Пазняк Н.М.

 

Спіс друкаваных прац

Пазняк Н.М.

2006 г.

1. Пазняк, Н.М. Авангардысцкая у-топія / Н. Пазняк // ЛіМ. – 1 снежня. – 2006. – С. 13

2. Пазняк, Н. Spiel aus Бахарэвіч, або руйнаванне па-беларуску // Пазняк, Н., Байдакова К. // ЛіМ. – 19 мая. – 2006. – С.7

 2007 г. 

3. Пазняк, Н.М. Мастацкая спецыфика прозы Любко Дэрэша / Н.М. Пазняк // “Нацыянальнае и агульначалавечае щ славянских литаратурах”, Мижнародная навуковая канферэнцыя “Нацыянальнае и агульначалавечае щ славянских литаратурах”, 19-20 верасня2007 г.: [прысвечаная памяці народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна: матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: І.Ф. Штэйнер (адказ рэд.) [і інш]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – 189 с.

 2008 г. 

4. Пазняк, Н.М. Мадыфікацыі постмадэрновай іроніі ў прозе А. Бахарэвіча і Л. Дэрэша / Н. Пазняк // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008.– Вип. ХІX: Лінгвістика і літературознавство. – С.220 – 225.

5. Пазняк, Н.М. Мадыфікацыі постмадэрновай іроніі ў сучасных славянскіх літаратурах  / Н. Пазняк // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. Статей. Вып. 1. / редкол. И.И. Морозова (гл. ред.), [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – 223 с. – С. 163 – 168.

6. Пазняк, Н.М. Мастацкая спецыфіка твораў Вольгі Гапеевай / Н. Пазняк // IV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Скарына і наш час”, 13-14 лістапада2008 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал.рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 310 с. –  С. 225 – 228.

7. Пазняк, Н.М. Некаторыя падыходы да правядзення СКРС па курсу “Гісторыя беларускай літаратуры” / Н.М. Пазняк // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Высшая школа в условиях инновационного развития // Материалы научно-методической конференции (17-18 апреля 2008 года) / В трех частях. Часть 2; Мин-во образ РБ, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – 314 с. – С.168 – 170.

2009 г. 

8. Пазняк, Н.М. Іронія як спосаб мыслення ў паэтычных тэкстах А. Хадановіча і С. Жадана / Н. Пазняк // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавече ў літаратуры : Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі : зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка ; рэдкал. : І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] – Гомель : ЦДІР, 2009. – С.158 – 160.

9. Пазняк, Н.М. Лакальны “гарадскі” тэкст у сучаснай беларускай літаратуры / Н. Пазняк // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. Статей. Вып. 2. / редкол. А.В. Бредихина (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 172 с. - С.69-73

10. Пазняк, Н.М. Урбаністычны хранатоп у сучаснай беларускай лірыцы / Н.М. Пазняк // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей, посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Вып. 1 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. Ун-т им Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 246 с. – С.124 – 126.

11. Пазняк, Н.М. Урбаністычная прастора ў сучаснай беларускай паэзіі / Н. М. Пазняк // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 19-20 мая 2009 года). / Інстытут мовы і літаратратуры імя Я. Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск, Права і эканоміка, 2009. – 400 с. – С. 310 – 314.

12. Пазняк, Н.М. Урбаністычны пезаж у паэтычнай прасторы тэкстаў А. Глобуса / Н.М. Пазняк // ІІІ Машеровские чтения: материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, Витебск, 24-25 марта,2009 г. / Вит. Гос. Ун-т.; редкол. : А.Л. Гладков (гл. ред.) [и др.] – Витебск: УО “ВГУ им. П.М. Машерова”, 2009. – История. Белорусская филология. Русская филология. – 298 с. – С.240 – 241.

13. Пазняк, Н.М. Урбаністычная прастора ў лірыцы М. Баярына / Н. Пазняк // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. Навук.-практ. Канф. (Магілёў, 24 красавіка2009 г.). – Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2009. – 284 с. – С.59 – 61.

14. Пазняк, Н.М. Горад як тэкст у сучаснай беларускай літаратуры / Н. Пазняк // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час” : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 19-20 лістапада2009 г. / УА М імя І.П. Шамякіна ; рэдкад. : А.У. Сузько (адк. Рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – 297 с. – С. 136 – 139.

15. Пазняк, Н.М. Дыстанцыя паміж пакаленнямі / Н. Пазняк // ЛіМ. – 25 верасня. – 22009. – С.4.

 2010 г. 

16. Пазняк, Н.М. Урбанистические мотивы в лирике М. Богдановича в контексте диалога культур // Наукові записки: Серія “Філологічна” Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозьска академія”. – Вип. 15. – 2010. – 376 с. – С. 128 – 132.

17. Пазняк, Н.М. Літаратурная сімволіка горада ў сучаснай беларускай паэзіі //

Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 16. – К.: Інститут літератури ім. Т.Р. Шевченка НАН України, 2010. – 258 с. – С.157 – 159.

18. Пазняк, Н.М. Феномен “гарадскога” тэксту ў сучаснай беларускай паэзіі // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія «Філологічні науки»:  Зб. Наук. пр.. / Відп. ред.. М.І. Майстренко. – Миколаїв: МДУ, 2010. – 317 с. – С.71– 75.

19. Пазняк, Н.М.  Літаратура бліжняга замежжа : тэксты лекцый па раздзеле “Сучасная ўкраінская літаратура” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” і 1-21 05 02 “Руская філалогія” / Н.М. Пазняк; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 60 с.

 2011 г. 

20. Пазняк, Н.М. Апазіцыя «сваё/чужое» ў беларускай урбаністычнай паэзіі / Н. Пазняк // Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні выміри національноі літератури: зб. наук. пр./ упоряд. Л.К. Оляндер, Т.П. Левчук. – Луцк: Волин нац. ун-т ім. Лесі Украінки, 2011. – Вип.12. (с.182-186)

21. Пазняк, Н.М. Урбаністычная паэзія 20-х гг ХХ стагоддзя: беларуска-ўкраінскія паралелі / Н. Пазняк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 19. – К .: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2011. - 244 с. – с. 187-181.

22. Пазняк, Н.М. Урбаністычныя матывы ў лірыцы Міхася Стральцова / Н. М. Пазняк // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины" – 2011.  – Вып. 4.  – С. 79 – 84

23. Пазняк, Н.М. Горад як тэкст у паэзіі Міхася Стральцова / Н. М. Пазняк // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины" –  2011.  – Вып. 4.  –С. 45 – 47. 

24. Пазняк, Н.М. Аспекты вывучэння катэгорыі горад у літаратуразнаўстве / Н.М. Пазняк // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы ІІ Міжнароднай навук.-практ. канф., Мазыр, 20–21 кастр. 2011 / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.). – Мазыр: МПУ імя І. Шамякіна, 2011. – С. 164–168

 2012 г. 

25. Пазняк, Н. М. Урбаністычныя матывы ў беларускай паэзіі 20-х гг. XX стагоддзя / Н. М. Пазняк // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Весцi Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф.Скарыны Proceedings of the F.Scorina Gomel State University / Учредитель: Гомел. гос. ун-т им. Ф.Скорины ― 2012. ― № 1. ― С. 156―160. 

2011 Пазняк Н.М. . Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates