Мельнікава Анжэла Мікалаеўна

 

Спіс навуковых прац

Мельнікавай Анжэлы Мікалаеўны

 

1992 г.

1. Мельнікава А.М. З   думкай пра чалавека (па старонках апавядання Ул.Караткевіча ”Вялікі Шан Ян”) // Беларуская літаратура: Рэспубліканскі міжведамасны зборнік.- Вып. 20.- Мн., 1992. - С.98-105.

 1993 г.

2. Мельнікава А.М. Ф. Дастаеўскі і К. Чорны: творчая пераемнасць // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Материалы межреспубликанской научной конференции. – Гродно, 1993. – С. 107-110.

3. Мельнікава А.М. На шляху да філасофскай прозы: М.Гарэцкі і К.Чорны // Гарэцкія чытанні. Тэзісы дакладаў і паведамленняў. - Горкі, 1993.- С.112—115.

4. Мельнікава А.М. Праблема зямлі ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля” і рамане К.Чорнага “Зямля” // Каласавіны. Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю выхаду ў свет паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”.- Мн., 1993.- С. 27-32. 

1994 г.

5. Мельнікава А.М. Станаўленне псіхалагічнага майстэрства (ранняя творчасць М.Гарэцкага і К.Чорнага) // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў (г.Магiлёў, 17-19 лютага 1994).- Мн.,1994. -Ч.2.- С.49-52.

6. Мельнікава А.М. Выяўленне нацыянальнага быцця ў творах Якуба Коласа і Кузьмы Чорнага // Каласавіны. Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 35-годдзю Лiтаратурнага музея Якуба Коласа.- Мн., 1994.- С.22-28.

7. Мельнікава А.М. К.Чорны і літаратура “патоку свядомасці” // Славянские литературы в контексте мировой. Материалы и тезисы докладов Международной научной конференции (Минск, 25-30 октября 1993 г). – Мн., 1994. – С. 85-87.

8. Мельнікава А.М. Метадычныя парады студэнтам-філолагам па курсу “Уводзіны ў літаратуразнаўства" Гомель: ГДУ iмя Ф.Скарыны, 1994.- 58 с. (у сааўтарстве з В.К.Шынкарэнка). 

1995 г.

9. Мельнікава А.М. Імпрэсіянізм у творах К.Чорнага 20-х гг. // Першыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў.- Гомель, 1995. - С.64-66.

10. Мельнікава А.М. Стылёвыя пошукі К.Чорнага 20-х гг. // Весці АН РБ. Сер. гуманіт. навук. - 1995.- № 4. - С.86-92.

11. Мельнікава А.М. “Я застаўся адзін з узвышаўцаў”// Літаратура і мастацтва.-  1995.- 8 верасня.- С. 5. 

1996 г.

12. Мельнікава А.М. Апавяданні М.Гарэцкага 1916-1921 гг. і К.Чорнага П-ой паловы 20-х гг.: падабенства творчай манеры // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў (г.Горкi, 17-19 лютага 1995г.) -.Мн., 1996.- С.159-164.

13. Мельнікава А.М. Эвалюцыя духоўных пошукаў: ад Лабановіча да герояў “Сястры” К.Чорнага // Каласавіны. Матэрыялы навук. канферэнцыі.- Мн., 1996. – С.90-96.

14. Мельнікава А.М. Iдэйна-мастацкiя i жанрава-стылёвыя асаблiвасцi твораў К.Чорнага 20-х гадоў // Аўтарэферат дысертацыi на атрыманне вучонай ступенi кандыдата фiлалагiчн. Навук (10.01.01). Гомель, 1996.- 20 с.

15. Мельнікава А.М. Вывучэнне апавяданняў К.Чорнага  са зборніка “Пачуцці” ў ВНУ // Новы змест літаратурнай і моўнай адукацыі і яго рэалізацыя. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі. -Мазыр, 1996.- Ч.П.- С.65-68. 

1997 г.

16. Мельнікава А.М. Быццёвасць як адзнака мастацкага мыслення М.Гарэцкага і К.Чорнага // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў першых міжнародных чытанняў.-Мн., 1997. - С.81-85.

17. Мельнікава А.М. Вывучэнне творчасцi К.Чорнага 20-х гадоў у ВНУ // Актуальные вопросы научно-методической работы. Материалы и тезисы докладов конф. 14 мая 1997 года.- Гомель, 1997. -Ч.1- С.69-72.

18. Мельнікава А.М. Імпрэсіянізм у творах К.Чорнага 20-х гг. // Роднае слова. 1997. - № 9. -С.19-34.

19. Мельнікава А.М. Раман “Зямля” Кузьмы Чорнага ў кантэксце нацыянальнай мастацкай традыцыі // Трэція навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Мат. навук. канф. - Гомель, 1997.- С.97—99. 

1998 г.

20. Мельнікава А.М. Архетып “балота”  ў “Палескай хроніцы” І.Мележа // Духоўная і культурная спадчына Беларускага Палесся. Матэрыялы навуковай канферэнцыі (18-19 верасня 1997 г.). – Гомель, 1998. – С. 153-156.

21. Мельнікава А.М. Творчасць К.Чорнага 20-х гг. у прачытанні А.Адамовіча // Алесь Адамовіч і час. Матэрыялы Адамовічаўскіх чытанняў 5 верасня 1997 г.- Мн., 1998.- С. 54—57.

22. Мельнікава А.М. Да пытання пра параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне беларускай літаратуры ў ВНУ // Актуальные вопросы научно-методической работы (Материалы докладов конференции 14-15 мая 1998 года). - Гомель, ГГУ имени Ф.Скорины, 1998. -Ч.1. – С. 32-35.

23. Мельнікава А.М. Глыбока. Актуальна. Сучасна // Полымя, 1998.- № 7.- С. 280-287

24. Мельнікава А.М. Крынiцы светлага юнацтва // Настаўнiцкая газета, 1998.- 10 жнiўня.- С.4.

25. Мельнікава А.М. Інтуітывізм як адзнака мастацкага мыслення беларусаў // Каласавіны. Матэрыялы навуковай канферэнцыі (1997).-Мн., 1998.- С. 13-16.

26. Мельнікава А.М. К.Чорны і У.Фолкнер // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа. Зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. -Мазыр, 1998.- С.295—298. 

1999 г.

27. Мельнікава А.М. “I народзiцца паэтычнае слова…” // “Душа прычалiцца крылом да неба…” Зб.арт. аб творчасцi пiсьменнiкаў-выпускнiкоў вядучай навучальнай установы Палесся. - Гомель, 1999. С.36-41.

28. Мельнікава А.М. Кантроль ведаў студэнтаў як развіваючы сродак на практычных занятках па беларускай літаратуры // Актуальные вопросы научно-методической работы. Мат.  и тезисы докладов конф. – Гомель, 1999.- С.147-148.

29. Мельнікава А.М. Сапраўднае // Літаратура і мастацтва, 1999.- 1 студзеня. - С.6.

30. Мельнікава А.М. “І толькі сэрца стук” // Літаратура і мастацтва, 1999.- 19 сакавіка.- С. 6.

31. Мельнікава А.М. Выбірае жанчына // Маладосць, 1999.- № 2.- С.248-252.

32. Мельнікава А.М. К.Чорны і К.Гамсун: падабенства мастацкай манеры // Мова –Літаратура—Культура. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мн., 1999. - Ч.2. – С. 69—72.

33. Мельнікава А.М. Прырода i нацыянальны характар у творах Якуба Коласа // Каласавiны. Мат.навуковай канф. “Праблемы рацыянальнага выкарыстання i захавання прыродных ландшафтаў мемарыяльных музейных аб'ектаў”.- Мн.,  1999.- С.41-48.

34. Мельнікава А.М. Прыярытэт чалавечнасцi // Чацвёртыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Мат. навук. канф. – Гомель, 1999.- С.167-171. 

2000 г.

35. Мельнікава А.М. Лiтаратурны працэс 20-х гадоў у крытычных выступленнях М.Гарэцкага // Гарэцкія чытанні. Мат. дакладаў i паведамленняў//Дзяржаўны музей гiсторыi беларускай лiтаратуры; Склад.Т.П.Анiскавец. -Мн, 2000.- С.70-76.

36. Мельнікава А.М. Некаторыя пытанні вывучэння курса “Гісторыя беларускай літаратуры 20-х гадоў ў ВНУ” // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе. Актуальныя праблемы выкладання. Мат.Рэспубліканскай навуковай канф.    – Гродна, 2000. С.222-225.

37. Мельнікава А.М. Напісанае застаецца // Маладосць, 2000.- № 7.- С.250- 256.

38. Мельнікава А.М. Вяртанне Міндоўга // Маладосць, 2000.- № 8.- С.247-250.

39. Мельнікава А.М. К.Гамсун і К.Чорны як прадстаўнікі традыцыяналізму // TERRA ALBA –І Праблемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня нараджэння А.Куляшова)/ Рэд.: С.I.Данiленка, Я.Я.Iваноў. - Мн., 2000. – С. 143-147.

40. Мельнікава А.М. Праблема зямлі ў творах польскіх, беларускіх, літоўскіх і латышскіх пісьменнікаў // Dziedzictwo przeszlosci zwiazkow  jezykoych, literackich i kulturowych polsko-balto-slowianskich. – Bialymstok, 2000.-  Т.4. - С.126-130.

41. Мельнікава А.М. Чалавек  на зямлі: К.Чорны і творы сусветнай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы 1У Міжнароднай навуковай канф.: У 2 ч. – Ч.1: Тэарэтычныя праблемы , лiтаратуразнаўства. /Рэд.: С.Я.Ганчарова-Грабоўская i iнш. –Мн.: БДУ , 2000. –С.157—159.

42. Мельнікава А.М. Вiталiстычнае гучанне твораў К.Чорнага 20-х гадоў // Скарыназнаўста, кнiгазнаўства, лiтаратуразнаўства: Матэрыялы Ш Мiжнар.кангрэса беларусiстаў “Беларуская культура ў дыялогу цывiлiзацый” (Мiнск, 21-25 мая, 4-7 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: У. Конан (гал.рэд).- Мн.: “Беларускi кнiгазбор”, 2001.- С.271-275.

43. Мельнікава А.М. Спецыфіка мастацкага мыслення К.Чорнага 20-х гадоў // Мастацкі вобраз:генезіс, эвалюцыя, сучасны стан. Матэрыялы міжнароднай навуковай канф. 28-30 верасня. 2000 года. – Брэст, 2001.- С.170-172. 

2001 г.

44. Мельнікава А.М. Нараджэнне празаіка (Па старонках апавяданняў К.Чорнага 20-х гг.) // Беларуская літаратура Рэспубліканскі міжведамасны зборнік.- Вып. 21.- Гомель, 2001.-  С.69-77.

45. Мельнікава А.М. Вывучэнне рамана “Сястра” К.Чорнага ў ВНУ // Известия Гомельского государственного университета.  № 4 (7). (Беларуская літаратура). - Гомель, 2001. -С.74-77.

46. Мельнікава А.М. Інтуітывісцкія тэндэнцыі ў творчасці Кузьмы Чорнага // Роднае слова, 2001. -№ 6.- С.14-17.

47. Мельнікава А.М. “Я- Жанчына” (па старонках апавяданняў Л.Рублеўскай) // Зборнiк дакладаў: Матэрыялы дакладаў i паведамленняў Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi (1999 г.) // Лiтаратураны музей Максiма Багдановiча; Склад.Т.Э.Шэляговiч, I.В.Мышкавец.-  Мн., 2001.- С.189-196. 

2002 г.

48. Мельнікава А.М. Кузьма Чорны i Анры Бергсон // Слово и время.  Первые научные чтения, посвящённые памяти В.Н.Соболенко. Сб. научных статей/ Отв. Ред. Л.Л.Ермакова. – Гомель, УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2002.-С.105—109.

49. Мельнікава А.М. Навацыi К.Чорнага ў галiне мастацкай формы // Скарына i наш час. Мат. П Мiжнар. Навук. канф. 16-17 мая. У 2-х ч.-  Гомель, 2002. – Ч.I. – С.138-140.

50. Мельнікава А.М. Вiталiстычны характар беларускай культуры // Славянский мир и славянские культуры в Европе и мире: место и значимость в развитии цивилизаций и культур (история, уроки, опыт, современность). Мат. Межд. Научно-теоретической конф. Вiцебск, 2002. - Т.1.- С.114-119.

51. Мельнікава А.М. Некаторыя аспекты выкладання беларускай лiтаратуры 20-х гадоў ХХ стагоддзя на падрыхтоўчым аддзяленнi // Проблемы преподавания в средних и старших классах общеобразовательной школы и на факультете довузовской подготовки: Мат. Ш областной научно-методич. Конф. (Гомель, 10-11 октября 2002 г.)/Ред.кол.: И.М.Елисеева (гл.ред.) и др..-Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2002. – С.147-145. 

2003 г.

52. Мельнікава А.М. Тэма Свабоды ў творах Я.Коласа i К.Чорнага // Каласавiны. Мат. мiжнар. Навук. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусi Якуба Коласа..- Мн., 2003.- С.65-72.

53. Мельнікава А.М. Спасцiгаючы К.Чорнага: ад школы да ВНУ // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы “Школа-ВУЗ”. Мат. Межд. Научно-методич. Конф.(Гомель, 4-5 декабря 2003г.): В 2 ч. /Гл.ред. И.М.Елисеева .-Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2003. – Ч.1.- С.93-95.

54. Мельнікава А.М. Мастацкi тэкст як фактар нацыянальнага // Текст в лингвистической теории и методике преподавания филологических дисциплин. Мат. П Межд. Научн. Конф. 26-27 марта 2003.-  Мазыр, 2003.- Ч.П- С.168-170.

55. Мельнікава А.М. У абсягу культуры // Лiтаратура i мастацтва, 2003.- 25 красавiка. - С.6-7.

56. Мельнікава А.М. У дыялогу культур // Полымя,  2003. - № 5.- С.211—218.

Мельнікава А.М. “Паэзiя мне засцiць вочы…” // Маладосць, 2003.- № 11.- С.122-125.

57. Мельнікава А.М. “Тут-быццё” паводле К.Чорнага // Слово и время. Мат.научн. конф., посвящённой  60-летию Н.Н.Воинова (Гомель, 25-26 сентября): В 2 ч./Под общ. Ред.ЛЛ.Ермаковой, И.И.Морозовой. – Ч.1: Учёный. Организатор.Человек. – Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”,  2003.- С.155-158.

58. Мельнікава А.М. Псiхалагiчны аналiз у творах Л.Талстога i К.Чорнага // Слово и время. Мат.научн. конф., посвящённой  60-летию Н.Н.Воинова(Гомель, 25-26 сентября): В 2 ч. ./Под общ. Ред.ЛЛ.Ермаковой, И.И.Морозовой.  – Ч.2: Л.Н.Толстой и проблемы мировой культуры.- Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”,  2003.- С.57-60.

59. Мельнікава А.М. Вывучэнне творчасцi К.Чорнага ў кантэксце сусветнай лiтаратуры // Актуальныя праблемы выкладання мовы i лiтаратуры ў сярэдняй i вышэйшай школе Мат. Рэсп. Навук. канф. -  Гродна, 2003.- С. 82-87.

60. Мельнікава А.М. Пытаннi кампаратывiстыкi пры выкладаннi лiтаратуры ў ВНУ // Наша класiка, традыцыi, наватарства, яе сучасная iнтэрпрэтацыя ў ВНУ i школе. Мат  Рэсп.навук. канф. (23 –24 снежня 2002) - Брэст, 2003.- Ч.П.  - С.132-136. 

2004 г.

61. Мельнікава А.М. Феномен Кузьмы Чорнага // Слово в культуре. Мат. Межд. Научной конф. – Гомель, 2004. – С.68-73.

62. Мельнікава А.М. Феномен памяцi ў М.Пруста i К.Чорнага // Традыцыi матэрыяльнай i духоўнай культуры Усходняга Палесся. Мат. Мiжнароднай навуковай канф. (Гомель, 20-21 мая 2004 г.): У 2-х ч. Ч.1. – Гомель: УА “ГДУ iмя Ф.Скарыны”, 2004. – С.238-241.

63. Мельнікава А.М. Творчыя пошукi «Узвышша» i сусветны мастацкi вопыт // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў. – Мат. Міжнар. навук.канф. (Гомель, 23 – 24 красавіка 2004). – Гомель, УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2004. –  С.91– 97.

64. Мельнікава А.М. Беларуская лiтаратура ХХ ст. Вучэбная праграма курса. - Вучэбная праграма. - Гомель: Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”, 2004. – 26 с.

65. Мельнікава А.М. Творчасць Кузьмы Чорнага. Вучэбная праграма спецкурса. - Вучэбная праграма. - Гомель: Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”, 2004. – 26 с.

66. Мельнікава А.М. Штэйнер I.Ф. Шматмоўная лiтаратура Беларусi Х1Х ст. // Studia Wschodnioslowianskie. – Том 4. Беласток, 2004. – С. 276 – 278

67. Мельнікава А.М. Кнут Гамсун i Кузьма Чорны // Известия Гомельского государственного университета.  № . (Беларуская літаратура). - Гомель, 2004.

68. Мельнікава А.М. Рэцэпцыя твораў Кузьмы Чорнага беларускiм лiтаратуразнаўствам i крытыкай // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта, 2004. - № 1 (10). – С.67-71.

69. Мельнікава А.М. Логiка парадокса // Полымя, № 4. 2004. С.216-222.

70. Мельнікава А.М. Разнастайнасць творчага выяўлення // Лiтаратура i мастацтва, 2004. – 4 чэрвеня. – С.7.

71. Мельнікава А.М. Пра зямлю i чалавека на зямлi (Нацыянальнае ў творчасцi Кнута Гамсуна i Кузьмы Чорнага) // Полымя, 2004. - № 6. – С. 198-205.

72. Мельнікава А.М. Спасцiгаючы К.Чорнага: ад школы да ВНУ // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы “Школа-ВУЗ”. Мат. межд. научно-методич. конф.(Гомель, 4-5 декабря 2003г.): В 2 ч. /Гл.ред. И.М.Елисеева . – Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2004. – Ч.1. – С.93–95. 

2005 г.

73. Мельнікава А.М. Міні-Кіеў. Мазыршчына вачыма Ул.Караткевіча // Мазыр-850 год: У 3 т. Т. 2. Мазыр літаратурны /І.Ф.Штэйнер, І.А.Бароўская і інш. Пад агул.рэд. І.Ф.Штэйнера. – Гомель: КВПУП “Сож”, 2005. – С. 60 – 67.

74. Мельнікава А.М. Паэзія – слова жаночага роду // Мазыр-850 год: У 3 т. Т. 2. Мазыр літаратурны /І.Ф.Штэйнер, І.А.Бароўская і інш. Пад агул.рэд. І.Ф.Штэйнера. – Гомель: КВПУП “Сож”, 2005. – С.120 – 141.

75. Мельнікава А.М. Параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне беларускай літаратуры: ад школы да вну Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы “Школа-ВУЗ”. Мат. Межд. научно-методич. Конф. (Гомель, 4-5 декабря 2004 г.). Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2005. – С. 101-104.

76. Мельнікава А.М. Гомельская школа ў беларускім літаратуразнаўстве // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. –    № 5 (26). (Беларуская літаратура). –  Гомель, 2005. – С. 45 – 74.

77. Мельнікава А.М. «Я- чайка з Прыпяці, дачка Палесся» (Штрыхі да творчага партрэту Г.Дашкевіч) // Тураўшчына. Вып.4. Тураў-Мінск, 2005.- С.206-210. 

2006 г.

78. Мельнікава А.М. Наватарскія тэндэнцыі ў беларускай літаратуры 20-х гадоў // Триада бытия: Слово – Время  –  Личность. Вторые научные чтения,  посвящённые памяти В. Соболенко: сборник научных статей / Редкол. И. И. Морозова, –  Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2006. – С. 140 – 144.

79. Мельнікава А.М. Поклонница Клио и Евтерпы (В.К.Шынкарэнка) // Путь в науку. Очерки о докторах и профессорах – выпускниках гомельских вузов / Ред. Б. Щербаков. Выпуск 3. –  Гомель, 2006. – С. 36 – 42.

80. Мельнікава А.М. Тып прасторы як этнахарактарызуючы фактар // Традыцыi матэрыяльнай i духоўнай культуры Усходняга Палесся. Зборнік навуковых артыкулаў / рэд. Кал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) і інш. . – Гомель, УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2006. – С. 203 – 208.

81. Мельнікава А.М. Сакралізацыя навакольнага асяроддзя ў творах Кузьмы Чорнага // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины  № 1 (34). –  2006. –  С.49 – 54.

82. Мельнікава А.М. Вывучэнне «Беларускай Швейцарыі» // Лім, 16.06.06. – С.7. 

2007 г.

83. Мельнікава А.М. Тып прасторы ў творах Якуба Коласа  // «Каласавіны 2006». –  Мат. Навук.канф.– Мн., 2007. – С. 98 – 104.

84. Мельнікава А.М. З вопыту правядзення СКРС па кафедры беларускай літаратуры // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: проблемы и вопросы повышения качества высшего образования. – Мат. научно-метод.  конф. (19 – 20 апреля 2007 года): В 2 ч. Ч. 2. – Мин-во образ. РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2007. – С.179-181.

85. Мельнікава А.М. Беларуская літаратура ХХ ст. ў еўрапейскім кантэксце. Курс лекцый – Гомель, УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2007. – 126 с.

86. Мельнікава А.М. Нацыянальна-светапоглядны характар твораў К Чорнага // Мат. міжнар. навук. канф. «Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах», 19 – 20 верасня 2007 г. : у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. І. Ф. Штэйнер (адказ.рэд.). і інш. –  Гомель, УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2007. – С. 85 – 89.

87. Мельнікава А.М. Жаночыя вобразы ў творах кузьмы чорнага // Мат. навуковай канферэнцыі “Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету”. –  Мазыр, УА “Мазырскі дзяржаўны універсітэт імя І. Шамякіна”, 2007. –  С.109 –110.

88. Мельнікава А.М. Пісьменніцы Мазыршчыны // Актуаліі сучаснай філалогіі / Мат. Міжнар. навук. канф. – Брэст, УА “БДУ імя А. Пушкіна”. – Брэст, 2007. – С.76 – 82.

89. Мельнікава А.М. Катэгорыя страху ў творчасці Кузьмы Чорнага // Мат областной научно-методической конференции  (Гомель, 2007). – Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2007. – С. 146 – 148 

2008 г.

90. Мельнікава А.М. Кампаратывістыка на Беларусі // Міжнародная навуковая канферэнцыя “Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння”. – Мінск, НУ “Інстытут мовы і літаратуры імя Янкі Купалы і Якуба Коласа НАН РБ” красавік  2008 года. – С. 152 –157.

91. Мельнікава А.М. Паэтыка твораў Кузьмы Чорнага. Манаграфія. – Гомель, УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2008. – 186 с.

92. Мельнікава А.М. Літаратура бліжняга замежжа. Вучэбная праграма. - Учебная программа курса  по спецкурсу «Літаратура бліжняга замежжа” (для студэнтаў 4 курса спецыяльнасці І – 21 05 01 – “Беларуская філалогія”. – Гомель, УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2008. –  36 с.

93. Мельнікава А.М. Літаратура бліжняга замежжа. Вучэбная праграма. - Учебная программа курса  по спецкурсу «Літаратура бліжняга замежжа” (для студэнтаў 4 курса спецыяльнасці І – 21 05 02 – “Руская філалогія”. – Гомель, УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2008. –  36 с

94. Мельнікава А.М. Этнічнае ў творах К. Чорнага // Міжнародная навуковая канферэнцыя “Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. Зб. Наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарва. – К.-Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект – Поліграф", 2008.– Вип.ХІІI: Лінгвістика і літературознавство. – С. 162 –167.

95. Мельнікава А.М. З гісторыі развіцця кампаратывістыкі ў Беларусі // Діалог слов’янських культур: Мат. Міжн. Науково-практичноі конф. до Дня слов’янскоі писеменості та культурі: Миколаів, 23 травня 2008 / редкол. Пєхота О. М. [и др.]. – Миколаів: МДУ імені В. О. Сухомлинськогоа, 2008. – 256 с. – С.115 – 120.

96. Мельнікава А.М. Станаўленне жанру філасофскай прозы ў беларускай літаратуры першай трэці ХХ ст. // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины». –  № 6 (51). –  2008 – С.133 – 138.

97. Мельнікава А.М. Свая школа  - свая творчая спадчына // Маладосць. 2008. № 1.

98. Мельнікава А.М. З вопыту правядзення СКРС па курсу “Беларуская літаратура ХХ ст” // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: проблемы и вопросы повышения качества высшего образования. –  Мат. научно-метод.  конф. (19 – 20 апреля 2007 года): В 2 ч. Ч. 2. – Мин-во образ. РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2008. –  С.153-156. 

2009 г.

99. Мельнікава А.М. Гуманітарны вектар вышэйшай адукацыі // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы:развитие высшей школы на основе компетентностого подхода. – Сборник статей. Научно-метод.  конф. (15 – 16 апреля 2009 года): В 3 ч. Ч. 3. – Мин-во образ. РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. –  Гомель, УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009. – С.63-67.

100. Мельнікава А.М. Вывучэнне “ваенных раманаў К. Чорнага: ад школы да вну // “Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы “ШКОЛА – ВУЗ”: Материалы Международной научно-методической конференции  (Гомель, УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 21-22 мая 2009): В 2 ч. – Ч.2. –Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2009. – С. 196 – 198.

101. Мельнікава А.М. Лірыка сцішаных перажыванняў // Літаратура і мастацтва. – 2009. – 12 чэрвеня. – С. 7.

102. Мельнікава А.М. Адлюстраванне лёсу нацыі ў славянскіх літаратурах: лёс беларускага народа ў прозе Кузьмы Чорнага // Роднае слова. – 2009. –  № 8. –  С. 14 – 17.

103. Мельнікава А.М. Сапраўднасць няспешнага быцця (проза Марыі Вайцяшонак) // Bjalorutenistika Bjalystocka. Toм 1. – Bjalystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bjalymstoku, 2009.– S. 217-227

104. Мельнікава А.М. Асэнсаванне беларускага шляху ў творах Кузьмы Чорнага // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры. – Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаная памяці Івана Навуменкі: зб. навук. арт. /рэдкал. І. Ф. Штэйнер (гал рэд.) і інш. –  Гомель, 2009, ЦДІР. – С.263 – 267.

105. Мельнікава А.М. Маральны патэнцыял твораў Марыі Вайцяшонак // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі– (Мінск, 19-20 мая 2009). /  НУ “Інстытут мовы і літаратуры імя Янкі Купалы і Якуба Коласа НАН Беларусі. – Мінск., Права і эканоміка, 2009. – С. 292 – 296. 

2010 г.

106. Мельнікава А.М. Хрысціянскія матывы ў творах Марыі Вайцяшонак // Наша вера – 2010. - № 2.

107. Мельнікава А.М. Напісанае застаецца // Гомельскі універсітэт. – 2010.- 14 студзеня. – с. 3.

108. Мельнікава А.М. Феномен Гомельскай школы // ЛіМ. –  2010. – 26 лютага. – C.15.

109. Мельнікава А.М. Напрамак характэрны, Гомельскі  // ЛІМ. –  11 верасьня 2010. – С. 12.

110. Мельнікава А.М. Сапраўднае (Паводле твораў М. Вайцяшонак) // Маладосць. - 2010. - № 4. – С. 132- 135.

111. Мельнікава А.М. Іван Якаўлевіч Навуменка як даследчык літаратуры // Матэрыялы Міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі– (Мінск, 19-20 мая 2009). /  НУ “Інстытут мовы і літаратуры імя Янкі Купалы і Якуба Коласа НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. -  С.329-333.

112. Мельнікава А.М. Нацыянальная ідэнтычнасць і літаратура // Рэгіянальнае, кацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах. Мат. Міжнар. Навук чытанняў.- Гомель, 2010.- С. 171-176

113. Мельнікава А.М. Дзе скарбы сэрца вашага (Паэзія Яна Чыквіна) // Полымя -  2010- № 3. – C. 127-136

114. Мельнікава А.М. Хрысціянская дамінанта твораў Кузьмы Чорнага // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. – Серыя 3. – 2010. - № 2. – С. 25-32.

115. Мельнікава А.М. Нацыянальна-светапоглядны характар паэзіі Яна Чыквіна  // Literatury Wschodnioslowianskie. - Беласток. – 2010.-  С. 139-151.

116. Мельнікава А.М. Лёс нацыі як вызначальная тэма славянскіх літаратур // Науковий вісник Миколаівського державного університету імені В. О.  Сухомлинського. – Випуск 31. – Філологічні наукі. Збірник наукових праць. – Миколаів, МДУ, 2010. – С. 60-66.

117. Мельнікава А.М. Прыродацэнтрычны храктар беларускай літаратуры // 7-ыя Танкаўскія чытанні. Да 95-годдзя Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М.Танка: зб.навук.арт./ Бел.дзярж.пед.ун-т імя М.Танка; рэдкал.: Г.Я.Адамовіч, Д.В.Дзядко, А.У.Жардзецкая і інш.; адк.рэд. Ф.С.Шумчык. – Мн.: БДПУ,  2010. -- С. – 111-113. 

2011 г.

118. Мельнікава А.М. Новыя падыходы ў выкладанні беларускай літаратуры // «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз», VIII международная научно-методическая конференция 12–13 мая 2011 г. : [материалы]: в 2 ч. Ч. 1  / редкол. : И. В. Семченко (гл. ред.), С. А. Хахомов (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 185-188.

119. Мельнікава А.М. Літаратура і Час: плыні, тэндэнцыі, постаці: Зборнік  навук. артык. – Гомель: УА ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 198 c.

120. Мельнікава А.М. Фарміраванне аўтавобраза ў беларускай літаратуры першай трэці 20 ст. // Bjalorutenistika Bjalystocka. –Toм 3. – Bjalystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Bjalymstoku, 2011. – S. 117–126.

121. Мельнікава А.М. Вобраз “Іншага” У творах К. Чорнага // “Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство” ЧДУ ім. П. Могили. – 2011. – № 2. – С. 38-45.

122. Мельнікава А.М. Праблема нацыянальнай ідэнтычнасці ў творах Кузьмы Чорнага // Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національноі літератури. Збрник наукових праць.– Луцьк: Волинський національний університет  імені Лесі Украінки. – 2011. – Випуск.12. – С. 113-122.

123. Мельнікава А.М. Вайна ў асэнсаванні Кузьмы Чорнага // «Великая Отечественная война в судьбе литературы и культуры: исторической опыт как мировоззренческий и моральный выбор»:. / Ред.-составитель И. Н. Афанасьев. – Мозырь, 2011. – С. 370-376.

124. Мельнікава А.М. Хрысціянскі складнік беларускай літаратуры // “Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре». Сб. научных трудов. Выпуск 3. – Гомель, УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2011. – С.85-90.

125. Мельнікава А.М. Праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці ў творах Максіма Багдановіча // Творчасць Максіма Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры: матэрыялы Міжнароднай навук. канф., Мінск, 25026 ліст. 2011 / Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск, Права і эканоміка, 2011. – С. 161- 165. 

2012 г.

126. Мельнікава А.М. Мастацкая “кадыфікацыя” нацыянальнага // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 18 -19 красавіка 2012 года) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 192-196.

127. Мельнікава А.М. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча  ў еўрапейскім кантэксце // Мастацкі свет Максіма Багдaновіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць. – Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 176-180.

128. Мельнікава А.М. Праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці ў беларускай культуралогіі // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. –С. 192-196.

129. Мельнікава А.М. Праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці ў беларускай літаратуры першай трэці ХХ ст. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – С. 50-59

130. Мельнікава А. М. Міжнародны навуковы форум // Studia Bialorutenistyczne, red. M. Korzeniowski, Sierhiej Kowalow, Michal Sajewicz -  № 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej -  Lublin 2012.

131. Мельнікава А.М. Нацыянальная спецыфіка беларускай літаратуры і яе вывучэнне літаратуразнаўствам // Studia Bialorutenistyczne, red. M. Korzeniowski, Sierhiej Kowalow, Michal Sajewicz - № 6, - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej 2012.

132. Мельнікава А.М. Гісторыя як фактар нацыянальнай ідэнтычнасці   (паводле публіцыстыкі Вацлава Ластоўскага) // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 27. – 2012. – С. 361-362.

133. Мельнікава А.М. Праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці ў публіцыстыцы Вацлава Ластоўскага // Acta Albaruthenica. - Том 12. – 2012. – С. 75-90.

134. Мельнікава А.М. Прафесійны альтруізм // ЛІМ. – 2011. – 4 лістапада. – С.7.

135. Мельнікава А.М. Узнёслае душы маленне // Тэрмапілы. – 2012. - № 16.- С. 287-297.

136. Мельнікава А.М. Выявай Духу будзе творчасць Ул. Караткевіча// Лім. – 13.01.2012. – С. 5

137. Мельнікава А.М. Вартасць пошуку:  Наватарскі характар твораў Кузьмы Чорнага // Лім.  –  06.04.12. – С. 5. 

138. Мельнікава А.М. Жыццёвая этыка Марыі Вайцяшонак // ЛІМ. – 05.06.2012. – С. 4.

 

 

2011 Мельнікава Анжэла Мікалаеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates