Вяргеенка Святлана Анатольеўна

 

Спіс навуковых работ

Вяргеенка Святланы Анатольеўны

 

2002

1. Вергеенко, С.А. Заговорные традиции на Гомельщине / С.А. Вергеенко // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. – 2002. – № 7. – С. 71–76.

2. Вяргеенка, С.А. З назіранняў над замовамі Мазыршчыны / С.А. Вяргеенка // Слово и время. Первые научные чтения, посвященные памяти В.Н. Соболенко: Сб. науч. статей / Отв. ред. Л.Л. Ермакова. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2002. – 253 с. – С. 58–64.

3. Вяргеенка, С.А. Замовы як фальклорны жанр у вузаўскай праграме / С.А. Вяргеенка // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе: Мат. рэсп. навук. канф. 30 кастрычніка2002 г. / Пад рэд. У.І. Каялы, Т.І. Тамашэвіча. – Гродна: ГрДУ, 2003. – 413 с. – С. 160–164.

2003

4. Вяргеенка, С.А. Замова ў святле лінгвапаэтычнага аналізу / С.А. Вяргеенка // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин: Материалы II Международной научной конференции, 26–27 марта2003 г., Мозырь: В 2 ч. Ч. 1. / Отв. ред. С.Б. Кураш, О.И. Ревуцкий, В.Ф. Русецкий. – Мозырь: УО “МГПУ”, 2003. – 185 с. – С. 133–135.

5. Вяргеенка, С.А. Амбівалентнасць вобразу огню ў замовах Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У.В. Анічэнкі: Зб. навуковых артыкулаў: У 2 частках. Ч. 1. / Адк.рэд. А.А. Станкевіч – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2003. – 277 с. – С. 207–214.

6. Вергеенко, С.А. Заговоры / С.А. Вергеенко // Традиции материальной и духовной культуры Восточного Полесья: проблемы изучения, сохранения и развития в постчернобыльское время: Монография / науч. ред. Д.Г. Лин. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2003. – 167 с. – С. 91–103.

7. Вяргеенка, С.А. “Парог, парог, штоб ты мяне бярог” (Вобразна-паэтычная адметнасць замоў Гомельшчыны) / С.А. Вяргеенка // “Роднае слова” – 2003, № 12. – С. 97–99.

8. Вяргеенка, С.А. Сімволіка вобразаў замоўных формул (з матэрыяла слоўніка) / С.А. Вяргеенка // VI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С.М. Некрашэвіча: Зб. навук. арт. (г. Гомель, 23 мая2003 г.) / Гал. рэдактар А.А. Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 380 с. – С. 347–353.

9. Вяргеенка, С.А. Семантыка персанажаў лекавых замоў Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Слово и время. Материалы научн. конф., посвящ. 60-летию Н.Н. Воинова (Гомель, 25–26 сентября): В 2 ч. – Ч. 1: Ученый. Организатор. Человек. Актуальные проблемы современной лингвистики. Актуальные проблемы литературоведения и фольклористики на современном этапе. Методика преподавания языка и литературы на этапе реформирования школьного образования / Под общ. ред. Л.Л. Ермаковой, И.И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2003. – 262 с. – С. 118–121.

10. Вяргеенка, С.А. Магія слова і дзеяння ў лекавых замовах Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Праблемы ўсходнеславянскай этналінг-вістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 красавіка, 2003 года) / Укладальнік В.Ліцьвінка. – Мінск: УП “Тэхна-прынт”, 2003. – 386 с. – С. 102–106.

11. Вяргеенка, С.А. Замоўная традыцыя Гомельшчыны (адметнае ў сюжэтах) / С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / Пад нав.рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2003. – 283 с. – С. 57–64.

2004

12. Вяргеенка, С.А. Адметнасці замоў Рэчыцкага раёна / С.А. Вяргеенка // Чацвёртыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні (г. Рэчыца, 18-19 верасня2003 г.): В 2 ч. – Ч. 2: Рэчыца ў часе і прасто-ры: 790 год заснавання горада / Рэд. кал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) і інш. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – 217 с. – С. 15–22.

13. Вяргеенка, С.А. Асаблівасці замоўных формул Мазыршчыны / С.А. Вяргеенка // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 23-24 красавіка) / Адк. рэд. І.Ф. Штэйнер. – Гомель: “УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – 337 с. – С. 188–193.

14. Вяргеенка, С.А. Замовы: з гісторыі збірання і вывучэння / С.А. Вяргеенка // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2004. – Вып. 6. – 372 с. – С. 254–262.

15. Вяргеенка, С.А. Асаблівасці сюжэтаў замоўных формул Гомельшчыны (на матэрыяле Веткаўскага і Рагачоўскага раёнаў) / С.А. Вяргеенка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 5 (26). – 2004. – С. 33–40.

16. Вяргеенка, С.А. Да праблемы асэнсавання мастацкай прыроды замоўных формул (на матэрыяле замоў Мазыршчыны) / С.А. Вяргеенка // Слово в культуре: Сб. науч. ст. В. 2 ч. – Ч. 2: Слово и текст в филологии, богословии, культурологии. Художественный текст в современной научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В.Н. Калмыкова, И.И. Морозовой. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. – 362 с. – С. 255–261.

17. Вяргеенка, С.А. Матыў “Вытокі хваробы” ў замовах ад сурокаў / С.А. Вяргеенка // Тураўскія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Гомель, 4 верасня2004 г.) / Адк. рэд. У.І. Коваль. – Гомель: УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2005. – 249 с. – С. 162–167.

2005

18. Вяргеенка, С.А. “Я – з словам, а Бог – з помашчу…” (Магія слова і дзеяння ў замоўных формулах) / С.А. Вяргеенка // Спрадвечнай мудрасці скарбонка: сучасны стан традыцыйнай культуры г. Мазыра / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступныя артыкулы, рэдагаванне В.С. Новак, Л.В. Мельнікавай, С.А. Вяргеенка, А.А. Кастрыцы, А.В. Кучаравай і інш. – Гомель: КВПУП “Сож”, 2005. – 296 с. – С. 9–29.

19. Вяргеенка, С.А. Матыў “Адсыланне хваробы” ў замовах ад сурокаў (на матэрыяле фальклору Гомельшчыны) / С.А. Вяргеенка // “VІІ Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнародная навуковая канф. (2005, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “VІІ Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”, 27 мая2005 г.: [прысвеч. Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы] / рэдкал.: А.А. Станкевіч [і інш.]; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны (навук.-даслед. ін-т гісторыі і культ. усходне-слав. народаў). – Гомель: Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны, 2005. – 349 с. – С. 213–217.

20. Вяргеенка, С.А. Вербальнае выражэнне акцыянальнага кампанента лекавых замоў Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2005. – 269 с. – С. 72–76.

21. Вяргеенка, С.А. Матыў “Міфалагічны цэнтр…” у замовах ад сурокаў на Гомельшчыне / С.А. Вяргеенка // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 14-15 красавіка2005 г., Мінск / рэдкал. Васіль Ліцьвінка (уклад.) [і інш.]. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2005. – 338 с. – С. 180–185.

22. Вяргеенка, С.А. Фантастычнае і рэальнае ў рэчыцкіх замовах гаспадарчага характару / С.А. Вяргеенка // “Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні”, міжнародная навук. канф. (2005, Рэчыца). Міжнародная навуковай канферэнцыя “Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні”, 22-23 верасня2005 г.: [прысвеч. дзейнасці і навуковай спадчыне вучонага-славіста М.В. Доўнар-Запольскага і гісторыі Рэчыцкага края: матэрыялы] рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк.рэд.) [і інш.] – Гомель: Гомельск. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, 2005. – 400 с. – С. 184–189.

23. Вяргеенка, С.А. Е.Р. Раманаў і замоўная традыцыя Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // “Открыть миру душу белоруса…”, міжнародная навукова-практычная канферэнцыя (2005, Гомель). Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, 25-26 кастрычніка2005 г.: [прысвечаная 150-годдзю з дня нараджэння Е.Р. Раманава: зборнік матэрыялаў / рэдкал.: А.Р. Яшчанка [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005. – 282 с. – С. 103–107.

24. Вяргеенка, С.А. Другасныя локусы, звязаныя з міфалагічным цэнтрам у замовах ад сурокаў / С.А. Вяргеенка // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2005. – Вып. 7. – 458 с. – С. 511–520.

25. Мельнікава, Л.В., Вяргеенка, С.А. Галубок / Л.В. Мельнікава, С.А. Вяргеенка // Беларускі фальклор : Энцыклапедыя  : У 2 т. Т.1 : Акапэла – Куцця / рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭН, 2005. – 768 с.: іл. – С. 324–325.

26. Новак В.С., Вяргеенка, С.А. Гомельскі ўніверсітэт / В.С. Новак, С.А. Вяргеенка // Беларускі фальклор : Энцыклапедыя  : У 2 т. Т.1 : Акапэла – Куцця / рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭН, 2005. – 768 с.: іл. – С. 352–353.

2006

27. Вяргеенка, С.А. Фальклорныя традыцыі Мазырска-Прыпяцкага Палесся (на матэрыяле замоўнай творчасці) / С.А. Вяргеенка // Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы: материалы науч. практ. конф. по результатам выполнения регион. прогр. «Полесье-2005», Мозырь, 26 сент.2006 г. / редкол.: В.В. Борисенко, В.В. Валетов (отв. ред.) и др. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П. Шамякина. – 147 с. – С. 23–30.

28. Вяргеенка, С.А. Замоўная традыцыя Лоеўшчыны / С.А. Вяргеенка // Гісторыя Лоеўскай зямлі. Факты. Каментарыі. Матэрыялы міжнароднай навук.-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю утварэння г.п. Лоеў, (Лоеў, 20 кастрычніка2005 г.) / рэд. кал. С.А. Чаропка (адк.рэд.) і інш. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф. Скарыны), 2006. – 220 с. – С. 152–156.

29. Вяргеенка, С.А. Рэгіянальны каларыт лекавых замоў (на матэрыяле фальклору г. Мазыра) / С.А. Вяргеенка // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2006. – Вып. 8. – 544 с. – С. 511–520.

30. Вяргеенка, С.А. Хрысціянскія матывы ў замоўных формулах Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // «Десять веков христианства на Руси»: международная науч.-практическая конф. (2005, Мозырь. Международная научно-практическая конференция «Десять веков христианства на Руси», 13 сентября2005 г.: [посвящ. тысяч. Тур. еп.: материалы] / редкол.: В.И. Коваль (отв. ред.), Л.Ф. Каховская, Е.И. Холявко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 190 с. – С. 115–122.

31. Вяргеенка, С.А. Матыў «Вытокі хваробы» ў лекавых замовах Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2006. – 274 с. – С. 187–194.

32. Вяргеенка, С.А. Асаблівасці матываў і вобразаў у лекавых замовах Хойніцкага раёна / С.А. Вяргеенка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (34). – 2006. – С. 126–132.

2007

33. Вяргеенка, С.А. Замоўная традыцыя Гомельшчыны: масцовыя асаблівасці замоўных формул Гомельскага раёна / С.А. Вяргеенка // Актуальные проблемы науки и образования в посткатастрофный период: Сборник материалов Х Международной научно-практической конференции. Новозыбков, 25–26 апреля2007 г. – Брянск: БГУ, 2007. – С. 132–136.

34. Вяргеенка, С.А. Замова і казка жывуць у суладдзі (асаблівасці міжжанравага ўзаемадзеяння) / С.А. Вяргеенка // Роднае слова – 2007. – № 4. С. 86–89.

35. Вяргеенка, С.А. Асаблівасці сучаснага стану бытавання замоўных формул Гомельскага раёна (паводле экспедыцыйных запісаў) / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 2 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – 476 с. – С. 351–356.

36. Вяргеенка, С.А. Лекавыя замовы Гомельшчыны: да праблемы вывучэння міжфункцыянальных матываў / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 3: у 2 ч. Частка 2 / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мн.: Права і эканоміка, 2007. – 415 с. – С. 66–71.

37. Вяргеенка, С.А. Замовы Лоеўшчыны ў сучасных запісах / С.А. Вяргеенка // Лоеўшчына …Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны. – Гомель: Сож, 2007. – С. 9–13.

38. Вяргеенка, С.А. Адметнасці замоў Гомельскага раёна / С.А. Вяргеенка // Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца і рэдагаванне В.С. Новак. – Гомель: ААТ «Полеспечать», 2007. – 456 с.: іл. – С. 7–11.

2008

39. Вяргеенка, С.А. Замовы і іх месца ў паўсядзенным жыцці вясковага жыхара Гомельскага раёна / С.А. Вяргеенка // «Не исчезнет наследие веков…»: Материалы межрайонной научно-практической конференции «Сохранение народной традиционной культуры – основа развития современной культуры села». – Гомельский район, 2008. – С. 22–25.

40. Вяргеенка, С.А. Матыў як сюжэтаўтваральная адзінка фальклорнага тэкста / С.А. Вяргеенка // Актуальные проблемы филологии: Сб. научных статей. Вып. 1 / редкол. И.И. Морозова (гл. ред.) [и др.]. Министерство образования РБ. Гомель. «ГГУ им. Ф. Скорины», 2008. – 233 с. – С. 211–217.

41. Вяргеенка, С.А. Пра збіранне і вывучэнне фальклору ва ўстанове адукацыі «ГДУ імя Ф. Скарыны» / С.А. Вяргеенка, В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. Артыкулаў. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мн.: Белпрынт, 2008. – С. 262–265.

2009

42. Вяргеенка, С.А. Функцыянальныя асаблівасці матыву «Зварот замаўляючага да» (на матэрыяле лекавых замоў Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 3 (54). Часть 2. – 2009. – С. 3–6.

43. Вяргеенка, С.А. Замоўная традыцыя Жлобінскага раёна / С.А. Вяргеенка // Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ «Полеспечать», 2009. – 544 с. – С.485–492.

44. Вяргеенка, С.А. Асаблівасці структурных кампанентаў матываў беларускіх лекавых замоў / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 6. / навук. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2009. – 647 с. – С. 324–329.

45. Вяргеенка, С.А. Сінтэз язычніцтва і хрысціянства ў замовах Гродзеншчыны / С.А. Вяргеенка // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 385 с. – С. 111–114.

2010

46. Вяргеенка, С.А. Матывы беларускіх лекавых замоў: структурна-функцыянальны аспект (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны): аўтарэферат дысертацыі на суісканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук / С.А. Вяргеенка – Мінск : Право и экономика, 2010. – 26 с.

47. Вяргеенка, С.А. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду ў замовах г. Добруш / С.А. Вяргеенка // Современные проблемы историко-правового, филологического, психолого-педагогического и естественнонаучного краеведения: Материалы международной научно-практической конференции. г. Новозыбков, Брянская обл., 22–23 апреля2010 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск : РИО БГУ, 2010. – 357 с. – С. 68–71.

48. Вяргеенка, С.А. Месца акцыянальнага кампанента ў лекавых замовах Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 561 с. – С. 297–300.

49. Вяргеенка, С.А. Замовы Хойніцкага краю / С.А. Вяргеенка // Хойнікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с. : іл. – С. 173 – 199.

50. Вяргеенка, С.А. Персанажы ніжэйшай міфалогіі ў замовах / С.А. Вяргеенка // Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / уклад. В.С. Новак. – Мінск : «Права і эканоміка», 2010. – 538 с. – (Серыя «Гуманітарныя навукі») – С. 284–287.

51. Вяргеенка, С.А. Роля хрысціянскіх персанажаў у ідэйна-мастацкай сістэме лекавых замоў / С.А. Вяргеенка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып. 2 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т. им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 162 с. – С. 29–33.

52. Вяргеенка, С.А. Вобразны свет у замовах Рэчыцкага раёна / С.А. Вяргеенка // «Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні», міжнародная навук. канф. (2010, Рэчыца). Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні», 1–2 кастрычніка2010 г.: [матэрыялы] / рэдкал. : В. М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 360 с. – С. 209–214.

53. Вяргеенка, С.А. Вобразы народнай дэманалогіі ў мастацкай прасторы замоў / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. – Вып. 9. – 470 с. – С. 258–263.

2011

54. Вергеенко, С.А. К вопросу структуры мотива в фольклористических исследованиях / С.А. Вяргеенка // Вестник гуманитарного научного образования. – 2011. – № 2 (4). – С. 19–21.

55. Вяргеенка, С.А. Семантыка структурных кампанентаў матыву зварот замаўляльніка / С.А. Вяргеенка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 2 (65). – Гомель, 2011. – С. 106–109.

56. Вяргеенка, С.А. З вопыту правядзення фальклорнай практыкі (збор звестак па замоўнай творчасці) / С.А. Вяргеенка // Акутальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: материалы научно-методической конференции, Гомель, 10–11 марта2011 г. : в 3 ч. / редкол.: И.В. Семченко (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Ч. 3. – С. 44–48.

57. Вяргеенка, С.А. Замовы Лагойскага краю / С.А. Вяргеенка // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі / БДУКМ ; рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2011. – С. 83–86.

58. Вяргеенка, С.А. Да праблемы азначэння дэфініцыі «матыў» у філалагічнай навуцы / С.А. Вяргеенка // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історїї сьогоденні словянських культур ; Словянознавство XXI століття : тенденцїї інтеграцїї і диференціацїї : тези Міжнар. наук. конференцій до Дня слов. письмності і культури ; 24–26 трав. 2011 р. ; НАНУ ; Укр. ком. славістів ; Ін-т археологїї ім. М. Т. Рильського ; Ін-т укр. мови ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Укр. мов.-інф. фонд ; відп. ред. Н. Г. Солоньска ; Київ. нац. унт ім. Т. Шевченка, Ін-т філологїї ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. унт ; уклад. і відп. ред. Н. Г. Солоньска. – К. : НБУВ, 2011. – С. 48–50.

59. Вяргеенка, С.А. Замовы ў гаспадарчай дзейнасці беларусаў / С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 106–109.

60. Вяргеенка, С.А. Тэма «Замовы» ў сістэме выкладання фальклорных жанраў / С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад.: Т. А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 407 с. – С. 358–360.

61. Вяргеенка, С.А. Матыў «Адмыкання-замыкання» ў замовах, звязаных з родамі / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : вып. 10 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 313–316.

62. Вяргеенка, С.А. Вобраз Багародзіцы ў замовах, звязаных з родамі / С.А. Вяргеенка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей. Вып. 3. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос.ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С.49–52.

63. Вяргеенка, С.А. Замовы ад дзіцячых хвароб / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : вып. 11 / Ін-т мастацтва-знаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 339–345.

64. Вяргеенка, С.А. Замовы сямейна-бытавой скіраванасці (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) / С.А. Вяргеенка // Скарына і наш час: зб. навук. матэрыялаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 14 – 15 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 212–214.

65. Вяргеенка, С.А. Акцыянальны кампанент у замовах Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа (на матэрыяле фальклору Веткаўскага, Добрушскага, Гомельскага раёнаў) / С.А. Вяргеенка // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі; 10-11 лістапада2011 г., г. Мінск / гал. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 398 с. – С. 232–234.

66. Вергеенко, С.А. Категория времени в белорусских заговорах / С.А. Вергеенко // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 15. – Т. І (152). – 432 с. – С. 184–186.

67. Вергеенко, С.А. Структурные компоненты мотива «Обращение заговаривающего…» и их роль в заговорном тексте / С.А. Вергеенко // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VІ (152). – 408 с. – С. 87–91.

2012

68. Вяргеенка, С.А. Узроўні засваення біблейскіх сюжэтаў замоўным жанрам: ад алюзіі да рэмінісцэнцыі / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 12. – 607 с. – С. 358–361.

69. Вяргеенка, С.А. Сюжэтаўтваральныя матывы ў беларускіх і ўкраінскіх замовах / С.А. Вяргеенка // Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць: Матеріали міжнародноï науковоï конференціï «Одеські етнографічні читання». – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2012. – С. 53–62.

70. Вяргеенка, С.А. Вобраз начніц у беларускіх лекавых замовах: іпастасі, інтэрпрэтацыя / С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, Т.В. Лук’янавай; уклад.: В.В. Прыемка; БДУ. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 362 с. – С. 52–54.

71. Вяргеенка, С.А. Алюзіі на баблейскія сюжэты ў лекавых замовах Гомельшчыны / С.А. Вяргеенка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 5 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 166 с. – С. 33–37.

72. Вяргеенка, С.А. Узроўні засваення біблейскіх сюжэтаў замоўным жанрам: ад алюзіі да рэмінісцэнцыі / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 12. – 607 с. – С. 358–361.

73. Вяргеенка, С.А. Вобразны свет замоў Нясвіжчыны (на матэрыялах экспедыцыйных запісаў) / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 368–372.

2013

74. Вяргеенка, С.А. Вобразны свет замоў Калінкавіцкага краю / С.А. Вяргеенка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – № 1 (76). – С. 52–56.

75. Вяргеенка, С.А. Вобразны свет замоў Нясвіжчыны (на матэрыялах экспедыцыйных запісаў) / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 368–372.

76. Вяргеенка, С.А. Сістэма матываў беларускіх лекавых замоў / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – Вып. 14. – 430 с. – С. 233–238.

77. Вергеенко, С.А. Общее и различное в белорусских и украинских лечебных заговорах с мотивом «Какая мать родила…» / С.А. Вергеенко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – 432 с. – С. 335–339.

78. Вергеенко, С.А. Речицкая заговорная традиция / С.А. Вергеенко // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 269–271.

79.  Вяргеенка, С.А. Тапонім гары ў лекавых замовах / С.А. Вяргеенка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 7. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 212 с. – С. 42–46.

80. Вяргеенка, С.А. Замоўная традыцыя Петрыкаўшчыны / С.А. Вяргеенка // Традиционная культура Полесья и современный мир: материалы Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. д.ф.н., профессора В.И. Коваля. – Гомель : Полеспечать, 2012. – 231 с. – С. 128–135.

2014

81. Вяргеенка, С.А. Да праблемы асэнсавання замоў гаспадарчай тэматыкі / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 308 с. – С. 173–179.

82. Вяргеенка, С.А. Роля паэтычных сродкаў у замоўным жанры (на матэрыялах Гомельшчыны) / С.А. Вяргеенка // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2014. – № 1 (82). – С. 116–121.

83. Вяргеенка, С.А. “Добрае – нам кажы, дрэннае – на сухі лес нясі…” (замоўная традыцыя Глыбоцкага раёна) / С.А. Вяргеенка // Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. – С. 94–97.

84. Вяргеенка, С.А. Роля біблейскіх антрапонімаў у беларускіх лекавых замовах / С.А. Вяргеенка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 9. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – 154 с. – С. 13–18/

2015

85. Вяргеенка, С.А. Матыў першага выгану свойскай жывёлы ў беларускіх гаспадарчых замовах / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 18 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 376 с. – С. 210–216.

86. Вергеенко, С.А. Образ ведьмы в белорусских и украинских заговорах хозяйственной тематики / С.А. Вергеенко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. VI (174). – 336 с. – С. 120–124.

87. Вергеенко, С.А. Категория мотива в филологической науке / С.А. Вергеенко // Studia Rossica Gedanensia / Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański, Polska. – 1/2014. – 576 s. – S. 328–341.

88. Вяргеенка, С.А. Канцэпт агню (свячы) у беларускіх замовах / С.А. Вяргеенка // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 10. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 16–21.

89. Вяргеенка, С.А. Вобраз дамавіка ў беларускіх замовах / С.А. Вяргеенка // Славянская мифология и этнолингвистика: сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 311 с. – С. 56–59.

2016

 90. Вяргеенка, С.А. Рэгіянальны каларыт лекавых замоў Лельчыцкага краю / С.А. Вяргеенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 560 с. – С. 302–307.

91. Вергеенко, С.А. Элементы художественной составляющей белорусских и украинских лечебных заговоров / С.А. Вергеенко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – 384 с. – С. 250–253.

92. Вяргеенка, С.А. Замовы ў жыцці і побыце жыхароў Рагачоўшчыны / С.А. Вяргеенка // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 159–163.

93.  Вяргеенка, С.А. Замовы / С.А. Вяргеенка // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 163–173.

 

 

 

 

 

 


2011 Вяргеенка Святлана Анатольеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates