Зборнік навуковых артыкулаў "Актуальныя праблемы філалогіі"

На пачатку навучальнага года выйшаў у свет 15 выпуск зборніка навуковых артыкулаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў "Актуальныя праблемы філалогіі".                                                                 

У зборніку навуковых артыкулаў “Актуальныя праблемы філалогіі” прадстаўлены працы маладога пакалення даследчыкаў літаратуры, мовы, фальклору і этнаграфіі, якія выразна характарызуюць належны ўзровень і перспектывы развіцця беларускай філалагічнай навукі ў ХХІ стагоддзі. 

Зборнік складаецца з трох частак, кожная з якіх рэпрэзентуе навуковыя пошукі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта, факультэта замежных моў і факультэта гісторыі і міжкультурных камунікацый Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны” ў адпаведнай галіне гуманітарных даследаванняў.

Літаратуразнаўчыя артыкулы прысвечаны самым разнастайным праблемам класічнага і сучаснага, рускага і айчыннага вербальнага мастацтва. Акрамя прац манаграфічнага характару, дзе даследуюцца асаблівасці паэтыкі (адметнасці вобразна-сімвалічных структур, жанравая спецыфіка, тыпалагічныя сыходжанні і інш.), ідэйна-эстэтычных і светапоглядных канцэпцый асобных пісьменнікаў, у зборніку прадстаўлена нямала даследаванняў панарамна-аглядавага характару. Апошнія характарызуюцца даволі цікавымі падыходамі ў асэнсаванні актуальных праблем сённяшняга мастацтва слова і выбарам маладаследаваных ракурсаў разгляду літаратуры ХХ і ХХІ стагоддзяў (экзістэнцыйныя праблемы, жанравыя мадыфікацыі і інш.). Акрамя таго, шэраг артыкулаў прысвечаны пытанням тэорыі літаратуры.

Лінгвістычныя артыкулы таксама закранаюць шырокі спектр праблем, звязаных з рознымі раздзеламі мовазнаўства: фразеалогіяй, гісторыяй мовы, анамастыкай, стылістыкай, лексікалогіяй і інш. 

Артыкулы, змешчаныя ў трэцім раздзеле (“Фалькларыстыка і этнаграфія”), грунтуюцца на сабраным самімі аўтарамі матэрыяле і ўяўляюць сабой арыгінальныя даследаванні ў рэчышчы катэгорый “лакальнае”, “рэгіянальнае” і “нацыянальнае”. Шэраг артыкулаў разглядаюць актуальныя пытанні краязнаўства і этнаграфіі.

IMG-20220912-155025

 

IMG-20220912-155047

 

Секцыйныя пасяджэнні LІ студэнцкай навуковай канферэнцыі

У рамках тыдня філалагічнага факультэта працягваюцца секцыйныя пасяджэнні LІ навуковай студэнцкай канферэнцыі "Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства", адкрытай падчас пленарнага пасяджэння:

Секцыя  № 1-2 “Беларуская класічная літаратура: вопыт сучаснага прачытання”; “Спецыфіка развіцця сучаснай беларускай літаратуры: рэцэпцыя, паэтыка, герменеўтыка”

Секцыя  № 3-4 “Стылістыка мовы мастацкага твора”; “Сучасная беларуская мова.  Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы”

Секция №5 “Современный русский язык (структурный, семантический, стилистический, когнитивный аспекты. Язык интернет-пространства

Секция № 6 «История русского языка. Ономастика» 

Секция № 7 «Фразеология и паремиология.  Язык художественных произведений»

Секцыя № 8 “Фалькларыстыка

Секцыя № 9 “Парадигма классического искусства и ее проекции в русской и мировой литературе”

Секцыя № 10 «Актуальные проблемы литературоведения на современном этапе»

Секция № 11 «Русская литература: традиции и современность»

 

Актуальные проблемы филологии 2022

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Министерство образования Республики Беларусь

Учрежедние образования «Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Научно-исследовательский институт истории и культуры

восточнославянских народов

Филологический факультет

приглашают

студентов, магистрантов и аспирантов, в сферу научных интересов которых входят актуальные проблемы языкознания, литературоведения, фольклористики, теории и практики перевода, опубликовать результаты своих исследований в сборнике научных статей

«Актуальные проблемы филологии. Выпуск 15»

Традиционно в сборник «Актуальные проблемы филологии» включаются научные публикации студентов, магистрантов и аспирантов, отражающие опыт разностороннего осмысления проблем языкознания, литературоведения, фольклора, теории и практики перевода.

 Проблемное поле статей:

 

  1. Стилистика. Лексикология. Словообразование
  2. Диалектология. История языка. Этимология.
  3. Художественная литература.
  4. Теория и практика перевода.
  5. Этнография. История Восточного Полесья.
  6. Этнолингвистика. Традиционное народное искусство. Книгопечатание.
  7. Народные обряды и обычаи. Фольклор. Народная книжно-литературная культура Восточного Полесья.

Принимаются статьи на белорусском и русском языках.

Просим Вас до 25 мая 2022 представить сведения об автора и статью в распечатанном и электронным виде (название файла – фамилия автора). 

Подробнее 

LI студэнцкая навуковая канферэнцыя «Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства» Пленарнае пасяджэнне

11 красавіка 2022 года адбылося адкрыцце LІ студэнцкай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства". Форум маладых філолагаў ГДУ імя Ф. Скарыны праходзіць у рамках універсітэцкай навуковай канферэнцыі "Дні студэнцкай навукі" і Тыдня філалагічнага факультэта.

Пленарнае пасяджэнне L студэнцкай навуковай канферэнцыі "Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства" адбылося ў корпусе № 1 ГДУ імя Ф. Скарыны ў аўдыторыі 2-27. Адкрыла канферэнцыю намеснік дэкана філалагічнага факультэта па навуцы к.ф.н. дацэнт Кацярына Львоўна Хазанава, якая прывітала ўдзельнікаў канферэнцыі і расказала аб развіцці студэнцкай навукі на факультэце ў 2021, а таксама адзначыла навуковыя напрамкі, па якіх вядуць свае даследаванні студэнты-філолагі ў 2022 годзе. Кацярына Львоўна пажадала ўсім студэнтам і магістрантам поспехаў і новых дасягненняў у філалагічных даследаваннях.  

З прывітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнулася дэкан філалагічнага факультэта к.ф.н. дацэнт Алена Мікалаеўна Палуян.

Творчага натхнення і паспяховых навуковых даследаванняў пажадалі студэнтам загадчык кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства доктар філалагічных навук Алена Уладзіміраўна Нічыпорчык, а таксама прафесар кафедры беларускай мовы доктар філалагічных навук Вольга Аляксееўна Ляшчынская.

На пасяджэнні прагучалі навуковыя выступленні:

Масанавец Людміла Аляксандраўна, студэнтка 1 курса, група БЗА-11. Навуковы кіраўнік Ляшчынская Вольга Аляксееўна, д.ф.н., прафесар, прафесар кафедры беларускай мовы. Тэма даклада: “Развіццё і станаўленне беларускай фразеалогіі”.

Копнинова Анастасия Игоревна, студентка 2 курса, група РФ-21. Научный руководитель Гречаникова Евгения Леонидовна, старший преподаватель кафедры русской и мировой литературы. Тема доклада: «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» И. Бродского: к вопросу о трансформации жанра»

Расол Виктория Сергеевна, студентка 2 курса, группа РФ-21. Научный руководитель Кастрица Елена Александровна, к.ф.н. доцент, доцент кафедры русской и мировой литературы. Тема доклада: «Роман В. Набокова «Ада, или Радости страсти»»

Дементьева Дарья Александровна, студентка 3 курса, группа РФ-31. Научный руководитель Холявко Елена Ивановна, к.ф.н. доцент, доцент кафедры русского, общего и славянского языкознания. Тема доклада «Истоки семантики слова учитель».

Ніцыеўская Катрын Вячаславаўна, студэнтка 4 курса, група БФ-41. Навуковы кіраўнік Брадзіхіна Ала Васільеўна, к.ф.н. дацэнт, дацэнт кафедры беларускай літаратуры. Тэма даклада: “Феномен страху як філасофская катэгорыя ў асэнсаванні сучасных беларускіх празаікаў (на прыкладзе творчасці Ю. Станкевіча і А. Глобуса)”.

Лобанович Анастасия Витальевна, магистрант 2 года обучения. Научный руководитель Рогалев Александр Федорович, д.ф.н. профессор, профессор кафедры русского, общего и славянского языкознания. Тема доклада «Закономерности номинации торговых объектов г. Гомеля».

У заключэнне намеснік дэкана філалагічнага факультэта па навуцы к.ф.н. дацэнт Кацярына Львоўна Хазанава пажадала ўсім удзельнікам канферэнцыі зацікаўленасці філалогіяй, любові да слова і літаратуры і запрасіла ўсіх, хто цікавіцца і аматараў філалогіі, удзельнічаць у секцыйных пасяджэннях, якія будуць праходзіць на філалагічным факультэце ў красавіку 2022 года.

 

IMG-20220411-123341

 

IMG-20220411-123343

 

IMG-20220411-123422

 

IMG-20220411-123426

 

IMG-20220411-123540

 

IMG-20220411-123555

 

IMG-20220411-123606

 

IMG-20220411-123752

 

IMG-20220411-123938

 

IMG-20220411-124154

 

IMG-20220411-124329

 

IMG-20220411-124336

 

IMG-20220411-124756

 

IMG-20220411-124757

 

IMG-20220411-130703

 

IMG-20220411-130705

 

IMG-20220411-131859

v IMG-20220411-131902

 

IMG-20220411-133047

 

 

 

IMG-20220411-134515

 

IMG-20220411-134535

 

 

 

IMG-20220411-135037

 

IMG-20220411-135040

На адкрыцці LІ універсітэцкай навуковай канферэнцыі «Дні студэнцкай навукі» і Дзён філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны адбылася выстава навуковых работ студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта

11 красавіка 2022 года ў рамках LІ універсітэцкай навуковай канферэнцыі «Дні студэнцкай навукі» і Дзён філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны адбылася выстава навуковых работ студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта. На выставе былі паказаны зборнікі навуковых артыкулаў і матэрыялаў канферэнцый з публікацыямі маладых даследчыкаў-філолагаў нашай вну.

Артыкулы студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта на працягу 2021  публікаваліся не толькі ў зборніках міжнародных, рэспубліканскіх і ўніверсітэцкіх студэнцкіх канферэнцый, але і ў зборніках артыкулаў навуковых канферэнцый “дарослых” навукоўцаў.

Студэнты і магістранты філалагічнага факультэта актыўна і пастаянна публікавалі вынікі сваіх даследаванняў у зборніках, якія выдаюцца на факультэце і ва ўніверсітэце.

У зборніку тэзісаў «Дні студэнцкай навукі студенческой науки» апублікавана 30 тэзісаў дакладаў студэнтаў філалагічнага факультэта: Дни студенческой науки: материалы L студенческой научно-практической конференции: Дни студенческой науки: материалы L студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2021 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред. коллегия: Р.В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. .

У зборніку «Творчасць маладых’2021» апублікаваныя 30 артыкулаў і магістрантаў філалагічнага факультэта: Творчество молодых, 2021 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. Ч. 3 / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2021. – С. 106‑207.

З мэтай развіцця навукова-даследчай дзейнасці, пашырэння ўдзелу таленавітай моладзі філалагічнага факультэта быў выдадзены зборнік навуковых артыкулаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта, якія адлюстроўваюць вопыт рознабаковага асэнсавання актуальных праблем мовазнаўства і літаратуразнаўства і разглядаюць пытанні паэтыкі і стылю мастацкага тэксту, асаблівасцяў філасофска-эстэтычных канцэпцый пісьменнікаў, інтэрдысцыплінарных сувязяў:

Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: выпуск 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 330 с. 

Молодежный филологический вестник: сборник научных статей / редкол.: Е. И. Тимошенко (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021.­ 240 с. 

Публікацыі студэнтаў і магістрантаў прысутнічаюць у зборніках, падрыхтаваных і выдадзеных на філалагічным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны:

Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыi i сучаснасць : зборнiк навуковых артыкулаў / рэдкал. : А.М. Воiнава (гал. рэд.) [ i iнш.] ; Гомельскi дзярж. ун-т iмя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ iмя Ф. Скарыны, 2021. 

Славянская фразеология и паремиология. Национальное и интернациональное. Стабильное и изменчивое. К 70-летию со дня рождения профессора В. И. Коваля : сборник научных статей / редкол. : Е.В. Ничипорчик (отв. ред.) [и др.] ; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; Фразеологическая комиссия при Международном комитете славистов ; Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Российский центр науки и культуры в Гомеле. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. 

Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2021. 

Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов : сборник научных статей. – Вып. 3 / редкол. : В.И. Коваль (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: БелГУТ, 2021. 

Наследие Ф. М. Достоевского и современность: тезисы Международного научного форума, посвященного 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского (Гомель, 25–26 февраля 2021 года) / редкол. : И.Г. Гомонова (отв. ред.) [и др.] ; Гомельский. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. 

Прысутнічаюць артыкулы магістрантаў філалагічнага факультэта і ў часопісе "Известия ГГУ имени Ф.Скорины"

Выстава сведчыць аб значным навуковым патэнцыяле маладых навукоўцаў філалагічнага факультэта. Зборнікі навуковых работ студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў філалагічнага факультэта выклікалі зацікаўленасць студэнцкай аўдыторыі.

Прысутныя на выставе студэнты таксама мелі магчымасць пазнаёміцца са зборнікамі матэрыялаў і артыкулаў студэнцкіх канферэнцый, што выдаваліся на працягу 2021 года.

Жадаем маладых даследчыкам навуковых дасягненняў!

IMG-20220411-123356

 

IMG-20220411-123405

 

IMG-20220411-123408

 

IMG-20220411-123411

 

IMG-20220411-124718

 

IMG-20220411-124721

 

IMG-20220411-124724

2011 Студенческая наука. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates