Материалы

FILOLOGIÝA FAKULTETI

Kontaktlary (salgylary)

Salgysy: Belarus Respublikasy,ş. Gomel, köç. Sowetsk, 108

Telefon: +375-232-57-30-39

E-poçtasy: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Fakultetiň internet sahypasy: http://philology.gsu.by/                           

Dekan

POLUÝAN                                                                                         

Ýelena Nikolaýewna                                                                          

Filologiýa ylymlaryň kandidaty, dosent

Telefon: +375-232-57-30-39

Kafedralar:

Belarus dili kafedrasy                                                                                                                           

Belarus edebiýatynyň kafedrasy                                                                                                         

Belarus medeniýeti we folkloristikalar kafedrasy                                                                                   

Rus we dünýä edebiýatynyň kafedrasy.                                                                                                 

Rus umumy we slawýan dil biliminiň kafedrasy.

Taryhy maglumat

Filologiýa fakultetiniň taryhy dörän wagtyndan we Gomel pedagogika institutynyň emele gelişinden başlanýar. 88 ýyllap fakultetiň bolmagy edebi-lingwistikada, edebi, taryh-filologiýadan filologiýa ýoly geçdi.

Häzirki wagtda fakultetda.

Filologiýa fakulteti- uniwersitetda gadymy fakultetleriň biridir.Onuň düzüminde 5 kafedra bar: belarus dili; belarus edebiýaty; rus, umumy we slawýan dil bilimi; rus we dünýä edebiýatlary;belarus medeniýeti we folkloristikalary. Hemme kafedralar okuw-terbiýeleýji prosesi diňe bir filologiýa fakultetda däl eýsem uniwersitetiň başga fakultetlerinde hem amala aşyrylýar. Kafedralar ýokary kwalifikasiýaly kadrlar (işgärler) komplektinden düzülen. Okuw prosesi 52 mugallymy alýar, olaryň içinde 8-si filologiýa ylymlaryň doktory we 31-si filologiýa ylymlaryň kandidaty derejelerni eýeleýär. Hytaý dili dersini HHR-dan stajýor-mugallym alyp barýar.

      Häzirki wagtda şu fakultetde 283 talyp we 37 magistrant okaýar.

       Bu fakultet dil bilimi we edebiýat ylymyny öwreniş boýunça ýokary kwalifikasiýaly, edebi-redaksion işgärleri, kompýuter-filologiýa ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlaýarlar. Fakultetiň uçurumlary alymlaryň, ýazyjylaryň, ülkäni öwrenijileriň, ylmy merkezleriň, ÝOJ-yň, muzeýleriň, arhiwlaryň, wedomstwalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň, dolandyryjy we häkimýet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalaryň hataryny doldurýarlar.


  Okuw-metodiki prosesi üpjün etmek üçin fakultetda aktiw işleýän konfusiýa otagy, polýak dili otagy, iwrit dilini öwrenýän otagy, rusistikalar sebit merkezi, “Watançylyk” edebi-ýaýradyjy merkezi, talyplaryň folklor ylmy-barlaglar barlaghanasy, kompýuter otaglary, gaçgaklar üçin dil taýýarlanyş otagy, “Alma-Mater” edebi muzeýi döredilen.

Fakultetda baý we gyzykly talyp durmuşy bar. Iň gowy okaýjy, slawistika agşamlary, folklor baýramçylyklar bäsleşigi diňe bir fakultetde däl eýsem slawýan we welaýat kitaphanalarda şäher ýerlerde hem gyzykly geçýär. Fakultetda wagtly-wagtynda ylmy we medeniýet işgärler bilen şäheriň, welaýatlaryň, respublikalaryň döredijilik kollektiwleri ( kärdeşleri) bilen, respublikalatyň ýakyn we uzak daşary ýurtlaryň ÝOJ-ny alyp barýan alymlar bilen duşuşyklar geçirilýär.

Fakultetiň alymlary taryhyň meseleleri, leksikologiýalar, belarus diliň leksikografiýalar, sözleyiş medeniýeti we stilistikalar, medeniýetleriň emele gelmeginiň ýollary, etnografiýalar we belarus folklorlary,, häzirki zaman belarus edebiýatynda täze döremeler, edebiýat ylymyny öwreniş we doganlyk edebiýatynyň däp-dessurlary we şuňa meňzeşleriň ylmy barlaglarny geçirýärler. Barlaglaryň netijeleri belarus we rus dil bilimi, folklor we medeniýet, edebiýat ylymyny öwreniş meselelere bagyşlanan her ýylda geçirilýän halkara we respublikan ylmy we ylmy-tejribeler konferensiýada oýlanyşylýar.  

Fakultetda dil bilimi we edebiýaty öwreniş ylym ugrundan uly mekdepler döredilen, ýagny şoňa jogapkärçilik çekýän profesorlar: Stankewiç A.A., Leşinskaýa O.A., Şteýner I.F., Kowal W.I., Rogalew A.F., Nowak W.S. “Gomel döwlet uniwersitetiniň Habarlary” atly resenzirlenen ylmy žurnaly redaktirlemek we taýýarlamagy amala aşyrmak.

 “Rus dili” “Belarus dili” “Belarus edebiýaty” “Rus edebiýaty” hünärleri boýunça ylmy işgärleri taýýarlaýyş aspiranturan üsti bilen amala aşyrylýar. “Belarus dili” hünäri boýunça doktorantura açyk.

Filologiýa fakultetinde 2010.ý bäri “dil bilimi we “Edebiýat ylymyny öwreniş”  hünäri boýunça magistratura işleýär.

Fakultetda 283 talyp we 37 magistrant okaýar.

Hünarler

Gündizki (büjet we tölegli):

 • 1-21 05 01 Belarus filologiýasy (ugry boýunça) ugry 1-21 05 02-01 Belarus filologiýasy (edebi-redaksion iş).
 • 1-21 05 02 Rus filologiýasy (ugry boýunça) ugry 1-21 05 02-01 Rus filolgiýasy (edebi-redaksion iş)
 • 1-21 05 02-02 Rus filologiýasy ( kompýuter üpjünçilik).

Gaýybana gysgaldylan (büjet we tölegli):

 • 1-21 05 01 Belarus filologiýasy (ugry boýunça) ugry 1-21 05 02-01 Belarus filologiýasy (edebi-redaksion iş).
 • 1-21 05 02 Rus filologiýasy (ugry boýunça) ugry 1-21 05 02-01 Rus filolgiýasy (edebi-redaksion iş)

Hünär öwretmeler

Gündizki:

1-21 05 01-01 Belarus filologiýasy (edebi-redaksion iş):

 • 1-21 05 01-01 02 Edebiýat ylymyny öwrrniş
 • 1-21 05 01-01 02 Dil bilimi

1-21 05 02-01 Rus filologiýasy (edebi-redaksion iş):

 • 1-21 05 02-01 02 Edebiýat ylymyny öwrrniş
 • 1-21 05 02-01 01 Dil bilimi

1-21 05 02-02 Rus filologiýasy ( kompýuter üpjünçilik):

 • 1-21 05 02-02 02 Edebiýat ylymyny öwrrniş
 • 1-21 05 02-02 01 Dil bilimi

Gaýybana:

1-21 05 01-01 Belarus filologiýasy (edebi-redaksion iş):

 • 1-21 05 01-01 02 Edebiýat ylymyny öwrrniş
 • 1-21 05 01-01 01 Dil bilimi

1-21 05 02-01 Rus filologiýasy (edebi-redaksion iş):

 • 1-21 05 02-01 02 Edebiýat ylymyny öwrrniş
 • 1-21 05 02-01 01 Dil bilimi

 Ylmy ugurlar

-          Häzirki zaman we taryhy edebiýatyň we şiwe (dialekt) leksikologiýalaryň hem leksikografiýalaryň aktual meseleleri. Stilistiklaryň, lingwopeotikalaryň we lingwopragmatikalaryň meselelri.

-          Rus belarus we beýleki slawýan dilleriň appelatiw (şikaýat) we onamastik leksikalarynyň suratlandyrma we diahronik barlagy; leksika we slawýan dilleriň frazeologiýasy lingwokognitiwyň lingwogenderiň we etnomedeniýetiň jähitlerinde; lingwopragmatik jähtinde çeperçilik teksti.

-          Aýratyn gumanitar akyl ýetirmäni aňlatýan tertip-düzgün umumylygynyň arasyndaky ugrunda filosofiýa, psihologiýa, edebiýatlaryň nazarýeti we adamzady öwreniş döwri bilen başga ugurlary edebiýatyň taryhy folklor usulýet deňeşdirmeleri we edebiýatyň sosiomedeniýet jähitlerini öwrenmek.

Abituriýentler (dalaşgärler)

 “F.Skorin adyndaky Gomel döwlet uniwersiteti” bilim guramasynyň filologiýa fakulteti sözi gowy görýän, ene diliniň owadanlygyna haýran galýan, mugallym bolmagy arzuw edýän, habarçy, şahyr ýa-da ýazyjy, dil barlaglaryny, edebiýatlary, medeniýetleri, terjimeçi, täze perspektiw ugurlarynda pioner, kompýuter tehnologiýa ugurlaryny kesgitleýän adamlaryň hemmesine garaşýar. Biz filologlary, rus ýa-da belarus dilleri we edebiýat mugallymlary taýýarlaýarys. Şeýle hem 2 sany täze ugurlar boýunça taýýarlygy amala aşyrýarys: edebi-redaksion işi we kompýuter üpjünçiligi.

   “Edebi-redaksion iş” ugruny saýlap alan talyplar teksti referat etmek we redaktirlemek usulyny tejribede öwrenýärler; redaktorlyk we korrektor düzedişleriň türgenliklerini ele alýarlar; awtorlar tekstini häzirki zaman informasion tehnologiýalaryň hasabyna redaktirlap başarýarlar.

“Kompýuter üpjünçilik” ugruny çäginde taýýarlaýyş  uçrumlara häzirki zaman lingwistik informasion çeşmeleri we kompýuter ulgamlaryň (sistemalaryň) eksperti bilen işlemäge rugsat berilýär; filologiýa işleriniň kompýuter üpjünçiligi boýunça türgençilik işlerini ulanmak; professional işlerinde awtomatiki gaýtadan işleýiş we tekstleriň meňzetmeleri boýunça bilgileri we endikleri ulanmak; maglumaty gaýtadan işleýişiň tejribe ähmiýetli ulgamlary bilen işlemek.

 

 

 

2011 philology. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates