Тэматыка работы СНДЛ

Вядучымі кірункамі даследаванняў лабараторыі з’яўляюцца:

  1. Удзел студэнтаў у палявых экспедыцыях, калектыўных і індывідуальных, на тэрыторыі Гомельскай вобласці і іншых рэгіёнаў Беларусі з мэтай збору фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных матэрыялаў і ўзбагачэння фальклорнага архіва лабараторыі.
  2. Даследаванне мясцовай спецыфікі фальклору Гомельшчыны.
  3. Даследаванне народнай міфалогіі беларусаў.
  4. Даследаванне праблемы ўзаемадзеяння фальклорных традыцый Гомельска-Бранскага памежжа.

5. Удзел студэнтаў і магістрантаў у выкананні гранта Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2020 год “Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Жлобінскага, Брагінскага і Чачэрскага раёнаў). Выканаўцы гранта: Глузд Васіліна Іванаўна (магістрант), Дрывайла А.У., (студэнтка), Напрэенка В.В. (студэнтка).

Мэта і задачы СНДЛ «Мова і культура беларусаў»

Мэта СНДЛ:

СНДЛ «Мова і культура беларусаў» створана з мэтай заахвочвання студэнцкай моладзі да актыўнага ўдзелу ў навукова-даследчай, творчай рабоце, якая спрыяе паляпшэнню якасці іх прафесійнай падрыхтоўкі, павышэнню ўзроўня культуры вуснага і пісьмовага маўлення студэнтаў. 

 

Задачы СНДЛ:

1. Навучанне студэнтаў асновам навукова-даследчай і іншай творчай работы, выпрацоўка практычных уменняў і навыкаў яе правядзення.

2. Арганізацыя выкарыстання атрыманых вынікаў творчай дзейнасці студэнтаў у вучэбным працэсе і ў будучай практычнай рабоце. 

3. Кансультаванне студэнтаў па пытаннях збору інфармацыйнага матэрыялу, метадаў яго апрацоўкі, дэшыфравання культурнага зместу, дапамога ў арганізацыі самастойнай работы. 

 4. Вывучэнне тэарэтычных пытанняў фразеалогіі, парэміялогіі, кагнітывістыкі, лінгвакультуралогіі з пазіцый аднаго з прыярытэтных накірункаў даследавання мовы, яе адзінак – кагнітыўнай лінгвістыкі, кагнітыўна-інтэрпрэтацыйнай і антрапалагічнай парадыгм і новага, лінгвакультуралагічнага, даследавання ў мовазнаўстве, сфарміраванага ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.

5. Лінгвакультуралагічнае даследаванне механізмаў уключэння і перадачы ў семантыцы ўстойлівых выразаў культурнай інфармацыі. 

6. Вывучэнне нацыянальнай самасвядомасці скрозь прызму ўстойлівых выразаў як адзінак мовы і адзінак «мовы» культуры беларускага народа. 

7. Вывучэнне пластоў культуры беларусаў і кодаў культуры і іх тэматычнай прадстаўленасці на матэрыяле фразеалагізмаў як знакаў, што ўтвораны на перакрыжаванні мовы і культуры з мэтай апісання і ацэньвання таго, што адбываецца ў свеце.

8. Падрыхтоўка матэрыялаў, артыкулаў студэнтамі па пытаннях рэпрэзентацыі ўстойлівымі адзінкамі мовы асобных фрагментаў культуры беларускага народа, яго светаўспрымання і светаразумення, адлюстраванага ва ўстойлівых адзінках, для ўдзелу ў навуковых канферэнцыях, публікацыі.

9. Узбагачэнне слоўніка ўстойлівых выразаў студэнтаў, павышэнне культуры маўлення, стылістычнай дыферэнцыяцыі і функцыянавання ўстойлівых адзінак у маўленні. 

10. Выпрацоўка ўменняў і навыкаў выкарыстання студэнтамі лінгвакультуралагічнай інтэрпрэтацыі ўстойлівых адзінак, выяўленне характарыстык і культурных сэнсаў устойлівых адзінак у каштоўнаснай карціне свету беларусаў.

Новости СНИЛ

26 мая 2022 г. состоялось очередное  заседание студенческого научного  кружка «Актуальные проблемы  исторической лексикологии и  этимологии» кафедры русского, общего  и славянского языкознания.  Заседание  прошло в рамках Дней русского  языка в Гомеле и было посвящено  словам благодарности в истории  русского речевого этикета.

В открытом заседании участвовали постоянные члены СНИЛ – студенты филологического факультета, а также заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания доктор филологических наук Е.В.Ничипорчик и выпускница факультета магистр филологических наук Д.Б.Балаш.

 

IMG-6c6451b5b163fa0192e3fa0a140bbd41-V

 

IMG-0e010c22ee4439b50ed0fd3d095b6c24-V

 

IMG-ff4fa015cfc2c3217c9379d0aca1fa6f-V

 

IMG-488c1ca3a5936a866ae8ba346d98618c-V

 

 

 

Студенты филологического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины стали победителями Международной олимпиады «Филология в цифровом мире». Студентка группы РИ-21 Анастасия Копнинова заняла первое место, а студентка группы РФ-31 Карина Минова – второе место.

Олимпиада была организована в марте-апреле 2022 г. кафедрой языкознания и литературоведения института гуманитарного образования Магнитогорского государственного технического университета имени  Г.И.Носова.

Олимпиада проводилась в два этапа. Сначала участники выполняли онлайн-тест, содержащий задания по основным вопросам филологии и цифровых технологий. Набравшие более 60 баллов переходили во второй тур и писали эссе на предложенную организаторами тему. Таким был сложный путь, приведший к победе наших студенток. С их согласия публикуем их эссе.

Кафедра русского, общего и славянского языкознания благодарит всех студентов филологического факультета, принявших участие в олимпиаде, поздравляет победителей и желает новых успехов!

Подробнее: Новости СНИЛ

Основные направления деятельности СНИЛ «Язык. Культура. Коммуникация»

Основные направления деятельности СНИЛ

«Язык. Культура. Коммуникация»

– изучение всесторонних связей единиц языка с духовной культурой;

– повышение уровня орфографической и пунктуационной грамотности студентов, изучение и повышение уровня культуры устной речи студенческой молодежи;

– исследование тенденций, происходящих в современных русском и других славянских языках (влияние интерференции, молодежного жаргона, компьютерного сленга, интернет-коммуникации, иноязычных заимствований и др.);

– сбор, систематизация и изучение фактического материала, отражающего языковую ситуацию в г. Гомеле, языковой анализ городских средств визуальной информации.

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ

студенческой научно-исследовательской лаборатории

«Язык. Культура. Коммуникация»

на 2020 год

 

№ п/п

 

Содержание работы

Сроки проведения

1

Участие в разработке научно-исследовательской темы кафедры русского, общего и славянского языкознания  «Словарный состав русского языка в его родственных и контактных связях: история и современность».

 

В течение года

3

Определение тематики научных сообщений для участников СНИЛ.

 

Январь 2020 г.

4

Участие в Международной научной  онлайн конференции «Творчество А.П. Чехова в современном мире», приуроченном к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова

Февраль 2020 г.

5

Участие в студенческой научной конференции  «Дни студенческой науки»

Март 2020 г.

 

6

Заседание СНИЛ. Обсуждение итогов студенческой научной конференции. Подготовка лучших докладов к опубликованию. 

 

Март−апрель 2020 г.

7

Участие в студенческой олимпиаде по русскому языку.

Участие в культурно-образовательной акции «Тотальный диктант –2020».

Апрель 2020 г.

8

Заседание СНИЛ. Обсуждение результатов научных исследований, проводимых в рамках курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций. Обсуждение результатов студенческой олимпиады по русскому языку.

 

Май 2020 г.

9

Проведение Дней русского языка. Участие в Пушкинских чтениях. Организация и подведение итогов диктанта для студентов, преподавателей и сотрудников университета.

 

Июнь 2020 г.

10

Заседание СНИЛ. Обсуждение результатов научных исследований, проводимых в рамках курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций.

Сентябрь 2020 г.

11

Участие в Международном научном форуме «Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье» (г.Новозыбков, Россия);

Подготовка к проведению культурно-просветительского мероприятия «Славянские встречи».

Октябрь 2020 г.

12

Участие в культурно-просветительской программе «Славянские встречи». Подготовка материалов к опубликованию.

Ноябрь–декабрь 2020 г.

13

Заседание СНИЛ. Обсуждение результатов научных исследований

Декабрь 2020 г.

 

Навіны СНДЛ

27–28 красавіка 2022 года ў межах “Дней студэнцкай навукі” прайшла LІ студэнцкая навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”. Удзельнікі СНДЛ расказалі пра вынікі навуковых даследаванняў у секцыях – “Беларуская класічная літаратура: вопыт сучаснага прачытання” і “Спецыфіка развіцця сучаснай беларускай літаратуры: рэцэпцыя, паэтыка, герменетыўтыка”. Студэнты і магістранты філалагічнага факультэта прачыталі 25 дакладаў і грунтоўна адказалі на пытанні аўдыторыі. Лепшымі навуковымі працамі прызнаны даклады Ніцыеўскай  К., Уніятавай К, Шпалок І., Якаўленка К., Навуменка Х., Пацяговай А., Андрыянец Ю, Фелькінай А., Арэшка Ю., якія будуць апублікаваныя ў зборніках тэзісаў “Дни студенческой науки” і зборніку навуковых артыкулаў “Творчество молодых – 2022”.

20220427-153405

 

20220427-153500

 

20220427-154724

 

20220427-154804

 

1651229148436

 

1651229148473

 

1651229148479

 

 

 

 

 

 

 

Падведзены вынікі
ХХVIII Рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў 2021
 

Навуковыя работы ўдзельнікаў СНДЛ атрымалі:

 1 катэгорыю:

 

Навуменка Крысціна Грыгор'еўна, магістрант. Навуковая работа “Фантастычны пачатак у прозе Л.Рублеўскай”. Навуковы кіраўнік  Брадзіхіна Ала Васільеўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай літаратуры, дацэнт


 

 
2 катэгорыю:


Арэшко Юлія Аляксандраўна, выпускнік 2021 г. Навуковая работа “Беларусь і беларусы ў мастацкім свеце Элізы Ажэшкі”. Навуковы кіраўнік Фіцнер Таццяна Адамоўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларусскай літаратуры, дацэнт.


Віншем пераможцаў і іх навуковых кіраўнікоў!
 

Падрабязней з вынікамі можна пазнаёміцца  на сайце sws.bsu.by

 На Рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў і магістрантаў у 2021 г. былі пададзены работы студэнтак Арэшка Ю.А. «Наватарсікія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры» (навуковы кіраўнік к.ф.н., дацэнт Фіцнер Т.А.), Навуменка К.Р. «Фантастычны пачатак у прозе Л. Рублеўскай» (навуковы кіраўнік к.ф.н., дацэнт Брадзіхіна А.В.).

Аспірант кафедры беларускай літаратуры Дакукін Аляксандр Дзмітрыевіч падаў заяўку на ўдзел у конкурсе работ маладых вучоных і спецыялістаў Гомельскай вобласці на прысуджэнне штогадовых прэмій Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта за 2021 год.


 

З 15 сакавіка па 15 мая 2021 на філалагічным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны праходзіў Міжнародны студэнцкі конкурс на лепшую навуковую работу. На конкурс было прапанавана каля 50 навуковых работ студэнтаў і магістрантаў вну Беларусі, Расіі, Украіны. Кожная з работа з’яўлялася вынікам цікавых і актуальных навуковых даследаванняў студэнтаў. Студэнцкія навуковыя работы размяркоўваліся па накірунках: Мовазнаўства, Літаратуразнаўства, Фальклор і этнаграфія.

Студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта (група БФ-31) ГДУ імя Ф. Скарыны і ўдзельні студэнцкай лабараторыі Ганна Таргонская стала пераможцам у накірунку Літаратуразнаўства.

Навуковая работа Ганны "ПРАЦЭСЫ ПЕРЦЭПТУАЛІЗАЦЫІ Ў ЛІРЫЦЫ У. ДУБОЎКІ І ІХ МАСТАЦКАЯ ФУНКЦЫЯ" была вылучана кампетэнтным журы конкурсу на 1 месца. 

 Навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук дацэнт, дацэнт кафедры беларускай літаратуры Ала Васільеўна Брадзіхіна

Жадаем Ганне поспехаў і новых навуковых дасягненняў!

IMG-20210520-090800

 

IMG-20210520-090807

 

Студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта (група БФ-31) ГДУ імя Ф. Скарыны і ўдзельніца студэнцкай лабараторыі Катрын Ніцыеўская стала пераможцам у накірунку Літаратуразнаўства.

Навуковая работа Катрын "ФЕНОМЕН СТРАХУ Ў АПОВЕСЦІ «ДЗЕЦІ ГАМУНКУЛУСА» Л.РУБЛЕЎСКАЙ" была вылучана кампетэнтным журы конкурсу на 1 месца. 

 Навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук дацэнт, дацэнт кафедры беларускай літаратуры Ала Васільеўна Брадзіхіна

Жадаем Катрын поспехаў і новых навуковых дасягненняў!

IMG-20210520-090937

 

IMG-20210520-090948

 

 

 

Удзельнікі СНДЛ прынялі актыўны ўдзел у пасяджэнні секцыі L студэнцкай навуковай канферэнцыі "Дні студэнцкай навукі: Актуальныя пытанні мовазнаўства і літаратуразнаўства", якое адбывалася 23 красавіка 2021 г. на філалагічным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны адбылася ў форме студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі “Беларуская класічная літаратура: вопыт сучаснага прачытання”. Кіравала секцыйным пасяджэннем № 1 дацэнт кафедры беларускай літаратуры Брадзіхіна Ала Васільеўна, сакратаром канферэнцыі выступіла студэнтка 3 курса філалалагічнага факультэта Ніцыеўская Катрын.

На секцыйным пасяджэнні са сваімі паведамленнямі выступілі студэнты 2, 3 і 4 курсаў філалагічнага факультэта. Былі агучаны самыя розныя тэмы: “Вобраз жанчыны-маці ў аповесцях А. Брава” (Пімінёнкава Т.), “Феномен страху ў аповесці «Дзеці Гамункулуса» Л. Рублеўскай” (Ніцыеўская К.), “Адметнасці ўвасаблення містычнага пачатку ў малой прозе Л. Рублеўскай” (Навуменка К.), “Навуковае асэнсаванне плыні часу ў сучаснай беларускай прозе” (Язерская М.), “Праблема выбару і свабоды ў рамане «Любіць ноч – права пацукоў» Ю. Станкевіча” (Кавалёў А.), “Трагедыя Чарнобыля ў творах Ю. Станкевіча” (Прахарэнка Р.), “Меладраматычныя элементы ў п’есах А. Дударава” (Лаўрыновіч Н.).

Падчас канферэнцыі было зададзена шмат цікавых пытанняў. Удзельнікі з ахвотай адказвалі на іх, распавядалі аб уласных уражаннях, атрыманых пры вывучэнні твораў, дзяліліся планамі на будучыя даследаванні. У аўдыторыі склалася прыемная сяброўская атмасфера. Прысутныя ўважліва слухалі кожнага выступоўцу і далучаліся да абмеркавання. 

Ніцыеўская Катрын

22 красавіка 2021 года ўдзельнік СНДЛ удзельнічалі ў паседжанні Секцыі № 2 “Беларуская класічная літаратура: вопыт сучаснага прачытання” студэнцкай навуковай канферэнцыі філалагічнага факультэта УА “Гомельскага дзяржаўнага  ўніверсітэта імя Францыска Скарыны” (кіраўнік секцыі –Фіцнер Т.А., дацэнт кафедры беларускай літаратуры, сакратар – Уніятава Кацярына, студэнтка гр. БФ-21). З дакладамі на секцыі выступілі студэнты 2–4 курсаў Афанасенка К., Уніятава К., Таргонская Г., Барадзін В., Караткевіч В. і інш. Даследаванні студэнтаў прысвечаны асэнсаванню тэмы Першай сусветнай вайны ў творчасці М.Гарэцкага, Вялікай Айчыннай вайны ў паэзіі А.Вярцінскага, аналізу вобраза “новага чалавека” ў постсавецкай творчасці І.Шамякіна, урбаністычнай лірыкі Л.Дранько-Майсюка, працэсаў перцэптуалізацыі ў лірыцы У. Дубоўкі і некат. інш.

 

 

 

 

 

8 – 9 кастрычніка 2020 года ўдзельнікі СНДЛ прынялі ўдзел у Міжнародная навуковыя чытанні, прысвечаных памяці Івана Навуменкі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах” і выступілі з навуковымі дакладамі:

 

Ніціеўская К.В. Катэгорыя страху ў навеле Адама Глобуса “Ліхтуга”;

 

Навуменка К.Г., Міфалагічнае дапушчэнне як тэкстаўтваральны элемент у прозе Л. Рублеўскай ;

 

Кузьміч А.А. Праблема самаідэнтыфікацыі жанчыны і канцэпт цялеснасці ў рамане А. Брава “Менада і яе сатыры” ;

 

Караткевіч В.А. “Гарадскі эксперымент” Максіма Багдановіча 

 

Батурына Я.М. Элементы гістарычнай рабінзанады ў мастацкай інтэрпрэтацыі Л. Рублеўскай і А. Асіпенкі;

 

Арэшка Ю.А. Адлюстраванне жыцця збяднелага сялянства ў аповесці “Нізіны”;

Дакукін А.Д. Успрыняцце творчасці А. Разанава чытачом-школьнікам 

 
У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра беларускай літаратуры арганізавала пасяджэнне секцый канферэнцыі:

Секцыя  № 1  “Рэцэпцыя, паэтыка, герменеўтыка беларускай літаратуры: гісторыя і сучаснасць” Кіраўнік секцыі –Фіцнер Т.А.

Секцыя № 2 “Катэгорыя фантастычнага, містычнага і міфалагічнага: аспекты тэорыі і верыфікацыі” Кіраўнік секцыі – Брадзіхіна А.В.


Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.

 

 

Па тэме СНДЛ “Літаратурнае краязнаўства” у 2019 годзе былі выдадзены наступныя студэнцкія навуковыя публікацыі:

1.Каменюкова В.А.. Адметнасці рэалізацыі феномена двайніцтва ў рамане “Рэвізія” А. Федарэнкі //Роднае слова. – 2019. – №1. – С. 12 – 14.

2.Васькевіч Я.А. “Каханне і адзінота як экзістэнцыйныя з’явы ў аповесці «Гісторыяхваробы» А. Федарэнкі” // Дни студенческой науки : материалы XLVІІІ студенческой научно - практической конференции (Гомель, 14-15 мая 2019 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред.коллегия: Р. В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 27. (нав.кіраўнік А.В. Брадзіхіна)

3. Язерская М.С. Хронафантастыка ў творчасці Валерыя Гапеева //Творчество молодых, 2019 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. Ч. 3 / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2019. – 158 – 160.

4.Каменюкова В.А. Адметнасці стварэння во­­бра­заў допельгангера і анёла-ахоўніка ў сучаснай беларускай прозе// "SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" атты III Халықар. ғыл.-тәж.конф. материалдары (ІII ТОМ)/ Қҧраст.: Е. Ешім, Е. Абиев т.б.– Нур-Султан, 2019. – С. 334–337.

5.Пархоменка Я.М. Ідэйна-мастацкія адметнасці зборніка «Горад у нябёсах» Анатоля Казлова // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 12 / редкол. Е. Л. Хазанова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 36–39.

6. Каменюкова В.А. Асаблівасці рэалізацыі матыву двайніцтва ў рамане Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» // Асаблівасці рэалізацыі матыву двайніцтва ў рамане Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» //Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей. Вып 12 / редкол.: Н. В. Суслова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 37–39.

 

Былі  напісаны наступныя курсавыя работы:

1. Вектары творчых пошукаў А. Казлова на сучасным этапе (Я. Пархоменка).

2.Фантастычная плынь у творчасці В. Гапеева (М. Язерская).

3. Экзістэнцыйная праблематыка аповесці “Гісторыя хваробы” А. Федарэнкі (Я. Васькевіч).

4. Мастацка-эстэтычныя адметнасці ранняй прозы Андрэя Федарэнкі (Панчэня Н.П.).

5. Вобраз сучансніка ў таорчасці А. Казлова (Свірыдзенка А.С.)

6. Жанр трагікамедыі ў творчасці Андрэя Макаёнка (Баёк Л.С.)

7. Ранняя творчасць Віктара Казько (Барысенка М.Р.)

8. Мастацка-эстэтычнвя адметнасці ранняй прозы Андрэя Федарэнкі (Панчэня П.М.)

9. Вобраз сучансніка ў таорчасці А. Казлова (Свірыдзенка А.С.)

 

Магістарская работа:

Мастацкае ўвасабленне эпохі і часу ў аповесцях Івана Шамякіна (Еўчанка А.А.)

 

Былі праведзены экскурсіі ў краязнаўчы літаратурны музей “Alma mater”, арганізаваны сустрэчы з выпускнікамі філалагічнага факультэта  (23.11.19 – бард Андрэй Мельнікаў).

Праведзены творчы вечар, прысвечаны юбілею А. Сыса. Адбылася прэзентацыя кнігі І. Штэйнера “FECI QUOD POTU…Спадчына Анатоля Сыса і паэзія XX стагоддзя”.

 

 

 

Подкатегории

2011 Воспитательная работа. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates