Новак Валянціна Станіславаўна

     

      

 

 

 

 

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В GOOGLE SCHOLAR

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В РИНЦ  

 

Пасада: 

Прафесар кафедры рускай літаратуры

Навуковая ступень

доктар філалагічных навук

Вучонае званне

прафесар

Адрес электронной почты:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прафесійная гісторыя

  Скончыла з адзнакай філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,  аспірантуру пры ДНУ “Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору” Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У 1990 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Русская народная песня в песенном репертуаре Гомельской области (к проблеме взаимодействия разноэтнических фольклорных традиций)” (10.01.09 - фалькларыстыка). У 2002 г. абараніла доктарскую дысертацыю па тэме: “Лакальнае, рэгіянальнае, агульнанацыянальнае ў каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны” (10.01.09 - фалькларыстыка).

З 2007 года працуе на  пасадзе загадчыка кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі.

З'яўляецца членам Савета па абароне доктарскіх дысертацый па спецыяльнасці 10.01.09 - «Фалькларыстыка» пры ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі".

Ажыццяўляе кіраўніцтва навукова-даследчай фальклорнай лабараторыяй пры кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі, а таксама навуковымі тэмамі, замацаванымі за кафедрай.

Чытае лекцыі, праводзіць практычныя і семінарскія заняткі па дысцыплінах “Фалькларыстыка”, “Славянская міфалогія”, “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”,  з’яўляецца кіраўніком вучэбнай фальклорнай практыкі студэнтаў філалагічнага факультэта.

Даследчыя інтарэсы: даследаванне рэгіянальна-лакальнай спецыфікі фальклору Гомельшчыны; беларускі фальклор у агульнаславянскім кантэксце; народная міфалогія беларусаў у сучасных запісах.


З’яўляецца аўтарам звыш 300 навуковых прац. Сярод якіх:

 1. Крыніц кармянскіх перазвоны (абрады і песні ў сучасных запісах) Гомель: Гомельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 2000. – 210 с.

2. Каляндарна-абрадавая паэзія Гомельшчыны (да праблемы лакальнага, рэгіянальнага і агульна-нацыянальнага ў фаль-клоры Гомель: УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт”, 2001. – 232 с.

3. Абраднасць і паэзія пахавання стралы Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2002. – 268 с

4. “На гранай нядзелі русалкі сядзелі…” Гомель: Таварыства з дадатковай адказнасцю “Барк”, 2005. – 244 с.

5. Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В.С. Новак. Гомель: Сож, 2007. – 472 с.: іл.

Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2007. – 456 с.: іл.

6. Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю. ГДУ імя ф. Скарыны; пад агульнай рэд. В.С. Новак. – Гомель: Сож, 2008. – с. 9-260, с. 292-332.

7. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці фальклорных традыцый Добрушчыны / Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2008. – с. 169-259

8. Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ “Палесдрук”, 2009. – 544

9. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) – Мінск: Право и экономика, 2009. – 330 с.

10. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны: у 2 ч. Ч. 1: манаграфія / В.С. Новак; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2009. – 252 с.

11. Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

12. Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя : вучэб. Дапаможнік Уклад. В.С. Новак – Мінск : РІВШ, 2013. – 394 с.

13. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. Кн. 1. Пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 234 с. : іл.

14. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. Кн. 2. Пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 214 с. : іл.

15. Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы : Народная духоўная культура Лагойшчыны : у 3 кн. Кн. 3. Пад агул. рэд. В.С. Новак (гал. рэд.), А.А. Кастрыцы, С.А. Вяргеенка, В.К. Шынкарэнка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т. імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 186 с. : іл.

16. Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна. Аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. : іл.

17. Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. Пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. Цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. : іл.

18. Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў. Аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 85 с.

19. Ніжэйшая міфалогія беларусаў у сучасных запісах. Аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца, К.В. Паборцава; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 98 с.

20. Жыццё і побыт беларусаў у прыкметах і павер’ях. Аўтары-ўкладальнікі: В.С. Новак, А.А. Кастрыца; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – 142 с.

21. На берагах Дняпра і Друці народная духоўная культура Рагачоўскага раёна. Склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 6 – 158; С. 256 – 267.

22. Вясельная традыцыя Гомельшчыны. Фальклорна-этнаграфічны зборнік. Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с.

 

1. Новак В.С. Веснавыя абрады і песні Століншчыны: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці / Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 22 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С. 365 – 371.

2. Новак В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Калінкавіцкага раёна / Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – 358 с. , С. 246 – 252

3. Новак В.С. Вясельная абраднасць Ельскага раёна Гомельскай вобласці // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 24 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка – Мінск: Права і эканоміка, 2018. – 448 с.  – С. 310 – 317

4. Новак В.С., Кастрыца А.А. Народная дэманалогія Гомельска-Бранскага памежжа // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. № 4 (109). Гуманитарные науки: История. Филология. Философия.  – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 125 – 131

Статьи в зарубежных журналах

1. Новак В.С. Фальклорна-этнаграфічная спадчына Полаччыны (на матэрыялах палявой экспедыцыі 2017 года) / Слов”янській світ: щорічник. Вип. 16 [голов. ред. Скрипник Г.А.] НАН Украины, ІМФЕ ім. Рильського.– Киив, 2017. 306 с. -- С. 173 – 197

2. Новак В.С. Традиции родильно-крестильной обрядности Ельского и Кормянского районов Гомельской области // М74 Мова і культура. (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип.21. – Т 11 (191). – 588 с.  С. 434 – 438

3. Новак В.С. , Поборцева Е.В. Mythological representation related to the wedding ritual in Gomel region // М74 Мова і культура. (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип.21. – Т 11 (191). – 588 с. – 438 – 441

Статьи в рецензируемых сборниках и журналах, не включённых в перечень ВАК

1.  Новак В.С. Каляндарныя абрады и песні Ельскага раёна // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А.М. Воінава (гал рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун.-т імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – 274 с. С. 119 –123  

2. Новак В.С., Кастрыца А.А. Ніжэйшая міфалогія Гомельска-Бранскага памежжа (на матэрыяле фальклору Гомельскага, Добрушскага і Веткаўскага раёнаў) // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А.М. Воінава (гал рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун.-т імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – 274 с.  С. 123 – 126 

3. Новак В.С. Сямейная абраднасць Жыткаўшчыны // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14 / рэдкал.: В.П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад нав. Рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай. –  Мінск: РІВШ, 2018. – 268 с. С. 94 – 104

4. Новак В.С. Вясельная абраднасць Рэчыцкага Палесся: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Рэчыцкі край. Да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага) : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гом. дзярж. ун-т ім. Ф.Скарыны, Рэч. райвыканкам. : уклад А.Б. Доўнар, В.М. Лебедева; рэдкал. : В.В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2018. --  : іл. – С. 93 – 98

5. Новак В.С.  Абрад пахавання “стралы” – адметная з’ява фальклору Гомельшчыны // Цень стралы: культурныя і вербальныя коды традыцыі / пад рэд. Р. Кавалёвай, В. Калацэя. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2018. – 190 с. 38 – 44

Материалы конференций

1. Новак В.С. Мясцовая спецыфіка вясельнай абраднасці Светлагоршчыны // Зборнік дакладаў і тэзісаў V111 Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў” (Мінск, Беларусь, 7-8 верасня 2017 года) гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2018. – 790 с. С. 560 – 565

2. Новак В.С. Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Кармяншчыны // Традыцыйная культура і дзеці: Праблемы этнавыхавання: Матэрыялы V Рэспубліканскай навук. практ. канф. г.п. Акцябрскі Гомельскай вобл., 30 чэрвеня 2018 г. / уклад. А.Ю. Лозка: рэдкал. [В.М. Грышкевіч і інш.]. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2018. – 292 с. С. 164 – 170

3. Новак В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці паўднёвай Магілёўшчыны і паўночнай Гомельшчыны //

Жылічы на гісторыка-культурнай карце Беларусі: матэрыялы  Рэспубліканскага навукова-практычнага  семінара (пас. Жылічы Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці, 17–18 мая 2017 года) / Укладальнік Гаранін С.Л.; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – 102 с. (7,0 ул.-выд. арк.). – С. 59-68.

4. Новак В.С. Фальклорна-этнаграфічная спадчына  Рагачоўскага раёна: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці земляробчага календара // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай Дню беларускага пісьменства (г. Рагачоў, 3 верасня 2016 года) / Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – С. 123 – 134.

  

Ознакомиться с работами преподавателя можно здесь:

Народная духоўная культура Брагіншчыны. фальклорна-этнаграфічны зборнік. Складальнікі Новак В.С., Коваль У.І.
Новак В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны (у 2 ч.) Ч.1. манаграфія

Новак В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў

Новак В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці)

Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 1

Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 2

Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 3
Новак В.С. Фалькларыстыка. практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч. 4

Новак В.С. Фалькларыстыка. тэкст лекцыі

Новак, В.С., Кастрыца А,А. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле КАЛЯНДАРНАЯ АБРАДНАСЦЬ. Ч. 2

Новак, В.С., Кастрыца А,А., Палуян, А.М. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле КАЛЯНДАРНАЯ АБРАДНАСЦЬ. Ч. 1

Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Варажба на Гомельшчыне, укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца

Новак, В.С., Кастрыца, А.А., Паборцава, К.В. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле НАРОДНАЯ МІФАЛОГІЯ

Новак, В.С., Кастрыца, А.А., Палуян, А.М. Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР'І

Новак, В.С. Вясельная традыцыя Гомельшчыны : фальклорна-этнаграфічны зборнік 

 Бласлаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы. Народная духоўная культура Лагойшчыны. Кн.1, 2, 3.

 Нясвіжскага краю напеў векавы

 ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА: СЯМЕЙНА-АБРАДАВАЯ ПАЭЗІЯ

 Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў

Новак В.С., Кастрыца А.А. Жыццё і побыт беларусаў у прыкметах і павер'ях 
 Новак В.С., Кастрыца А.А. Ніжэйшая міфалогія беларусаў у сучасных запісах
 Новак В.С., Кастрыца А.А. Сусвет і прыродныя стыхіі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў
 Глыбоччыны духоўнасці глыбіні

 Жыцця палескага бяздонныя глыбіні

ЭВМК па дысцыпліне Фалькларыстыка

ЭУМК Бел. мова (праф. лексіка) 1

 ЭУМК Бел мова (праф. лексіка) 2
 
 


2011 Новак Валянціна Станіславаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates