Аспірантура/Магістратура

Пры кафедры беларускай мовы дзейнічаюць магістратура і аспірантура, якія рыхтуюць навуковыя кадры для нашай вну і іншых вну краіны. 

Кожны год перспектыўныя выпускнікі філалагічнага факультэта і факультэта замежных моў ГДУ імя Ф. Скарыны паступаюць у магістратуру. Магістранты маюць больш грунтоўныя магчымасці займацца навуковай дзейнасцю.                                           

Вучэбны план па спецыяльнасці вышэйшай адукацыі другой ступені (магістратура) вывучаюць цыкл дысцыплін кандыдацкіх экзаменаў і заліку:

 • філасофія і метадалогія навукі,
 • замежная мова,
 • асновы інфармацыйных тэхналогій.

Разам з тым, магістранты спецыяльнасці “Мовазнаўства” вывучаюць дысцыпліны спецыяльнай падрыхтоўкі.

 

Сярод іх:

 • педагогіка і псіхалогія вышэйшай школы,
 • сучасныя накірункі мовазнаўства,
 • метадалогія лінгвістычных даследаванняў,
 • філасофія мовы і камунікацыі,
 • лінгвакультуралогія,
 • канцэптуалізацыя і катэгарызацыя свету ў фразеалогіі,
 • мова скрозь прызму культуры,
 • этнапсіхалінгвістыка,
 • эмацыянальная лінгвістыка,
 • кагнітыўная лінгвістыка,
 • асновы нейралінгвістыкі,
 • мова і мадэляванне сацыяльнага ўзаемадзеяння,
 • камп’ютарна-апасродкаваная камунікацыя,
 • дыскурсіўны аналіз тэксту,
 • асновы парэміялогіі,
 • сацыялінгвістыка,
 • гендарная лінгвістыка.

 Дадзены вучэбны план разлічаны на тэрмін навучання 2 гады.

Таксама пры кафедры беларускай мовы ў 2017-2018 вучэбным годзе працуе магістратура з вучэбным планам, разлічаным на 1 год навучання і арыентаваным на выпускнікоў, якія закончылі вну ў 2017 г. вучэбны план магістратуры з тэрмінам навучання 1 год таксама ахоплівае цыкл дысцыплін кандыдацкіх экзаменаў і заліку (філасофія і метадалогія навукі, замежная мова, асновы інфармацыйных тэхналогій). а ў цыкл дысцплін спецыяльнай падрыхтоўкі, акрамя дысцыплін дзяржаўнага кампанента (педагогіка і псіхалогія вышэйшай школы, метадалогія лінгвістычных даследаванняў), уваходзяць модулі "Актуальныя накірункі сучаснай лінгвістыкі", "Мова і культура", "Мова і грамадства ў кагнітыўным аспекце".

Вывучэнне ўказаных курсаў садзейнічае павышэнню ўзроўню падрыхтоўкі магістарскіх дысертацый, абарона якіх становіцца плённым вынікам навучання ў магістратуры. 

Магістранты кафедры беларускай мовы 2017-2018 вучэбнага года:

1. Барсукова Наталля Васільеўна, 2 гады навучання

Навуковы кіраўнік  – Станкевіч А.А.

Тэма магістарскай дысертацыі «Моўныя сродкі выяўленчай выразнасці ў творах дзіцячага фальклору: лінгвапрагматычны аспект»

 

2. Гусакова Яна Александровна, 1 год навучання 

Навуковы кіраўнік  – Хазанава К.Л.

Тэма магістарскай дысертацыі «Лексіка традыцыйнай беларускай кулінарыі: семантыка, генезіс, дэрывацыя»

 

3. Даніленка Вольга Пятроўна, 1 год навучання

Навуковы кіраўнік  – Ляшчынская В. А.

Тэма магістарскай дысертацыі  «Рэпрэзентацыя хітрасці ў фразеалогіі беларускай мовы»

 

4. Дуброўская Дар'я Ігараўна, 1,5 гады навучання (Завочнае)

Навуковы кіраўнік  – Паплаўная Л.В.

Тэма магістарскай дысертацыі  «Ваенная тэрміналогія ў беларускай мове: парадыгматычныя і сінтагматычныя сувязі»

 

5. Кірчанка Кара Генадзьеўна, 1 год навучання

Навуковы кіраўнік – Ермакова А.М.

Тэма магістарскай дысертацыі  «Канцэпт “аблава” і моўныя сродкі яго рэалізацыі ў аднаіменнай аповесці Васіля Быкава »

 

6. Мызянкова Марыя Валер'еўна, 1 год навучання

Навуковы кіраўнік - Мінакова Л.М.

Тэма магістарскай дысертацыі «Структурна-семантычныя асаблівасці медыцынскай тэрміналогіі ў беларускай мове»


2011 Аспірантура/Магістратура. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates