Новак Валянціна Станіславаўна

     

      

 

 

 

 

Пасада: 

Прафесар кафедры рускай літаратуры

Навуковая ступень

доктар філалагічных навук

Вучонае званне

прафесар

Адрес электронной почты:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прафесійная гісторыя

  Скончыла з адзнакай філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,  аспірантуру пры ДНУ “Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору” Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У 1990 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Русская народная песня в песенном репертуаре Гомельской области (к проблеме взаимодействия разноэтнических фольклорных традиций)” (10.01.09 - фалькларыстыка). У 2002 г. абараніла доктарскую дысертацыю па тэме: “Лакальнае, рэгіянальнае, агульнанацыянальнае ў каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны” (10.01.09 - фалькларыстыка).

З 2007 года працуе на  пасадзе загадчыка кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі.

З'яўляецца членам Савета па абароне доктарскіх дысертацый па спецыяльнасці 10.01.09 - «Фалькларыстыка» пры ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі".

Ажыццяўляе кіраўніцтва навукова-даследчай фальклорнай лабараторыяй пры кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі, а таксама навуковымі тэмамі, замацаванымі за кафедрай.

Чытае лекцыі, праводзіць практычныя і семінарскія заняткі па дысцыплінах “Фалькларыстыка”, “Славянская міфалогія”, “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”,  з’яўляецца кіраўніком вучэбнай фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта.

Даследчыя інтарэсы: даследаванне рэгіянальна-лакальнай спецыфікі фальклору Гомельшчыны; беларускі фальклор у агульнаславянскім кантэксце; народная міфалогія беларусаў у сучасных запісах.


З’яўляецца аўтарам звыш 300 навуковых прац. Сярод якіх:

 1. Крыніц кармянскіх перазвоны (абрады і песні ў сучасных запісах) Гомель: Гомельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 2000. – 210 с.

2. Каляндарна-абрадавая паэзія Гомельшчыны (да праблемы лакальнага, рэгіянальнага і агульна-нацыянальнага ў фаль-клоры Гомель: УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт”, 2001. – 232 с.

3. Абраднасць і паэзія пахавання стралы Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2002. – 268 с

4. “На гранай нядзелі русалкі сядзелі…” Гомель: Таварыства з дадатковай адказнасцю “Барк”, 2005. – 244 с.

5. Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В.С. Новак. Гомель: Сож, 2007. – 472 с.: іл.

Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2007. – 456 с.: іл.

6. Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю. ГДУ імя ф. Скарыны; пад агульнай рэд. В.С. Новак. – Гомель: Сож, 2008. – с. 9-260, с. 292-332.

7. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці фальклорных традыцый Добрушчыны / Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2008. – с. 169-259

8. Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ “Палесдрук”, 2009. – 544

9. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) – Мінск: Право и экономика, 2009. – 330 с.

10. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны: у 2 ч. Ч. 1: манаграфія / В.С. Новак; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2009. – 252 с.

11. Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

12. Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя : вучэб. Дапаможнік Уклад. В.С. Новак – Мінск : РІВШ, 2013. – 394 с.

13. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. Кн. 1. Пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 234 с. : іл.

14. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. Кн. 2. Пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 214 с. : іл.

15. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. Кн. 3. Пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 186 с. : іл.

16. Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна. Аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. : іл.

17. Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. Пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. Цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. : іл.

18. Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў. Аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 85 с.

19. Ніжэйшая міфалогія беларусаў у сучасных запісах. Аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца, К.В. Паборцава; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 98 с.

20. Жыццё і побыт беларусаў у прыкметах і павер’ях. Аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – 142 с.

21. На берагах Дняпра і Друці народная духоўная культура Рагачоўскага раёна. Склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 6 – 158; С. 256 – 267.

22. Вясельная традыцыя Гомельшчыны. Фальклорна-этнаграфічны зборнік. Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с.

 

  

Ознакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Народная духоўная культура Брагіншчыны. фальклорна-этнаграфічны зборнік. Складальнікі Новак В.С., Коваль У.І.
Новак В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны (у 2 ч.) Ч.1. манаграфія

Новак В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў

Новак В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці)

Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 1

Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 2

Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 3
Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 4

Новак В.С. Фалькларыстыка. тэкст лекцыі

Новак, В.С., Кастрыца А,А. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле КАЛЯНДАРНАЯ АБРАДНАСЦЬ. Ч. 2

Новак, В.С., Кастрыца А,А., Палуян, А.М. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле КАЛЯНДАРНАЯ АБРАДНАСЦЬ. Ч. 1

Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Варажба на Гомельшчыне, укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца

Новак, В.С., Кастрыца, А.А., Паборцава, К.В. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле НАРОДНАЯ МІФАЛОГІЯ

Новак, В.С., Кастрыца, А.А., Палуян, А.М. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР'І

Новак, В.С. Вясельная традыцыя Гомельшчыны : фальклорна-этнаграфічны зборнік 

 Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы. Народная духоўная культура Лагойшчыны. Кн.1, 2, 3.

 Нясвіжскага краю напеў векавы

 ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА: СЯМЕЙНА-АБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ

 Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў

Новак В.С., Кастрыца А.А. Жыццё і побыт беларусаў у прыкметах і павер'ях 
 Новак В.С., Кастрыца А.А. Ніжэйшая міфалогія беларусаў у сучасных запісах
 Новак В.С., Кастрыца А.А. Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў
 Глыбоччыны духоўнасці глыбіні

 Жыцця палескага бяздонныя глыбіні

ЭВМК па дысцыпліне Фалькларыстыка

ЭУМК Бел. мова (праф. лексіка) 1

 ЭУМК Бел мова (праф. лексіка) 2
 
 


2011 Новак Валянціна Станіславаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates