Навуковая сустрэча

        

18 мая 2018 года  адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час”.

Арганізатарамі Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час” сталі: установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”, Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф.Скарыны, філалагічны факультэт і кафедра беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны.

 

Подробнее: Навуковая сустрэча

Запрашаем на навуковую канферэнцыю

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны і Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны                                                                             

запрашаюць да ўдзелу ў Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час» .                                                                       

Канферэнцыя адбудзецца 18 мая 2018 года.                                                                      

Навукова-даследчыя праекты - 2017

                                                                 

Напрыканцы года прынята падводзіць вынікі дзейнасці ў многіх сферах дзейнасці. На працягу 2017 года на кафедры беларускай мовы выконваліся навукова-даследчыя праекты:

  • «Стылістыка тэксту» - вывучэнне розна-ўзроўневых моўных адзінак тэкстаў рознай функцыянальнай прыналежнасці ў стылістычным аспекце – навуковы кіраўнік – к.ф.н. дацэнт А.М. Ермакова;
  • «Народна-паэтычны дыскурс: моўныя сродкі стварэння звязнасці, вобразнасці і экспрэсіўнасці тэксту» - даследаванне моўных сродкаў выяўленчай выразнасці ў беларускім фавльклоным тэксце рознамй жанравай накіраванасці – навуковы кіраўнік – д.ф.н. прафесар А.А. Станкевіч;
  • «Фразеалагізмы як знакі мовы і культуры беларусаў» - даследаванне фразеалагічнага багацця беларускай мовы ў кагнітыўным аспекце – навуковы кіраўнік – прафесар д.ф.н. прафесар В.А. Ляшчынская;
  • «Міфалагічныя апавяданні Бранска-Гомельскага пагранічча: этналінгвістычнае лексікаграфічнае даследаванне» - даследаванне міфалагічнай прозы Бранска-Гомельскага пагранічча з выяўленнем у разнастайнасці фальклорна-міфалагічных уяўленняў рэгіянальна-лакальных, агульнаэтнічных і міжнічных элементаў – даследаванне вядзецца ў рамках расійска-беларускага навукова-даследчага праекта сумесна з філіялам ФДБФУ ВПА “Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка І.Г. Пятроўскага” ў г. Навазыбкаве – навуковыя кіраўнікі – д.ф.н. прафесар А.А. Станкевіч (ГДУ імя Ф. Скарыны), д.ф.н. прафесар С.М. Старадубец (ФДБФУ ВПА “Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка І.Г. Пятроўскага” ў г. Навазыбкаве)

 Навукова-даследчая работа кафедры адбывалася і адбываецца ў адпаведнасці з асноўнымі напрамкамі лінгвістычнай дзейнасці навукова-педагагічнай школы  “Беларуская лінгвістыка”:

  • Актуальныя праблемы сучаснай і гістарычнай літаратурнай і дыялектнай лексікалогіі і лексікаграфіі.
  • Праблемы стылістыкі, лінгвапаэтыкі і лінгвапрагматыкі.

Абмеркаванне дысертацыі

Навуковая дзейнасць кафедры 14 сакавіка2017 г. на навукова-метадычным семінары кафедры беларускай мовы адбылося абмеркаванне дысертацыі Плыгаўка Ліліі Леанідаўны “Беларуская мова ў полікультурным рэгіёне Літоўскай рэспублікі: гісторыя, сучасны стан, тэндэнцыі развіцця”, пададзенай на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук па спец. 10.02.01 – беларуская мова.

Работа выканана ў Літоўскім універсітэце эдукалогіі і УА “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”. У якасці апаніруючай арганізацыі выступіў “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”.

Як адзначыла эксперт дысертацыі доктар філалагічных навук прафесар Станкевіч Аляксандра Аляксандраўна, “тэрыторыя паўднёва-ўсходняй часткі Літоўскай Рэспублікі, якая знаходзіцца на беларуска-літоўскім памежжы, уяўляе значную цікавасць для даследчыкаў як полікультурны і полілінгвальны рэгіён, у якім суіснуюць розныя нацыянальныя меншасці і адначасова функцыянуюць некалькі моў (літоўская, руская, беларуская і польская), адбываецца іх актыўнае ўзаемадзеянне. Вывучэнне асаблівасцей функцыянавання беларускай мовы за межамі яе асноўнага масіву, вызначэнне яе асноўных сацыякультурных дэтэрмінантаў як мовы беларускай этнакультурнай супольнасці, што важна для вырашэння праблемы міжэтнічных культурных сувязей, да гэтага часу не было прадметам асобнага даследавання. Актуальнасць тэмы рэцэнзуемай дысертацыйнай работы праяўляецца і ў тым, што яна садзейнічае высвятленню асаблівасцей этнакультурных узаемаадносін, у якіх арганічна спалучаецца культура талерантнасці і ў той жа час захаванне сацыякультурнай самабытнасці кожнай з этнагруп, што вельмі важна для разумення міжнацыянальных і міжмоўных кантактаў.

Актуальнасць работы узмацняецца сацыяльнай запатрабаванасцю такога даследавання ў сувязі з неабходнасцю асэнсавання месца мовы нацыянальнай меншасці ў сацыякультурным і лінгвістычным іншаэтнічным дыскурсе ў наш час актыўнай інтэграцыі і глабалізацыі.”


 

 

2011 Научные публикации сотрудников. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates