Кастрыца Алена Аляксандраўна

 

Спіс навуковых работ

Кастрыцы Алены Аляксандрааўны

 2002

1. Кастрыца, А.А. Міфалагічнае светаўспрыманне жыхароў Мазыршчыны / А.А. Кастрыца // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. – 2002. – № 7. – С. 66–71.

2003

2. Кастрыца, А.А. Агонь у прыкметах і павер’ях / А.А. Кастрыца // Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. – Вып. 23 / Пад навук. рэд. І.Ф. Штэйнера. – Гомель: Выдавецтва ГДУ імя Ф. Скарыны, 2003. – С. 95–99.

3. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў юраўскай абраднасці. Вобраз ведзьмы / А.А. Кастрыца // VI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С.М. Некрашэвіча: Зб. навук. арт. (г. Гомель, 23 мая2003 г.) / Гал. рэдактар А.А. Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 380 с. – С. 356–359.

4. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і ў свяце Дабравешчання / А.А. Кастрыца // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У.В. Анічэнкі: Зб. навуковых артыкулаў: У 2 частках. Ч. 1. / Адк.рэд. А.А. Станкевіч – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2003. – 277 с. – С. 223–228.

5. Кастрыца, А.А Народныя прыкметы і павер’і Гомельшчыны: міфалагічныя ўяўленні пра зоркі / А.А. Кастрыца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / Пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2003. – 283 с. – С. 70–74

6. Кастрыца, А.А Сёмушна-траецкая абраднасць праз прызму павер’яў / А.А. Кастрыца // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 красавіка, 2003 года) / Укладальнік В.Ліцьвінка. – Мінск: УП “Тэхна-прынт”, 2003. – 386 с. – С. 212–216.

7. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў прыкметах і павер’ях пра вецер / А.А. Кастрыца // Слово и время. Материалы научн. конф., посвящ. 60-летию Н.Н. Воинова (Гомель, 25–26 сентября): В 2 ч. – Ч. 1: Ученый. Организатор. Человек. Актуальные проблемы современной лингвистики. Актуальные проблемы литературоведения и фольклористики на современном этапе. Методика преподавания языка и литературы на этапе реформирования школьного образования / Под общ. ред. Л.Л. Ермаковой, И.И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2003. – 262 с. – С. 138–142.

8. Кастрыца, А.А Устойлівае словазлучэнне ўбіваць асінавы кол у святле прыкмет і павер’яў / А.А. Кастрыца // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах: Материалы III Международной научной конференции (Гомель, 7–8 октября 2003 года) / Отв. ред. В.И. Коваль. – Гомель: УО “Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины”, 2003. – С. 105–107.

2004

9. Кастрыца, А.А. Тэма ўраджайнасці ў сістэме міфалагічных уяўленняў, адлюстраваных у прыкметах і павер’ях / А.А. Кастрыца // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 5 (26). – 2004. – С. 45–48.

10. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў прыкметах і павер’ях пра ваду / А.А. Кастрыца // Слово в культуре: Сб. науч. ст. В. 2 ч. – Ч. 2: Слово и текст в филологии, богословии, культурологии. Художественный текст в современной научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В.Н. Калмыкова, И.И. Морозовой. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. – 362 с. – С. 280–283.

11. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў прыкметах і павер’ях Рэчыцкага Палесся / А.А. Кастрыца // Чацвёртыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні (г. Рэчыца, 18-19 верасня2003 г.): В 2 ч. – Ч. 2: Рэчыца ў часе і прасто-ры: 790 год заснавання горада / Рэд. кал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) і інш. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – 217 с. – С. 22–25.

12. Кастрыца, А.А. Зеляніна ў народных прыкметах і павер’ях / А.А. Кастрыца // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 23–24 красавіка) / Адк. рэд. І.Ф. Штэйнер. – Гомель: “УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – 337 с. – С. 237–243.

2005

13. Кастрыца, А.А. Жывёльны свет праз прызму прыкмет і павер’яў / А.А. Кастрыца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2005. – 269 с. – С. 62–69.

14. Кастрыца, А.А. Уяўленні і вераванні мазыран / А.А. Кастрыца // Спрадвечнай мудрасці скарбонка: сучасны стан традыцыйнай культуры г. Мазыра / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступныя артыкулы, рэдагаванне В.С. Новак, Л.В. Мельнікавай, С.А. Вяргеенка, А.А. Кастрыцы, А.В. Кучаравай і інш. – Гомель: КВПУП “Сож”, 2005. – 296 с. – С. 253–259.

15. Кастрыца, А.А. Зямля ў свеце прыкмет і павер’яў / А.А. Кастрыца // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2005. – Вып. 7. – 458 с. – С. 303–309.

16. Кастрыца, А.А. Рэальнае і міфалагічнае ў сістэме прыкмет і павер’яў пра надвор’е / А.А. Кастрыца // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 14-15 красавіка2005 г., Мінск / рэдкал. Васіль Ліцьвінка (уклад.) [і інш.]. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2005. – 338 с. – С. 91–94.

2006

17. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў беларускіх народных прыкметах і павер’ях, звязаных з гаспадарчай дзейнасцю чалавека / А.А. Кастрыца // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 1 (34). – 2006. – С. 133–137.

18. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў прыкметах і павер’ях, звязаных з агнём / А.А. Кастрыца // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2006. – Вып. 8. – 544 с. – С. 450–463.

19. Кастрыца, А.А. Народныя прыкметы і павер’і Лоеўшчыны / А.А. Кастрыца // Гісторыя Лоеўскай зямлі. Факты. Каментарыі. Матэрыялы міжнароднай навук.-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю утварэння г.п. Лоеў, (Лоеў, 20 кастрычніка2005 г.) / рэд. кал. С.А. Чаропка (адк.рэд.) і інш. – Гомель: УА «ГДУ імя Ф. Скарыны), 2006. – 220 с. – С. 156–159.

20. Кастрица, Е.А. “Человек создан для счастья, как птица для полёта” (по очерку В. Г. Короленко “Парадокс”) / Е.А. Кастрица // Уроки словесности ХХІ века: Материалы областного конкурса филологов / Составители Т.А. Жданова, Е.А. Панфиленко. – Гомель: УО “Гомельский ГОИПК”, 2006. – С. 74–76.

21. Кастрица, Е.А. “Разве можно управлять таким чувством, как любовь...” (по повести А.И. Куприна “Гранатовый браслет” / Е.А. Кастрица // Уроки словесности 21 века: Материалы областного конкурса филологов / Составители Т.А. Жданова, Е.А. Панфиленко. – Гомель: УО “Гомельский ГОИПК”, 2006. – С. 76–79.

22. Кастрица, Е.А. “У счастья нет завтрашнего дня...” (по повести И.С. Тургенева “Ася”) / Е.А. Кастрица // Уроки словесности 21 века: Материалы областного конкурса филологов / Составители Т.А. Жданова, Е.А. Панфиленко. – Гомель: УО “Гомельский ГОИПК”, 2006. – С. 79–82.

2007

23. Кастрыца, А.А. Катэгорыя прасторы ў прыкметах і павер’ях (на матэрыялах Гомельшчыны) / А.А. Кастрыца // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (7-8 снежня 2006, Мінск) ІМЭФ НАН – Мінск: 2007. – С. 48-53.

24. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Лоеўшчыны / А.А. Кастрыца // Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны. – Гомель: Сож, 2007. –472 с. – С. 282–301.

25. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Гомельшчыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Прыкметы і павер’і Гомельшчыны / уклад., сістэм., тэксталагічная праца, уступныя артыкулы В.С. Новак, А.А. Кастрыца. – Гомель: Барк, 2007. – 224 с.

2008

26. Кастрыца, А.А. Пра збіранне і вывучэнне фальклору ва ўстанове адукацыі «ГДУ імя Ф. Скарыны» / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. Артыкулаў. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мн.: Белпрынт, 2008. – С. 262–265.

27. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Буда-Кашгалёўскага раёна / А.А. Кастрыца // Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія / ГДУ імя Ф. Скарыны; пад. агульнай рэдакцыяй В.С. Новак. – Гомель: Сож, 2008. – 424 с.– С. 48-53.

28. Кастрыца, А.А. Приметы и поверья как средство прогнозирования хозяйственной деятельности в жизни жителей Гомельского района в аспекте исторического наследия прошлого / А.А. Кастрыца // «Не исчезнет наследие веков…»: Материалы межрайонной научно-практической конференции «Сохранение народной традиционной культуры – основа развития современной культуры села». – Гомельский район, 2008. – С. 21–22.

2009

29. Кастрыца, А.А. Свярбенне ў кантэксце прыкмет і павер’яў (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) / А.А. Кастрыца // Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакальных культур Беларусі (навуковы зборнік) / уклад. І.Ю. Смірновай; пад навук. Рэд. В.А. Лабачэўскай. – Мінск: БДУКіМ, 2009 – С. 123–125.

30. Кастрыца, А.А. Аб асаблівасцях арганізацыі і правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў завочнага факультэта ва УА ГДУ імя Ф. Скарыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. Артыкулаў. Вып. 6 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мн.: Белпрынт, 2009. – С. 283–285.

31. Кастрыца, А.А. Інавацыйныя метады і прыёмы арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхода: сборник статей юбилейной научно-методической конференции (15–16 апреля 2009 года): в 3 ч. Ч. 2 / редкол.: Кузьмич Л.П. (и др.). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 210–214.

32. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Жлобіншчыны / А.А. Кастрыца // Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць / пад агульнай рэдакцыяй В.С. Новак, А.А. Станкевіч. – Гомель: ААТ «Полеспечать», 2009. – 544 с. – С. 493–505.

33. Кастрыца, А.А. Беларускія прыкметы і павер’і: спецыфіка жанру, адметнасці тэматычна-функцыянальных груп / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 6. / навук. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2009. – 647 с. – С. 367–374.

34. Кастрыца, А.А. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзелу “Каляндарныя прыкметы і павер’і” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / А.А. Кастрыца // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 67с.

35. Кастрыца, А.А. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзелу “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.

36. Кастрыца, А.А. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзелу “Народная міфалогія беларусаў” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”/ В.С. Новак, А.А. Кастрыца, К.В. Паборцава // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 79 с.

37. Кастрыца, А.А. Фальклорная практыка: практычны дапа-можнік па раздзелу “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.1. / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 119 с.

38. Кастрыца, А.А. Фальклорная практыка: практычны дапа-можнік па раздзелу “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.2. / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 63 с.

39. Кастрыца, А.А. Гісторыя збірання і вывучэння прыкмет і павер’яў / А.А. Кастрыца // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 3 (54). Часть 2. – 2009. – С. 36–42.

40. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў беларускіх прыкметах і павер’ях аб прыродных з’явах і гаспадарчай дзейнасці / А.А. Кастрыца / М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель, УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2009. – 112 с.

41. Кастрыца, А.А. Выкарыстанне этнакультурных тэкстаў на занятках па беларускай мове / А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып. 1 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т. им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 162 с. – С. 219–222.

42. Кастрыца, А.А. Абрады, звычаі і павер’і радзіннага комплексу жыхароў Веткаўшчыны: хрысціны / А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 6 (57). – 2009. – С. 82–87.

43. Кастрыца, А.А. Агульнае і адметнае ў каляндарнай абраднасці беларусаў і палякаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя і гістарычныя сувязі. – Матэрыялы XVI Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці” (Беласток 25–26 IX  2009). – Беласток, 2009. – С. 421– 431.

 2010

44. Кастрыца, А.А. Варажба на Гомельшчыне / уклад. В.С. Новак, А.А. Кастрыца. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2010. – 186 с.

45. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Хойнікшчыны / А.А. Кастрыца // Хойнікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с. : іл. – С. 207 – 212.

46. Кастрыца, А.А. Традыцыі сямейнай абраднасці Хойнікшчыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Хойнікшчыны спеўная душа: народная духоўная культура Хойніцкага краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад агул. рэд. В.С. Новак. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 303 с. : іл. – С. 115 – 165.

47. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў прыкметах і павер’ях беларусаў / А.А. Кастрыца // Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / уклад. В.С. Новак. – Мінск : «Права і эканоміка», 2010. – 538 с. – (Серыя «Гуманітарныя навукі») – С. 361–387.

48. Кастрыца, А.А. Пра метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклору ў ГДУ імя Ф. Скарыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. Артыкулаў. Вып. 7 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мн.: Белпрынт, 2010. – С. 300–302.

49. Кастрыца, А.А. Семантыка дзеянняў у варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны) / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 561 с. – С. 334–340.

50. Кастрыца, А.А. Звычаі і павер’і дародавага і родавага цыклаў радзіннага комплексу жыхароў Веткаўшчыны / А.А. Кастрыца, А.М. Палуян // Науковий вісник Миколаïвського державного университету імені В.О. Сухомлиньского: збірник навуковых праць / за ред. В.Д. Будака, О.М. Пехоти. – Вип. 1.29. – Миколаïв: МГУ імені В.О. Сухомлиньского, 2010. – 26–34.

51. Кастрица, Е.А. Животные и птицы в мифологических представлениях славян / В.С. Новак, Е.А. Кастрица // Первые Международные Беккеровские чтения. Сборник научных трудов по материалам конференции. 27–29 мая 2010. Волгоград. В 2 частях. Часть 2. Под ред. д.б.н. В. А. Сагалаева. – Волгоград: ООО «ТриАС», 2010.– С. 359–361.

52. Кастрица, Е.А. Проектная технология в инновационной деятельности учреждения образования / Е.А. Кастрица, А.В. Портнова // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: инновационное управление вузом на основе менеджмента качества: [материалы]: в 3 ч. Ч.2 / редкол.: Семченко И.В. (отв. ред.) (и др.). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – С. 227–230.

53. Кастрыца, А.А. Міфалагічныя ўяўленні ў радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Рэчыцкага раёна / А.А. Кастыца // «Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні», міжнародная навук. канф. (2010, Рэчыца). Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні», 1–2 кастрычніка2010 г.: [матэрыялы] / рэдкал. : В. М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 360 с. – С. 205–209.

54. Кастрыца, А.А. Семантыка абрадавых страў у кантэксце прыкмет і павер’яў (на матэрыялах Гомельшчыны) / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. – Вып. 9. – 470 с. – С. 294–299.

2011

55. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і гаспадарчай скіраванасці (на матэрыялах палявой экспедыцыі 2008 года па Лагойскаму раёну) / А.А. Кастрыца // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі / БДУКМ ; рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2011. – С. 99–101.

56. Кастрыца, А.А. Сімволіка прадметаў у шлюбнай варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны) / А.А. Кастрыца // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 2 (65). – Гомель, 2011. – С. 114–117.

57. Кастрыца, А.А. Выкарыстанне інавацыйных метадаў і прыёмаў пры выкладанні тэмы “Прыкметы і павер’і”/ А.А. Кастрыца // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 353–355.

58. Кастрыца, А.А. Магічныя локусы ў варажбе (на матэрыялах Гомельшчыны) / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : вып. 10 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 367–369.

59. Кастрыца, А.А. Сучасныя адукацыйныя метады і прыёмы пры навучанні культуралогіі / А.А. Кастрыца // Акутальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: материалы научно-методической конференции, Гомель, 10–11 марта2011 г. : в 3 ч. / редкол.: И.В. Семченко (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Ч. 1. – С. 147–150.

60. Кастрыца, А.А. Інфармацыйная функцыя прыкмет (на матэрыялах Петрыкаўскага р-на) / А.А. Кастрыца // Скарына і наш час: зб. навук. матэрыялаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 14–15 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 214–216.

61. Кастрыца, А.А. Вобразы-сімвалы ў талочных песнях беларусаў / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : вып. 11 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 379–382.

62. Кастрыца, А.А. Фалькларыстыка: прыкметы і павер’і: практычны дапаможнік для студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / А.А. Кастрыца / М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 48 с.

63. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Петрыкаўскага раёна / А.А. Кастрыца // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі; 10-11 лістапада2011 г., г. Мінск / гал. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 398 с. – С. 273–276.

64. Кастрица, Е.А. Приметы и поверья семейной обрядности (на материалах экспедиции по Логойскому району Минской области) / Е.А. Кастрыца // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VІ (152). – 408 с. – С. 93–95.

65. Кастрыца, А.А. Приметы и поверья в Ветковском и Добрушском районах Гомельской области Беларуси (на материале экспедиций последнего десятилетия) / А.А. Кастрыца // Матеріали до украінскої етнології : щорічник. Збірник  наукових праць. Вип. 10 (13) / голов. ред. Г. Скрипник; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2011. – 388 с. – С. 265–270.

2012

66. Кастрыца, А.А. Раслінны свет у прыкметах і павер’ях беларусаў і ўкраінцаў / А.А. Кастрыца // Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць: Матеріали міжнародноï науковоï конференціï «Одеські етнографічні читання». – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2012. – С. 163–173.

67. Кастрица, Е.А. Метеорологические приметы и поверья белорусов в восточнославянском контексте / Е.А. Кастрыца // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 15. – Т. І (152). – 432 с. – С. 143–146.

68. Кастрыца, А.А. Фальклор як важны кампанент грамадзянска-патрыятычнага выхавання студэнтаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка кадров в условиях инно-вационного развития Республики Беларусь», 14–15 марта2012 г. : материалы : в 4 ч. Ч. 2 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 380 с. – С. 20 – 23.

69. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Нясвіжскага раёна / А.А. Кастрыца // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 6 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 143 с. – С. 31–35.

70. Кастрыца, А.А. Хрысціянскія персанажы ў міфалагічнай прозе Гомельшчыны / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 388–393.

71. Кастрыца, А.А Свет прыкмет і павер’яў Нясвіжскага краю / А.А. Кастрыца // Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

2013

72. Кастрыца, А.А. Хрысціянскія персанажы ў міфалагічнай прозе Гомельшчыны / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 388–393.

73. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Калінкавіцкага раёна (на матэрыялах экспедыцый апошняга дзесяцігоддзя) / А.А. Кастрыца // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – № 1 (76). – С. 56–59

74. Кастрыца, А.А. Радзінна-хрэсьбінныя прыкметы і павер’і Рэчыцкага раёна / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – Вып. 14. – 430 с. – С. 277–282.

75. Кастрица, Е.А. Приметы и поверья в Ветковском и Добрушском районах Гомельской области Беларуси (на материале экспедиций последнего десятилетия) / Е.А. Кастрица // Матеріали до украінскої етнології : щорічник. Збірник наукових праць. Вип. 10 (13) / голов. ред. Г. Скрипник ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2011. – 388 с. – С. 265–270.

76. Кастрица, Е.А. Приметы и поверья речичан / Е.А. Кастрица // Речица. Дорогой столетий в будущее / под общ. ред. В.С. Панченко [и др.]. – Речица : Редакция газеты «Днепровец», 2013. – 408 с. – С. 271–275.

77.  Кастрыца, А.А. Асаблівасці псіхалагізму ў сірочых вясельных песнях беларусаў / А.А. Кастрыца // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 8. / редкол.: Т. Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 220 с. – С. 29–33.

78. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Петрыкаўскага раёна / А.А. Кастрыца // Традиционная культура Полесья и современный мир: материалы Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. д.ф.н., профессора В.И. Коваля. – Гомель : Полеспечать, 2012. – 231 с. – С. 136–144.

2014

79. Кастрыца, А.А. Катэгорыя часу ў прыкметах і павер’ях беларусаў і ўкраінцаў / А.А. Кастрыца // Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса : «Одеський національній університет імені І.І. Мечникова» 2014. – 419 с. – С. 161–167

80. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Глыбоцкага раёна (на матэрыяле фальклорнай экспедыцыі2011 г.) / А.А. Кастрыца // Глыбоччыны духоўнасці глыбіні : Народная духоўная культура Глыбоцкага раёна / аўт. кал.: В.С. Новак [і інш.] ; пад агул рэд. В.С. Новак. – Мінск : БЕЛТА, 2014. – 304 с. – С. 110–112.

81. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Петрыкаўскага раёна / А.А. Кастрыца // Жыцця палескага бяздонныя глыбіні: народная духоўная культура Петрыкаўскага раёна : фальклор.-этнагр. зб. / пад агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 303 с. – С. 113–116

2015

82. Кастрыца, А.А. Асаблівасці псіхалагізму ў жніўных песнях беларусаў / А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 18 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 376 с. – С. 250–254.

83. Кастрица, Е.А. Бог в народных верованих белорусов / Е.А. Кастрица // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. VI (174). – 336 с. – С. 171–176.

84. Кастрыца, А.А. Варажба: час, месца і атрыбуты / А.А. Кастрыца // Славянская мифология и этнолингвистика: сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – 311 с. – С. 120–123 

2016

85. Кастрыца, А.А., Новак, В.С. Традыцыйная духоўная спадчына Веткаўшчыны: абрады, звычаі, народныя вераванні / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 560 с. – С. 392–402.

86. Кастрица, Е.А., Портнова-Шаховская, А.В. Кулинарная терминология украинской и русской национальных кухонь / Е.А. Кастрица, А.В. Портнова-Шаховская // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. IV (179). – 384 с. – С. 278–283.

87. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і Рагачоўшчыны / А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 184–187.

88. Кастрыца, А.А. Прыкметы і павер’і / А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 187–194.

89. Кастрыца, А.А. Пазаабрадавыя песні / А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 210–240.

90. Кастрыца, А.А., Новак, В.С. Пра міфалагічныя ўяўленні жыхароў Рагачоўшчыны / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 256–258.

91 Кастрыца, А.А., Новак, В.С. Міфалогія расліннага, жывёльнага і рэчыўнага свету / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 258–264.

92. Кастрыца, А.А., Новак, В.С. “Як выклікалі дождж” / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 264–267

93. Кастрыца, А.А., Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні пра чалавека і сусвет / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // На берагах Дняпра і Друці : народная духоўная культура Рагачоўскага раёна / склад. і агул. рэд. В. С. Новак. – Мінск : Беларусь, 2016. – 363 с. – С. 267–270.

 

 

 

 

 

 2011 Кастрыца Алена Аляксандраўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates