Брадзіхіна Ала Васільеўна

 

СПІС ПУБЛІКАЦЫЙ

Брадзіхінай Алы Васільеўны

 1998 г.

1. Брадзіхіна, А.В. Палессе ў раманах Ге­оргiя Марчука “Крык на хутары” i “Прызнанне ў забой­стве” / А.В. Брадзіхіна // Матэрыялы навуковай канфе­рэн­цыi “Духоўная i куль­­тур­ная спадчына беларускага Па­лесся”. Гомель, 1998. С. 112 – 118.

1999 г.

2. Брадзіхіна, А.В. Метафара эротыкі ў творчасці Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Мова – Лі­­­та­­ра­ту­ра – Культура (Да 50-годдзя адкрыцця кафедры бел. мовы і літ. БДУ): Ма­­тэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 22-23 верасня1998 г.): У 2 ч. – Ч. 2. / Адк. рэд. Л.І.Сямешка. – Мінск: БДУ, 1999. – С. 61 – 63.

3. Брадзіхіна, А.В. Колеры Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Першацвет. –1999. – №2–3. – С. 59.

 2000  г.

4. Брадзіхіна, А.В. Музыка кахання: Па матывах паэзіі Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Terra alba. Пра­б­лемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня на­ра­джэн­ня Ар­кадзя Ку­ля­шова) / Рэд. тома С.І.Даніленка і Я.Я. Іваноў. – Мінск: “Ма­ладзёжнае навуковае таварыства”, 2000. – С. 185 – 189.

5. Брадзіхіна, А.В. “Мае Афiны тут – назваў iх Бандарамi” (аб некаторых ан­тыч­ных ма­ты­вах у эратычнай лiрыцы А. Барскага) / А.В. Брадзіхіна // Славянскія літаратуры ў кан­тэк­сце су­свет­най: Матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф. (Мінск, 12-14 кастрычніка1999 г.): У 2-х ч. – Ч. 1. – Мінск.: БДУ, 2000. – С. 35 – 38.

 2001 г.

6. Брадзіхіна, А.В. Антычныя традыцыі ў эратычнай лірыцы А.Барскага / А.В. Брадзіхіна // На шля­ху да праў­ды: Матэрыялы VІІІ Міжнар. навук. канф. “Шлях да ўзаемнасці” (Бе­ла­ве­жа, 15 – 17 чэрв.2000 г.) і “круглага стала” “Ідэя беларускасці і ідэя поль­ска­сці на мяжы ты­ся­чагоддзяў: да вызначэння паняццяў” (Мінск, 6 – 7 верас.2000 г.) / Рэдкал. А.Баршчэўскі і інш. – Мінск.: “Бе­ла­рус­кі кнігазбор”, 2001. – С. 100 – 107.

7. Брадзіхіна, А.В. Трымацца свайго берагу / А.В. Брадзіхіна // Известия ГГУ им. Ф.Скорины. Бе­ло­рус­ская литература. – 2001. – №4 (7). – С.30 – 33.

8. Брадзіхіна, А.В. Прамень святла ў “чырвоным” тумане / А.В. Брадзіхіна // Полымя. – №10. – 2001. – С. 312 – 317.

 2002 г.

9. Брадзіхіна, А.В. Псіхалогія расстання ў інтымнай лірыцы Р.Баравіковай і Г.Ах­ма­тавай / А.В. Брадзіхіна // Слово и время: Первые научн. чтения, посвящённые памяти В.Н.Со­боленко: Сб. научн. статей / Отв. ред. Л.Л.Ермакова. – Го­мель: УО “ГГУ им. Ф.Скорины”, 2002. – С. 46 – 51.

10. Брадзіхіна, А.В. Да праблемы тыпалагічных сыходжанняў: Афанасій Фет і Ян Чыквін / А.В. Брадзіхіна // Studia wschodniosłowiańskie / Red. H.Twaranovicz. – Том 2. – Białystok,  2002. – С. 121 – 130.

 2003 г.

11. Брадзіхіна, А.В. Пераемнасць традыцый: Інтымная лірыка Г.Ахматавай і Р.Баравіковай / А.В. Брадзіхіна // Полымя. – № 1. – 2003. – с. 202 – 214.

12. Брадзіхіна, А.В. Інтымная лірыка: асаблівасці жанру / А.В. Брадзіхіна // Слова і час. Навук. чы­тан­­­ні, прысвечаныя памяці прафесара У.В.Анічэнкі: Зб. навук. артык.: У 2 ч. – Ч.1 / Адк. рэд. А.А.Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 191 – 200.

13. Брадзіхіна, А.В. Пошукі ісціны, або “Сінестэзія пачуццяў і сімультанізм думкі” / А.В. Брадзіхіна // Тэрмапілы (Беласток). – 2003. – №7. – С.145 – 149.

14. Брадзіхіна, А.В. Сумоўе галасоў нязвыклых: А.Фет і Я.Чыквін / А.В. Брадзіхіна // Беларуская літа­ра­­тура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Вып. 23 / Гал. рэд. І.Ф.Штэйнер. – Гомель, 2003. – С. 25 – 33.

15. Брадзіхіна, А.В. Спецыфіка нацыянальнага эрасу: рускі і беларускі аспект / А.В. Брадзіхіна // VI Навук. чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Бе­ла­русі С.М.Не­крашэвіча: Зб. навук. арт. (г.Гомель, 23 мая2003 г.) / Гал. рэд. А.А.Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 274 – 279.

16. Брадзіхіна, А.В. Інтымная лірыка як адметная мастацкая з’ява / А.В. Брадзіхіна // Весці Акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2003. – № 4. – С. 102 – 107.

17. Брадзіхіна, А.В. Прасторава-часавы кантынуум мастацкай рэальнасці Л.Дрань­ко-Майсюка ў кантэксце французскага мадэрнізму / А.В. Брадзіхіна // Слово и время. Материалы научн. конф., посвященные 60-летию Н.Н.Воинова (Гомель, 25-26 сент.2003 г.): В 2 ч. / Под общ. ред. Л.Л.Ермаковой, И.И.Морозовой. – Ч.1. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф.Скорины”, 2003. – С. 100 – 108.

18. Брадзіхіна, А.В. Феномен гука-колеравай карэляцыі ў паэзіі Л.Дранько-Май­сю­ка / А.В. Брадзіхіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук. канф. (24 кастр.2003 г., Гродна)  / Пад рэд. У.І.Каялы. – Гродна: ГрДУ, 2003. – С. 268 – 274.

 2004 г.

19. Брадзіхіна, А.В. Мастацкая трасфармацыя імя каханай у паэзіі Л.Дранько-Май­сю­ка / А.В. Брадзіхіна // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: Ма­тэрыялы Міжнар. навук. канф. (Гомель, 20-21 мая2004 г.): У 2-х ч. Ч. 1 / Гал. рэд. А.А.Станкевіч. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – С. 214 – 217.

20. Брадзіхіна, А.В. Музычнасць вершаванага радка Л.Дранько-Майсюка: прыёмы і срод­­кі мастацкага ўвасаблення / А.В. Брадзіхіна // Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне / Гі­сторыя, су­час­ны стан, перспектывы: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Брэст, 18 – 19 снежня2003 г.): У 2-х ч. – Ч. 1  / Пад рэд. М.І.Мішчанчука. – Брэст: УА “БрДУ імя А.С.Пушкіна”, 2004. – С. 33 – 38.

21. Брадзіхіна, А.В. “Рэверс і аверс жыцця”: Творчая індывідуальнасць В.Стахвюка / А.В. Брадзіхіна // Тэрмапілы (Беласток). – 2004. – №8. – С.274 – 278.

22. Брадзіхіна, А.В. Прыгожае і агіднае ў мастацкай сістэме Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў: Матэ­ры­я­лы Міжнар. навук. канф. (Гомель, 23 – 24 красавіка2004 г.) / Адк. рэд. І.Ф. Штэй­нер. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – С. 27 – 34.

23. Брадзіхіна, А.В. Спецыфічныя адметнасці і псіхалагічная матывацыя эротыкі ў твор­­час­ці Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Слово в культуре: Сб. научн. ст. В 2 ч. – Ч.2: Сло­­во и текст в философии, богословии, культурологии. Художественный текст в современ­ном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фаль­кларыстыкі / Под общ. ред. В.Н.Калмыкова, И.И.Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф.Скорины”, 2004. – С. 250 – 255.

24. Брадзіхіна, А.В. Фларальныя вобразы ў паэтыцы Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Изве­стия ГГУ им. Ф.Скорины. – 2004. – №5 (26). – С. 28 – 32.

25. Штэйнер, І.Ф., Брадзіхіна, А.В. Гісторыя беларускай лі­таратуры (Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ ст.): вучэбная праграма курса / І.Ф. Штэйнер, А.В. Брадзіхіна // Гомель: Установа адукацыі “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – 42 с.

 2005 г.

26. Брадзіхіна, А.В. Нарцысізм як аснова выбару “кахання-свята” і адмаўлення “кахання-хваробы” ў па­этычнай сістэме Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Белорусская литература и мировой литера­тур­ный процесс. Междунар. научн. зб. Вып. 1. / отв. ред. А.А.Гугнін. – Новополоцк: УО “ПГУ”, 2005. – С. 234 – 243.

27. Брадзіхіна, А.В. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі: вучэбная праграма спецкурса / А.В. Брадзіхіна // Гомель: Установа адукацыі “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005. – 22 с.

28. Брадзіхіна, А.В. Катэгорыя страху ў інтымнай лірыцы Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай кан­фе­рэнцыі (Мінск, 31 мая2004 г.) / Адк. рэд. В.М.Стральцова. – Мінск, 2005. – 251 с. – С. 36 – 41.

29. Брадзіхіна, А.В. Сучасная беларуская інтымная лірыка: генезіс тэндэнцыі развіцця, кантэкст  / А.В. Брадзіхіна // Аўтарэф. дыс. на атрым. вуч. ступ. канд. філал. навук: 10.01.01; УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”. – Гомель, 2005. – 21 с.

 2006 г.

30. Брадзіхіна, А.В. Геаметрыя творчасці, або Дзівосы мужчынскай логікі / А.В. Брадзіхіна // Літаратура і мастацтва. –  2006. – 20 студзеня. – С. 7.

31. Брадзіхіна, А.В. Ці лёгка быць Дон Жуанам? (Страх і яго мадыфікацыі ў любоўнай лірыцы Л.Дранько-Майсюка) / А.В. Брадзіхіна // Дзеяслоў. – 2006. – №1 (20). – С. 304 – 309.

32. Брадзіхіна, А.В. Канцэпцыя кахання ў лірыцы Л.Дранько-Майсюка / А.В. Брадзіхіна // Известия Гомельского госу­дар­ственного универси­тета име­ни Ф.Скори­ны. – 2006. – №1 (34). – С. 29 – 35.

33. Брадзіхіна, А.В. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі: курс лекцый па спецкурсе / А.В. Брадзіхіна // М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2006. – 140 с.

 2007 г.

34. Брадзіхіна, А.В. Вектары жанравага пошуку ў паэзіі У.Арлова / А.В. Брадзіхіна // VIІІ Навуковыя чытанні, пры­све­чаныя Сцяпану Некрашэві­чу: Зб. навук. арт. (г.Гомель, 18 мая2007 г.) / рэдкал.: А.А.Станкевіч [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 277 с. – С. 170 – 173.

35. Брадзіхіна, А.В. Новы сентыменталізм: лірыка А.Барскага / А.В. Брадзіхіна // Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літара­туры Польшчы 1958 – 2008 гг. / Пад. рэд. Я.Чыквіна. – Беласток: “Белавежа”, 2007. – С.131 – 143.

36. Брадзіхіна, А.В. Мастацкае канструяван­не аль­тэрна­тыў­ных рэ­аль­насцей і феномен раздвоенасці ў паэзіі У.Арлова / А.В. Брадзіхіна // Нацыянальнае і агульначала­ве­­чае ў славянскіх літара­ту­рах, міжнародная навук. канф. (2007; Гомель). Міжнародная на­вуковая канферэнцыя “На­цы­­я­­нальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 19 – 20 верасня2007 г. : [прысвеч. Памяці народнага пісьменіка Беларусі І.Шамякіна: матэ­ры­я­лы]: у 2 ч. Ч. 1 / рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (адказ. рэд) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Ска­рыны, 2007. – С. 101 – 104.

 2008 г.

37. Брадзіхіна, А.В. “Я-герой” паэзіі У.Ар­ло­ва: гнасеалагічны ас­пект / А.В. Брадзіхіна // Известия Гомельского госу­дар­ственного универси­тета име­ни Ф.Скори­ны. – 2008. – №6 (51). Ч.1. – С. 37 – 40.

38. Брадзіхіна, А.В. Спецыфіка рэалізацыі камунікатыўнай функцыі ў беларускай інтымнай лірыцы ХХІ стагоддзя / А.В. Брадзіхіна // “Скарына і наш час”, міжна­родная навуковая канф. (2008, Гомель). Міжнародная наву­ковая канферэнцыя “Скарына і наш час”, 14 лістапада2008 г. : [матэрыялы] : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : А.А.Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2008. – С. 132 – 136.

 2009 г.

39. Брадзіхіна, А.В. Адметнасці суб’ект-аб’ектных адносін у сённяшняй інтымнай лірыцы / А.В. Брадзіхіна // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі : зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка ; рэдкал. : І.Ф.Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] – Гомель : ЦДІР, 2009. – С. 229 – 232.

40. Брадзіхіна, А.В. Арганізацыя СКРС пры вывучэнні літаратуры: праблемы і пошукі шляхоў іх пераадолення / А.В. Брадзіхіна // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : развитие высшей школы на основе компетентностного подхода [Текст] : сборник статей юбилейной научно-методической конференции (15 – 16 апреля 2009 годы) : в 3 ч. Ч. 2 / редкол. : Кузьмич Л.П. [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2009. – С. 171 – 174.

41. Брадзіхіна, А.В. Сучасная беларуская ін­тым­ная лірыка: адметна­с­ці і перспектывы развіцця: манаграфія / А.В. Брадзіхіна // М-ва адукацыі РБ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2009. – 203 с.

42. Брадзіхіна, А.В. Адметнасці рэалізацыі любоўнай тэмы ў мастацкай сістэме Г.Булыка / А.В. Брадзіхіна // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей, посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя / редкол. : Т.Н.Усольцева (гл. ред.), И.Н.Афанасьев, Н.В.Суслова; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2009. – С. 98 – 101.

43. Брадзіхіна, А.В. Анкета ЛіМа / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2009. – 18 снежня. – С. 7

 2010 г.

44. Брадзіхіна, А.В. Паляванне на апошнюю жанчыну / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2010. – 12  лютага. – С. 7

45. Брадзіхіна, А.В. Забіць у сабе бонзу / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2010. – 5 сакавіка. – С. 7

46. Брадзіхіна, А.В. Тэатральны раман, або Як прыгатаваць настой ад бяспамяцтва / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2010. – 19 сакавіка. – С. 7

47. Брадзіхіна, А.В. Гульні без правіл: два плюсы і адзін мінус / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2010. – 2 красавіка. – С. 7

48. Брадзіхіна, А.В. Magister ludi і бурымэ / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2010. – 14 мая. – С. 7

49. Брадзіхіна, А.В. “Дабрыня мацней за тамагаўкі…” / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2010. – 30 ліпеня. – С. 7

50. Брадзіхіна, А.В. Мастацкая мадэль свету ў паэзіі Яна Чыквіна ў кантэксце ідэі вітальнасці / А.В. Брадзіхіна // Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań / pod redakcją Haliny Twaranowicz. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 19 – 25.

51. Брадзіхіна, А.В. Основные тенденции развития белорусской интимной лирики в ХХI столетии / А.В. Брадзіхіна // Наукові записки. Серія “Філологічна” [Матеріали міжнародноï науково-практичноï конференціі, 22-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”]. – Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 15. – 2010. – С. 36 – 42.

52. Брадзіхіна, А.В. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай рэчыўнай паэзіі / А.В. Брадзіхіна // “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, міжнародныя навуковыя чытанні (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 7 – 8 кастрычніка 2010 г. : [да 85-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал. : І.Ф.Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. – С. 277 – 281.

53. Брадзіхіна, А.В. Адметнасці выкарыстання мультымедыа-тэхналогій пры выкладанні курса “Гісторыя беларускай літаратуры 19 ст.” замежным студэнтам / А.В. Брадзіхіна // Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина : сборник научных статей. Вып. 1 / В.И. Коваль (ответств. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2010. – С. 183 – 187.

54. Брадзіхіна, А.В. Жанравыя мадыфікацыі жаночага рамана ў прозе В.Куртаніч / А.В. Брадзіхіна // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных трудов. Вып. 3 / редкол. : Т.Н.Усольцева (гл. ред.), И.Н.Афанасьев, Н.В.Суслова; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2011. – С. 47 – 49.

 2011 г.

55. Брадзіхіна, А.В. Жаночы нежаночы раман / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2011. – 11 лістапада. – С. 4

56. Брадзіхіна, А.В. Спецыфіка выкарыстання сістэмы “Крокі” ў працэсе метадычнай падрыхтоўкі будучых настаўнікаў / А.В. Брадзіхіна // «Современное образование: преемственность и непрерыв­ность образовательной систе­мы «школа – вуз», VIII между­на­родная научно-ме­­то­ди­чес­кая конференция (2011, Го­мель). VIII Международная научно-методическая конфе­рен­ция «Современное обра­зо­ва­ние: преемственность и не­прерывность образовательной системы «школа – вуз», 12–13 мая 2011 г.  : [материалы]: в 2 ч. Ч. 2 / редкол. : И. В. Семчен­ко (гл. ред.), С. А. Хахомов (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 187 – 191.

2012 г.

57. Брадзіхіна, А.В. Паміж воляй і доляй / А.В. Брадзіхіна // ЛіМ. – 2012. – 24 жніўня. – С. 6.

58. Брадзіхіна, А.В. Жанр белетрызаванай біяграфіі ў творчасці В. Карамазава / А.В. Брадзіхіна // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей. Вып 5. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – С. 29 – 33.

59. Брадзіхіна, А.В. Методыка выкладання бе­ларускай літарату­ры»: практычныя рэка­мендацыі для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філало­гія» (па напрамках) / А.В. Брадзіхіна // М-ва адукацыі РБ; Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2012. – 48 с.

60. Брадзіхіна, А.В. Адметнасці суб’ектна-аб’ектнай арганізацыі лірыкі Л. Рублеўскай / А.В. Брадзіхіна // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. - С. 56 - 61. 

2013 г.

61. Брадзіхіна, А.В. Дарослыя гульні: новая эра: Адметнасці развіцця інтымнай лірыкі ў ХХІ стагоддзі / А.В. Брадзіхіна // Дзеяслоў. – 2013. – №1 (62). – С. 302 – 310.

62. Брадзіхіна, А.В. Адметнасці рэалізацыі любоўнай тэмы ў беларускай паэзіі ХІХ стагоддзя / А.В. Брадзіхіна // Известия Гомельского госу­дар­ственного универси­тета име­ни Ф.Скори­ны. – 2013. – №1 (76). Ч.1. – С. 83 – 86.

63. Брадзіхіна, А.В. Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай інтымнай паэзіі ХІХ стагоддзя / А.В. Брадзіхіна // Актуальні проблеми слов’яньскоï філологіï. Серія: лігвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердяньск : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVII. – Ч. 3. – С. 252 – 259.

 

 

 

 

2011 Брадзіхіна Ала Васільеўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates