Студэнцкая навуковая канферэнцыя

У рамках універсітэцкай навуковай канферэнцыі "Дні студэнцкай навукі" і Тыдня філалагічнага факультэта з 12 па 25 красавіка 2019 года на філалагічным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны праходзіць ХLVІIІ студэнцкая навуковая канферэнцыя «Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства».

Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне канферэнцыі адбылося 12 красавіка 2019. Кафедра беларускай мовы прапануе на канферэнцыі 2 навуковыя секцыі:

Секцыя  № 3 “Стылістыка мовы мастацкага твора”, 19_красавіка 2019 года

Аўдыторыя _2-27__, час_10.10____

Кіраўнік секцыі – д.ф.н. прафесар Станкевіч А.А.

Сакратар – Глузд В. 

Секцыя  № 4  “Сучасная беларуская мова.

Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы”, _18_ красавіка 2019 года

Аўдыторыя _2-27_, час_12.05____

Кіраўнік секцыі – д.ф.н. прафесар Ляшчынская В.А.

Сакратар - Тачылкіна М.

Запрашаем усіх зацікаўленых і аматараў беларускай філалогіі.

 

 

Секцыя  № 3   

“Стылістыка мовы мастацкага твора”

­_19_красавіка 2019 года

 

Аўдыторыя _2-27___, час_10.10____

Кіраўнік секцыі – д.ф.н. прафесар Станкевіч А.А.

Сакратар – Глузд В.

 

№ пп

Прозвішча, імя, імя па бацьку студэнта

Курс

Тэма даклада

Навуковы кіраўнік

1

Жарына А.

4

Лексіка-семантычныя сродкі выяўленчай выразнасці ў паэзіі С. Грахоўскага

Станкевіч А.А.

2

Глузд В.

4

Акцыянальная парадыгма вясельнай абраднасці Жлобіншчыны

Станкевіч А.А.

3

Барсукова Н.

маг.

Лінгвапаэтыка беларускай народнай калыханкі

Станкевіч А.А.

4

Кашэвіч В.

3

Моўныя адметнасці даваенных паэм А. Куляшова

Хазанава К.Л.

5

Елісеева К.

4 (зф)

Моўныя адметнасці сямейна-абрадавых песень Гомельшчыны

Хазанава К.Л.

6

Тамашкова А.

3

Метафарычнасць тэкстаў СМІ

Ермакова А.М.

7

Ефіменка А.

3

Вобразна-выяўленчыя сродкі мовы твораў             Н. Гілевіча

Бобрык У.А.

8

Батурына Я.

3

Паняцце “Канцэпт”. Роля канцэпту ў моўнай свядомасці

Ермакова А.М.Секцыя  №
4   
 

“Сучасная беларуская мова. 

Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы”

_18_ красавіка 2019 года

 

Аўдыторыя _2-27___, час_12.05____

Кіраўнік секцыі – д.ф.н. прафесар Ляшчынская В.А.

Сакратар - Тачылкіна М.

№ пп

Прозвішча, імя, імя па бацьку студэнта

Курс

Тэма даклада

Навуковы кіраўнік

1

Андрэйкавец А.

3

Культурная інфармацыя фразеалагізмаў

Ляшчынская В.А.

2

Чэкан А.

3

Часцінамоўная прыналежнасць фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з найменнямі нябесных свяціл

Шведава З.У.

3

Дробатаў В.

3

Лексіка-тэматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў

Шведава З.У.

4

Тачылкіна М.

4

Семантычная характарыстыка фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з найменнямі відаў атмасферных ападкаў

Шведава З.У.

5

Дарашэвіч Э.

1

Культурная інфармацыя асобных фразеалагізмаў з кампанентам лічэбнікам

Ляшчынская В.А.

6

Шчарбатая А.

1

Фразеалагізмы з агульным дзеясловам купацца

Ляшчынская В.А.

7

Крукоўская К.

3

Мянушкі Жыткавіцкага раёна

Бобрык У.А.

8

Гаўрыкава Д.

3

Лексіка вясельная абраду жыхароў Веткаўскага раёна

Вяргеенко С.А.

9

Бондарава Я.В.

3

Выражэнне прэдыкатыўнасці беларускіх прык. і прымаўках са структурай простага двухсастаўнога сказа

Цімашэнка Н.П.

10

Гаўрылькова Т.У.

3

Фразеалагізмы тэрміналагічнага паходжання

Ермакова А.М.

11

Бірыла М.

4

Фразеалагізмы са значэннем асобаснай характарыстыкі чалавека ў сучаснай беларускай мове

Паплаўная Л.В.

 


                       

2011 Студэнцкая навуковая канферэнцыя. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates