Панкова Наталля Міхайлаўна

 

Спіс навуковых работ

Панковай Наталлі Міхайлаўны

 1996

1. Панкова, Н.М. Палуян, А.М. Беларуская мова. Дапаможнік для нефілалагічных спецыяльнасцей / А.М. Палуян, Н.М. Панкова // Практычны дапаможнік. – Гомель, 1996. – 118 с.

 1997

2. Панкова, Н.М. Беларуская геаграфічная тэрміналогія ў “Беларуска-расійскім слоўніку” М. Байкова і С. Некрашэвіча / Н.М. Панкова // Трэція навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 1997. – С. 6–8.

 1998

3. Панкова, Н.М. Назвы прыродных з’яў у народных гаворках / Н.М. Панкова // Перспектывы развіцця і функцыянавання нарматыўнай лексікі: артыкулы і матэрыялы Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 1998. – С. 95–97.

4. Панкова, Н.М. Праблемы выкладання і засваення беларускамоўнай геаграфінай тэрміналогіі/ Н.М. Панкова // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Материалы докладов научно-методической конференции (14–15 мая1998 г.). – Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины, 1998. – С. 43–46.

 1999

5. Панкова, Н.М. Да праблемы нармавання беларускай геаграфічнай тэрміналогіі (на матэрыяле “Географіі Беларусі” А. Смоліча / Н.М. Панкова // Чацвёртыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 1999. – С.63–67.

6. Панкова, Н.М Суфіксальны спосаб утварэння геаграфічных тэрмінаў 20-х гг. / Н.М. Панкова // Скарына і наш час: Матэрыялы I Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 1999. – С. 128–133.

7. Панкова, Н.М. Лексіка-граматычная характарыстыка геалагічных тэрмінаў 20-х гг. / Н.М. Панкова // Беларуская мова. Міжведамасны зборнік. – Гомель, 1999. – Выпуск 24. – С. 128–133.

8. Панкова, Н.М. Беларускамоўная геаграфічная тэрміналогія. Шляхі і спосабы яе фарміравання на матэрыяле слоўнікаў 20-х гадоў / Н.М. Панкова // Народная асвета. – 1999. – № 3. – С. 151–157.

 2000

9. Панкова, Н.М. Па-беларуску пра нафта- і газаздабычу / Н.М. Панкова // Роднае слова. – 2000. – № 3. – С. 45.

 2001

10. Панкова, Н.М. Тэрміны-кампазіты ў геаграфічнай тэрміналогіі 20-х гадоў / Н.М. Панкова // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. У 2 ч. Ч. 1. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2001. – С. 131–135.

 2002

11. Панкова, Н.М. Роля народнай лексікі ў фарміраванні беларускамоўнай геаграфічнай тэрміналогіі / Н.М. Панкова // Скарына і наш час: Матэрыялы IІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі. У 2 ч. Ч. 2.– Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 2002. – С. 63–66.

 2004

12. Панкова, Н.М. Лексічная сінанімія ў геаграфічнай тэрміналогіі 20-х гг. / Н.М. Панкова // Праблемы развіцця, функцыянавання і нармавання лексікі беларускай мовы: Зборнік навуковых артыкулаў Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2004. – С. 60–63.

 2006

13. Панкова, Н.М. Метадалагічныя аспекты выкладання беларускай мовы на нефілалагічных факультэтах / Н.М. Панкова // Актуальные вопросы научно–методической и учебно–организационной работы: инновационные процессы в вузе: опыт, практика, перспективы: материалы научно–методической конференции, Гомель,10–11 ноября2006 г. – Гомель, 2006. – С. 164–167.

14. Панкова, Н.М. Актуальныя праблемы выкладання беларускай мовы на сучасным этапе / Н.М. Панкова // Да 75–годдзя доктара педагагічных навук, прафесара Протчанкі В.У.: Матэрыялы навуковых чытанняў. – Мінск: УА “НІА”, 2006. – С. 51–53.

 2008

15. Панкова, Н.М. З вопыту выкладання беларускай мовы на негуманітарных факультэтах / Н.М. Панкова //Актуальные вопросы научно–методической и учебно–организационной работы: высшая школа в условиях инновационного развития: материалы научно–методической конференции, Гомель, 17–18 апреля2008 г. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2008. – Ч.2. – С. 50–51.

16. Панкова, Н.М. Лінгвакультуралагічны аспект навучання беларускай мове на нефілалагічных спецыяльнасцях / Н.М. Панкова, Д.Д. Павловец // Актуальные вопросы научно–методической и учебно–организационной работы: высшая школа в условиях инновационного развития: материалы научно–методической конференции, Гомель, 17–18 апреля2008 г.– Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2008. – Ч.2. – С. 52–55.

17. Панкова, Н.М. Асэнсаванне агульначалавечых каштоўнасцей у малых фальклорных жанрах / Н.М. Панкова [і інш.] // Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда–Кашалёўскага краю: манаграфія / ГДУ імя Ф. Скарыны; пад агул. рэд. В.С. Новак. – Гомель: Сож, 2008. – С. 358–363.

 2009

18. Панкова, Н.М. Кампетэнтнасны падыход пры выкладанні беларускай мовы як няпрофільнага прадмета / Н.М. Панкова, Д.Д. Павловец // Актуальные вопросы научно–технической и учебно–организационной работы. Развитие компетентностного подхода: сборник статей юбилейной научно–методической конференции, Гомель, 17–18 апреля2009 г. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2009. – Ч.3. – С. 75 – 78.

19. Панкова, Н.М. Духоўнае і матэрыяльнае ў малых фальклорных жанрах Гомельшчыны./ Н.М. Панкова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, 2009. – №3 (54), ч. 2. – С. 71 – 74.

20. Панкова, Н.М. Добрае слова лепш за мяккі пірог./ Н.М. Панкова // Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць. / пад агульн. рэд. В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель: АТТ “Палесдрук”, 2009. – С. 533–538.

 2010

21. Панкова, Н.М. Прыказкавае багацце Хойніцкага раёна. / Н.М. Панкова [і інш.] // Хонікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю: фальклорна–этнаграфічны зборнік. / пад агульн. рэд. В.С. Новак . – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010.– С. 217–220.

22. Панкова, Н.М. Лінгвакультуралагічны прыём як сродак навучання беларускай мове / Н.М. Панкова, Д.Д. Павловец // Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и практике преподавания языков в негуманитарных вузах: сборник статей.– Минск, 2010. – С. 265–272.

23. Панкова. Н.М. Малыя фальклорныя жанры Веткаўшчыны: тэматычная разнастайнасць / Н.М. Панкова // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей. Вып. 2 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М–во образования РБ, Гомельский гос. ун–т. им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 162 с. С. 74–77.

 2011

24. Панкова, Н.М. Постаць беларуса ў прыказках і прымаўках Лагойшчыны / Н.М. Панкова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – Гомель, 2011. – №2 (65). – С.134–137.

25. Панкова, Н.М. Прыказкі і прымаўкі Гомельшчыны: прадметна–тэматычная разнастайнасць / Н.М. Панкова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка, Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С.139–143.

26. Панкова, Н. М. Касмалагічныя ўяўленні беларусаў у прыказках і прымаўках Гомельшчыны / Н.М. Панкова // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 3 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М–во образования РБ, Гомельский гос. ун–т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 106–109.

 2012

27. Панкова, Н. М. Самастойная работа студэнтаў пры выкананні кантрольных работ / Н.М. Панкова // Научно–методическая конференция «Актуальные вопросы научно–методической и учебно–организационной работы: подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14–15 марта2012 г.: материалы: в 4 ч. Ч. 3 / редкол.: И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 348 с. – С. 296–299.

28. Панкова, Н.М. Сістэма каштоўнасцей у прыказках і прымаўках Петрыкаўшчыны. / Н.М. Панкова // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 5 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М–во образования РБ, Гомельский гос. ун–т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – С. 81–84.

 

2013

 

29. Панкова Н. М. Прыказкі і прымаўкі як сцэнарый паводзін чалавека / Н.М. Панкова // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 8. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 220 с. – С. 58–60.

 

30. Панкова, Н.М. Мова малых фальклорных жанраў Веткаўшчыны / Н.М. Панкова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 308 с. – С. 280–285.

 

2014

 

31. Панкова, Н.М. Агульначалавечыя каштоўнасці ў прыкаўках і прымаўках Петрыкаўшчыны / Н.М. Панкова // Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. – С. 123–124.

 

2016

 

32. Панкова, Н.М., Коренькова, Т.В. Особенности мировоззрения жителей Рогачёвского района в пословицах и поговорках / Н.М. Панкова, Т.В. Коренькова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – 384 с. – С. 272–275.

 

33. Панкова, Н.М., Каранькова, Т.У. Прыказкавае багацце Рагачоўшчыны / Н.М. Панкова, Каранькова Т.У. // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 194–197.

 

34. 17. Панкова, Н.М. Загадкі / Н.М. Панкова // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 198–201.

 

35. Панкова, Н.М. Дзіцячы фальклор / Н.М. Панкова // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 201–207.

 

 

 

 


2011 Панкова Наталля Міхайлаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates