Вынікі работы СНДЛ

 

У 2021 годзе асноўнымі напрамкамі дзейнасці лабараторыі, якая плённа працуе пад кіраўніцтвам доктара філалагічных навук, прафесара І.Ф. Штэйнера, з'яўляюцца паглыбленае вывучэнне твораў нацыянальнай літаратуры, а таксама найбольш значных мастацкіх дасягненняў калег-пісьменнікаў, разам з тым забеспячэнне адукацыйнага працэсу, які дазваляе актыўна ўплываць на фарміраванне духоўнай выявы, маральных, эстэтычных каштоўнасцяў навучэнцаў.
Па тэматыцы СНДЛ” былі выдадзены 26 навуковых публікацый, з іх:

- 16 артыкулаў у часопісах і зборніках навуковых артыкулаў:

1 Ковцевич В.Ю. Адметнасці рэалізацыі тэмы кахання ў лірыцы Пімена Панчанкі // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 57-62;

2 Навуменка К. Г., Містычны дэтэктыў «Дзеці гамункулуса» Людмілы Рублеўскай // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 97-101 ;

3 Ніцыеўская К. В. Матыў фобіі ў аповесці Алены Брава «Імя ценю – святло» Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 101-105;

4 Пацягова А. А. Адметнасці стварэння героя-пікара ў ранніх апавяданнях Андрэя Мрыя // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 105-110;

5 Таргонская Г.У. Адметнасці ўвасаблення катэгорыі цялеснасці ў лірыцы Уладзіміра Жылкі // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 124-129;

6 Уніятава К.В. Чалавек і соцыум у аповесці «Зона павышанай радыяцыі» Івана Шамякіна // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей: вып.14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 129-133;

7 Арэшка Ю. А. Уплыў выхавання жанчыны на яе асабісты лёс: на прыкладзе рамана Э. Ажэшкі «Апошняе каханне» // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 112-115;

8 Афанасенка К.С. Вайна ў жыцці і лірыцы А. Вярцінскага // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 115-119;

9 Кавалёў А. С. Праблемы выбару і свабоды ў рамане «Любіць ноч – права пацукоў» Ю. Станкевіча // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 152-155;

10 Ковцевич В.Ю. Ваенная паэзія П. Панчанкі: канфлікт «свайго» і «чужога» // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 155-159;

11 Навуменка К.Г. Адметнасці ўвасаблення містычнага пачатку ў малой прозе Л. Рублеўскай // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 172-175;

12 Ніцыеўская К. В. Феномен страху ў аповесці «Дзеці Гамункулуса» Л. Рублеўскай // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 175-178;

13 Прахарэнка Р.А. Трагедыя Чарнобыля ў творах Ю. Станкевіча і І. Пташнікава // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 182-185.

14 Таргонская Г.У. Працэсы перцэптуалізацыі ў лірыцы У. Дубоўкі і іх мастацкая функцыя // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 185-189;

15 Язерская М. С. Навуковае асэнсаванне плыні часу ў сучаснай беларускай хронафантастыцы // Творчество молодых 2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. ‑ С. 203-207;

16 Бородин В. А. Першая сусветная вайна ў паказе М. Гарэцкага // Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2021. – С. 32‑38;

- 10 матэрыялаў канферэнцый:

1 Батурина Я. М. Адметнасці рэалізацыі сюжэтнай мадэлі рабінзанады ў беларускай літаратурнай прасторы // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020» / редкол. : И. А. Старовойтова (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – С. 461-462;

2 Докукин А.Д. Філасофская скіраванасць творчасці Алеся Разанава // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020» / редкол. : И. А. Старовойтова (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – С. 470;

3 Стома Л. А. Жанчына на вайне: тыпалагічнае падабенства і адметнасць увасаблення ў творах І. Шамякіна і В. Быкава // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020» / редкол. : И. А. Старовойтова (пред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – С. 502-503.

4 Короткевич В.А. Каханне на фоне гарадскога пейзажу Леаніда Дранько-Майсюка // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С.48-49

5 Лавринович А.В. Меладраматычныя элементы ў п’есах Алеся Дударава // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С.49-50;

6 Саўкова М. П. Фларальныя вобразы-сімвалы ў інтымнай лірыцы Яўгеніі Янішчыц // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021.– С.58-59;

7 Уніятава К. В. Тэма падзення ў аповесцях «Падзенне» і «Без пакаяння» Івана Шамякіна // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С.61-62;

8 Пімінёнкава Т. В. Вобраз жанчыны-маці ў аповесці Алена Брава «Рай даўно перанаселены» // Дни студенческой науки : материалы XLVІІІ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14-15 мая 2020 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред.коллегия: Р. В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 53;

9 Навуменка К. Р. Міфалагічны хорар  у паэзіі Л. Рублеўскай // Классика и современность в изящной словесности ХIХ– ХХI столетий [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов Междунар. науч.-практ. студен. конф., Брест, 25 февр. 2021 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: С. С. Клундук, И. А. Ворон, О. Н. А. В. Бредихина, канд. филол. наук, доцент каф. бел. лит. Ковальчук, Е. Г. Сальникова ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2021. – Режим доступа: http://lib.brsu.by/node/1861 – С. 176–181.

10 Уніятава К. В. Герой-ахвяра ў творчасці І. Шамякіна 1990-х гадоў (на прыкладзе аповесцей «Без пакаяння» і «Завіхрэнне») // Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч. Да 100-годдзя з дня нар. народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна: матэрыялы адкрытага навук.-практ. семінара, Рэсп. Беларусь, Мінск, 18 лют. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Т. І  Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 159-164.

Удзельнікі СНДЛ прынялі актыўны ўдзел у L студэнцкай навуковай канферэнцыі “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства” (ГДУ імя Ф. Скарыны, красавік 2021).
Студэнты і магістранты СНДЛ прынялі актыўны ўдзел у навуковых канферэнцыях:

1 Адкрыты навукова-практычны семінар “Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч”. Да 100-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Мінск, БДУ, 18 лютага 2021 г. ;

2 Международная научно-практическая студенческая конференция, Брест, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 25 февраля 2021 г. ;

3 Международная научная конференция “Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час” (г. Гомель, 21 мая 2021 г.).

Асноўныя вынікі навукова-вучэбнай лабараторыі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах” за 2020 год

Былі выдадзены наступныя студэнцкія навуковыя публікацыі:

- артыкулы:

Докукин А.Д. Хрысціянскія вобразы і матывы ў творах Алеся Разанава // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: навуковае выданне / П. І. Навуменка [і інш.]. – Мінск : ЮНІПАК, 2020. – С. 241-246;

Докукин А.Д. Паэт і паэзія ў асэнсаванні Алеся Разанава // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 34-39;

Докукин А.Д. Да пытання аб мастацкім метадзе Алеся Разанава // Białorutenistyka Białostocka : Т. 12 / Uniwersytet w Białymstoku ; Redaktor H. Twaranowicz. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020 – S. 443-456.

Дедкова А.С. Спецыфіка сатырычнай і гумарыстычнай жанравай формы ў творах Ніла Гілевіча // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 44-48

Каменюкова В. А. Адметнасці выкарыстання блізнечных міфаў у рамане В. Іпатавай «Залатая жрыца Ашвінаў» // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 66-69

Каменюкова О.Н. Спецыфіка рэалізацыі феномена двайніцтва ў рамане Л. Дайнекі “Той, каго ўдарылі па шчацэ” // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: навуковае выданне / П. І. Навуменка [і інш.]. – Мінск : ЮНІПАК, 2020. – С. 241-246.

Потягова О.И. Герой Пікара ў творчай інтэрпрэтацыі У.Караткевіча // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: навуковае выданне / П. І. Навуменка [і інш.]. – Мінск : ЮНІПАК, 2020. – С. 241-246.

Батурына Я. М. Аповесць «Гіперновы Рабінзон» С. Мінскевіча як узор касмічнай рабінзанады // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 19-25.

Напреенко В. В. Ідэйна-мастацкія асаблівасці рамана «Возера радасці» В. Марціновіча // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 78-82

Нициевская К. В. Адметнасці жанру твора «Заўсёды светла каля турэмных муроў» Уладзіміра Сакалова // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 82-86

Прохоренко М. А. Магічныя метамарфозы ў творах Я. Баршчэўскага // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 87-90

Стома Л. А. Вытокі гераічнага ў жанчыне (на прыкладзе твораў Васіля Быкава) // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 102-108

Таргонская А. В. Модусы перцэпцыi ў лiрыцы М. Багдановiча // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 108-112

Щербатая А. А. Адметнасць увасаблення айчыннай гісторыі ў п’есе А. Дударава «Палачанка» // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 125-130

Батурина Я. Н. Прыкметы жывёльнай рабінзанады ў прозе А. Наварыча і К. Цвіркі // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 98-101.

Каменюкова О. Н. Адметнасці падваення мастацкага свету ў рамане Л. Шчэрбы «Урб@н.м: адзін дзень не майго жыцця» // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 122-125.

Нициевская К. В. Дэтэктыў-трылер «Сапежынскі прывід» Тэафіліі Сабоцкай: адметнасці жанру // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 138-142.

Таргонская А.В. Чалавечае цела як аб’ект мастацкай рэфлексіі ў лірыцы М. Багдановіча // Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 159-162.

Каменюкова О.О. Феномен двайніцтва і формы яго выяўлення ў сучаснай беларускай прозе // Сборник статей лауреатов и авторов научных работ, получивших первую категорию (НИРС 2019). – Минск, 2020. – С. 536-539.

Шукалович А.П. Ваенная проза Максіма Гарэцкага ў сусветным літаратурным кантэксце // Сборник статей лауреатов и авторов научных работ, получивших первую категорию (НИРС 2019). – Минск, 2020. – С. 572-573;

-         матэрыялы канферэнцый:

Докукин А.Д. Спецыфіка асэнсавання творчасці Алеся Разанава айчынным літаратуразнаўствам // От идеи – к инновации = From idea to innovation : материалы XXVII Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г. В 4 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Т. В. Палиева (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. – С. 204–206;

Нициевская К.В. Катэгорыя страху ў навеле Адама Глобуса “Ліхтуга” // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 80 – 83.

Науменко К.Г., Міфалагічнае дапушчэнне як тэкстаўтваральны элемент у прозе Л. Рублеўскай // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 77 – 80;

Кузьмич А.А. Праблема самаідэнтыфікацыі жанчыны і канцэпт цялеснасці ў рамане А. Брава “Менада і яе сатыры” // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 44 – 47;

Короткевич В.А. “Гарадскі эксперымент” Максіма Багдановіча // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 41 – 44;

Батурина Я.М. Элементы гістарычнай рабінзанады ў мастацкай інтэрпрэтацыі Л. Рублеўскай і А. Асіпенкі // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 11 – 15;

Арешко Ю.А. Адлюстраванне жыцця збяднелага сялянства ў аповесці “Нізіны” // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 7 – 11;

Докукин А.Д. Успрыняцце творчасці А. Разанава чытачом-школьнікам // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі (Гомель, 8 – 9 кастрычніка 2020 года) / І. Ф. Штэйнер ; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2020. – С. 7 – 11;

-         зборнікі тэзісаў:

Бородин В. А., М. Гарэцкі як пісьменнік «страчанага пакалення» // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С.31-32

Рубанова А. Ю. Духоўны свет жанчыны ў паэзіі Р. Баравіковай // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С.35.

Дедкова А. С. Гумар у паэзіі Ніла Гілевіча // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С.36-37.

Дрывайло А. В., Жаночыя вобразы ў творчасці П. Броўкі і А. Куляшова // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 37-38.

Кавалёў А. С. Ідэйна-мастацкія асаблівасці аповесці «Апладненне ёлупа» Ю. Станкевіча // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 39-40

Науменко К. Г. Рэальны і фантастычны пачаткі ў рамане «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега» Л. Рублеўскай // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 43

Напреенко В. В. «Раман-гульня» «Ноч» В. Марціновіча як узор мастацкай футуралогіі // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 44

Цапалава А. Д. Мастацкае адлюстраванне калектывізацыі ў «Палескай хроніцы» Івана Мележа // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 50-51

Щербатая А. А. П’еса А. Дударава «Палачанка» як гістарычная драма // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 52.

Езерская М. С. Раман «Мова» В. Марціновіча як узор сучаснай беларускай футуралогіі // Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 52-53. 

Студэнты і магістранты прынялі ўдзел у наступных канферэнцыях:

1. От идеи – к инновации = From idea to innovation: Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 25 апр. 2020 г.

2. Міжнародная навуковыя чытанні, прысвечаных памяці Івана Навуменкі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах” (8 – 9 кастрычніка 2020 года).

3. Міжнародная канферэнцыя «Слов’янські літератури у світлі ХХІ ст.» (16-17 кастрычніка (дыстанцыйна), г. Луцк, Україна).

Па выніках Рэспубліканскага конкурса студэнцкіх навуковых работ, прадстаўленыя на ім даследаванні студэнтаў, падрыхтаваныя пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры беларускай літаратары, былі адзначаны наступным чынам:

Каменюкова В. А. “Феномен двайніцтва і формы яго выяўлення ў сучаснай беларускай прозе” – лаўрэат;

Шукаловіч  “Ваенная проза М. Гарэцкага ў сусветным літаратурным кантэксце” – 1 месца.

Канаваленка А.В., Дакукін А.Д.  узнагароджаны Саветам спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Падрыхтаваны 3 конкурсныя работы на Рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых работ:

1. Батурына Я. М. “Адметнасці рэалізацыі сюжэтнай мадэлі рабінзанады ў беларускай літаратурнай прасторы»;

2. Дакукін А.Д. “Філасофская скіраванасць творчасці Алеся Разанава”

3. Стома Л.А. “Жанчына на вайне: тыпалагічане падабенства і адметнасць увасаблення ў творах І.Шамякіна і В. Быкава”

 Вынікі дзейнасці ўкаранёны ў вучэбны працэс (згодна з  трыма актамі  ўкаранення  ад 12.10.2020).

 

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.


У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра беларускай літаратуры арганізавала пасяджэнне секцый канферэнцыі:

Секцыя  № 1  “Рэцэпцыя, паэтыка, герменеўтыка беларускай літаратуры: гісторыя і сучаснасць” Кіраўнік секцыі –Фіцнер Т.А.

Секцыя № 2 “Катэгорыя фантастычнага, містычнага і міфалагічнага: аспекты тэорыі і верыфікацыі” Кіраўнік секцыі – Брадзіхіна А.В.


Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.

 

 

На тэрыторыі Гомельшчыны сфармавалася унікальная літаратурна-мастацкая традыцыя, адметная літаратурна-мастацкая плынь, якая вылучаецца сваёй арыгінальнасцю, унутранай цэласнасцю на агульнанацыянальным фоне. Творы, дзейнасць ураджэнцаў ці жыхароў Гомельшчыны адыгрывалі выключную ролю ў  нацыянальнай культуры і гісторыі, пачынаючы ад старажытнасці, славутага Кірылы з Турава і па сённяшні час.

Гомельшчына дала чатырох Народных пісьменнікаў Беларусі: Івана Мележа, Івана Шамякіна, Івана Навуменку, Андрэя Макаёнка. Нездарма наш край называюць Іван-градам беларускай літаратуры. На Гомельшчыне нарадзіліся і працавалі лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Беларусі: В. Казько, Б.Сачанка, А. Грачаннікаў, І. Сяркоў, М. Мятліцкі, М. Башлакоў. Варта таксама назваць імёны ўраджэнцаў Гомельшчыны С. Палуяна, М. Грамыкі, С. Некрашэвіча, Л. Гаўрылава, В. Коўтун, А. Федарэнкі, А. Бароўскага, У. Ліпскага, В. Яраца, С. Шах, І. Катлярова, Н. Тулупавай, А. Сыса, В. Ткачова, А. Наўроцкага і многіх іншых.

На кафедры беларускай літаратуры праводзіцца вялікая работа па зборы фактычнага матэрыялу, звязанага з жыццём і дзейнасцю нашых славутых землякоў. Карысным для настаўнікаў і школьнікаў вобласці стаў дапаможнік В. І. Смыкоўскай і В. С. Генаш “Літаратурная Гомельшчына” (Гомель, 1991), дзе сабраны звесткі аб васьмідзесяці пісьменніках, што нарадзіліся на Гомельшчыне.  У 1999 годзе пабачыў свет зборнiк лiрыкi выпускнiкоў Гомельскага дзяржунiверсiтэта «Крынiцы», укладальнікам, аўтарам прадмовы і ўступных артыкулаў да якога з’яўляецца І. Ф. Штэйнер. Тут пададзены творчыя партрэты К. Кірэенкі, П. Пранузы, Т. Мельчанкі, М. Башлакова, А. Сыса, А. Зэкава, І. Багдановіч, Э. Акуліна, В. Куртаніч, Л. Раманавай, В. Яраца, А. Мельнікава, С. Сыса, С. Крупенькі, А. Дуброўскага, А. Маісеенкі. Гэта была  першая спроба выдання падобнага плана, дзе пад адной вокладкай сабраны  творы студэнтаў і выпускнікоў ГДУ, пачынаючы яшчэ з саракавых гадоў мінулага стагоддзя. “Крыніцы” сталі і першым даследаваннем “феномену гомельскай школы ў беларускай паэзіі” (тэрмін І. Ф. Штэйнера).

У тым жа годзе быў выдадзены зборнiк крытычных артыкулаў «Душа прычалiцца крылом да неба…» (пад рэдакцыяй І. Ф. Штэйнера), прысвечаных асэнсаванню творчасцi колiшнiх студэнтаў ГДУ. Адметнасць зборніка ў тым, што аўтары яго – самі студэнты ці аспіранты Гомельскага універсітэта. Такім чынам ажыццяўляецца пераемнасць пакаленняў, выхоўваецца павага да папярэднікаў, разуменне: “Напісанае – застаецца”. 

Напярэдадні 75-гадавога юбілею Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2003 годзе,  пад рэдакцыяй  І. Ф. Штэйнера і І. А. Бароўскай падрыхтаваны зборнік “Універсітэт літаратурны. Універсітэт песенны”, дзе пададзены творчыя партрэты колішніх і сённяшніх студэнтаў ГДУ, якія праявілі сябе ў мастацкай творчасці. А да 80-годдзя Гомельскага ўніверсітэта быў выдадзены зборнік “Alma mater universitatis” І. Штэйнера. “Alma mater universitatis” – не паўтарэнне папярэдніх выданняў, а новае пераасэнсаванне твораў выпускнікоў ГДУ, дапоўненае цікавымі ўспамінамі пра гады навучання, пачынаючы з успамінаў І. Шамякіна.

У 2004 годзе супрацоўнікамі кафедры вялася плённая работа па зборы і асэнсаванню матэрыялаў, звязаных з традыцыйнай культурай, літаратурнымі здабыткамі Мазыра. Упершыню асэнсавана дынаміка асноўных жанраў і відаў традыцыйнай гарадской духоўнай культуры ў яе гістарычным развіцці і перспектыўнасці ва ўмовах глабалізацыі сучаснага свету. Пад кіраўніцтвам І.Ф.Штэйнера падрыхтаваны зборнік эсэ і навуковых артыкулаў, прысвечаных увасабленню Мазыра і Прыпяці ў мастацкай літаратуры, песнях і дакументальнай прозе (“Мазыр літаратурны”). Вынікі даследавання дазволілі сістэмна, комплексна апісаць традыцыйную культуру Мазыра і Мазыршчыны, літаратурную творчасць яго ураджэнцаў і жыхароў. Упершыню паказана роля горада як цэнтра літаратурнага жыцця Усходняга Палесся. Прасочана гісторыя ўвасаблення Мазыра і Мазыршчыны ў мастацкай традыцыі. Упершыню асэнсавана дынаміка асноўных жанраў і відаў традыцыйнай гарадской духоўнай культуры Мазыра ў яе гістарычным развіцці і перспектыўнасці ва ўмовах глабалізацыі сучаснага свету.

У 2007 годзе пабачыла свет выданне “Речица. Литературно-духовное наследие региона”: У 2 т. Т. 1: “Речицкая лирическая” / И. Ф. Штейнер, С.И.Ханеня, Т. 2: “А прекрасней Речицы места не найти…”/ И. Ф. Штейнер, И. А. Боровская, Н. Ф. Макарцов, дзе разглядалася творчасць пісьменнікаў Рэчыцкага раёна.

Трылогія “Дняпроўскія матывы”, “Прыпяцкая рапсодыя”, “Сожскі карагод”, укладзеная І. Штэйнерам. Праект прафінансаваны Гомельскім аблвыканкамам. Гэта ўнікальнае выданне, аналагаў якому не мае ні адзін з рэгіёнаў Беларусі. Гэта своеасаблівая энцыклапедыя Гомельшчыны літаратурнай ад старажытнасці да нашага часу.

Кніга “Дняпроўскія матывы” прысвечана асэнсаванню творчасці пісьменнікаў, ураджэнцаў Гомельскага Падняпроўя.

У “Прыпяцкай рапсодыі” прадстаўлены творчыя постаці пісьменнікаў Жыткавіцкага, Петрыкаўскага, Калінкавіцкага, Мазырскага, Ельскага, Нараўлянскага, Хойніцкага раёнаў Гомельскай вобласці.

“Сожскі карагод” прысвечана творцам Гомельскага Пасожжа.

І. Ф. Штэйнер абраў арыгінальны падыход: тры вялікія ракі, што працякаюць па Гомельшчыне – тры кнігі. Вучоны заўважыў, што найбольш пасіянарыяў нараджаецца па берагах рэк. 

Гомельшчына ўнесла значны ўклад у агульнанацыянальную літаратурную скарбонку. Літаратурная традыцыя ў нашым рэгіёне бярэ пачатак ад славутага святога Кірылы з Турава.

З Гомельшчыны паходзяць чатыры Народныя пісьменнікі Беларусі: Іван Мележ, Іван Шамякін, Іван Навуменка, Андрэй Макаёнак. Нездарма наш край называюць Іван-градам беларускай літаратуры. Тут нарадзіліся і працавалі лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Беларусі: В. Казько, Б.Сачанка, А. Грачаннікаў, І. Сяркоў, М. Мятліцкі, М. Башлакоў. Варта таксама назваць імёны ўраджэнцаў Гомельшчыны С. Палуяна, М. Грамыкі, С. Некрашэвіча, Л. Гаўрылава, В. Коўтун, А. Федарэнкі, А. Зэкава, І. Бабкова, В. Якавенкі, А. Капусціна, Л. Гаўрылкіна, А. Бароўскага, У. Ліпскага, В. Яраца, С. Шах, І. Катлярова, Н. Тулупавай, А. Сыса, В. Ткачова, Т. Мельчанкі, Н. Шкляравай, А. Наўроцкага і многіх іншых.

І. Ф. Штэйнер сабраў і апрацаваў вялікі фактычны матэрыял, звязаны з дзейнасцю пісьменнікаў, ураджэнцаў Гомельшчыны. У трылогіі І. Ф. Штэйнера пададзена шмат цікавых звестак і фактаў, звязаных з літаратурай нашага краю. Напрыклад, пра  рускага празаіка ХІХ – ХХ ст. А.Л. Кінг-Дзедлаў, які жыў і пахаваны на Гомельшчыне, Іосіфа Гашкевіча, складальніка першага руска-японскага слоўніка і многія іншыя.

Вядома, што з Калінкавіцкай зямлі паходзяць продкі Я. Еўтушэнкі, з Палессем звязана станаўленне адметнага паэта Ігара Шклярэўскага, з Веткі паходзіць Дз. Кавалёў, у Рэчыцы нарадзіўся выдатны вучоны і пісьменнік У. Спасовіч, у Гомелі нарадзілася А. Ржэўская. Не забывае свой родны край празаік, паэт, вучоны Міхаіл Рассолаў, які стварыў цэлую эпапею пра жыццё ўсходнеславянскіх народаў. З Гомельшчыны паходзяць аўтары кніг з серыі “ЖЗЛ” Мікола Бажанаў і А. Левандоўскі.

З Турава паходзіць князь К. Астрожскі, асноўная дзейнасць якога праходзіла на Валыні. На Гомельшчыне нарадзіліся многія ўкраінскія літаратары. З Капаткевіч – аўтар раманаў Расціслаў Самбук, з Рэчыцы – Юрый Буракоўскі, драматург і раманіст, з Чачэрскага раёна – Рыгор Кішка, аўтар шматлікіх твораў для дзяцей.

Гомельшчына – радзіма многіх яўрэйскіх паэтаў: Рыгора Добіна, Зіновія Вагера, Самуіла Галкіна, М. Дзегцяра, Самуіла Ляўчука і інш.

У розныя часы на Гомельшчыне нарадзіліся, жылі ці пісалі пра яе польскамоўныя аўтары Іосіф Будзіла, Ул. Сыракомля, Г. Клімашэўскі, А. Гзоўскі, Э. Дмахоўская, І. Быкоўскі, Ф. Карпінскі, Ч. Пяткевіч, К. Машынскі. Існуе шмат мемуараў і згадак на рускай і польскай мовах, у якіх апісваюцца краявіды Гомельшчыны, яе люд, традыцыі і звычаі. 

Тут нарадзілася цэлая плеяда выдатных вучоных-філолагаў, сярод якіх прафесары Ф. Куляшоў, Ю. Пшыркоў, Н. Перкін, акадэмік  І. Навуменка, член-карэспандэнт С. Лаўшук, даследчыкі рускай літаратуры Іосіф Вайнберг,   Аляксандр Шыфман.

Значная работа па вывучэнні  жыцця і творчасці нашых славутых землякоў праводзіцца кафедрай беларускай літаратуры пад кіраўніцтвам прафесара І. Ф. Штэйнера. Увогуле, рэгіянальныя даследаванні, асэнсаванне творчасці пісьменнікаў Гомельшчыны, – адзін з вызначальных напрамкаў дзейнасці кафедры.

Пачатак рэгіянальным даследаванням быў закладзены на пачатку 70-х гг ХХ ст. вядомым беларускім вучоным, заслужаным дзеячам навукі Беларускай ССР, доктарам філалагічных навук, прафесарам Мікалаем Міхайлавічам Грынчыкам (1923-1999). М. Грынчык стварыў студэнцкую навуковую лабараторыю па фальклору, дзе збіраліся матэрыялы, запісаныя студэнтамі і выкладчыкамі ў час студэнцкіх практык і фальклорных экспедыцый. Пад яго кіраўніцтвам рэгулярна праводзіліся канферэнцыі па праблемах рэгіянальнага пачатку ў фальклоры, мове і літаратуры. М. Грынчык знаходзіўся ля вытокаў фалькларыстычнай школы ў ГДУ імя Ф.Скарыны. У 1991 годзе выкладчыкамі кафедры  В. І. Смыкоўскай і В. С. Генаш быў выдадзены даведнік “Літаратурная Гомельшчына”, дзе сабраны звесткі аб васьмідзесяці пісьменніках, што нарадзіліся на Гомельшчыне. У 1976 годзе пабачыла свет манаграфія В. І. Смыкоўскай “Творчая канцэпцыя пісьменніка: Задума і яе мастацкае ўвасабленне ў “Палескай хроніцы І.Мележа” (Мн., 1976).

Сёння рэгіянальнымі даследаваннямі плённа кіруе І. Штэйнер. Кафедрай беларускай літаратуры сістэматычна праводзяцца Міжнародныя навуковыя канферэнцыі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры”, удзел у якой прымаюць вядучыя навукоўцы не толькі Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, але і славісты Германіі, Харватыі, Сербіі, Чарнагорыі, Славеніі.

Менавіта на базе Гомельскага ўніверсітэта адбываюцца прэзентацыі кніг народнага пісьменніка Беларусі І. Навуменкі (1925-2006). Іван Навуменка – асоба выключная: пісьменнік, вучоны, педагог, акадэмік НАН Беларусі.

Памяць пра ўдзельніка партызанскага руху і франтавіка, заслужанага дзеяча навукі, старшыню Вярхоўнага савета БССР (1985-1990), лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР і прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, кавалера пяці ордэнаў захоўваецца і на яго радзіме.

15 жніўня 2008 года была прынята Пастанова Савета міністраў Рэспублікі Беларусь №1171 “Аб зацвярджэнні плана мерапрыемстваў па ўвекавечанню памяці народнага пісьменніка Беларусі І. Я. Навуменкі”. Пастановай прадугледжана ажыццяўленне шэрагу важных мерапрыемстваў, сярод якіх: заснаванне стыпендыі імя Івана Навуменкі для студэнтаў-філолагаў, прысваенне ягонага імя бібліятэкам, правядзенне навуковых канферэнцый.  Выконваючы гэтую Пастанову, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны сумесна з Гомельскім філіялам НАН Беларусі 6-7 кастрычніка 2016 года правялі чарговыя Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі.

I. Я. Навуменка – асоба шматгранная: пісьменнік, вучоны, педагог, аўтар шматлікіх літаратуразнаўчых манаграфій, зборнікаў крытычных артыкулаў, сярод якіх: “З глыбінь жыцця: Крытычныя эцюды аб творчасці Якуба Коласа” (1960), “Пісьменнікі-дэмакраты” (1967), “Янка Купала: Духоўны воблік героя” (1967), “Якуб Колас: Духоўны воблік героя” (1968), “Гуманизм и народность” (1972), “Кніга адкрывае свет” (1978), “Янка Купала” (1980), “Якуб Колас” (1982), “Змітрок Бядуля” (1995), “Раннi Кузьма Чорны (1923–1929) (2000), “М. Багдановіч у школе” (у сааўтарстве). На рускай мове пад кіраўніцтвам I. Я. Навуменкі былі падрыхтаваны акадэмічныя выданні “История белорусской дооктябрьской литературы” (1977) і “История белорусской советской литературы” (1977).

І. Я. Навуменка з’яўляўся навуковым рэдактарам і аўтарам раздзелаў “Янка Купала”, “Максім Багдановіч”, “Змітрок Бядуля”, “Уладзімір Жылка”, “Іван Мележ” новай акадэмічнай “Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя” ў 4 тамах.

Невыпадкова, што прэзентацыі з нагоды выхаду чарговага тома адбываюцца ў Гомелі: Іван Навуменка нарадзіўся ў гарадскім пасёлку Васілевічы і заўсёды захоўваў цёплыя ўспаміны пра сваю малую радзіму. У Васілевічах адбываецца і дзеянне яго аўтабіяграфічнай трылогіі “Сасна пры дарозе”, “Вецер соснах”, “Сорак трэці”.

 Таму менавіта на базе нашага ўніверсітэта праводзяцца Міжнародныя навуковыя канферэнцыі “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, прысвечаныя Івану Навуменку.

Кафедрай беларускай літаратуры пастаянна праводзяцца творчыя сустрэчы з пісьменнікамі, у тым ліку і з выпускнікамі ГДУ, якія заўсёды выклікаюць цікавасць у студэнтаў, спрыяюць захаванню творчай атмасферы.

На практычныя заняткі ўдзельнікі гуртка запрашаюць паэтаў Гомельшчыны. Так, у 2013-2014 навучальным годзе адбылася сустрэча з Л.Раманавай, Э.Акуліным, Н. Шкляравай, В. Цярэшчанка, І. Лапаціным, Бароўска, Н. Кудасавай.

Былі праведзены заняткі, прысвечаныя драматургам В.Ткачову і І. Штэйнеру.

У перыяд плённай работы лабараторыі за 2014 год найбольш актыўнымі студэнтамі ў плане збору, апрацоўкі і сістэматызацыі матэрыялаў паказалі сябе наступныя студэнты, якія былі ўключаны ў члены СНДЛ:

1.Анцімонік Анастасія

2.Бандурына Крысціна

3.Вергей Вольга

4.Грышчанкова Марыя

5.Гушча Вольга

6.Зубік Таццяна

7.Кавалькоў Дзмітрый

8.Казлова Ірына

9.Канцавая Анастасія

10.Краўчанка Вікторыя

11.Макарава Ірына

12.Малуха Людзміла

13.Міхалковіч Валерыя

14.Музычэнка Таццяна

15.Неўдах Юлія 

16.Арлянін Кацярына

17.Радчанка Анастасія

18.Рудніцкая Анастасія

19.Цімашэнка Анастасія

20.Цітавец Вольга

21.Шаўцова Анжэліка

22.Ярмоліч Аліна

23.Дакукін Аляксандр

24.Плахатнюк Ганна

Асаблівая ўвага ў 2015 годзе надавалася даследаванню творчасці наступных пісьменнікаў Гомельшчыны: М. Сурначова, Л.Гаўрылава, А.Жаўрука, І.Шамякіна, І.Навуменка, І.Мележа, А.Даніленка,  Н.Шкляравай, С.Шах, Т.Мельчанка, В.Коўтун, А.Грачанікава, М.Башлакова, А.Зэкава, В.Казько, В.Ярца, В.Стрыжака, А.Сыса, І.Катлярова, У.Верамейчыка, Э.Акуліна, А.Дуброўскаму, А.Маісеенка, М.Болсуна, Л.Раманавай, В.Пісарыка, Г.Рагавой, Г.Шкода, М.Літвінава, П.Чарняўскага, В.Ткачова.

Навукова-творчую дзейнасць арганізоўвае доктар філалагічных навук І.Ф.Штэйнер. Студэнты займаюцца зборам фактычных матэрыялаў,  а таксама камп’ютарным наборам тэкстаў для падрыхтоўкі іх да выдання. Сабраныя матэрыялы сталі асновай для кампазіцыі музея “Alma mater” і для літаратурных кампазіцый, якія былі праведзены ў сценах універсітэта. Сабраны  студэнтамі матэрыял, а таксама індывідуальныя студэнцкія мульцімедыі выкарыстоўваюцца пры чытанні лекцыйнага курса “Літаратурная Гомельшчына”.

На практычныя заняткі ўдзельнікі гуртка запрашаюць паэтаў Гомельшчыны. Адбыліся сустрэчы з Л.Раманавай (06.10.2015), Э.Акуліным, Н. Шкляравай, В. Цярэшчанка, І. Лапаціным, А.Бароўскім (14.10.2015),                  А. Зэкавым (05.10.15), А. Бяльковай (26.10.2015), Н. Кудасавай (18.12.2015).

Адбылася пастаноўка п’сы І.Ф. Штэйнера “Спакушэнне Скарыны” (3 курс, пад кіраўніцтвам Т.А. Фіцнер). Зроблена 15 мульцімедый: І.Шамякін, А. Зэкаў, Н.Шклярава, М. Болсун, Л. Раманава, А.Сыс , Э.Акулін і г.д.

У перыяд плённай работы лабараторыі за 2015 год найбольш актыўнымі студэнтамі ў плане збору, апрацоўкі і сістэматызацыі матэрыялаў паказалі сябе наступныя студэнты, якія былі ўключаны ў члены СНДЛ: Анцімонік Анастасія,  Бандурына Крысціна,  Вергей Вольга, Зубік Таццяна, Канцавая Анастасія, Малуха Людзміла, Міхалковіч Валерыя, Музычэнка Таццяна, Неўдах Юлія, Арлянін Кацярына, Рудніцкая Анастасія, Цімашэнка Анастасія, Дакукін Аляксандр, магістранты Гатальская Арыя, Пятроўская Таццяна, Парфененка Таццяна.

 Публікацыі за 2015 год:

1.Андрэева А.У. “Існаванне на “памежжы” ў творчасці Віктара Казько” // Роднае слова. – 2015. – № 4. – С. 11 – 13.

2. Штэйнер І.Ф. Solus Cum Sola //Літаратура і мастацтва № 47 29 лістапада 2015

3. Штэйнер І.Ф. Аlma mater: роля ГДУ імя Ф. Скарыны ў станаўленні нацыянальнай літаратуры і культуры //Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию ГГУ имени Ф. Скорины(Гомель, 17 июня 2015 г.):материалы:в 4 ч. Ч.1/ред кол. О.М. Демиденко (гл. ред.) и [др.] . Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 221-226.

4. “З любоўю да роднага краю” – //Гомельскія ведамасці – 26.11.2015  - А.Мельнікава.

У 2017 годзе па творчасці пісьменнікаў Гомельшчыны студэнтамі і магістрантамі было апублікавана 13 артыкулаў.

16 лістапада 2017 года адбылася сутрэча са знакамітымі выпускнікамі ГДУ імя Ф. Скарыны: пісьменнікамі, журналістамі, бардамі – “Нашчадкі Скарыны”. Дзякуючы падарункам творчай  інтэлегенцыі краіны фонд музея “Alma Mater” папоўніўся новымі рэдкімі выданнямі.

У 2017 годзе былі напісаны наступныя дыпломныя работыпа тэме СНДЛ:

  • Спецыфіка мастацкага мыслення Анатоля Сыса
  • Нацыянальная спецыфіка прозы Івана Мележа
  • Творчыя пошукі А. Казлова: праблематыка, герой, стыль
  • Псіхалагічнае майстэрства І.Мележа-раманіста
  • Вобраз Мазыра ў паэзіі Уладзіміра Верамейчыка

 

Артыкулы:

Лірычны суб’ект сучаснага вершы праз прызму асэнсавання ўласнай экзістэнцыі

артыкул

ВАК

Роднае слова. – 2017. – №7. – С. 17 – 19.

3

Анцімонік А. В.,

выпускнік 2017 г.

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Паняцце хранатопу ў сучаснай беларускай прозе

артыкул

ВАК

Роднае слова. – 2017. – №9. – С. 23 – 24.

4

Бандурына К.М.,

выпускнік 2017 г.

Мельнікава А.М.,

к.ф.н., дацэнт  каф. бел. літ.

Катэгорыя абсурду ў сучаснай беларускай прозе

артыкул

ВАК

Роднае слова. – 2017. – №3. – С. 21 – 23.

4

Бандурына К.М.,

выпускнік 2017 г.

Мельнікава А.М.,

к.ф.н., дацэнт  каф. бел. літ.

Смерць як адна з асноўных  эзістэнцыйных катэгорый у лірыцы маладога пакалення

артыкул

Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 10 / редкол. А. В. Бредихина (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 6 – 11.

6

Анцімонік А. В.,

выпускнік 2017 г.

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Экзістэнцыялізм як філасофска-літаратурны напрамак

артыкул

Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 10 / редкол. А. В. Бредихина (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 20 – 23.

6

Бандурына К.М.,

выпускнік 2017 г.

Мельнікава А.М.,

к.ф.н., дацэнт  каф. бел. літ.

Праблема раздвоенасці свету ў малой прозе Барыса Пятровіча

артыкул

Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 10 / редкол. А. В. Бредихина (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 47 – 51.

5

Каменюкова В. А.,

3 курс

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Верыфікацыя ідэі вартасці тэхнічнага прагрэсу ў сучаснай беларускай прозе

артыкул

Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 10 / редкол. А. В. Бредихина (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 55 – 61.

7

Рудніцкая А. В.,

выпускнік 2017 г.

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Феномен двайніцтва ў фрэсках Барыса Пятровіча

тэзісы

«Дни студенческой науки», XLVІ студ. науч.-практ. конф. (2017; Гомель). XLVІ студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки», 11–12 мая 2017 г. : [материалы] : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 158.

1

Каменюкова В. А.,

3 курс

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Феномен кахання як экзістэнцыйная праблема ў лірыцы сучасных паэтаў старэйшага пакалення

артыкул

Творчество молодых ¢ 2017: сб. науч. работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины» : в 4 ч. Ч. 3 / О. М. Демиденко (гл. ред.); редкол.: Р. В. Бородич [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 10 – 14.

5

Анцімонік А. В.,

выпускнік 2017 г.

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Рэцэпцыя экзістэнцыйных праблем сучаснай беларускай літаратурай

артыкул

Творчество молодых ¢ 2017: сб. науч. работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины» : в 4 ч. Ч. 3 / О. М. Демиденко (гл. ред.); редкол.: Р. В. Бородич [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 17 – 20.

4

Бандурына К.М.,

выпускнік 2017 г.

Мельнікава А.М.,

к.ф.н., дацэнт  каф. бел. літ.

Сімвалы адлюстравання і іх функцыі ў прозе Барыса Пятровіча

артыкул

Творчество молодых ¢ 2017: сб. науч. работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины» : в 4 ч. Ч. 3 / О. М. Демиденко (гл. ред.); редкол.: Р. В. Бородич [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 101 – 104.

4

Каменюкова В. А.,

3 курс

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Эвалюцыя беларускай дзіцячай літаратуры

артыкул

Cпадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навуковых артыкулаў : у. 2 ч. Ч. 1 / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. – С. 83 – 87.

5

Загорцава Т. С.

магістрант

Мельнікава А.М.,

к.ф.н., дацэнт  каф. бел. літ.

Катэгорыя часу ў сучаснай беларускай паэзіі

тэзісы

От идеи – к инновации : материалы XXIV Междунар. студ. науч.-практ. конф., Мозырь, 27 апр. 2017 г. В 2 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им.И.П.Шамякина ; редкол.: В.Н.Навныко (отв.ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – С. 127 – 128.

2

Міхалковіч В. М.,

выпускнік 2017 г.

Фіцнер Т.А., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Праблема пошуку сэнсу жыцця ў творчасці сучасных беларускіх паэтаў старэйшага пакалення

артыкул

Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 11. / редкол.: Н. В. Суслова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 8–12.

5

Анцімонік А. В.,

выпускнік 2017 г.

Брадзіхіна А.В., к.ф.н., дацэнт каф. бел. літ.

Літаратурная аснова творчасці ВІА «Песняры»

артыкул

Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 11. / редкол.: Н. В. Суслова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 80–85.

6

Плахатнюк  Г.А.,

4 курс

Яцухна В.І.,

к.ф.н., дацэнт  каф. бел. літ.

 

2011 Вынікі работы СНДЛ. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates