Фіцнер Таццяна Адамаўна

 

СПИСОК научных работ

Фицнер  Татьяны  Адамовны

 1999 г.

Фіцнер Т.А. Вобраз Цёткі ў творчасці Вялянціны Коўтун // Чацвёртыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу // Матэрыялы навуковай канферэнцыі.– Гомель: ГДУ, 1999.– С.195 –200.

2000 г.

Фіцнер Т.А. Кантроль ведаў і ўменняў слухачоў падрыхтоўчага ад-дзялення на практычных занятках па беларускай літаратуры // Актуальные вопросы научно-методи-ческой и учебно-организационной работы: Контроль знаний студентов // Материалы научно-методической конференции. – Гомель: ГГУ, 2000. – С.175 – 176.

Фіцнер Т.А. Гендэрны аспект у вывучэнні біяграфіі і творчасці Цёткі // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальным праблемы выкладання // Матэрыялы рэсп. навук. канферэнцыі – Гродна: ГрДУ, 2000. – С. 163 – 168.

Фіцнер Т.А. Суб'ектыўны погляд на гендэрныя праблемы ў беларускім літаратуразнаўстве // Беларусь и Европа: взаимодействие культур (история, уроки, опыт, современность) // Материалы международной научно-практической конференции. – Витебск: Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2000. – С. 126 – 129.

Фіцнер Т.А. Вобразнасць беларускай паэзіі ХХ стагоддзя ў святле гендэрнай праблематыкі // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан // Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. —Брэсцкі дзяржаўны універ-сітэт імя А.С.Пушкіна, 2000. – С. 282 – 286.

2001 г.

Фіцнер Т.А. Спецыфіка правядзення кантрольных работ па беларускай мове і літаратуры на ПА вочна-завочнай формы навучання // Актуальные вопросы научно-методической работы. Организация заочного обучения: опыт, содержание, методика // Материалы научно-методической конференции. – Гомель: ГГУ, 2001. – С. 275 – 276.

Фіцнер Т.А. Гендэрны падыход пры аналізе мастацкіх твораў на ўроках беларускай літаратуры // Проблемы преподавания общеобразовательных дисциплин в средней школе и на факультете довузовской подготовки // Материалы ІІ областной научно-методической конференции. – Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 2001. – С. 41 – 44.

Фіцнер Т.А. Гендэрныя стэрэатыпы ў рамане І. Шамякіна “Сэрца на далоні” // Творчасць І.Шамякіна ў кантэксце сучаснасці /   Матэрыялы рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння пісьменніка (Гомель,6 лютага 2001г.). – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2001. – С. 58 – 62.

Фіцнер Т.А. Нястомныя шукальніцы праўды і ведаў (жанчына і творчасць) // Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. Белорусская литература. – № 22. – 2001. – С. 70 – 73.

2002 г.

Фіцнер Т.А. Гендэрны  аналіз на ўроках беларускай літаратуры: На прыкладзе трылогіі Я.Коласа “На ростанях” // Роднае слова. – 2002. – № 4. – С. 56 – 58.

Фіцнер Т.А. Стэрэатыпы жаноцкасці ў рамане В.Коўтун “Крыж міласэрнасці” // Женщина. Образование. Демократия // Материалы 4-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции (7-8 декабря 2001 г.). – Мн.: ООО «Энвила - М», 2002. – С. 82 – 87.

Фіцнер Т.А. Вобраз А.Пашкевіч у рамане В.Коўтун “Крыж міласэрнасці” згодна з тэорыяй сацыяльнага канст-руявання гендэра // Скарына і наш час // Матэрыялы  ІІ міжнароднай навуковай канферэнцыі (16-17мая 2002 г.). У 2 частках. – Ч.1. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2002. – С. 162 – 167.

Фіцнер Т.А. Гендэр як стратыфікацыйная катэгорыя (на прыкладзе творчасці Р.Баравіковай) // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сборник материалов Первой международной научной конференции. – Новополоцк: ПГУ, 2002. – С. 127 – 129.

2003 г.

Фіцнер Т.А. Станаўденне жаночай творчасці да ХХ ст. з пазіцыі гендэрнага прачытання // Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. – Вып. 23. / Гал.рэд. І.Ф.Штэйнер – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2003. – С. 64 – 72.

Фіцнер Т.А., Чайкова С.В. Пераемнасць пры вывучэнні «Слова пра паход Ігаравы» ў сярэдняй і вышэйшай школе // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа–вуз» // Материалы международной научно-методической конференции. – Гомель: УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины», 2003.– С.83-84.

Фіцнер Т.А. “Ідэальная жаноцкасць” у аповесці У.Арлова “Краявід з ментолавым пахам” // Женщина. Образование. Демократия // Материалы  V-ой международной междисциплинарной научно- практической конференции (6-7 де-кабря 2002 г.). – Мн.: ЖИ «Энвила», 2003. – С. 432–34.

Фіцнер Т.А. Эвалюцыя гендэрных адносін у творчасці Л.Рублеўскай // Слово и время // Материалы научной конференции, посвященной 60-летию Н.Н.Воинова (25-26 сентября 2003г.). В 2 частях. – Ч. 1. – Гомель: ГГУ им Ф.Скорины, 2003. – С. 208 – 211.

Фіцнер Т.А. Гендэрныя праблемы ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя.  Аўтарэферат дысертацыі. –  Мн.: Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі, 2003. – 20 с.

2004 г.

Фіцнер Т.А. Гендэрная праблематыка пры вывучэнні беларускай літаратуры  ў школе і вну // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа–вуз» // Материалы международной научно-методической конференции. Ч.2. – Гомель: УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2004. – С. 253-254.

Фіцнер Т.А. На сумежжы культур: проза Л.Бандарэвіч // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 20-21 мая 2004 г.): У 2-х ч. – Ч. 1. / Гал рэдактар А.А.Станкевіч. – Гомель: УА «ГДУ імя  Ф.Скарыны», 2004. – С.252 – 256.

Фіцнер Т.А. Развіццё гендэрных даследаванняў на постсавецкай прасторы // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины. Белорусская литература. – № 5 (26) – 2004. – С. 135 – 141.

Канцэпцыя Сімоны дэ Бавуар і гендэрныя даследаванні // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 23-24 красавіка 2004 г.). – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – С. 143 – 147.

Фіцнер Т.А. Спасціжэнне  Радзімы: Творчыя набыткі Анатоля Бутэвіча// Роднае слова. – 2004. – № 9 – С. 13 – 15.

Фіцнер Т.А. Гендэрныя даследаванні як адзін з напрамкаў сучаснага літаратуразнаўства // Слово в культуре: Сборник научных статей. В 2 ч. – Ч.2. / Под общ. ред. В.Н.Калмыкова, И.И.Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2004. – С. 338 – 343.

Фіцнер Т.А. Гендэрныя ўзаемаадносіны ў мастацкім свеце Раісы Баравіковай // Женщина. Образование. Демократия // Материалы  VI-ой международной междисциплинарной научно-практической конференции (19-20 декабря 2003 г.). – Мн.: ЖИ «Энвила», 2004. – С. 210-212.

2005 г.

Фіцнер Т.А. Жанчына як вытворца жаноцкасці ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // VІІ навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу // Матэрыялы  міжнароднай навуковай канферэнцыі.– Гомель: ГДУ, 2005.– С.265–269.

Фіцнер Т.А. Стэрэатып “жанчыны дзейснай” і супярэчлівасць у яго выяўленні: раман В.Коўтун “Пакліканыя” // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сборник материалов Второй международной научной конференции. – Полоцк: ПГУ, 2005. – С. 35-38.

Фіцнер Т.А. Гендэрныя даследаванні ў кантэксце філасофіі // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мінск, 31 мая 2004 года). – Мн.: НАРБ, Інс-т літ-ры імя Я.Купалы, 2005.  – С.  216-220.

2006 г.

Фіцнер Т.А. Тапалогія і гендэрнасць жаночых вобразаў у раманах В.Коўтун// Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. Белорусская литература. – № 1 (34). – 2006. – С. 96-99.

Фіцнер Т.А. Творчасць Я.Янішчыц у святле гендэрнай праблематыкі // Триада бытия: слово, время, личность. Вторые научные чтения, посвящённые памяти В.Соболенко: сб-к научных статей. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2006. – С. 188-193.

2007 г.

Фіцнер Т.А. Стратыфікацыйная тэорыя гендэра і жаночая  літаратура да ХХ ст. (Творчасць У.Ф.Радзівіл і С.Пільштыновай-Русецкай) // Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету: зб-к матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мазыр, 24-25 мая 2007 г. – Мазыр: УА МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2007. – С. 73-76.

Фіцнер Т.А. Паэтычная творчасць В.Коўтун у кантэксце гендэрнай тэорыі // “Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах ”, міжнародная навук. канф. (2007, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя  “Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 19-20 верасня 2007 г. : [прысвеч. памяці І.Шамякіна: матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (адказ. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 189 с. – С. 143 – 147.

Фіцнер Т.А. Эвалюцыя беларускай жаночай паэзіі ХХ стагоддзя з пазіцыі гендэрнага прачытання // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сборник материалов Третьей международной научной конференции. – Полоцк: ПГУ, 2007. – С. 419 - 423.

2008 г.

Фіцнер Т.А. Гендэрныя аспекты вывучэння літаратуры // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Высшая школа в условиях инновационного развития // Материалы научно-методической конференции: (17-18 апреля 2008 года) / В трех частях. Часть 2; Мин-во образ. РБ, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2008. – С. 71-72.

Фіцнер Т.А. Неабароненасць жанчыны-маці ў патрыярхатным грамадстве (на прыкладзе твораў М.Гарэцкага і І.Мележа, Я.Коласа і К.Чорнага) // Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. – № 6 (51). Часть 1. – 2008. – С. 176-179.

2009 г.

Фіцнер Т.А. Што выбірае сучасная жанчына? (На матэрыяле кнігі В.Куртаніч “Залюстрэчча для Алісы”) // “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульна-чалавечае ў літаратуры ”:  Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, Гомельскі абл. Савет депут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка; рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 155 – 157.

Фіцнер Т.А. Жаночая традыцыя ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: гендэрны аспект // Веснік Брэсцкага універсітэта (Серыя філалагічных навук).  – № 1 (11). – 2009. – С. 45 – 51.

Фіцнер Т.А. Праграмныя творы Я.Коласа і І.Мележа ў гендэрным прачытанні // Современное образование: преемственность и непрерывность образова-тельной системы «школа–вуз» // VІІ международная научно-методической конференция, 21 мая 2009 г.: [материалы]: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: И.В.Семченко (гл. ред.), В.И.Яцухно (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2009. – С. 209-211.

Фіцнер Т.А. Спецыфіка “жаночага пісьма” ў сучаснай беларускай літаратуры // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі // Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 19-20 мая 2009 года). / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск, Права і эканоміка, 2009. – С. 141 -148.

Фіцнер Т.А. Творы І.Шамякіна ў гендэрным асвятленні // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы Міжнар. Навук.-практ. канф.,  Мазыр, 19-20 лістапада 2009 г. / УА МДПУ імя І.П.Шамякіна ; рэдкал.: А.У.Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – С. 23-26.

Фіцнер Т.А. Творчасць А.Брава ў кантэксце сучаснай беларускай жаночай прозы// Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст]: сб-к научных статей, посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя) / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.), И.Н. Афанасьев, Н.В. Суслова; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2009. – С. 111-115.

Фіцнер Т.А. Абагуленае  “жанчына” ў кнізе Я.Сіпакова “Жанчына сярод мужчын” // Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. – № 6 (57). – 2009. – С.106-109.

Фіцнер Т.А. Выяўленне гендэрных узаемаадносін у сучаснай жаночай прозе // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя І.П.Шамякіна. – № 4 (). – 2009. – С. 116-121.

2010 г.

Фіцнер Т.А. Праблема гендэрных узаемаадносін у  творчасці класікаў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 20 - 23.

Фіцнер Т.А. Гендэрны аспект у творах Уладзіміра Арлова // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І.Я.Навуменкі). Мінск, 16 лютага 2010 года. / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. С. 420-423.

Фіцнер Т.А. Творчасць А.Брава і В.Куртаніч у кантэксце сучаснай беларускай жаночай прозы // Науковий вісник Миколаівського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Серія «Філологічні науки» : 3б. наук. пр. / Відп. ред. М.І.Майстренко. – Миколаів: МДУ, 2010. – Вип. 31 . – С.89-95.

Фіцнер Т.А. Беларуская жаночая проза на мяжы тысячагоддзяў // 7-ыя Танкаўскія чытанні. Да 95-годдзя Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М.Танка: зб.навук.арт./ Бел.дзярж.пед.ун-т імя М.Танка; рэдкал.: Г.Я.Адамовіч, Д.В.Дзядко, А.У.Жардзецкая і інш.; адк.рэд. Ф.С.Шумчык. – Мн.: БДПУ,  2010. -- С. – 157-161.

Фіцнер Т.А. Творчасць Н.Бабінай у кантэксце развіцця сучаснай беларускай жаночай прозы // “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах ”,   міжнар. навук. чытанні. (2010, Гомель). ”,   Міжнар. навук. Чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 7-8 кастрычніка 2010 г. : [да 85-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (адк.рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. – С. 346 – 349.

Фіцнер Т.А. “Жаночае пісьмо як форма самавыяўлення” (на прыкладзе сучаснай жаночай прозы) // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: сб. материалов четвертой междунар. научн. Конф. – Новополоцк: ПГУ, 2010. – С. 259 - 261.

2011 г.

Фіцнер Т.А. Спецыфіка выяўлення жаночага «я» ў творах Н. Бабінай // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 4. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – C.58-59.

Фіцнер Т.А. Гендэрны аспект вывучэння праграмных твораў беларускай літаратуры ў школе і вну // Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа–вуз» //  VІІІ международная научно-методической конференция, 12-13 мая 2011 г.: [материалы]: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: И.В.Семченко (гл. ред.), С.А.Хахомов (гл. ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2011. – С. 203-205.

Фіцнер Т.А. Жанчына як “іншае” ў патрыярхатнай культуры: (на прыкладзе рамана А.Брава “Менада і яе сатыры”) // Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічны виміри національноі літератури : зб. наук. пр. / упоряд. Л. К. Оляндер, Т. П. Левчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Украінки, 2011. – Вип. 12. – С. 233-241.

2012 г.

Фіцнер Т.А. Спецыфіка выяўлення жаночага “я” ў сучаснай беларускай жаночай прозе // Актуальні проблеми слов’янскоі філологіі. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз зб. наук. ст. / гол. Ред. В.А.Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – С. 260-271.

Фіцнер Т.А. Праблемы сексуальнасці / цялеснасці ў творах А.Казлова // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 18-19 красавіка 2012 года) / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 358 – 362.

Фіцнер Т.А. Праблема свабоды выбару жанчыны ў патрыярхальным грамадстве і сям’і: паводле твораў А. Брава // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўн-т імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – С. 212 – 216.

2013 г.

Фіцнер Т.А. Творы А.Казлова праз прызму “жаночага чытання” // Известия Гомельского государственного университета  им. Ф.Скорины. – № 1 (76). – 2013. – С.94-98.

 

 

 

 

 

 

 

2011 Фіцнер Таццяна Адамаўна. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates