Штэйнер Іван Федаравіч

 

СП І С навуковых і метадычных прац

ШТЭЙНЕРА  Івана Фёдаравіча

 1980 г.

1. І.Ф.Штэйнер. Жанравыя асаблівасці беларускай балады. Беларуская літаратура. // Рэспубл.міжвед.зборнік. – Вып. 8. – Мн.: БДУ, 1980. – С. 89-97.

1981 г.

2. І.Ф.Штэйнер. Балады Янкі Купалы і народная паэзія. Беларуская літаратура. // Рэспубл.міжвед.зборнік. – Вып. 9. – Мн.: БДУ, 1981. – С. 53-62.

           1982 г.           

3. І.Ф.Штэйнер. Балады Якуба Коласа. Беларуская літаратура. //Рэспубл.міжвед.зборнік. Вып. 10. – Мн.: БДУ, 1982. – С. 133-141.  

4. І.Ф.Штэйнер. Белорусская баллада: Истоки жанра и поэтическая структура. //Автореферат кандидатской диссертации. Мн., 1982. – 20 с.                

 1983 г.

5. І.Ф.Штэйнер. Эвалюцыя “рамантычных” жанраў у паэзіі Янкі Купалы.  //Беларуская літаратура. Рэспубл.міжвед.зборнік. – Вып. 11. – Мн.: Універсітэцкае, 1983. – С. 25-33. 

6. І.Ф.Штэйнер. Гучы, роднае слова! // Народная асвета. – 1983. -- № 12. – С. 37-42.

7. І.Ф.Штэйнер. Пошукі “няўлоўнага дамавіка” // Літаратура і мастацтва. – 1983. – 17 жніўня. – С. 6-7.    

1984 г.

8. І.Ф.Штэйнер. Антанамазія. // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. Т. 1. /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1984. – С. 127.        

9. І.Ф.Штэйнер. Антыстрафа. // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. Т. 1. /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1984. – С. 131.        

10. Ф.Штэйнер. Антытэза // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. Т. 1. /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1984. – С. 131.      

1985 г.

11. І.Ф.Штэйнер. Аляксандр Рыпінскі «Нячысцік», беларуская балада. Беларуская літаратура. Рэспубл.міжвед.зборнік. – Вып. 13. – Мн.: Універсі-тэцкае, 1985. – С. 145-153.

 1986 г.           

12. І.Ф.Штэйнер. Алюзія. //Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 38.             

13. І.Ф.Штэйнер. Антанамазія. //Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 42.   1         

14.  І.Ф.Штэйнер. «Было гэта…»    Артыкул. //Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 99.        

15. І.Ф.Штэйнер «Дзе крыўда адвечная спела». // Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 190-191

16. І.Ф.Штэйнер «З гора ды з бяды». Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 223.          

17. І.Ф.Штэйнер. Замысел .//Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 240.                       

18. І.Ф.Штэйнер. «Навагоднія жаданні». Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 421-422.                      

19. І.Ф.Штэйнер «Праз гультайства…». //Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 499.      

20. І.Ф.Штэйнер. Хіязм        . //Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1986. – С. 635.           

21. І.Ф.Штэйнер. Перспектывы жанру баллады. Беларуская літаратура. Рэспубл.міжвед.зборнік. – Вып. 14. – Мн.: Універсітэцкае, 1986. – С. 73-84.      

  1987 г.           

22. І.Ф.Штэйнер. Хіязм. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. Т. 5. /Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал.рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1987. – С. 445.      

  1988 г.           

23. І.Ф.Штэйнер. Балада-легенда ў беларускай паэзіі 20-х гадоў. Беларуская літаратура. Рэспубл.міжвед.зборнік. – Вып. 16. – Мн.: Універсітэцкае, 1988. – С. 127-130.         

  1989 г.           

24. І.Ф.Штэйнер. Беларуская балада. Вытокі жанру і паэтычная структура.- Мн.: Навука і тэхніка, 1989. - 142 с.           

25. І.Ф.Штэйнер. Традыцыі "Слова пра паход Ігаравы" ў беларускай баладзе. Вечна жывое "Слова". Зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі. - Мн., 1989. С. 28-32.                 

 1990 г.

26. І.Ф.Штэйнер. Скарынаўскія традыцыі ў беларускай баладзе. // Скарынаўскія чытанні. Тэзісы дакладаў і паведамленняў. - Гомель, 1990. С. 63-64.

 1991 г.           

27. І.Ф.Штэйнер. Беларуская балада: Вытокі жанру і паэтычная структура. Беларусістыка. № 8. // Літаратуразнаўства і мовазнаўства. Рэфератыўны зборнік АН БССР. Мн., 1991. С.33-36.

 1992 г.

28. І.Ф.Штэйнер. Біблейскія матывы ў баладзе. Беларуская літаратура. // Рэспубл.міжвед.зборнік. Выпуск  20. - Мн., 1992. С. 3-10.

 1993 г.                       

29. І.Ф.Штэйнер. Варожаць балады вякоў: Беларуская балада і славянскія традыцыі. - Мн.: Навука і тэхніка. 1993. - 240 с.

30. І.Ф.Штэйнер Балада: Гісторыка-тэарэтычны нарыс. Частка 1.        //Вучэбны дапаможнік. - Гомель, 1993. 87 с.   

31. І.Ф.Штэйнер. Балада: Гісторыка-тэарэтычны нарыс. Частка 2. //Вучэбны дапаможнік. - Гомель, 1993. - 63 с.        

 1994 г.

32. І.Ф.Штэйнер. Белорусская баллада ХХ века в контексте славянских литератур.Аўтарэферат доктарскай дысертацыі. - Мн., 1994. - 38 с.

 1995 г.                       

33. І.Ф.Штэйнер . Ярац Віктар.//.Беларускія  пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т.6. - Мн., 1995. С.513.           

 1997 г.

34. І.Ф.Штэйнер. Таямніцы замоўнага слова. - Гомель, 1997. - 320 с.

 1998 г.

35. І.Ф.Штэйнер. Новак В.С. Гомельская школа ў беларускай літаратуры. // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці бел. народа. - Мазыр, 1998. С. 354-357.                

36. І.Ф.Штэйнер.  Л.Талстой і А.Адамовіч: урокі жыцця і творчасці //Алесь Адамовіч і час. Мат-лы навук. чытанняў. - Мн, 1998. С.40-47.                 

37. І.Ф.Штэйнер.  Праз Палессе да ідэала. - Полымя. 1998. № 10. С.295-301.

38. І.Ф.Штэйнер.  Возвращение к себе. Прадмова.У кн.: Александр Власов. Парад планет. Стихотворения. - Гомель, 1998. С. 11.

39. І.Ф.Штэйнер. Крыніцы: Анталогія лірыкі выпускнікоў ГДУ. - Гомель, 1998. - 200 с.200

 1999 г.

40. І.Ф.Штэйнер. А.С.Пушкин и славянский мир. Пушкін – беларуская культура – сучаснасць. // Матэрыялы міжнародн. навуковай канферэнцыі. - Мн., 1999. С. 195-199.  

41. І.Ф.Штэйнер "Душа прычаліцца крылом да неба…" //Зборнік артыкулаў  . - Гомель, 1999. -140 с.

42. І.Ф.Штэйнер. Сцэнізацыя фальклорных  свят і абрадаў. // Мазыр: Белы вецер, 1999. - 171 с.

43. І.Ф.Штэйнер.  Праўда анёла смерці. IV-я навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. - Гомель: ГДУ, 1999. – С.206-215.               

 2000 г.

44. І.Ф.Штэйнер.  Вяртанне наперад         // Літаратура і мастацтва. –2000. –17 сакавіка. С.6 -7.

45. І.Ф.Штэйнер . Трэба жыць. //Літаратура і мастацтва. 2000. 29 верасня. С. 6 -7.  

46. І.Ф.Штэйнер "Страх в горстке праха"  . // Неман. –2000. –№ 7. –С. 243-254.                   

47. І.Ф.Штэйнер На крылах светлага натхнення. Прадмова У кн.: Роднае: Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчына Гомельскага раёна. – Мазыр: Белы вецер, 2000. - 276 с. – С. 232 – 233.                 

48. І.Ф.Штэйнер. Анатоль Грачанікаў, Міхась Башлакоў, Таіса Мельчанка, Ніна Шклярава. Алег Маісеенка, Алесь Дуброўскі, Іван Мядзведзеў, Ганна Шкода, Пятро Чарняўскі, Галіна Рагавая, Валянціна Чвалава, Міхаіл Піцельмахаў, Іван Харламаў, Аляксей Гяргалаў.  У кн.: Роднае: Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчына Гомельскага раёна. – Мазыр: Белы вецер, 2000. - 276 с. – С. 233 – 273.

 2001 г.                       

49. І.Ф.Штэйнер "Дарога ва Іерусалім": Драматургія Г.Марчука. Артыкул Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Выпуск 21. – Гомель, 2001. –  С. 3-16. 

50. І.Ф.Штэйнер "Вы хочаце казку?.."Альбо сучасныя літаратурныя казкі, парчытаныя праз акуляры гратэску //Полымя. – 2001. – № 6. –С.289 -304.                  

51. І.Ф.Штэйнер. О новой жизни старого вина… Баллада: эволюция жанра //Неман. –2001. – №6. –С. 219-239.                

52. І.Ф.Штэйнер Ірына Шаўлякова. Сентыментальнае паляванне, або У крытычных сутарэннях //Неман. – 2001. – № 7. – С.242-250.               

53. І.Ф.Штэйнер.  Прадмова. Укн.: А.М.Бычкоў. Цудоўная казка – прыгожая песня: Зборнік п'ес. Гомель: ЦНТІ, 2001. С. 3-4.  

 2002 г.           

54. І.Ф.Штэйнер. Добры дзень, Франц Іванавіч! //Літаратура і мастацтва. – 2002. – 22 сакавіка. – С. 6-7.             

55. І.Ф.Штэйнер.  Азірніся з любоўю.        //Літаратура і мастацтва. –2002. –17 мая. – С.7    

56. І.Ф.Штэйнер. Настаўніку ў пояс пакланюся… Да юбілею Вячаслава Рагойшы // Роднае слова. –2002. –№ 6. – С. 88 -93.               

57. І.Ф.Штэйнер. Л.Талстой і А.Адамовіч: Урокі жыцця і творчасці  // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны часопіс БДУ. – Мн.: БДУ, 2002. – №1. –  С.97-105.

58. І.Ф.Штэйнер. Ян Баршчэўскі і Стывен Кінг: тыпалогіі трагедыі і фантастыкі. Ян Баршчэўскі: дыялог з часам і ў часе: Матэрыялы ІІІ Міжнародных чытанняў 15-16 снежня2000 г. Віцебск: Выд-ва УА “ВДУ імя П.М.Машэрава”, 2002. – С. 61 – 73.                      

59. І.Ф.Штэйнер. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзяМінск: "Беларуская навука", 2002. - 172 с.                       

60. І.Ф.Штэйнер. Баладныя пошукі Радзімы ў Янкі Купалы і Тэадора Траянава         артыкул Янка Купала і праблемы беларускага самапазнання. V Міжнародныя Купалаўскія чытанні (Мінск, 7-8 снежня 2000) – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2002. – С. 58 – 64.                

61. І.Ф.Штэйнер. Рэчыцкі літаратурны край. Уладзімір Верамейчык; Міхайла Грамыка; Уладзімір Ліпскі; Валянціна Коўтун; Іван Навуменка; Канстанцін Севярынец; Анатоль Сыс; Нэлі Тулупава; Ніна Чарнейка; Віктар Ярац   Навуковае выданне  Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчына Рэчыцкага раёна. – Мн.: ЛМФ"Неман", 2002. – 334 с. –  С. 337 – 382.

 2003 г.

62. Штэйнер І.Ф., Новак В.С. Вяселле на Гомельшчыне: Фальклорна-этнаграфічны зборнік. Навуковае выданне Мн.:  ЛМФ “Неман”, 2003 – 472 с.                    

63. І.Ф.Штэйнер. Балада: генезіс, эвалюцыя, перспектывы жанру. Вучэбны дапаможнік. Мн.: ЛМФ“Неман”, 2003 –124.     

64. Штэйнер І.Ф., Новак В.С. Народная міфалогія Гомельшчыны. Навуковае выданне.Мн.:ЛМФ“Неман”, 2003 – 320 с.                      

65. І.Ф.Штэйнер. Deja vu, або Успамін пра будучыню: Літ. – крыт. артыкулы. Мінск: ЛМФ “Нёман”, 2003. – 144 с. 

66. Штэйнер І.Ф., Новак В.С. Вечнае: Фальклорна-этнаграфічная спадчына Веткаўскага раёна. Навуковае выдане. Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 362 с.       

67. І.Ф.Штэйнер . “Кратае ліру сумнаю рукой”: Штрыхі да партрэта Янкі Лайкова.//Роднаеслова. –2003. – № 5.  – С. 22-24.                

68. І.Ф.Штэйнер. Жыве на вёсцы інтэлігент: Да юбілею Уладзіміра Лайкова //Роднае слова. – 2003. – № 5. – С. 94-96.

69. І.Ф.Штэйнер. Стрыбогавы ўнукі: Міфалагічныя асновы беларускага менталітэту //Роднае слова. – 2003. – № 9. – С. 17-20.                   

70. І.Ф.Штэйнер. Дзіця сусвету з душою беларускай..Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведмасны зборнік. –Вып.23. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 3-8

71. І.Ф.Штэйнер. Славянская балада ХХ ст.: генезіс, эвалюцыя, песрпектывы. Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка. / ХІІІ Міжнародны з’езд славістаў (Любляна, 2003). Даклады беларускай дэлегацыі. - Мн: Бел.навука, 2003. С. 461-476.

72. І.Ф.Штэйнер. Славянская баллада ХХ века: генезис, эволюция, перспектив. 13.mednarodni slavistični Kongres. Zbornik povzetkov. 2.del – Književnost, Kulturologija, Folkloristika, Zgodovina slavistike, Tematski bloki. – Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. – S. 31-32.       

73. І.Ф.Штэйнер. Сусвет, убачаны здалёк. - Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 114 с.

 2004 г.

74. І.Ф.Штэйнер. Польскамоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя. Вучэбны дапаможнік. - Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2004. – 183 с.                 

75. И.Ф.Штейнер. Славяне в балладах А.С.Пушкина. //Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. – 2004. – №5(26). Беларуская літаратура.–  С. 3-7.           

76. І.Ф.Штэйнер. Іван Фёдаравіч пра Івана Фёдаравіча. Педагогика: история и современность: Педагогические чтения, посвященные памяти акад. И.Ф.Харламова. – Гомель: УО «ГГУ им.Ф.Скорины», 2004. – С. 13-15.      

77. І.Ф.Штэйнер. Пра сусвет з Палесся. // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў: Матэрыялы міжнар.навук. канф./Адк.рэд.І.Ф.Штэйнер – Гомель: УА”ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. С. 163-166.                       

78. І.Ф.Штэйнер. Постчарнобыльскае ўспрыняцце рэчаіснасці            . //Скарына і наш час: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф. (Гомель, 7 кастр. 2004)/ Рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал.рэд.) і інш. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004. – С. 208 – 215.             

79. І.Ф.Штэйнер. Русалка-спакусніца: анталогія ўсходнеславянскай балады. - Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2004. – 250 с.

 2005 г.           

80. І.Ф.Штэйнер, В.С.Новак. Спрадвечнае: Фальклорны зборнік ліквідаваных у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС населеных пунктаў /аўтары-укладальнікі І.Ф.Штэйнер, В.С.Новак. - Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005. – 220 с.     

81. І.Ф.Штэйнер, Бароўская І.А. Універсітэт літаратурны /Укладальнікі, аўтары прадмоў і ўступных артыкулаў І.Ф.Штэйнер, І.А.Бароўская. - Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005. – 348 с.     

82. І.Ф.Штэйнер.  Рамантык у жыцці і творчасці //Университет профессорский. – Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2005. – 384 с. – С. 84 – 87.                   

83. І.Ф.Штэйнер. Слаўлю крыніцу, з якой піў ваду. //Полымя. – 2005. -- №4. – С. 158 – 164.

84. І.Ф.Штэйнер.  І фізікі, і лірыкі. //Літаратура і мастацтва. – 2005. – 17 чэрвеня. – С. 12.    

85. І.Ф.Штэйнер.  Урок мужнасці і велічы (лірыка выпускнікоў ГДУ імя Ф.Скарыны). Педагогическое наследие академика И.Ф.Харламова и современные проблемы обучения и воспитания учащейся и студенческой молодежи/ Материалы республ.научно-практ.конф. В 2-х ч. Ч. 1. – Гомель: УА «ГГУ им.Ф.Скорины», 2005. – С. 91—93.                     

86. І.Ф.Штэйнер.  Будет ли литература в ХХІ веке. VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя С.Некрашэвічу: Міжнар.навук. канф.—Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны, 2005. – С. 277 – 280.

87. І.Ф.Штэйнер.  Беларусь з Палесся пачынаецца         артыкул // Маладосць. – 2005. -- № 10. – С. 118 – 127.                       

88. І.Ф.Штэйнер Сведчаць дакументы;“Мертвые души” из Мозырского уезда. Мозырский утопист Юнацтва светлыя імёны. Глядзець на свет наіўнымі вачыма. Дакументальны летапіс краю. У кн.: Мазыр-850 год: У 3 т. Т. 2. Мазыр літаратурны /І.Ф.Штэйнер, І.А.Бароўская і інш. Пад агул.рэд. І.Ф.Штэйнера. – Гомель: КВПУП “Сож”, 2005. – 216 с. – С. 21 – 23; С. 23 – 24; С. 24 – 25; С. 26 – 29;С. 162 – 165; С. 166 – 172.      

89. І.Ф.Штэйнер.  Баршчэўскі Ян .Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1: А – К. Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 145 – 146.              

90. І.Ф.Штэйнер. Бураўкін Генадзь Мікалаевіч Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1: А – К. Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005.  – С. 194 – 195.              

91. І.Ф.Штэйнер. Грынчык Мікола. Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1: А – К. Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005.  – С. 370 – 371.            

 2006 г.

92. І.Ф.Штэйнер. Сіметрыя пошукаў і знаходак. Літаратура і мастацтва. – 2006. – 6 студзеня. – С.

93. І.Ф.Штэйнер. Ваенная балада ў славянскай паэзіі: генезіс і эвалюцыя. Война в славянской литературе /Сост.И.Н.Афанасьев. – Мозырь: ООО «Белый ветер», 2006. –  С. 318 – 333.

94. І.Ф.Штэйнер. Пошукі і знаходкі.//Известия Гомельского государственного университета. – 2006. -- № 1 (34). – С. 111 – 114.                         

95. І.Ф.Штэйнер. Спрадвечнае і зменлівае: духоўная культура Мазырска-Прыпяцкага рэгіёна

Проблемы региональных исследований: задачи и перспективы: Материалы науч.-практ. конф.по результатам выполнения регион.прогр. “Полесье-2005”. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П.Шамякина, 2006. – С. 107 – 115.              9         

96. І.Ф.Штэйнер. Спрадвечнае і зменлівае: духоўная культура Мазырска-Прыпяцкага рэгіёна .Вестник Фонда фундаментальных исследований. – 2006. -- №4. – С. 41 – 49.

97. І.Ф.Штэйнер. Беларусь з Палесся пачынаецца          //Гісторыка-культурная спадчына Брэсцка-Пінскага Палесся: паміж мінулым і будучым (да 450-годдзя Століна): зборнік матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, Столін, 28-29 верасня2005 г. У 2 ч. Ч. 2 [рэдкал.: А.М.Вабішэвіч, Ул.А.Сенькавец, А.М.Свірыд, Г.М.Ішчанка]. – Брэст: Выд-ва БрДУ, 2006. – 272 с. – С. 207 – 221.                

98. І.Ф.Штэйнер. Літаратурныя балады //Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2: Л – Я. Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2006.—С. 39 – 40.                   

99. І.Ф.Штэйнер. Шніп Віктар Анатольевіч //Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2: Л – Я. Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2006. – С. 767.             

100. І.Ф.Штэйнер. Літаратура і новае тысячагоддзе //Актуальные проблемы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров: Материалы Республиканских педагогических чтений, посв. 85-летию со дня рождения М.А.Дмитриева. – Гомель: УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2006. – С. 166 – 171.                   

101. І.Ф.Штэйнер. Deja vu bis: Зборнік эсэООО “ГП-ГРАНТ”, 2006 – 181 с.               

102. І.Ф.Штэйнер. Малітва ў матчынай мове. // Droga ku wzajemności. Tom Jubilenszowy dedykowany Professorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu. Redakcija naukowa M.Timoszuk, M.Chaustowska. – Warszawa, 2006. – S. 268 – 282.            

103. І.Ф.Штэйнер. Смешна і не вельмі: Слова пра Георгія Марчука і яго п’есу “Калі заспявае певень //Роднае слова. – 2006. – № 12. – С. 7—9.   

 2007 г.           

104. І.Ф.Штэйнер. Балада і спасціжэнне свету. // Studia białorutenistyczne. Belarusian studies (Беларусазнаўчыя даследаванні). – 2007. -- №1. Lublin: Wydawnictwo uniwersitetu Marii Curie-Skłodowskiej. – S. 275 – 280.                   

105. І.Ф.Штэйнер. Песрпектывы класічнай літаратуры як віду мастацтва ў новым тысячагоддзі: Міф і рэальнасць //Acta Albaruthenica // Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim. – Warszawa, 2007. – S.346 – 355.                  

106. І.Ф.Штэйнер. Паэзія жаночага роду. Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы свету: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практ.канферэнцыі, Мазыр, 24-25 мая2007 г. /адказны рэдактар А.У.Сузько; УА МДПУ імя І.П.Шамякіна. – Мазыр: УА МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2007. – 251 с. – С. 168 – 174.      

107. І.Ф.Штэйнер. Гомельщина олимпийская. / сост И.Ф.Штейнер; авт. текста И.А.Боровская, С.В.Севдалев, В.Н.Старченко, С.И.Ханеня            манаграфія (калектыўн.)       Минск: Лит. и Иск-во, 2007. – 160 с.                    

108. І.Ф.Штэйнер. Споведзь перад Богам і людзьмі: беларуская паэзія на стыку тысячагоддзяў. Гомель: КВПУП “Сож”, 2007. – 174 с.                    

109. І.Ф.Штэйнер. Самотная ў капелюшы на фоне саду. У кн.: Раіса Баравікова.  Дрэва для райскай птушкі: лірыка. – Мн.: Маст.літ., 2007. – С. 5 – 12.                       

110. І.Ф.Штэйнер.Паклон табе, родная зямля Міхайла Грамыка. //У кн.: Речица. Литературно-духовное наследие региона. В 2 т. Т. 1. Речицкая лирическая / И.Ф.Штейнер, С.И.Ханеня. – Гомель: Сож, 2007. – 216 с.: ил. – С. 8 – 14.                     

111. І.Ф.Штэйнер. Борис Павленок.  //У кн.: Речица. Литературно-духовное наследие региона. В 2 т. Т. 1. Речицкая лирическая / И.Ф.Штейнер, С.И.Ханеня. – Гомель: Сож, 2007. – 216 с.: ил. –С. 15

112. І.Ф.Штэйнер. Уладзімір Верамейчык.  //У кн.: Речица. Литературно-духовное наследие региона. В 2 т. Т. 1. Речицкая лирическая / И.Ф.Штейнер, С.И.Ханеня. – Гомель: Сож, 2007. – 216 с.: ил. – С. 44 – 54.                               

113. І.Ф.Штэйнер. Нэлі Тулупава.  //У кн.: Речица. Литературно-духовное наследие региона. В 2 т. Т. 1. Речицкая лирическая / И.Ф.Штейнер, С.И.Ханеня. – Гомель: Сож, 2007. – 216 с.: ил. –С. 55 – 63 

114. Рэчыца ў люстэрку дакумента  і мастацкага слова. Речица. Литературно-духовное наследие региона. В 2 т. Т. 2. А прекрасней Речицы места не найти…/ И.Ф.Штейнер, И.А.Боровская, Н.Ф.Макарцов. – Гомель: Сож, 2007. – 200 с.: ил. –  С. 42 – 74.                 

115. І.Ф.Штэйнер. “Плач Іерэміі” і трэнас славяншчыны. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 19-20 верасня2007 г.: [прысвеч. памяці народнага пісьменніка Беларусі І.Шамякіна: матэрыялы]: у 2 т. Т. 1 / рэдкал.: I.Ф.Штэйнер (адказ. рэд.) [і інш]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – 150 с. – С. 157 – 160.

 2008 г.

116. І.Ф.Штэйнер. Super flumina Babylonis: біблейскія міфалагемы ў паэзіі Рыгора Барадуліна. - Мінск: Кнігазбор, 2008. – 76 с.              

117. І.Ф.Штэйнер. “Свае руны мне не вышыць…”: спадчына Анатоля Сыса. - Мінск: Кнігазбор, 2008. – 40 с.           

118. І.Ф.Штэйнер. “Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…”: паэзія У.Караткевіча і класічныя традыцыі. - Мінск: Кнігазбор, 2008. – 120 с.                 

119. І.Ф.Штэйнер. Кому без человека нужно слово: перспективы литературы в III тысячелетии. - Минск: Книгосбор, 2008. – 60 с.                 

120. І.Ф.Штэйнер. Глубокая огранка слова: штрихи к творческому портрету Изяслава Котлярова. - Неман. – 2008. – №4. – С. 141 – 150.            

121. І.Ф.Штэйнер. De profundis clamavi: Смех і роспач у нацыянальнай мастацкай традыцыі. - Гомель: УА «ГДУ імя Ф.Скарыны», 2008. – 87 с.                    

122. І.Ф.Штэйнер. Эманация плача-треноса в славянской художественной традиции. Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XVI Міжнародны з’езд славистаў (Охрыд, 2008): Дакл.бел.дэлегацыі / НАН Беларусі: Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – 337 с. – С. 279 – 290.                     

123. І.Ф.Штэйнер. Ці будзе літаратура ў новым тысячагоддзі? Восточные славяне: историческая и духовная общность: Материалы Международной научно-практической конференции, посв. 15-летию Общества Кирилла Туровского (Гомель, 15-16 апреля2008 г.) / редкол.: В.И. Коваль (отв.ред.) [и др.]  – Гомель: УО «ГГУ им. Ф.Скорины», 2008 . – 235 с. – С. 38 – 41.       

124. І.Ф.Штэйнер. «Найти в угасших угольках столетий…». Скарына і наш час. Міжнародная навуковая канферэнцыя, 14 лістапада2008 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А.А.Станкевіч (гал рэд.)[і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 310 с. – С.287 – 290.                   

125. І.Ф.Штэйнер. «… Нужно сеять очи, должен сеятель очей идти» (поиски сущности слова в творчестве А.Рязанова и В. Хлебникова) Тамсама. – С. 128 – 134               

126. І.Ф.Штэйнер. Словом выразив протест. В кн.: Руденький И.Н. Колючие вьюги ГУЛАГа. – Гомель: ОАО “Полеспечать”, 2008. – 400 с. – С. 396 – 397.                  

127. І.Ф.Штэйнер. Трэнас Янкі Купалы і біблейска-славянскія традыцыі плачу. Acta Albaruthenica. 2008.   №8. Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturalne / redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz.– Warszawa,  2008. – S. 162 – 172.

128. І.Ф.Штэйнер. Ex promtu –  ex propositо. Гомель: “Сож”, 2008. – 360 с.     

129. І.Ф.Штэйнер. Перспектывы літаратуры класічнага тыпу. Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю НАН Беларусi, Мiнск, 28 мая 2008г. / Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Я.Коласа i Я. Купалы НАН Беларусi. – Мiнск: Права i эканомiка, 2008. – 550с. – С.43 – 47.

 2009 г.           

130. І.Ф.Штэйнер. Іван Навуменка – літаратуразнаўца. Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук.чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб.навук.арт. /М-ва адук. Рэсп.Беларусь, УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз. слав.біб-ка; рэдкал.: I.Ф.Штэйнер (гал. рэд.) [і інш]. – Гомель: ЦДІР, 2009. – С. 40               

131. І.Ф.Штэйнер. Паэтычны дыялог. - Полымя. – 2009. –  №4. – С. 187 – 197.                   

132. І.Ф.Штэйнер. Кому без человека нужно Слово? - Неман. -- 2009. –  №4. – С.149 – 161.

133. І.Ф.Штэйнер. Мост над зачараванай ракой. Літаратура і Мастацтва. – 2009. – 15 мая. – С. 13           

134. І.Ф.Штэйнер. Гомельская школа нацыянальнай літаратуры. Літаратура і Мастацтва. – 2009. – 12 чэрвеня. – С. 4.                        

135. І.Ф.Штэйнер. Рэфармацыя прынцыпаў класічнай паэзіі ў новым тысячагоддзі. Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 19-20 мая 2009г.) /Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – 400 с. – С. 30 – 38.               

136. І.Ф.Штэйнер. Христианство и становление славянских литератур. Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей, посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя. Вып.1 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; м-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 246 с. – С. 71—78.                 

137. І.Ф.Штэйнер. Мадэрнізацыя прынцыпаў класічнай паэзіі: генезіс, эвалюцыя, перспектывы (беларуская паэзія і еўрапейскія традыцыі). Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы Міжнар.навук.-практ. канф., Мазыр, 19-20 лістапада2009 г. /УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – 240 с. – С.  109 – 113.                   

138. І.Ф.Штэйнер. Яна заўсёды была дарадцам для настаўнікаў (памяці В.І.Смыкоўскай). Беларуская мова і літаратура. – 2009. – №11. – С. 34.             1         

139. І.Ф.Штэйнер. Дняпроўскія матывы. Гомель: “Сож”, 2009. – 368 с.          

140. І.Ф.Штэйнер. «Я начисто забыл, как пишутся поэмы»: жанр поэмы в творчестве А. Рязанова. Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2009. –  № 4(25). – С. 121 – 127.             

141. І.Ф.Штэйнер. Рэфармацыя прынцыпаў класічнай паэзіі ў новым тысячагоддзі. “Polsko-białoruskie zwązki literackie, językowe i historyczno-kulturowe”: Міжнародная навуковая канферэнцыя (Польшча, кафедра беларутэністыкі Варшаўскага універсітэта, 16  кастрычніака 2009)                  

142. І.Ф.Штэйнер. Рэфармацыя прынцыпаў класічнай паэзіі ў новым тысячагоддзі. Acta Albarutenica. Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowich. – Warszawa, 2009. – S. 175 – 183.          

143. І.Ф.Штэйнер. Баладная і прытчавая проза Яна Баршчэўскага      

144. І.Ф.Штэйнер. …Пачуць, як лёсу валяцца муры: Памяці Генадзя Кісялёва /Пад навуковай  рэдакцыяй д.ф.н. прафесара А.В. Мальдзіса . – Мнск: “Лімарыус”, 2009. – 400 с. – С.178 – 197. 

 2010 г. 

145. І.Ф.Штэйнер. Эксперимент ХХ века завершился в третьем тысячелетии: реформа классической поэзии В. Хлебниковым и А. Рязановым. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філал. фак. Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 15–17 кастр.2009 г. У 2. ч.    Ч. 2 /пад рэд. В.П.Рагойшы; рэдкал. : В.П. Райгоша (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 294 с. – С. 12 – 18.                       

146. І.Ф.Штэйнер. Урок Настаўніка і Пісьменніка. Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі акадэміка І.Я. Навуменкі). – Мінск,, 16 лютага 2010 года / Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі.—Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 474 с. – С. 450 – 453.                 

147. І.Ф.Штэйнер. Новае вымярэнне паэтычнага свету: Леанід Гаўрылаў. Роднае слова. – 2010. -- №3. – С. 37.       1         

148. І.Ф.Штэйнер. Криница, из которой пил святой: философия поэзии Алеся Рязанова. – Минск: РИВШ, 2010. – 161 с.            

149. І.Ф.Штэйнер. Невараць не вяртае – небытие не отпускает. «Історія та пам’ять у просторі літератури», 14 квітня 2010 р. Чорноморські державні університет ім. Петра Могили 

150. І.Ф.Штэйнер. Прыпяцкая рапсодыя. Гомель: “Сож”, 2009. – 351 с.

151. І.Ф.Штэйнер. Криница, из которой пил святой: Философская поэзия А. Рязанова. Неман. –  2010. – №8. – С. 209 

152. І.Ф.Штэйнер. Вызревшее зерно космоса: О современной белорусской поэзии в контексте всемирной. Литературная газета, 30 июня – 6 июля2010 г., С. 3.

153. І.Ф.Штэйнер. Код бытия: Пунктиры в творчестве А. Рязанова. Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. – Серыя №3: філасофія, педагогіка, псіхалогія. – №2 (98) 2010. – С. 88 – 93.

154. І.Ф.Штэйнер. Песня палескага краю: плеяда паэтаў Гомельшчыны. Полымя. – 2010. – №8. – С. 159 – 170.

155. І.Ф.Штэйнер. “Толькі ў беларуса Радзімы няма…” Штрыхі да творчага партрэта Віктара Казько. Дзеяслоў. – 2010. – № 3 (46) – С. 315 – 328.

 2011 г.

156. І.Ф.Штэйнер. “Паклон табе, слынная кузніца кадраў!”: Іван Шамякін і Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт. Роднае слова 1-2011 (студзень)

157. І.Ф.Штэйнер. Святло душы: Да 80-годдзя Міхася Мушынскага . Роднае слова. – 2011. - №1. – С.13-14.

158. І.Ф.Штэйнер. Паэтычна-філасофскае вярхоўе нацыянальнай прозы. Казачнік Іван Азёмша і «сказки и рассказы белорусов-палешуков» Аляксандра Сержпутоўскага. Роднае слова. – 2011. - №9. - С.76-78

159. І.Ф.Штэйнер. Балада “Нячысцік” Аляксандра Рыпінскага. Роднае слова. – 2011. - №10. – С.3 -5.

160. І.Ф.Штэйнер. Шчыра і артыстычна. Тэатральны спектакль вачамі прафесара філалогіі. ЛіМ.  -  №19 13.05.2011. С.10

161. І.Ф.Штэйнер. Вольные рассуждения по поводу выхода сборника А. Рязанова «З Вяліміра Хлебнікава». Нёман – 2011. –  №11. – С. 203-211

162. І.Ф.Штэйнер. «Стараўся быць чыстай і простай мысьлі». Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре [Текст] : сборник научных статей. Вып 4. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины,2011. C. 78 – 80

163. І.Ф.Штэйнер. Die europäische Moderne und das Experiment in der belarussischen Lyrik um die Jahrtausendwende. Specifics and typology of “small” literatures in eastern and western Europe by comparison. – Oldenburg, 17-18 june 2011

164. І.Ф.Штэйнер. Малады горад на зямлі старажытнай. Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011.

165. І.Ф.Штэйнер. Море и берега Крыма в сонетистике Адама Мицкевича и лирике Владимира Короткевича. Актуальні проблеми словянскоі філологіі. Серія: лінгвістика  і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ,Ю 2011. – Вип. XXIV.- Ч. 4. – 518 с.

 2012 г.

166. І.Ф.Штэйнер. Думка, вобраз, пачуццё ў лірыцы Васіля Рагаўцова. Роднае слова -  2012 -  №1. С.32-35

167. І.Ф.Штэйнер. Спецыфіка міфалагічнага светаадчування і адлюстравання ў баладыстыцы Б. Лесьмяна і Я. Купалы. Науковий Вісник  Волинского національного університету імені Лесі Украінки №11(222) Серія: Філологічні науки 2011

168. І.Ф.Штэйнер. Прафесар з душою паэта. Да 60-годдзя Івана Чароты. Роднае слова  №9 2012

169. І.Ф.Штэйнер. Франтавыя и літаратурныя сцяжыны Міхася Даніленкі. Роднае слова  №11 2012(лістапад)

170. І.Ф.Штэйнер. Аўтанамізацыя і жанрава-стылёвае ўзбагачэнне сучаснай беларускай паэзіі (на прыкладзе пошукаў Алеся Разанава). Погляды на спецыфічнасць “малых” літаратур: беларуская і ўкраінская літаратуры / уклад. Гун-Брыт Колер, Павел Навуменка. – Мінск : Паркус плюс, 2012.

171. І.Ф.Штэйнер. “Сказ пра Лысую гару” Ніла Гілевіча” і “Карабель дурняў” Себасцьяна Бранта. Узрост вышыні: Да 80-годдзя народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча: Артыкулы, эсэ,  нататкі, вершы, лісты і тэлеграмы / уклад. Гілевіч С.Н.  – Мінск: Канфіда, 2012.   – 264 с.

 2013 г.

172. І.Ф.Штэйнер. Добры дзень, Франц Іванавіч. Дзеяслоў №2 (63) 2013, красавік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 Штэйнер Іван Федаравіч. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates