Наталля Аляксееўна Багамольнікава

 

Спіс навуковых работ

Паўлаўца Дзмітрыя Дзмітрыевіча

 2006

1. Паўлавец, Д.Д. Пераемнасць патрыятычнага выхавання асобы. / Д.Д. Паўлавец // Материалы международной научно-методической конференции «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа-вуз», 20 октября2006 г. / ред. кол.: И.В. Семченко (гл.ред.), В.И. Яцухно (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 359 с. – С. 72–74.

2. Паўлавец, Д.Д. Кніга пожитечная до читаня, писаня и мовеня. / Д.Д. Паўлавец // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: Зб. навуковых артыкулаў у 2 ч. Ч. І. / БДУ культуры і мастацтва. Мінск, 2006. – С. 168–175.

3. Паўлавец, Д.Д. Пунктуацыя ў вершаванай мове / Д.Д. Паўлавец // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. кал.: А.А. Станкевіч (гал.рэд.) [і інш.]; м-ва адук. РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 371–374.

4. Паўлавец, Д.Д. Наш радавод як сродак патрыятычнага выхавання / Д.Д. Паўлавец // Краязнаўчая адукацыя і грамадзянскае выхаванне: Зб. матэрыялаў і артыкулаў / БДПУ. – Мінск, 2006. – С. 123–125.

5. Паўлавец, Д.Д. Ствараючы новае, захоўваем старое / Д.Д. Паўлавец // Социально-экономическое и историко-культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : материалы международной науч.-практ. конф. – Пинск: КУП «Пинская региональная типография», 2006. – С. 11–13.

6. Паўлавец, Д.Д. Традыцыі вясельнай абраднасці Заходняга Палесся. / Д.Д. Паўлавец, В.С. Новак // Социально-экономическое и историко-культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : материалы международной науч.-практ. конф. – Пинск: КУП «Пинская региональная типография», 2006. – С. 214–216.

7. Паўлавец, Д.Д. Бібліяграфічны даведнік да 85-годдзя прафесара Калугіна А.С. / М.М. Дайнека, Д.Д. Паўлавец // Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 2006. – С. 3–9.

 2007

8. Паўлавец, Д.Д. СУРС па культуралогіі як сродак навучання і выхавання.Пераемнасць патрыятычнага выхавання асобы / Д.Д. Паўлавец // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Проблемы и вопросы повышения качества высшего образования: Материалы научно-методической конференции (19–20 апреля2007 г.) В. 2 ч. Ч. ІІ. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2007. – С. 190–192.

9. Паўлавец, Д.Д. Моўныя асаблівасці рамана Івана Шамякіна «Злая зорка» / Д.Д. Паўлавец // Нацыянальнае і агульначалавечае ў слявянскіх літаратурах: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай памяці народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна. У 2 т. Т. І. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2007. – С. 92–95.

 2008

10. Паўлавец, Д.Д. Беларуска-ўкраінскія моўна-культурныя кантакты часоў ВКЛ / Д.Д. Паўлавец // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 9–11 кастрычніка. – Гомель: «ГГУ им. Ф. Скорины», 2008. – С. 18–23.

11. Паўлавец, Д.Д. Лінгвакультуралагічны аспект навучання беларускай мове на нефілалагічных спецыяльнасцях / Д.Д. Паўлавец // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: высшая школа в условиях инновационного развития: материалы научно-методической конференции, Гомель, 17–18 апреля2008 г. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2008. – Ч. 2. – С. 52–54.

 2009

12. Паўлавец, Д.Д. Падручнік па граматычным мастацтве / Д.Д. Паўлавец // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч і інш.; М-ва адукацыі РБ, ГДУ імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – С. 103–107.

13. Паўлавец, Д.Д. Моўная сітуацыя на Беларусі ў ХV–ХVІІ ст.ст. / Д.Д. Паўлавец // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. –2009. – № 3 (54). – Ч. 2. – С. 154–159.

14. Паўлавец, Д.Д. «З цэлым народам гутарку весці»: Янка Купала пра родную мову і нацыянальную самасвядомасць / Д.Д. Паўлавец // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Івана Навуменкі: зборнік навуковых артыкулаў, Гомель, 2–3 кастрычніка2008 г. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 160–163.

15. Паўлавец, Д.Д. Новыя падыходы пры вывучэнні агульнаадукацыйных дысцыплін / Д.Д. Паўлавец, А.Д. Паўлавец // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа – вуз», 21 мая2009 г.: [материалы]: в 2 ч. / редкол.: И.В. Семченко (гл. ред.), В.И. Яцухно (гл. ред.). и др. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 105–107.

16. Паўлавец, Д.Д. Адметнасці развіцця старабеларускай мовы ў ХVІ–ХVІІ ст.ст. / Д.Д. Паўлавец // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 33–37.

 2010

17. Паўлавец, Д.Д. Лінгвакультуралагічны прыём як сродак навучання беларускай мове / Д.Д. Паўлавец, Н.М. Панкова // Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и практике преподавания языков в негуманитарных вузах: сборник статей.– Минск, 2010. – С. 265–272.

18. Паўлавец, Д.Д. «Беларуска-польская інтэрферэнцыя ў старажытны перыяд (на матэрыяле «Розмовы» XVI ст.) / Д.Д. Паўлавец // Беларусіка=Albaruthenica, кн. 30: Матэрыялы IV Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін» (навуковае выданне). – С. 146–152.

19. Паўлавец, Д.Д. Даўно чаканы слоўнік / Д.Д. Паўлавец // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 56–57.

20. Павловец, Д.Д.«Русъкий язык» как государственный в Великом княжестве Литовском / Д.Д. Павловец // Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы: материалы Межгосударственной науч. конф., Брянск, 5-8 июля2010 г. / ред. кол.:А.В. Антюхов, О.В. Белова. – Брянск: РИО БГУ, 2010. – С. 42–49.

 2011

21. Паўлавец, Д.Д. Культурная спадчына Гомельшчыны як аб’ект культуралогііі / Д.Д. Паўлавец // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2011. – №2 (65). – С. 145–148.

22. Паўлавец, Д.Д. Беларуская мова ў Кембрыджы? Гэта магчыма / Д.Д. Паўлавец // Роднае слова. – 2011. – № 2. – С. 92.

23. Паўлавец, Д.Д. Традыцыі хрысціянскага гуманізму ў беларускай культуры / Д.Д. Паўлавец, А.Д. Паўлавец // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 3 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 165–179.

24. Павловец, Д.Д. Словарь терминов, устаревших слов и белорусизмов / В.М. Лебедева, Д.Д. Павловец // М.В. Довнар-Запольский. История Белоруссии / В.М. Лебедева, Д.Д. Павловец. – 3-е изд. испр.и доп. – Минск: Беларусь, 2011. – С. 507–520.

25. Паўлавец, Д.Д. Крэдытна-рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў: плюсы і мінусы / Д.Д. Паўлавец // Акутальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: материалы научно-методической конференции, Гомель, 10–11 марта2011 г. : в 3 ч. / редкол.: И.В. Семченко (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Ч. 1. – С. 212–216.

26. Паўлавец, Д.Д. Вандроўка па старонках «Палескай хронікі» І. Мележа / Д.Д. Паўлавец // Непрерывное географическое образование: Новые технологии в системе высшей и средней школы: материалы ІІІ Международной науч.-практ. конф., Гомель, 21–22 апреля,2011 г. / гл. ред. Г.Н. Коропа. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 139–140.

27. Паўлавец, Д.Д. Врач(ь)ба, леч(ь)ба ў гісторыі і «Слоўніку беларускай мовы» / Д.Д. Паўлавец // Скарына і наш час: зб. навук. матэрыялаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 14–15 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 72–75.

28. Паўлавец, Д.Д. Беларуская мова? З задавальненнем! / Д.Д. Паўлавец // Літаратура і мастацтва. – №3. – 1 студзеня2011 г. – С. 7.

 2012

29. Павловец, Д.Д. Лингвокультурологическое наследие В. Даля и белорусское языкознание / Д.Д Павловец // В.И. Даль в мировой культуре:сб. науч. работ. ч. 5. – Луганск – Москва: Изд-во «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2012. – С. 47– 66.

30. Паўлавец, Д.Д. Наспеў час стварэння поўнага слоўніка беларускай мовы / Д.Д. Паўлавец // Жыццём і словам прысягаючы... : Да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага: зб. навук. прац / пад агульн. рэд. д-ра філал. навук, праф В.І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 428–437.

31. Паўлавец, Д.Д. Пошукі новых шляхоў і метадаў навучання няпрофільным дысцыплінам / Д.Д. Паўлавец, Н.М. Панкова // «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь» (2012, Гомель). Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14–15 марта2012 г. : материалы : в 4 ч. Ч. 3 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 348 с. – С. 303–307.

32. Паўлавец, Д.Д. Лінгвакультуралагічная спадчына Уладзіміра Даля і беларускае мовазнаўства / Д.Д. Паўлавец // Роднае слова. – 2012. – № 9. – С. 44–47.

33. Паўлавец, Д.Д. Лінгвакультуралагічная спадчына Уладзіміра Даля і беларускае мовазнаўства (заканчэнне) / Д.Д. Паўлавец // Роднае слова. – 2012. – № 11.

2011 Наталля Аляксееўна Багамольнікава. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates