Тэматыка работы студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі

 

Тэматыка студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі (СНДЛ)

«Лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў» пры кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф.Скарыны

на 2020 - 2021 г.

 

1 Слоўныя сродкі вобразнасці ў пазаабрадавым дыскурсе. Паўторная намінацыя як сродак арганізацыі пазаабрадавага паэтычнага тэксту.

2 Моўныя сродкі выяўленчай выразнасці ў парэмійным дыскурсе. Іншасказанне як форма выражэння зместу ў беларускіх прыказках і прымаўках.

3 Асацыяцыйна-вобразная роля    роля параўнанняў у беларускім парэміялагічным дыскурсе.

4 Моўныя сродкі вобразнасці ў народных загадках. Прыродны свет у беларускіх народных загадках: моўныя спосабы іншасказання.

5 Рытміка-інтанацыйная арганізацыя дыскурсу беларускіх народных загадак.

6 Беларускія і рускія прыказкі і прымаўкі: структурна-семантычныя паралелі.

7 Беларускія і ўкраінскія загадкі: тыпы структурна-семантычных мадэлей.

8 Рытарычныя прыёмы экспрэсівізацыі беларускіх народных загадак.

9 Дэрывацыйны паўтор і яго функцыянальна-стылістычная роля ў беларускіх народных загадках.

10 Лінгвапрагматычная і культуралагічная характарыстыка дыскурсу малых фальклорных жанраў

 

 

 

 


Тэматыка

пасяджэнняў студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі (СНДЛ)

«Лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў»

пры кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны

на 2019 - 2020 г.

                                                                                                                                               

№ п/п

Тэматыка пасяджэнняў

Тэрмін

 правядзення

Адказны

1.

Мова і культура: Этналінгвістычны і лінгвакультуралагічны аспекты

Верасень

2019

А.А. Станкевіч

2.

Аксіялагічна значная лексіка беларускай мовы і яе нацыянальная адметнасць.

Кастрычнік

2019

А.А. Станкевіч

3.

Сямейна-абрадавая беларуская народная лірыка.

Лексіка сямейнай абраднасці і яе сістэма.

Лістапад

2019

А.А. Станкевіч

4.

Вясельны фальклор і беларусаў і яго моўная спецыфіка.

Народна-паэтычны дыскурс беларускай вяельнай абраднасці

Снежань

2019

А.А. Станкевіч

5.

Радзінна-хрэсьбінная абраднасць беларусаў: песні, калыханкі.

Вобразна-выяўленчы лад беларускіх народных радзільна-хрэсьбінных песень.

Студзень 2020

А.А. Станкевіч

6.

Пахавальна-памінальныя традыцыі ў беларускай народнай культуры.

Мова беларускіх галашэнняў

 

Люты 2020

А.А. Станкевіч

7.

Народна-паэтычны дыскурс беларускай каляндарнай абраднасці. Мова беларускіх народных песень зімовага цыклу.

Сакавік 2020

А.А. Станкевіч

8.

Мова беларускіх народных песень веснавога цыклу. Каляндарна-абрадавая лексіка веснавога цыклу. 

Красавік

2020

А.А. Станкевіч

9.

Мова беларускіх народных песень летняга і восеньскага цыклаў.

Каляндарна-абрадавая лексіка летняга і восеньскага цыклаў.

Май

2020

А.А. Станкевіч

10.

Сродкі вобразнага выяўлення ў беларускай пазаабрадавай лірыцы.

Чэрвень 2020

А.А. Станкевіч 

Тэматыка

пасяджэнняў студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі (СНДЛ)

«Лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў»

пры кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны

 

на 2018-2019 г.

                                                                                                                                                  

№ п/п

Тэматыка пасяджэнняў

Тэрмін

 правядзення

Адказны

1.

Мова і культура: Этналінгвістычны і лінгвакультуралагічны аспекты

Верасень

2018

А.А. Станкевіч

2.

Аксіялагічна значная лексіка беларускай мовы і яе нацыянальная адметнасць.

Кастрычнік

2018

А.А. Станкевіч

3.

Мова сямейна-абрадавай лірыкі. Сямейна-абрадавая лексіка і яе сістэма.

Лістапад

2018

А.А. Станкевіч

4.

Вясельны фальклор і беларусаў і яго моўная спецыфіка.

Лексіка вясельнай абраднасці ў беларускай мове.

Снежань

2018

А.А. Станкевіч

5.

Вобразна-выяўленчы лад беларускіх народных радзільна-хрэсьбінных песень.

Радзільна-хрэсьбінная лексіка ў беларускай мове.

Студзень 2019

А.А. Станкевіч

6.

Мова беларускіх галашэнняў.

Пахавальная лексіка ў беларускай мове.

Люты 2019

А.А. Станкевіч

7.

Мова беларускіх народных песень зімовага цыклу.

Каляндарна-абрадавая лексіка зімовага цыклу.

Сакавік 2019

А.А. Станкевіч

8.

Каляндарна-абрадавая лексіка веснавога цыклу. Мова беларускіх народных песень веснавога цыклу.

Красавік

2019

А.А. Станкевіч

9.

Мова беларускіх народных песень летняга і восеньскага цыклаў.

Каляндарна-абрадавая лексіка летняга і восеньскага цыклаў.

Май

2019

А.А. Станкевіч

10.

Лексіка беларускай міфалогіі.

Чэрвень

2019

А.А. Станкевіч 

Тэматыка

 работы студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі (СНДЛ)

 Лексіка матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў

 пры кафедры беларускай мовы ГДУ

імя Ф. Скарыны

 на 2017-2018 г.

                                                                                                                                       

№ п/п

Тэматыка пасяджэнняў

Тэрмін

 правядзення

Адказны

1

2

3

4

1.

Мова і культура:

Этналінгвістычны і лінгвакультуралагічны аспекты

 

Верасень

2017

А.А. Станкевіч

2.

Аксіялагічна значная лексіка беларускай мовы і яе нацыянальная адметнасць

 

Кастрычнік

2017

А.А. Станкевіч

3.

Сямейная абраднасць беларусаў: лексічная спецыфіка народных песень

 

Лістапад

2017

А.А. Станкевіч

4.

 Лексіка вясельнай абраднасці ў беларускай мове і вясельная народна-паэтычная творчасць

Снежань

2017

А.А. Станкевіч

5.

Радзінна-хрэсьбінная лексіка ў беларускай мове і беларускія народныя радзінна-хрэсьбінныя песні

 

Студзень

2017

А.А. Станкевіч

6.

Пахавальныя галашэнні ў беларускім фальклоры: лексічныя адметнасці

 

Люты

2018

А.А. Станкевіч

7.

Каляндарная абраднасць

зімовага цыклу

 

Сакавік

2018

А.А. Станкевіч

8.

Каляндарная абраднасць веснавога цыклу

 

Красавік

2018

А.А. Станкевіч

9.

Каляндарная абраднасць летняга цыклу

 

Май

2018

А.А. Станкевіч

10.

Лексіка традыцыйных купальскіх песень

 

Чэрвень

2018

А.А. Станкевіч

                                                                                                                                

 

 

 

2011 Тэматыка работы СНДЛ. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates