Кастрыца Алена Аляксандраўна 

 

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В РИНЦ  


Пасада: 

Дацэнт кафедры рускай літаратуры

Навуковая ступень

кандыдат філалагічных навук

Вучонае званнедацэнт

Адрес электронной почты:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прафесійная гісторыя

  Скончыла з адзнакай філалагічны факультэт УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны і аспірантуру пры ДНУ “Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору” Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У 2007 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Міфалагічныя ўяўленні ў беларускіх прыкметах і павер’ях аб прыродных з’явах і гаспадарчай дзейнасці чалавека” (10.01.09 - фалькларыстыка),  у гэтым жа годзе пачала працоўную дзейнасць ва УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”. У 2012 г. атрымлівала стыпендыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым вучоным. У 2012 г. прысвоена вучонае званне дацэнта. У 2015 г. стала лаўрэатам Скарынаўскіх навуковых чытанняў. З 2017 г. займае пасаду намесніка дэкана па выхаваўчай рабоце, з’яўляецца кіраўніком вучэбнай фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта.

Дысцыпліны

“Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

“Культуралогія”

“Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”

 

Даследчыя інтарэсы: этнакультурныя тэксты як унікальная з’ява беларускага фальклору.

Публікацыi

1. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў беларускіх прыкметах і павер’ях аб прыродных з’явах і гаспадарчай дзейнасці // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель, УА “ГДУ імя                   Ф. Скарыны”, 2009. – 119 с.

2. Кастрыца, А.А. Свярбенне ў кантэксце прыкмет і павер’яў (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) // Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакаль-ных культур Беларусі (навуковы зборнік) / уклад. І. Ю. Смірновай; пад навук. рэд. В.А. Лабачэўскай. – Мінск: БДУКіМ, 2008. – С. 123-125.

3. Кастрыца, А.А. Беларускія прыкметы і павер’і: спецыфіка жанру, адметнасці тэматычна-функцыянальных груп // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 6 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфii і фальклору iмя К. Крапiвы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – С. 367-374.

4. Кастрыца, А.А. Семантыка дзеянняў у варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / навук. рэд.   А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфii і фальклору iмя К. Крапiвы НАН Беларусі. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2010. – С. 334-340.

5. Кастрыца, А.А. Выкарыстанне інавацыйных метадаў і прыёмаў пры выкладанні тэмы “Прыкметы і павер’і” // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 353-355.

6. Кастрыца, А.А. Фалькларыстыка: прыкметы і павер’і: практычны дапаможнік для студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”/ А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 48 с.

7. Кастрыца, А.А. Сімволіка прадметаў у шлюбнай варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны) // Известия Гомельского государственного университета Ф. Скорины. – 2011 г. – № 2 – С. 114-117.

8. Кастрыца, А.А. Выкарыстанне інавацыйных метадаў і прыёмаў пры выкладанні тэмы “Прыкметы і павер’і” // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 353-355.

9. Кастрыца, А.А. Магічныя локусы ў варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны) Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 10 / Інстытут мастацтва-знаўства, этнаграфii і фальклору iмя К. Крапiвы НАН Беларусі. Навук. рэд. А.І. Лакотка – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 648 с. – С. 367-369.

10. Кастрыца, А.А. Сучасныя адукацыйныя метады і прыёмы пры навучанні культуралогіі // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: [материалы]: в 3 ч. Ч.1 / редкол.: Семченко И.В. (гл. ред.) (и др.). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 147-150.

11. Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

12. Кастрыца, А.А. Хрысціянскія персанажы ў міфалагічнай прозе Гомельшчыны / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 388–393.

13. Кастрица, Е.А. Метеорологические приметы и поверья белорусов в восточнославянском контексте / Е.А. Кастрыца // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. І (152). – 432.

14.  Кастрыца, А.А. Раслінны свет у прыкметах і павер’ях беларусаў і ўкраінцаў / А.А. Кастрыца // Традиційна культура діаспори: Збірка наукових праць / ред. кол. : Борисенко В.К. [і інш.]. – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2012. – 491 с. – С. 163–173. с. – С. 143–146.

15. Кастрыца, А.А. Хрысціянскія персанажы ў міфалагічнай прозе Гомельшчыны / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 388–393.

16. Кастрыца, А.А. Радзінна-хрэсьбінныя прыкметы і павер’і Рэчыцкага раёна / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – Вып. 14. – 430 с. – С. 277–282.

17. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Калінкавіцкага раёна (на матэрыялах экспедыцый апошняга дзесяцігоддзя) / А.А. Кастрыца // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – № 1 (76). – С. 56–59.

18. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці) / аўтары-ўкладальнікі Новак В.С., Шынкарэнка В.К., Кастрыца А.А. і інш. – Гомель: Барк, 2013. – 380с.

19. Кастрыца, А.А. Фалькларыстыка: сямейная абраднасць і паэзія: практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.

20. Кастрыца, А.А. Асаблівасці псіхалагізму ў сірочых вясельных песнях беларусаў / А.А. Кастрыца // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 8. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 220 с. – С. 29–33.

21. Кастрыца, А.А. Катэгорыя часу ў прыкметах і павер’ях беларусаў і ўкраінцаў / А.А. Кастрыца //  Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : збірка наукових праць / Колектив авторов. –  Одеса : «Одеський національній університет імені І.І. Мечникова» 2014. – 419 с. – С. 161–167.

22. Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 85 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”)

23. Ніжэйшая міфалогія беларусаў у сучасных запісах / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 98 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”).

24. Жыццё і побыт беларусаў у прыкметах і павер’ях / аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 142 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”).

25. Кастрыца, А.А., Новак, В.С. З павагай да духоўнага багацця нашых продкаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Вышэйшая школа. – 2015. – № 3 (107). – С. 57–58.

26. Кастрыца, А.А. Асаблівасці псіхалагізму ў жніўных песнях беларусаў / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 18 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 376 с. – С. 250–254.

27. Кастрица Е.А., Портнова-Шаховская А.В. «Персонификация личности как основа формирования профессиональной коммуникативной компетентности выпускника-иностранца ВУЗа» // Профессиональное лвнгвообразованне: материа­лы девятой международной научно-практической конфе­ренции. -- Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. - 458 с

28. Кастрыца, А. А. Міфапэтычная карціна свету беларусаў: феномен страху / А. А. Кастрыца // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнік матэрыялаў (Мінск, Беларусь, 5–6 мая 2016 г.) / гал.рэд. А. І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 821 с. – С. 658–660.

29. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Рагачоўшчыны / А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 184–187.

30. Кастрыца, А.А., Новак, В.С. Пра міфалагічныя ўяўленні жыхароў Рагачоўшчыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 256–258.

31. Беларуская мова (прафесійная лексіка): практычны дапаможнік / А. А. Кастрыца ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Го¬мель : ГДУ імя. Ф. Скарыны, 2017. – 45 с. (10 б.)

32. Фалькларыстыка : Малыя жанры беларускага фальклору : практычны дапаможнік / В. С. Новак, А. А. Кастрыца, Н. М. Панкова ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – 43 с. (10 б.)

33. Кастрыца, А. А. Кітайскія і беларускія навагоднія прыкметы, павер’і і звязаныя з імі магічныя дзеянні / А. А. Кастрыца // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайских народов : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 252 с. – С. 84–87.

34. Кастрыца А.А. Прыкметы і павер’і Жыткаўшчыны // История диаспор и миграций. Бюллетень Лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова № 4 (7) август 2017 года. Сборник  “С любовью к родной земле …” Том 1. “Пад песні задуменныя Палесся …”: народная духоўная культура Жыткаўшчыны / отв. ред. В.С. Новак, О.В. Солопова, Е.А. Кастрица, О.К. Шинкоренко. – М., Исторический факультет Моск. ун-та, 2017. – 708 с. – (Труды исторического факультета МГУ. Вып. 105. Сер. 11, Исторические исследования 58). Часть 2. – С. 423 – 427.

 

35. Новак В.С., Кастрыца А.А. Народная дэманалогія Гомельска-Бранскага памежжа // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. № 4 (109). Гуманитарные науки: История. Филология. Философия.  – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 125 – 131 8.  Кастрыца А.А. Свет прыкмет і павер’яў жыхароў Жыткавіцкага раёна / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – 358 с. – С. 212-215.

 

36. Кастрица Е.А. Приметы и поверья Кормянского района Гомельской области / Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. II (191). – 588 с. – С. 426-432. 

 

37. Новак В.С., Кастрыца А.А. Ніжэйшая міфалогія Гомельска-Бранскага памежжа (на матэрыяле фальклору Гомельскага, Добрушскага і Веткаўскага раёнаў) // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А.М. Воінава (гал рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун.-т імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – 274 с.  С. 123 – 126 

 

 

38. Кастрыца А. «Варажба як арганічная частка народнай культуры жыхароў Рэчыцкага Палесся»/ Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Рэчыцкі край. Да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага) : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гом. дзярж. ун-т ім. Ф.Скарыны, Рэч. Райвыканкам : уклад А.Б. Доўнар, В.М. Лебедева; рэдкал. : В.В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – С. 98-101.Ознакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Кастрыца, А.А Прыкметы і павер’і: практычны дапаможнік для студэнтаў  Скачать
Кастрыца А.А. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзелу "Каляндарныя прыкметы і павер’і”  Скачать
 ЭВМК па дысцыпліне Фалькларыстыка  
 ЭУМК Бел. мова (праф. лексіка) 1  
ЭУМК Бел мова (праф. лексіка) 2  
 ЭУМК БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)  


2011 Кастрыца Алена Аляксандраўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates