Конкурс грантов Министерства образования Республики Беларусь

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.11.1998 г. № 1688 «Об утверждении положения о порядке выделения грантов на выполнение научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами и студентами» Министерство образования объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе грантов на 2020 год.

По новому положению в конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты до 30 лет, докторанты до 40 лет, обучающиеся за счет средств республиканского бюджета. Проекты аспирантов, докторантов и соискателей должны соответствовать теоретическим и прикладным исследованиям по теме диссертации.

Для участия в конкурсе в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса научно-исследовательских работ докторантов, аспирантов, соискателей и студентов для их выполнения за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерством образования на выделение грантов, утвержденным приказом Министерства образования от 24 июня 2014 г. № 561, необходимые документы до 27.09.2019 года предоставляются в НИС (гл. корп. ГГУ имени Ф. Скорины, ауд. 3-5).

Список представляемых документов:

1.     Заявка на получение гранта

2.     Обоснование научно-исследовательской работы

3.     Сведения о соискателе гранта и его научном руководителе (научном консультанте)

4.     Календарный план (с обязательным наименованием НИР в целом и ее квартальных этапов и ожидаемых научных результатов по работе в целом и по каждому этапу)

5.     Калькуляция затрат по гранту, заверенная печатью с обоснованием затрат по статьям расходов (обращаться в планово-финансовый отдел НИСа – ауд. 2-21, гл. корп.) Объем финансирования необходимо указывать в рублях.

6.     Список публикаций (оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми Высшей аттестационной комиссией РБ к оформлению публикаций по теме диссертации)

7.     Отзыв независимого эксперта, не работающего в учреждении, рекомендующего докторанта, аспиранта или студента для участия в конкурсе (обязательно)

8.     Копия 31 страницы паспорта

9.     Электронный вариант заявочных документов.

Все документы представляются в 2-х экземплярах.

Формы заявочных документов и консультацию по их заполнению можно получить в НИСе (ауд. 3-5, гл. корп., тел. 51-00-43, Седлярова Светлана Николаевна).

Формы заявочных документов также можно получить по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (замдекана по науке филологического факультета ГГУ имени Ф. Скорины Хазанова Екатерина Львовна).


Актуальныя праблемы філалогіі

Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”

Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў

пры ГДУ імя Ф. Скарыны

Філалагічны факультэт

запрашаюць

судэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, у сферу навуковых інтарэсаў якіх уваходзяць актуальныя праблемы мовазнаўства, літаратуразнаўства, фалькларыстыкі, перакладазнаўства,

апублікаваць вынікі сваіх даследаванняў у зборніку навуковых артыкулаў

“Актуальныя праблемы філалогіі. Выпуск 12”.

Традыцыйна ў зборнік “Актуальныя праблемы філалогіі” ўключаюцца навуковыя публікацыі, якія адлюстроўваюць вопыт рознабаковага асэнсавання праблем мовазнаўства, літаратуразнаўства і фалькларыстыкі

Праблемнае поле артыкулаў 

  1. Стылістыка. Лексікалогія. Словаўтварэнне.
  2. Дыялекталогія. Гісторыя мовы. Этымалогія.
  3. Мастацкая літаратура.
  4. Тэорыя і практыка перакладу.
  5. Этнаграфія. Гісторыя Усходняга Палесся.
  6. Этналінгвістыка. Традыцыйнае народнае мастацтва. Кнігадрукаванне.
  7. Народныя звычаі і абрады. Фальклор. Народная кніжна-літаратурная культура Усходняга Палесся.

 Прымаюцца артыкулы на беларускай і рускай мовах.

 

Подробнее: Актуальныя праблемы філалогіі

Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

 

16 - 17  мая  2019 года студэнты 3 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія” Дробатаў В.А. і Чэкан А.А. прынялі ўдзел у XII Міжнароднай навуковай канферэнцыі студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», якая праходзіла ва УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.В. Сухога” (г. Гомель).

Нашы студэнты прынялі ўдзел у рабоце секцыі “Славянскія мовы і культура ў прасторы і часе”, дзе выступілі з дакладамі:

“Лексіка-тэматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа” (Дробатаў А.А., навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.);

“Марфалагічная характарыстыка фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем нябесных свяціл” (Чэкан А.А., навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.).

 

Подробнее: Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ...

Секцыйныя пасяджэнні студэнцкай навуковай канферэнцыі

Секцыя  № 1  Рэцэпцыя, паэтыка, герменеўтыка беларускай літаратуры: гісторыя і сучаснасць" 24_красавіка 2019 года         

Аўдыторыя _2-12_, час__12.05___                                                        

Кіраўнік секцыі – к.ф.н. дацэнт Фіцнер Т.А., сакратар – Арэшка Ю.

Секцыя  № 2   Катэгорыя фантастычнага, містычнага і міфалагічнага: аспекты тэорыі і верыфікацыі25 красавіка 2019 года

Аўдыторыя _2-12__, час_10.10____

Кіраўнік секцыі – к.ф.н. дацэнт Брадзіхіна А.В., сакратар –  Язерская М.

Секцыя  № 3   Стылістыка мовы мастацкага твора19_красавіка 2019 года

Аўдыторыя _2-27___, час_10.10____

Кіраўнікі секцыі – д.ф.н. прафесар Станкевіч А.А., сакратар – Глузд В.

Секцыя  № 4   Сучасная беларуская мова. Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы_18_ красавіка 2019 года

Аўдыторыя _2-27____, час_12.05____

Кіраўнік секцыі – д.ф.н. прафесар Ляшчынская В.А., сакратар - Тачылкіна М.

Секция   №5  “Современный русский язык (структурный, семантический, стилистический, когнитивный аспекты” _18_ апреля 2019 года

Аудитория __2-16___, время___10.10__

Руководитель секции – ст. преп. Асенчик Е.Ф., секретарь –  Додонова А.

Секция   №6  «История русского языка. Ономастика» _16_ апреля 2019 года

Аудитория __2-23__, время__10.10___

Руководитель секции – к.ф.н. доцент Холявко Е.И., секретарь –  Лобанович А.В.

Секция  №7 «Паремиология.  Язык художественных произведений.  Язык интернет-пространства»_16  апреля 2019 года

Аудитория _2-16__, время__10.10_

Руководитель секции – к.ф.н. доцент Гомонова И.Г., секретарь –  Жоржолиани М.

Секцыя  № 8  Фалькларыстыка17_красавіка 2019 года

Аўдыторыя 2-12, час  17.04.2019 пачатак у 8 20

Кіраўнікі секцыі – д.ф.н. прафесар Новак В. С., сакратар – Чыкізава Т.А.

Секция  № 9  Парадигма классического искусства и её проекции в русской и мировой литературе" _19 апреля 2019 года

Аудитория _____, время_14.10_

Руководитель секции – к.ф.н. доцент Берёзко А.Ф., секретарь –  Лушковская А.

                                              

Открытие студенческой научной конференции

12 апреля 2019 года на филологическом факультете ГГУ имени Ф. Скорины открылась ХLVІIІ студенческая научная конференция «Актуальные проблемы языкознания и литературоведения». Форум молодых филологов ГГУ имени Ф. Скорины проходит в рамках университетской научной конференции "Дни студенческой науки" и Недели филологического факультета.

Пленарное заседание ХLVІIІ студенческой научной конференции «Актуальные проблемы языкознания и литературоведения» состоялось в корпусе № 1 ГГУ имени Ф. Скорины в аудитории 2-27 в 10 часов. Открыла конференцию декан филологического факультета к.ф.н. доцент Елена Николаевна Полуян, которая поприветствовала участников конференции и рассказала об успехах факультета в 2018, а также отметила цели, которые еще предстоит достигнуть факультету. Елена Николаевна пожелала всем студентам и магистрантам успехов и новых достижений в филологических исследованиях.

Участников конференции поприветствовали заведующая кафедрой белорусского языка к.ф.н. доцент Елена Николаевна Воинова и заведующая кафедрой русского, общего и славянского языкознания д.ф.н. доцент Елена Владимировна Ничипорчик.

Пленарное заседание началось выступлением студентки 4 курса (группа БФ-41) Глузд Василины Ивановны (научный руководитель Новак Валентина Станиславовна, д.ф.н. профессор) «Прыказкі і прымаўкі Жлобіншчыны: функцыянальна-тэматычныя групы».

Студентка 3 курса (группа РФ-31) Белодед Виолетта Александровна (научный руководитель Мельникова Ольга Николаевна, к.ф.н. доцент) выступила с докладом «Детерминатив 女 в китайской иероглифике».

Научную эстафету старшекурсников приняла студентка 1 курса (группа БФ-11) Щербатая Ангелина Андреевна (научный руководитель Лещинская Ольга Алексеевна, д.ф.н. профессор) с докладом «Фразеалагізмы з агульным кампанентам дзеясловам купацца».

Студентка 4 курса (группа БФ-41) Каменюкова Вольга Олеговна (научный руководитель Бредихина Алла Васильевна, к.ф.н., доцент) выступила с докладом «Анейрычная рэальнасць і матыў двайніцтва ў аповесці "Танцы над горадам" У. Арлова».

Все доклады были посвящены актуальной для современной филологической науки проблематике и, по мнению присутствовавших на конференции преподавателей, прочитаны на высоком уровне. Докладчики убедительно ответили на ряд вопросов, возникших у слушателей.

В заключении пленарного заседания д.ф.н. профессор, профессор кафедры белорусского языка Ольга Алексеевна Лещинская высказала слова радости от заинтересованности и увлеченности участников конференции филологией и пожелала всем начинающим исследователям научных достижений.

Заведующая кафедрой русского, общего и славянского языкознания д.ф.н. доцент Елена Владимировна Ничипорчик выразила уверенность, что научная деятельность студентов-филологов будет продолжаться и, отметив, что наука - лестница, а поэзия - взмах крыльев, пожелала студентам и магистрантам взлетов в науке.

Заместитель декана филологического факультета по науке к.ф.н. доцент Екатерина Львовна Хазанова пожелала всем участникам конференции заинтересованности филологией, любви к слову и литературе и пригласила всех интересующихся и любителей филологии участвовать в секционных заседаниях, которые состоятся с 15 по 19 апреля 2019 года.

Подробнее: Открытие студенческой научной конференции

Подкатегории

2011 НИР. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates