Кафедра белорусской литературы


Загадчык кафедры - доктар філалагічных навук прафесар ШТЭЙНЕР Іван Фёдаравіч

На кафедры працуюць 7 выклачыкаў, сярод іх 2 дактары філалагічных навук, 4 кандыдаты філалагічных навук, 1 асістэнт.

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыя беларускай літатаратуры ХХ-пач.ХХІст.

Методыка выкладання беларускай літаратуры

Тэорыя літаратуры

Літаратура бліжняга замежжа

Беларуская літаратурная крытыка XX ст.: асобасны  і жанрава-стылёвы аспект

 

Дысцыпліны спецыялізацыі:

Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі

Мастацкая ўмоўнасць у бел. літ. : жанрава-стылявыя асаблівасці

Гендарны аспект у беларускай літаратуры ХХ ст.

Беларуская літаратура XX ст. у еўрапейскім кантэксце

Псіхалогія літаратурнай творчасці

Асновы літаратарна-мастацкай дзейнасці

Літаратурнае рэдагаванне

Тэксталогія

На кафедры функцыянуе навукова-педагагічная школа «Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: духоўная спадчына беларусаў у сусветным кантэксце» (навуковы кіраўнік прафесар Штэйнер І.Ф.).

 

Асноўныя напрамкі навукова-педагагічнай школы:

  • Вызначэнне ролі рэгіянальнага духоўнага фактару ў станаўленні і развіцці нацыянальнага спосабу мастацкага асэнсавання рэчаіснасці;
  • Аналіз шматузроўневай жанравай сістэмы беларускай літаратуры ў агульнаславянскім і еўрапейскім кантэкстах

Пры кафедры дзейнічае аспірантура па спецыяльнасці “Беларуская літаратура”.

 

Навуковая распрацоўка


НАВУКОВА-ПЕДАГАГІЧНАЯ ШКОЛА «РЭГІЯНАЛЬНЫ, АГУЛЬНАНАЦЫЯНАЛЬНЫ І АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧЫ ЎЗРОЎНІ Ў ЛІТАРАТУРЫ І ФАЛЬКЛОРЫ: 

ДУХОЎНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСАЎ У СУСВЕТНЫМ КАНТЭКСЦЕ»

 

 SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SCHOOLS “REGIONAL, NATIONAL AND UNIVERSAL LEVELS IN LITERATURE AND FOLKLORE: SPIRITUAL HERITAGE OF THE BELARUSIANS IN THE INTERNATIONAL CONTEXT”

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР ГГУ им. Ф. Скорины: http://nis.gsu.by/


На сённяшні дзень выкладчыкамі кафедры выконваюцца наступныя навуковыя тэмы:

1) Кафедральная (2-ая палова дня): 11-17 "Наватарскія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры". Навуковы кіраўнік - д.ф.н. І.Ф.Штэйнер. Выканаўцы: выкладчыкі кафедры (другая палова працоўнага дня).

2) 16-54 Дзяржпраграма (пяцігадовая): «Гістарыясофская і этыка-антрапалагічная праблематыка беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў». Навуковы кіраўнік - д.ф.н. І.Ф.Штэйнер. Выканаўцы: Мельнікава А.М.

Кафедра беларускай літаратуры

2011 Кафедра белорусской литературы. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates