Коваля. – Гомель : Полеспечать, 2012. – 231 с. – С. 150–160.

 

223. Палуян, А.М., Воінава А.М. Праявы народнага характару беларусаў у прыказках і прымаўках / А.М. Палуян, А.М, Воінава // Слов’янська писемність у контексті християнської культури : матеріали круглого столу до Дня слов’янської писемності та культури / [за заг. ред. Н.В. Коч]. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – 204 с. – С. 140–148.

 

224. Палуян, А.М. Традыцыі пахавання ў Буда-Кашалёўскім раёне Гомельскай вобласці / А.М. Палуян // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы взаимодействия в контексте единого социокультурного пространства – история и перспективы : Материалы Международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 17–18 октября2013 г.) / Под ред. В.В. Мищенко, В.Н. Пустовойтова, С.Н. Стародубец. – Брянск: РИО БГУ, 2013. – 422 с. – С. 298–301.

 

2014

 

225Новак, В.С. Міфалогія прадметаў хатняга ўжытку / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 15 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – 446 с. – С. 359–367.

 

226. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні жыхароў Гомельшчыны / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 15 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – 446 с. – С. 355–359.

 

227. Новак, В.С. Традыцыі велікоднай абраднасці Гомельшчыны / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 308 с. – С. 218–224.

 

228Новак, В.С. Фольклорные традиции Гомельского Полесья (на материале фольклора Мозырского и Калинковичского районов) / В.С. Новак // Наукові студіï : Екологічний фактор та соціокультурні параметри життя населення в зоні чорнобильскоï катастрофи. Вип. 6.; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2013. – С. 103–119.

 

229. Новак, В.С. Велікодная абраднасць Гомельшчыны: структура, семантыка рытуалаў / В.С. Новак // Слов’янський світ : щорічник. Вип. 11. / [голов. ред. Скрипник Г.А.] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2013. – 354 с. – С. 129–143.

 

230. Новак, В.С. Прыродныя стыхіі ва ўсходнеславянскай міфалагічнай традыцыі / В.С. Новак // Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса : «Одеський національній університет імені І.І. Мечникова» 2014. – 419 с. – С. 303–311.

 

231. Новак, В.С. Жніўная абраднасць і паэзія Гомельшчыны / Г.П. Саўчанка // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 11 / уклад.: В.В. Прыемка, Н.Л. Канабеева; пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – 319 с. – С. 87–92.

 

232. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Гомельскага Палесся (на матэрыяле фальклору Жыткавіцкага раёна) / В.С. Новак // Святло скарынавых ідэй : Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. : А.М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2014. – 252 с. – С. 18–23.

 

233. Новак, В.С. Семантыка ўстойлівых слоў і словазлучэнняў у радзінна-хрэсьбіннай абраднасці беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельшчыны) / В.С. Новак // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сборник научных статей. Вып. 2 / под научн. ред. В.И. Коваль (отв. ред.), И.Г. Гомонова, Е.И. Тимошенко, Е.И. Холявко. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – 222 с. – С. 112–115.

 

234. Новак, В.С. Каляндарная абраднасць Глыбоччыны / В.С. Новак // Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. – С. 6–12.

 

235. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Глыбоччыны / В.С. Новак // Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. – С. 66–68.

 

236. Новак, В.С. Калядна-навагодні комплекс Лельчыцкага раёна: структура і семантыка рытуальных дзеянняў (на матэрыялах фальклорнай экспедыцыі2013 г.) / В.С. Новак // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 9. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – 154 с. – С. 46–51.

 

237. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Петрыкаўшчыны / В.С. Новак // Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. – С. 7–11.

 

238. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Петрыкаўшчыны / В.С. Новак // Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. – С. 57–59.

 

2015

 

239. Новак, В.С. Вясельная традыцыя Лельчыцкага раёна / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 17 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 319 с. – С. 246–251.

 

240. Новак, В.С. Сучасныя вусныя апавяданні беларусаў пра Бога і Сусвет / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 18 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 376 с. – С. 283–288.

 

241. Новак, В.С. Незгасальнае святло народнай традыцыйнай культуры / В.С. Новак // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – 2015. – № 4. – С. 120–125.

 

242. Новак, В.С. Традиции весенней обрядности Лельчицкого района Гомельской области: обряд встречи весны / В.С. Новак // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. V (173). – 312 с. – С. 212–217.

 

243. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці / В.С. Новак // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. Одеські етнографічні читання : Збірка наукових праць: наукове видання / Колектив авторів. – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 296 с. – С. 177–187.

 

244.Новак, В.С. Вясельная абраднасць Светлагоршчыны: Рэгіянальна-лакальныя асаблтвасці / В.С. Новак // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 10. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 57–62.

 

245. Новак, В.С. Масленічная абраднасць беларусаў: агульнаэтнічнае і рэгіянальна-лакальнае / В.С. Новак // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. – 252 с. – С. 87–93.

 

246. Новак, В.С. Зоркі ў народных вераваннях беларусаў / В.С. Новак // Славянская мифология и этнолингвистика: сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 311 с. – С. 207–210.

 

2016

 

247. Новак, В.С. Традыцыі каляндарна-абрадавага фальклору Гомельскага раёна / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 19 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 338 с. – С. 271–277.

 

 

 

248. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Нараўлянскага раёна Гомельскай вобласці / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 560 с. – С. 385–392.

 

249. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Традыцыйная духоўная спадчына Веткаўшчыны: абрады, звычаі, народныя вераванні / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 560 с. – С. 392–402.

 

250. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельскага раёна: рэгіянальна-лакальнае і агульнаэтнічнае / В.С. Новак // Слов’янський світ : щорічник. Вип. 14. / [голов. ред. Скрипник Г.А.] ; НАН Украïни, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – Киïв, 2015. – 328 с. – С. 175–192.

 

251. Новак, В.С. Особенности календарной обрядности Гомельско-Брянского пограничья / В.С. Новак // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. Одеські етнографічні читання : Збірка наукових праць: наукове видання / Колектив авторів. – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2016. – 336 с. – С. 242–251.

 

252. Новак, В.С. Купальские обряды и обычаи белорусов в контексте летней календарной обрядности народов зарубежной Европы / В.С. Новак // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – 384 с. – С. 267–272.

 

253. Новак, В.С. Вясельныя абрады, звычаі і песні Кармянскага раёна Гомельскай вобласці / В.С. Новак // «Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю…» : зборнік навуковых артыкулаў [прысвеч. 70-годдзю з дня нараджэння праф. В. А. Ляшчынскай] / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. – 201 с. – С. 83–89.

 

254. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Рагачоўскага раёна / В.С. Новак // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 6–16.

 

255. Новак, В.С. Зімовыя абрады і звычаі / В.С. Новак // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 16–57.

 

256. Новак, В.С. Веснавая кландарна-абрадавая паэзія / В.С. Новак // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 57–83.

 

257. Новак, В.С. Летні цыкл земляробчага календара / В.С. Новак // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 83–106.

 

258. Новак, В.С. Восеньскі цыкл земляробчага календара / В.С. Новак // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 106–109.

 

259. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Рагачоўскага раёна / В.С. Новак // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 109–115.

 

260. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Пра міфалагічныя ўяўленні жыхароў Рагачоўшчыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 256–258.

 

261. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Міфалогія расліннага, жывёльнага і рэчыўнага свету / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 258–264.

 

262. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. “Як выклікалі дождж” / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 264–267.

 

263. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні пра чалавека і сусвет / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 267–270.

 

 2011 Новак Валянціна Станіславаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates