Лебедзева Валянціна Міхайлаўна

 

Спіс навуковых работ

Лебедзевай Валянціны Міхайлаўны

 2006

1. Лебедзева, В.М. «Я прежде всего Белорус». Лісты Е. Раманава да А. Пыпіна (1888 – 1992) / В.М. Лебедзева // Беларускі археалагічны штогоднік. Вып. 7. / Рэдкал. У.К. Коршук [і інш.] – Мн.: БЕлНДІДАС, 2006. – С. 206–215.

2. Лебедзева, В.М. Гомельская гарадская Дырэкторыя (1918–1919 гг.): палітычныя і дзяржаўныя арыентацыі / В.М. Лебедзева // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянні і ўзаемаўплывы: Міжнародная навуковая канферэнцыя, 9–10 кастрычніка 2008: [Матэрыялы] / рэдкал. Лазько Р. (галоўны рэд.) [і інш.] – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 102–110.

3. Лебедєва, В.М. Гомельская область / В.М. Лебедзева // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І. М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЄСУ, 2006. – Т. 6. – С. 117–118.

 2007

4. Лебедєва, В.М. Довнар-Запольский Всеволод / В.М. Лебедзева // Енціклопедия сучасної України. – Т. 7. – Ч. 2. – Кіїв: ЄСУ, 2007. – С. 216.

5. Лебедзева, В.М. В.М. Доўнар-Запольскі ў Мінску (1925–1926 гг.) / В.М. Лебедзева // Проблемы славяноведения: Сб. научных статей и материалов. / отв. редактор С.И. Михальченко. – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2007. – Вып. 9. – С. 85–95.

6. Лебедзева, В.М. Тэрытарыяльнае пытанне ў беларуска-ўкраінскіх адносінах на этапе станаўлення дзяржаўнасці (1918–1919 гг.) / В.М. Лебедзева // Bielaruś w XX stuleciu w kręngu kultury i polityki / pod redakcją Doroty Michaluk. – Toruń: Wydawnictwo nawukowe uniwersytetu M.Kopernika, 2007. – S. 225–247.

7. Лебедєва, В.М. М.В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи / В.М. Лебедзева // Студії з архивної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І.Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – Т. 15. – Київ, 2007. – С. 172–176.

8. Лебедева, В.М., Киштымов, А.Л. Юбилей белорусского архивиста (к 60-летію со дня рожденія В.В. Скалабана) / В.М. Лебедева, А.Л. Киштымов // Студії з архивної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І.Б. Матяш (гол. ред.) та ін. Т. 15. – Київ, 2007. – С. 167–170.

9. Лебедзева, В.М. М.В. Доўнар-Запольскі і праблема кансалідацыі беларускай інтэллігенцыі / В.М. Лебедзева // Беларусь и беларусы ў прасторы і часе : зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса / Грамадскае аб'яднанне «Міжнародная асацыяцыя беларусістаў», Польскі інстытут у Мінску / пад рэд. С. Запрудскага. – Мінск : Лімарыус, 2007. – С. 297–305.

10. Лебедева В.М. О жизни в Баку – фрагмент дневника Н.М. Довнар-Запольской / В.М. Лебедева // Бакинский период в творчестве М.В. Довнар-Запольского (1921–1925) / сост. Д. Г. Козлов. – Гомель: ЦИИР, 2007. – С. 19–21.

11. Лебедева, В.М., Киштымов, А.Л. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах «Записок наукового товариства імені Шевченка» / В.М. Лебедзева, А.Л. Кіштымаў // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер. Історія. – 91-93/2007. – С. 35–39.

12. Лебедева, В.М., Киштымов, А.Л. Довнар-Запольский и М.С. Грушевский: сотрудничество в «Записках НТШ» / В.М. Лебедзева, А.Л. Кіштымаў // Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М.С. Грушевського (Мінськ, 22 грудня 2006 р., Білоруський державний університет) / За заг. ред. О.А. Яновського, В.М. Бойка. — Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – C. 135–150.

 2008

13. Лебедєва, В.М., Ямкова, О.М. «Листи білоруських громадсько-політичних діячів-ємігрантів до Микити Шаповала»/ В.М. Лебедева, О.М. Ямкова // Часопис української історії. – Вип.10. – Київ, 2008. – С. 134–148.

14. Лебедзева, В.М. Павел Дземідовіч – гродзенскі карэспандэнт М. Доўнар-Запольскага / В.М. Лебедзева // Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада): матэрыялы Міжнар. навук. канф. Гродна, 10-11 красавіка2008 г. / рэдкал.: А.І. Антоненка (адк. рэд.) [і інш.] – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 454–460.

15. Лебедзева, В.М. Лісты П. Дземідовіча да М.В. Доўнар-Запольскага з Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва Украіны ў Кіеве / В.М. Лебедзева // Проблемы славяноведения: Сб. научных статей и материалов / отв. редактор С.И. Михальченко – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2008. – Вып. 10.– С.264–274.

16. Лебедзева, В.М. Доўнар-Запольскі і Савецкая Беларусь / В.М. Лебедзева // Шостыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Міжнародная навуковая канф. 14-15 лістапада2007 г. : [матэрыялы] : у 2 ч. Ч.1 : М.В.Доўнар-Запольскі: жыццё і навуковая спадчына / В.М. Лебедзева (адк. рэд.) і [інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 62–80.

17. Лебедзева, В.М. М.В. Доўнар-Запольскі ў ацэнках У. Міхнюка / В.М. Лебедзева // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі : матэрыялы Круглага стала, прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка (Мінск, 28 верасня2007 г.) / [зборнік дакладаў; складальнікі: В. С. Пазднякоў, П. П. Журкевіч; навуковыя рэдактары: У. І. Адамушка, А. Я. Рыбакоў]. – Мінск : БелНДІДАС, 2008. – С. 48–58.

18. Лебедзева, В.М. Украінцы ў культурнай прасторы Беларусі ХХ ст. // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянні і ўзаемаўплывы / В.М. Лебедзева // Міжнародная навуковая канферэнцыя, 9–10 кастрычніка 2008: [Матэрыялы] / рэдкал. Лазько Р. (галоўны рэд.) [і інш.] – Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 2008. – С. 272–280.

19. Лебедзева, В.М. Ямкова, О.М. Чотирьохсотлітні юбілей білоруського книгодрукування через призму одного листа / В.М. Лебедзева, О.М. Ямкова // Скарына і наш час: Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі (14 лістапада 2008). – У 2-х ч. – Ч. І. / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Францыска Скарыны, 2008. – С. 80–88.

20. Лебедзева, В.М. М.В. Доўнар-Запольскі і скарыназнаўства / В.М. Лебедзева // Скарына і наш час: Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі (14 лістапада 2008) – У 2-х ч. – Ч. ІІ. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Францыска Скарыны, 2008. – С. 202–209.

21. Лебедзева, В.М. М.В. Доўнар-Запольскі ў 1888 – 1892 гг.: нараджэнне беларускага навукоўца / В.М. Лебедзева // Homo gistorycus: гадавік антрапалагічнай гісторыі / пад. рэд. докт. гіст. навук. А.Ф. Смаленчука. – Вільнюс-Мінск: ЕНU, 2008. – С. 261–283.

 2009

22. Лебедзева, В.М. Эпісталярныя кантакты М. Доўнар-Запольскага і Е. Раманава / В.М. Лебедзева // Пятые Романовские чтения: Сборник трудов международной научной конференции. – Могилев : УО «МГУ им. А. Кулешова», 2009. – С. 3–4.

23. Лебедева, В.М., Киштымов А.Л. Российские научные общества и становление белорусоведения / /В.М. Лебедзева, А.Л. Кіштымаў // Проблемы истории Центральной и Восточной Европы: Сб. научных статей / ред. С.И. Михальченко, В.Н. Гурьянов. – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2009. – С. 90–98.

24. Лебедзева, В.М. «Зажегши светильник науки…» Лісты П. Дземідовіча да М. Доўнар-Запольскага / В. М. Лебедзева // Известия Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. – 2009. – № 3 (54). – Часть 2. – С. 140–147.

25. Лебедзева, В.М. Рецензия на книгу «Забытая губерния: «Гомельская губерния 1919–1926. Документы и материалы» / В.М. Лебедзева // Архіви Украіни. – 2009. – № 3–4 (травень-серпень). – С. 291–295.

26. Лебедзева, В.М. Гомельская городская Директория (декабрь 1918 – январь 1919) / В.М. Лебедзева // Студії з архивної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І.Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – Т. 17. – Київ: Держкомархів України, УНДИАДС, 2009. – С. 133–141.

27. Лебедзева, В.М. Пытанне Усходняга Палесся ў беларуска-ўкраінскім дзяржаўным будаўніцтве (1918 г.) / В.М. Лебедзева // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. – Вып. 2 / рэдкал.: Станкевіч А.А. (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 228 с. – С. 16–18.

 2010

28. Лебедзева, В.М., Лин, Д.Г. Социо-демографические характеристики украинского меньшинства в составе населения Беларуси / В.М. Лебедзева, Д.Г. Лін // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 18. – Київ: Держкомархів України, УНДИАДС, 2010.– С. 124–145.

29. Лебедзева, В.М. Невядомы эпізод з жыцця святара і грамадскага дзеяча Фёдара Жудро / В.М. Лебедзева // Православие на Гомельщине: историко-культурное наследие и современность : сборник научных статей / Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Гомельская Епархия Белорусской Православной Церкви ; [редколлегия Г. А. Алексейченко (ответственный редактор) и др.]. – Гомель, 2010. – С. 38–42.

30. Лебедзева, В.М. Ф. Жудро і Стракапытаўскі мяцеж у Гомелі / В.М. Лебедзева // Архіварыус : зб. навук. паведамл. і артыкулаў. вып. 8. / рэд.: Ю.М. Бохан [і інш.]. – Мінск: НГАБ, 2010. – С. 78–89.

31. Лебедзева, В.М. Праект архіўнай рэформы Д.Я. Самаквасава ў ацэнках сучаснікаў: М.В. Доўнар-Запольскі і яго карэспандэнты / В.М. Лебедзева // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі (Мінск, 20 мая 2009 года) / рэд. кал. М.Ф. Шумейка (адк. рэд.) [і інш.] – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 75–81.

32. Лебедева, В.М. Традиционная белорусская семья в исследованиях М. В. Довнар-Запольского и её трансформация в ХХ столетии / В. М. Лебедева, Д. Г. Лин // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Рэчыца, 1 – 2 кастрычніка2010 г. / рэдкал. : В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 13–23.

33. Лебедева, В.М. М.В. Довнар-Запольский и Московское Археологическое общество. (Приложение: Письма гр. П. Уваровой к М. Довнар-Запольскому в Центральном государственном историческом архиве Украины в г. Киеве) / В.М. Лебедзева // Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы.:Материалы межгосударственной научной конференции 5-8 июля 2010 года (г. Брянск), приуроченной к 600-летию битвы при Грюнвальде / Фонд «Русский мир»; Брянский государственный университет им. Ак. И.Г. Петровского. – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2010. – С. 185–202.

34. Лебедзева, В.М. Старонка Маскоўскага перыяду біяграфіі М. Доўнар-Запольскага: праца ў Маскоўскім археалагічным таварыстве / В.М. Лебедзева // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Рэчыца, 1 – 2 кастрычніка2010 г. / рэдкал. : В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 37–51.

35. Лебедева, В.М. Стрекопытовский мятеж марта1919 г. – речицкая страница / В.М. Лебедева // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Рэчыца, 1–2 кастрычніка2010 г. / рэдкал. : В. М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 309–318.

 2011

36. Лебедєва, В.М. Ельльстон Лев Михайлович / В.М. Лебедева // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 9. – С. 173.

37. Лебедєва, В.М. Ескін Аркадій Борисович / В.М. Лебедева // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 9. – С. 240.

38. Лебедєва, В.М. Єрмоленко Микола Федорович / В.М. Лебедева // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 9. – С. 441.

39. Лебедєва, В.М. Жданов Павло Ілліч / В.М. Лебедева // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ, ЕСУ, 2011. – Т. 9. – С. 519.

40. Лебедєва, В.М. Ельльстон Лев Михайлович / В.М. Лебедева // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ, ЕСУ, 2011. – Т. 9. – С. 573.

41. Лебедєва, В. М. Жировицький Свято-Успенський чоловічий монастир / В.М. Лебедева // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 9. – С. 577 – 578.

42. Лебедєва, В.М. Забара Ігор Володимирович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 10. – С. 10.

43. Лебедєва, В.М. Залозний Микола Григорович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 10. – С. 203.

44. Лебедєва, В.М. Заславський Євген Львович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 10. – С. 345.

45. Лебедєва, В.М. Захар Дмитро Андрійович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 10. – С. 365.

46. Лебедєва, В.М. Звонак Олесь / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 10. – С. 464–465.

47. Лебедєва, В.М. Зільберберґ Євгенія Володимирівна / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України. / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2011. – Т. 10. – С. 501.

48. Лебедзева, В.М. «Украінская» ўлада на Беларускім Палессі: Гомельская гарадская Дырэкторыя 1918-1919 гг. / В.М. Лебедзева // ARCHE Пачатак. – 2011. – № 3. – Мінск, Менск, 2011. – С. 356–370.

49. Лебедзева, В.М. Мадэль традыцыйнай сям’і ў даследаваннях М.В. Доўнар-Запольскага / В.М. Лебедзева // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – Гомель, 2011. – № 2 (65). – С. 141–145.

50. Лебедева, В.М. Николай Румянцев и круг Виленского университета (на примере переписки с И. Лелевелем, опубликованной Францевым) / В.М. Лебедева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вып. 87. / гол. рэд. Носко М.О. [і інш.]; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Серія: історичні науки. – № 8. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 92 – 97.

51. Лебедева, В.М. М.В. Довнар-Запольский и его наследие / В.М. Лебедева, В.В. Скалабан, М.Ф. Шумейко // М.В. Довнар-Запольский. История Белоруссии / В. М. Лебедева, В. В. Скалабан, М. Ф. Шумейко. – 3-е изд. испр.и доп. – Минск: Беларусь, 2011. – С. 1–13.

52. Лебедева, В.М. Именной указатель / В.М. Лебедева // М.В. Довнар-Запольский. История Белоруссии / В М. Лебедева. – 3-е изд. испр.и доп. – Минск: Беларусь, 2011. – С. 521 – 587.

53. Лебедева, В.М., Павловец, Д.Д. Словарь терминов, устаревших слов и белорусизмов / В.М. Лебедева, Д.Д. Павловец // М.В. Довнар-Запольский. История Белоруссии / В.М. Лебедева, Д.Д. Павловец. – 3-е изд. испр.и доп. – Минск: Беларусь, 2011. – С. 507–520.

54. Лебедзева, В.М., Ляхоўскі, У.В. Рыжскі мір і Беларуская партыя эсэраў / В.М. Лебедева, У.В. Ляхоўскі // Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору1921 г.: зборнік навуковых прац / навук. рэд. Э. Расоўска, А. Вялікі. – Мінск: Выдавецтва В. Фурсіка, 2011. – С. 65–80.

55. Лебедзева, В.М., Вялікі, А.Ф. «Рыцар беларускай архівістыкі»: памяці Віталя Скалабана / В.М. Лебедзева, А.Ф. Вялікі // Bialoruskie Zeszity Historyczne / Eugtniusz Mironowicz (redactor naczelny). –Bialystok, 2011. – № 36. – С. 241–245.

56. Лебедева, В.М. Эпизод антибольшевистского сопротивления: Стрекопытовское восстание в Гомеле в марте1919 г. / В.М. Лебедзева // Studia internationalia: материалы Международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях XVII-XX вв.», Брянск, 22–24 июня2011 г. / редкол. С.И. Михальченко [и др.].– Брянск: БГУ, 2011. – С. 99–110.

57. Лебедзева, В.М. Эпізоды палітычнага жыцця Гомеля1917 г. на старонках гарадскіх газет / В.М. Лебедзева // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве ХІХ – ХХ стагоддзяў : этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы: матэрыялы рэспубликанскай навуковай канферэнцыі, Гомель, 13-14 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: В.А. Міхедзька (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 92–99.

 2012

58. Лебедева, В.М. Патоны и Рикки как представители новой региональной элиты начала ХХ века / В.М. Лебедева // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці,міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 1. / Р.Р. Лазько (гал. рэд.) і інш. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012 . – С. 111–117.

59. Лебедзева, В.М. Украінская ўлада на Беларускім Палессі: Гомельская гарадская Дырэкторыя / В.М. Лебедева // Хроніка 2000: Український культурологічний альманах. – 2011. – Вип. 4 (90). Україна – Білорусь. – Кн. 1. – Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2012. – С. 359–378.

60. Лебедєва, В.М. Ігнатовський Всеволод Макарович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 11. – С. 188.

61. Лебедєва, В.М. Іпатова Ольга Михайлівна / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол. : Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 11. – С. 501.

62. Лебедєва, В.М. Кадочников Іван Петрович / В. М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 11. – С. 667.

63. Лебедзева, В.М. Да пытання аб лёсе бібліятэкі М. Доўнар-Запольскага / В.М. Лебедзева // До Дня слов’янської писемності і культури : тези Міжнар. наук. конф. ; 24 – 25 трав. 2012 р. – К. : НБУВ, 2012. – 249 с. – С. 78 – 82.

64. Лебедева, В.М. Мурашко, М.Н. Общественно-политическая ситуация в Гомельской губернии в 1919–1920 гг. / В.М. Лебедева, М.Н. Мурашко // Проблемы славяноведения: Сб. научных статей и материалов. / отв. редактор С.И. Михальченко – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2012. – Вып. 14. – С. 86–97.

65. Лебедева, В.М. Гомельская Директория / В.М. Лебедева // Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 Гомельская область. В 2 кн. Кн. 1 / ред. кол. : Т.В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларус. энцыкл. имя П. Броўкі, 2012. – С. 129.

66. Лебедева, В.М. Гуло Даниил Семенович / В.М. Лебедева // Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 Гомельская область. В 2 кн. Кн. 1 / ред. кол. : Т.В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларус. энцыкл. имя П. Броўкі, 2012. – С. 202 – 203.

67. Лебедєва, В.М. Калаптур Ніна Федорівна / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 12. – С. 11.

68. Лебедєва, В. М. Камінський Дмитро Романович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ, ЕСУ, 2012. – Т. 12. – С. 124.

69. Лебедєва, В.М. Кам’янець (містечко, Білорусь) / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 12. – С. 134–135.

70. Лебедєва, В.М. Карасьов Іван Романович Кам’янець (містечко, Білорусь) / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 12. – С. 267.

71. Лебедєва, В.М. Карпович Петро Володимирович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 12. – С. 294.

72. Лебедєва, В.М. Кащеєв Михайло Олександрович / В.М. Лебедєва // Енциклопедія сучасної України / рэд. кол.: Дзюба І.М. (співголова) [і інш.]. – Київ: ЕСУ, 2012. – Т. 12. – С. 356.


2011 Лебедзева Валянціна Міхайлаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates