Мэта і задачы СНДЛ «Мова і культура беларусаў»

Мэта СНДЛ:

СНДЛ «Мова і культура беларусаў» створана з мэтай заахвочвання студэнцкай моладзі да актыўнага ўдзелу ў навукова-даследчай, творчай рабоце, якая спрыяе паляпшэнню якасці іх прафесійнай падрыхтоўкі, павышэнню ўзроўня культуры вуснага і пісьмовага маўлення студэнтаў. 

 

Задачы СНДЛ:

1. Навучанне студэнтаў асновам навукова-даследчай і іншай творчай работы, выпрацоўка практычных уменняў і навыкаў яе правядзення.

2. Арганізацыя выкарыстання атрыманых вынікаў творчай дзейнасці студэнтаў у вучэбным працэсе і ў будучай практычнай рабоце. 

3. Кансультаванне студэнтаў па пытаннях збору інфармацыйнага матэрыялу, метадаў яго апрацоўкі, дэшыфравання культурнага зместу, дапамога ў арганізацыі самастойнай работы. 

 4. Вывучэнне тэарэтычных пытанняў фразеалогіі, парэміялогіі, кагнітывістыкі, лінгвакультуралогіі з пазіцый аднаго з прыярытэтных накірункаў даследавання мовы, яе адзінак – кагнітыўнай лінгвістыкі, кагнітыўна-інтэрпрэтацыйнай і антрапалагічнай парадыгм і новага, лінгвакультуралагічнага, даследавання ў мовазнаўстве, сфарміраванага ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.

5. Лінгвакультуралагічнае даследаванне механізмаў уключэння і перадачы ў семантыцы ўстойлівых выразаў культурнай інфармацыі. 

6. Вывучэнне нацыянальнай самасвядомасці скрозь прызму ўстойлівых выразаў як адзінак мовы і адзінак «мовы» культуры беларускага народа. 

7. Вывучэнне пластоў культуры беларусаў і кодаў культуры і іх тэматычнай прадстаўленасці на матэрыяле фразеалагізмаў як знакаў, што ўтвораны на перакрыжаванні мовы і культуры з мэтай апісання і ацэньвання таго, што адбываецца ў свеце.

8. Падрыхтоўка матэрыялаў, артыкулаў студэнтамі па пытаннях рэпрэзентацыі ўстойлівымі адзінкамі мовы асобных фрагментаў культуры беларускага народа, яго светаўспрымання і светаразумення, адлюстраванага ва ўстойлівых адзінках, для ўдзелу ў навуковых канферэнцыях, публікацыі.

9. Узбагачэнне слоўніка ўстойлівых выразаў студэнтаў, павышэнне культуры маўлення, стылістычнай дыферэнцыяцыі і функцыянавання ўстойлівых адзінак у маўленні. 

10. Выпрацоўка ўменняў і навыкаў выкарыстання студэнтамі лінгвакультуралагічнай інтэрпрэтацыі ўстойлівых адзінак, выяўленне характарыстык і культурных сэнсаў устойлівых адзінак у каштоўнаснай карціне свету беларусаў.

Тэматыка работы СНДЛ

1. Навучанне студэнтаў асновам навукова-даследчай і іншай творчай работы, выпрацоўка практычных уменняў і навыкаў яе правядзення.

2. Арганізацыя выкарыстання атрыманых вынікаў творчай дзейнасці студэнтаў у вучэбным працэсе і ў будучай практычнай рабоце. 

3. Кансультаванне студэнтаў па пытаннях збору інфармацыйнага матэрыялу, метадаў яго апрацоўкі, дэшыфравання культурнага зместу, дапамога ў арганізацыі самастойнай работы. 

4. Вывучэнне тэарэтычных пытанняў фразеалогіі, парэміялогіі, кагнітывістыкі, лінгвакультуралогіі з пазіцый аднаго з прыярытэтных накірункаў даследавання мовы, яе адзінак – кагнітыўнай лінгвістыкі, кагнітыўна-інтэрпрэтацыйнай і антрапалагічнай парадыгм і новага, лінгвакультуралагічнага, даследавання ў мовазнаўстве, сфарміраванага ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.

5. Лінгвакультуралагічнае даследаванне механізмаў уключэння і перадачы ў семантыцы ўстойлівых выразаў культурнай інфармацыі. 

6. Вывучэнне нацыянальнай самасвядомасці скрозь прызму ўстойлівых выразаў як адзінак мовы і адзінак «мовы» культуры беларускага народа. 

7. Вывучэнне пластоў культуры беларусаў і кодаў культуры і іх тэматычнай прадстаўленасці на матэрыяле фразеалагізмаў як знакаў, што ўтвораны на перакрыжаванні мовы і культуры з мэтай апісання і ацэньвання таго, што адбываецца ў свеце.

8. Падрыхтоўка матэрыялаў, артыкулаў студэнтамі па пытаннях рэпрэзентацыі ўстойлівымі адзінкамі мовы асобных фрагментаў культуры беларускага народа, яго светаўспрымання і светаразумення, адлюстраванага ва ўстойлівых адзінках, для ўдзелу ў навуковых канферэнцыях, публікацыі.

9. Узбагачэнне слоўніка ўстойлівых выразаў студэнтаў, павышэнне культуры маўлення, стылістычнай дыферэнцыяцыі і функцыянавання ўстойлівых адзінак у маўленні. 

10. Выпрацоўка ўменняў і навыкаў выкарыстання студэнтамі лінгвакультуралагічнай інтэрпрэтацыі ўстойлівых адзінак, выяўленне характарыстык і культурных сэнсаў устойлівых адзінак у каштоўнаснай карціне свету беларусаў.

Вынікі работы СНДЛ

Вынікі работы СНДЛ за 2021 год

Падведзены вынікі Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў 2020:

Андрэйкавец А.М. “Фразеалагізмы з кампанентам-лічэбнікам: структура, семантыка, сімволіка” – 1-ая катэгорыя. (Навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

Чэкан А.А. “Касмічны код культуры беларусаў: фразеалагізмы з кампанентам-найменнем нябеснага свяціла” – 2-ая категорыя і грамата ГДУ імя Ф. Скарыны. (Навук. кір. д.ф.н., праф. В.А.Ляшчынская)

Дробатаў В.А. “Кампаратыўныя фразеалагізмы мовы Якуба Коласа: семантыка, структура, сімволіка” – 2-ая категорыя і грамата ГДУ імя Ф. Скарыны. (Навук. кір. к.ф.н., дац. З.У. Шведава)

Удзел у навуковых канферэнцыях:

1) Всеукраинская научно-практическая  заочная конференция с международным  участием «Украïнська література в загальноɕвропейському контексті» (Украина, Мелитополь, Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, 26.03.2021); 

2) L студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя «Дни студенческой науки: Актуальные проблемы языкознания и литературоведения» (13-14.05.2021 г., Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны);  

3) ХІV Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «Беларусь в современном мире» (Гомель, 13-14.05.2021 г., Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В. Сухога, г. Гомель, Беларусь).

4) Міжнародная навуковая канферэнцыя «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час» (Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 21.05.2021).

Публікацыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў

Артыкулы ў рэцэнзаваных зборніках і часопісах:

1. Верашчагін, Я. П. Прыказкі беларускай мовы аб лёсе чалавека // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Выпуск 14. – 325 с. – С. 154 – 159. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

2. Верашчагін, Я. П. Праца ў ацэнцы прыказак беларусаў // Творчество молодых’2021: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3-х ч. Ч.3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 333 с. – С. 125 – 128. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

3. Шчарбатая, А. А. Дзеяслоўныя фразеалагізмы беларускай мовы // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Выпуск 14. – 325 с. – С. 244 – 249. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

4. Дрывайла, А.У. Фразеалагізмы з архаічнымі дзеяслоўнымі формамі // Беларусь в современном мире: материалы XIV Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 13–14 мая 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание» ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. – 369 с. – С. 195 – 198. (навук. кір. к.ф.н., дац. З.У. Шведава)

5. Таргонская, Г.У. Станаўленне нормаў беларускай літаратурнай мовы ў творах М. Багдановіча // Беларусь в современном мире: материалы XIV Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 13–14 мая 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание» ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. – 369 с. – С. 217 – 220. (навук. кір. к.ф.н., дац. З.У. Шведава)

6. Мигун, Е. А. Фразеологизмы-репрезентанты эмоции удивления в белорусском, русском и немецком языках // Беларусь в современном мире: материалы XIV Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 13–14 мая 2021 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание» ; под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2021. – 369 с. – С. 206 – 209. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

7. Андрэйкавец, А.М. Актыўнасць лічэбнікаў ва ўтварэнні фразеалагізмаў беларускай мовы // Сборник научных работ студентов «НИРС 2020» / редкол.: И.А. Старовойтова (пред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2021. – 560 с. – С. 459-460. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

8. Шчарбатая, А.А. Фраземаўтваральная актыўнасць дзеясловаў у беларускай мове / В.А. Ляшчынская, А.А. Шчарбатая // Шматмернасць тэксту: структура, разуменне, інтэрпрэтацыя : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.] Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2021. – 240 с. – С. 126-134. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

9. Верашчагін, Я.П. Парэміі-характарыстыкі чалавека / В.А. Ляшчынская, Я.П. Верашчагін // Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць: зб. навук. артыкулаў / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2021. – 319 с. – С. 77-84. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

10. Філіпава, С.В. Перакладчыцкія трансфармацыі  фразеалагізмаў у рамане І.П. Шамякіна «Снежныя зімы» // Канцэптасфера народнай духоўнай культуры: традыцыі і сучаснасць : зборнік навук. артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. – 319 с. – С. 258-263. (навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

Тэзісы і матэрыялы студэнцкіх канферэнцый

1. Андрушчанка, Г. В. Прыёмы афармлення фразеалагізмаў беларускай // ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ: материалы L студенческой научно-практической конференции (Гомель, 13–14 мая 2021 года). В двух частях. Часть 2. – 176 с. – С. 39. (Навук. кір. д.ф.н., праф. В.А. Ляшчынская)

2. Напрэенка, В. В. Назоўнікавыя фразеалагізмы з кампанентам вочы ў мове твораў Янкі Купалы // ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ: материалы L студенческой научно-практической конференции (Гомель, 13–14 мая 2021 года). В двух частях. Часть 2. – 176 с. – С. 51. (Навук. кір. к.ф.н., дац. З.У. Шведава) 

Абарона магістарскіх дысертацый 

1. Магістрантка Філіпава С.В. падрыхтавала дысертацыю «Беларуска-рускія асаблівасці перакладу рамана “Сэрца на далоні” І. Шамякіна» на атрыманне ступені магістра філалагічных навук па спецыяльнасці 1-21 80 11 Мовазнаўства і паспяхова абараніла яе 25.06.2021 (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская).
Вынікі работы СНДЛ за 2020 год

Удзел у навуковых канферэнцыях:

 

1) Всеукраинская научно-практическая заочная конференция с международным участием «Украïнська література в загальноɕвропейському контексті» (Украина, Мелитополь, Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, 27.03.2020) – даклад «Компаративные фразеологизмы как национально маркированные единицы языка» студэнта Дробатава В.А. (навук. кіраўнік дац. З.У. Шведава);

 

2) XLIХ студенческая научная конференция «Дни студенческой науки: Актуальные проблемы языкознания и литературоведения» (14-15.05.2020 г., Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны). Студэнт БФ-41 Дробатаў В.А. (навук. кіраўнік дац. З.У. Шведава), магістрант Філіпава С. (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская); 

 

3) ХІІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «Беларусь в современном мире» (Гомель, 21-22.05.2020 г., Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В. Сухога, г. Гомель, Беларусь) – даклады “Актыўнасць лічэбнікаў у беларускіх фразеалагізмах” Андрэйкавец А. (студэнт 4 курса) (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская), “Кампаратыўныя фразеалагізмы-характарыстыкі чалавека ў мове Якуба Коласа” Дробатава В. (студэнт, 4 курс) (навук. кіраўнік дац. З.У. Шведава), “Касмічны код культуры беларусаў у фразеалогіі” Чэкан А. (студэнт, 4 курс) (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская), “Метафарызацыя назваў гульняў для ўтварэння фразеалагізмаў беларускай мовы” Шчарбатай А.А. (студэнт, 3 курс) (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская).

 

Публікацыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў

 

Артыкулы ў рэцэнзаваных зборніках і часопісах:

 

1. Дробатаў В. А. Адзін з моўных сродкаў характарыстыкі чалавека ў творах Якуба Коласа. Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 144-150. (Навук. кір. – дац.  Шведава З.У.).

 

2. Філіпава С. В.  Фразеалагізмы рамана І. Шамякіна «Снежныя зімы» ў перакладзе на рускую мову. Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 215-224. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

3. Андрэйкавец А. М. Месца і роля лічэбнікаў у фразеалогіі беларускай мовы. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 88-92.  (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

4. Чэкан А. А. Лінгвакультуралагічны каментарый фразеалагізмаў касмічнага кода культуры беларусаў. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 162-166. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

5. Чэкан А. А. Лінгвакультуралагічны каментарый фразеалагізмаў касмічнага кода культуры беларусаў. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 162-166. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

6. Шчарбатая А. А. Фразеалагізмы ў творчасці А. Дударава – сродак выражэння гісторыі і культуры беларусаў. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 170-173. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

7. Дробатаў В.А. Компаративные фразеологизмы как национально маркированные единицы языка // Українські студії в європейському контексті. Випуск 1: зб. наук. пр. / за ред. Т.М. Шарової. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. – 316 с. – С. 263 – 267. (Навук. кір. – дац. З.У. Шведава)

 

8. Матвеева М.С. Сферы-источники и значение прецедентных имен в англоязычных печатных СМИ // Гуманитарные научные исследования. 2020. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2020/03/26484 (дата обращения: 30.03.2020). (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

9. Матвеева М.С. Прецедентные антропонимы в англоязычных и белорусскоязычных СМИ // «Традиции и инновации в массовой коммуникации»: сборник научных трудов. – Краснодар, 2020. – С. 34-38. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

10. Матвеева М.С. Понятие прецедентности в современной лингвистике / М. С. Матвеева // «Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков»: сборник материалов Международной научной конференции, 23 октября 2020 года, г. Гомель. – Гомель, 2020 – С. 181-184. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

Тэзісы і матэрыялы студэнцкіх канферэнцый

 

1. Андрэйкавец А.А. Сімволіка і культурная інфармацыя беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам дзесяць, дзясяты. Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 30.  (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

Абарона магістарскіх дысертацый

 

1. Магістрантка Зянько В.А. падрыхтавала дысертацыю «Сімволіка беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем прадметаў быту» на атрыманне ступені магістра філалагічных навук па спецыяльнасці 1-21 80 11 Мовазнаўства і паспяхова абараніла яе (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская).

 

2. Магістрантка Ананенка В.А. падрыхтавала дысертацыю «Культурная інфармацыя пра жыццё і смерць у парэміялогіі беларусаў» на атрыманне ступені магістра філалагічных навук па спецыяльнасці 1-21 80 11 Мовазнаўства і паспяхова абараніла яе (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская).

 

 


У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра беларускай мовы і студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя арганізавалі пасяджэнне секцыі канферэнцыі "Сучасная беларуская мова. Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы” . Усе ўдзельнікі навуковага пасяджэння прымаюць актыўны ўдзел у СНДЛ і на канферэнцыі паказалі ў дакладах вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Студэнты захоплена распавядалі пра ўласныя назіранні над фразеалагічным і парэмійным матэрыялам.

Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.


 

 


Вынікі навуковай дзейнасці СНДЛ за 2019 год

Удзел у навуковых канферэнцыях:

 

1) V Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання” (Мінск, БДУ, 22.03.2019). Студэнт БФ-21 Дарашэвіч Э.С. (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская); 

2) XLVIII студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы языкознания и литературоведения» (12.04.2019 г., Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны). Студэнтка БФ-21 Шчарбатая А.А. (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская); студэнты Дарашэвіч, Э.С. (гр. БФ-21) – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская, Чэкан А. (гр. БФ-41) – навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.; 

3) XII Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (16-17  мая 2019 г., УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.В. Сухога” (г.Гомель). Студэнты БФ-41: Дробатаў А.А. і Чэкан А.А. (навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.);

4) Всеукраинская научно-практическая заочная конференция «Украïнська література в загальноɕвропейському контексті» (Украина, Мелитополь, Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, 04.09.2019). Магістрант Ананенка В.А. – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская;

5) Міжнародны навуковы форум «Идиолект русской языковой личности как отражение лингвакультурной ситуации в славянском пограничье», які праходзіў 23-26 кастрычніка2019 г. у г. Навазыбкаве (Расія) на базе філіяла Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.Р. Пятроўскага. Студэнты Андрэйкавец А. (гр. БФ-41), Чэкан А. (гр. БФ-41) і Шчарбатая А. (гр. БФ-21) – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская;

6) Международная научная конференция «Святло Скарынавых ідэй: да 95-годдзя з дня нараджэння праф. У.В. Анічэнкі» (ГДУ імя Ф. Скарыны, 22 лістапада2019 г.). Магістрант Зянько В.У. – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская;

7) Международная научная конференция «Славянские лингвокультуры в контексте межкультурного взаимодействия» (Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 9-10 декабря 2019 г.). Студентка БФ-41 Андрэйкавец А.М. (даклад “Сімволіка і культурная семантыка фразеалагізмаў з кампанентам пяць ці пяты – навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская.

 

Публікацыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў:

 

1) Дробатаў, В.А. Лексіка-тэматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа / В.А. Дробатаў // Беларусь в современном мире : материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Гомель, 16 - 17  мая 2019 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание»; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – С. 170 – 173. (студэнт БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

2) Чэкан, А.А. Марфалагічная характарыстыка фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем нябесных свяціл / А.А. Чэкан // Беларусь в современном мире: материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Гомель, 16 - 17  мая 2019 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание»; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – С. 212 – 214. (студэнтка БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

3) Падабедава, С.В. Беларуска-англійскі пераклад: лексічныя і граматычныя трансфармацыі (на матэрыяле вершаў Максіма Багдановіча) / С.В. Падабедава // Беларусь в современном мире: материалы XII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Гомель, 16 - 17  мая 2019 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого, Гомел. обл. орг. о-ва «Знание»; под общ. ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2019. – С. 181 – 183. (аспірант, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

4) Чэкан, А.А. Структурная характарыстыка фразеалагізмаў з найменнямі нябесных свяціл / А.А. Чэкан // Дни студенческой науки: Материалы XLVІIІ студенческой научно-практической конференции. – В 2-х частях. Ч.2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 40 – 41. (студэнтка БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

5) Чэкан, А.А. Дзеяслоўныя фразеалагізмы беларускай мовы з кампанентамі-найменнямі нябесных свяціл / А.А. Чэкан // Актуальныя проблемы филологии: сборник научных статей. Выпуск 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 101 – 104. (студэнтка БФ-31, навук. кір. дац. Шведава З.У.)

6) Андрэйкавец, А.М. Марфалагічная характарыстыка беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам першы / А.М. Андрэйкавец // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 62-66. (студэнтка БФ-41, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

7) Андрэйкавец, А.М. Культурная інфармацыя беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам першы / А.М. Андрэйкавец // Творчество молодых 2019: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 107-109. (студэнтка БФ-41, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

8) Дарашэвіч, Э.С. Сімволіка кампанентаў-літар у беларускіх фразеалагізмах / Э.С. Дарашэвіч // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 72-76. (студэнт БФ-21, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

9) Дарашэвіч, Э.С. Выкарыстанне асобных літар-кампанентаў у беларускіх фразеалагізмах / Э.С. Дарашэвіч // Дни студенческой науки: материалы XLVIII студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2019 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 29-30. (студэнт БФ-21, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

10) Шчарбатая, А.А. Фразеалагізмы з агульным кампанентам дзеясловам купацца / А. А. Шчарбатая // Творчество молодых 2019: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 151-155. (студэнтка БФ-21, навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.)

11) Андрэйкавец, А.М. Культурная інфармацыя і сімволіка беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам чатыры // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт.2019 г.): сб. мат.: в 2 ч. Ч.2 / Фонд “Русский мир”, Представительство Россотруничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и культуры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского; редкол. С,Н. Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтов, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019 – С. 369 с. – С. 128-132.

12) Чэкан, А.А. Фразеалагізмы з кампанентам-найменнем нябесных свяціл у беларускай фразеалогіі / А.А. Чэкан // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт.2019 г.): сб. мат.: в 2 ч. Ч.2 / Фонд “Русский мир”, Представительство Россотруничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и куль-туры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского; редкол. С,Н. Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтов, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019 – С. 369 с. – С. 154-158.

13)  Шчарбатая, А.А. Фразеалагізмы з кампанентам дзеясловам гуляць: структура, семантыка, сімволіка / А. А. Шчарбатая // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье: Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт.2019 г.): сб. мат.: в 2 ч. Ч.2 / Фонд “Русский мир”, Представительство Россотруничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и куль-туры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского; редкол. С,Н. Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтов, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019 – С. 369 с. – С. 154-158.

14) Ананенка, В.А. Жыццё і смерць у беларускай парэміялогіі / В.А. Ананенка //  Украïнська література в загальноϵвропейськом контексті: збірник наукових праць. – Випуск 3. – Мелітополь, 2019. – С. 6-10.

15) Андрэйкавец, А.М. Сімволіка лічбы тры і  культурная інфармацыя фразеалагічных адзінак беларускай мовы / А.Н. Андрэйкавец, В.А. Ляшчынская // Сучаснае беларусазнаўства: навуковыя парадыгмы мовы і літаратуры : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш] ; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. – 157 с. – С. 70-77

16) Андрэйкавец, А.М. Сімволіка і культурная семантыка фразеалагізмаў з кампанентам пяць ці пяты / А.М. Андрэйкавец // Славянские лингвокультуры в контексте межкультурного взаимодействия

 

Абарона магістарскіх дысертацый

 

Магістрантка Савіч Т.А. падрыхтавала дысертацыю «Біблейская фразеалогія беларускай, рускай і англійскай моў: супастаўляльны аналіз» на атрыманне ступені магістра філалагічных навук па спецыяльнасці 1-21 80 11 Мовазнаўства і паспяхова абараніла яе на англійскай мове (навук. кіраўнік праф. В.А. Ляшчынская).


Вынікі дзейнасці 2018-2019 н.г.

Удзел студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў у канферэнцыях:

V Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў «Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання» (Мінск, 22 сакавіка 2019 г., БДУ) – даклад «Сімволіка асобных літар у беларускай фразеалогіі» Дарашкевіча Э.С. (студэнт 1 курса БФ-11)

ХІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «Беларусь в современном мире» (Гомель, 16-17 мая 2019 г., Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П.В. Сухога) – даклады «Беларуска-англійскі пераклад: лексічныя і граматычныя трансфармацыі (на матэрыяле вершаў М. Багдановіча)» Падабедавай С.В. (аспірант), «Лексіка-граматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа» Дробатава В.А. (студэнт 3 курса БФ-31),  «Марфалагічная характарыстыка фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем нябесных свяціл» Чэкан А.А. (студэнт 3 курса БФ-31).

ХLVІІІ студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства» (Гомель, 12 красавіка 2019, ГДУ імя Ф. Скарыны, філалагічны факультэта) – даклады «Семантычная характарыстыка фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з найменнямі відаў атмасферных ападкаў» Тачылкінай М.П. (студэнт 4 курса БФ-41), «Культурная інфармацыя фразеалагізмаў з лікавым кампанентам» Андрэйкавец А.М. (студэнт 3 курса БФ-31),  «Часцінамоўная прыналежнасць фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з найменнямі нябесных свяціл» Чэкан А.А. (студэнт 3 курса БФ-31), «Лексіка-тэматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Я. Коласа»  Дробатава В.А. (студэнт 3 курса БФ-31), «Культурная інфармацыя асобных фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем  літары» Дарашэвіча Э.С. (студэнт 1 курса БФ-11).  

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянская фразеологія ў святле сучасных лінгвістычных парадыгмаў» – даклад «Сімволіка і культурная семантыка фразеалагізмаў з кампанентамі адзін і першы» Андрэйкавец А.М. (студэнт 3 курса БФ-31).

ІІІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы исследования» (Минск, 14-15 марта 2019 г.) – доклад «Прагматика прецедентных имен в текстах англоязычных газет» Матвеевой М.С. (аспирант). 

Международный форум обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» (Гжель, РФ, 3 апреля 2019 г.) – доклад «Прецедентные имена в англоязычной публицистике» Матвеевой М.С. (аспирант).

 

 
22.03.2019 на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага факультэта адбылася V Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”, у якой прыняў удзел студэнт 1 курса філалагічнага факультэта спецыяльнасці “Беларуская філалогія” (гр. БФ-11) Дарашэвіч Эдуард. Малады навукоўца выступіў на секцыі “Пытанні сучаснай лексікалогіі і фразеалогіі. Моўная карціна свету” з дакладам “Сімволіка асобных літар у беларускай фразеалогіі”, падрыхтаваным пад кіраўніцтвам д.ф.н. праф. В.А. Ляшчынскай.


1

Навіны СНДЛ

СНІЛ прыняла актыўны ўдзел у студэнцкай навуковай канферэнцыі "Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства".

21 красавіка 2022 года на філалагічным факультэце адбылася студэнцкая навуковая канферэнцыя, прысвечаная актуальным пытанням мовазнаўства. У ёй прынялі актыўны ўдзел студэнты 3 і 4 курсаў Лаўрыновіч Анастасія, Шчарбатая Ангеліна, Афанасенка Каця, Саўкова Марыя, Дзядкова Алеся, Уніятава Каця і іншыя, якія выступілі з дакладамі, прысвечанымі пытанням фразеалогіі, лексікалогіі і стылістыкі . Па выніках выступленняў лепшыя даклады былі рэкамендаваны да друку ў зборніках студэнцкіх навуковых прац.

IMG-75999cebb5e3b16988a452583e40142f-V

 

IMG-20220427-104841

 

IMG-20220427-104818

 

IMG-20220427-104715

 22 лютага 2022 г. у аўдыторыі 2-27 са студэнтамі гр. БФ-31 праведзена культурна-выхаваўчае мерапрыемства “Прачытваць змест фразеалагізмаў – пазнаваць культуру свайго народа”, арганізаванае навуковым кіраўніком СНДЛ «Мова і культура беларусаў» прафесарам кафедры беларускай мовы В. А. Ляшчынскай. Мэта мерапрыемства – прыцягнуць увагу студэнтаў да фразеалагічных адзінак беларускай мовы, якія выступаюць аднымі з самых культураносных, паколькі яны адлюстроўваюць, захоўваюць і перадаюць ад пакалення да пакалення выпрацаваныя правілы, нормы паводзін, вызначаныя каштоўнасныя арыенціры культуры беларусаў як адметнага ад іншых народаў.

Студэнты актыўна прынялі ўдзел у конкурсе па вызначэнні не толькі семантыкі, часцінамоўнай прыналежнасці прапанаваных, як правіла, уласнабеларускіх фразеалагізмаў тыпу збор-дружына, ні два ні паўтара, людзьмі звацца, вароты пірагамі падпёрты, адбываць шарварку, як на Дзяды і многія іншыя, але і па “прачытванні” іх культурнага фону, той культурнай інфармацыі, што ляжыць у аснове іх узнікнення, адабраных кампанентаў-сімвалаў, створаных вобразаў, месца і ролі іх выкарыстання.

IMG-6989

 

IMG-6990

 

IMG-6988


 13-14  мая  2021 года студэнты 3 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія” Дрывайла А.У., Таргонская Г.У. і студэнтка 1 курса спецыяльнасці “Нямецкая мова” Мігун Л.А. прынялі ўдзел у XIV Міжнароднай навуковай канферэнцыі студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», якая праходзіла ва УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.В. Сухога” (г.Гомель).

Нашы студэнты прынялі ўдзел у рабоце секцыі “Славянскія мовы і культура ў прасторы і часе”, дзе выступілі з дакладамі:

 “Фразеалагізмы з архаічнымі дзеяслоўнымі формамі” (Дрывайла А.У., навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.);

Станаўленне нормаў беларускай літаратурнай мовы ў творах М. Багдановіча” (Таргонская Г.У., навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.);

Фразеологизмы-репрезентанты эмоции удивления в белорусском, русском и немецком языках” (Мігун Л.У., навук. кір. праф. Ляшчынская В.А.).

Маладым вучоным былі выдадзены сертыфікаты.                                                                    

 

 З 15 сакавіка па 15 мая 2021 на філалагічным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны праходзіў Міжнародны студэнцкі конкурс на лепшую навуковую работу. На конкурс было прапанавана каля 50 навуковых работ студэнтаў і магістрантаў вну Беларусі, Расіі, Украіны. Кожная з работа з’яўлялася вынікам цікавых і актуальных навуковых даследаванняў студэнтаў. Студэнцкія навуковыя работы размяркоўваліся па накірунках: Мовазнаўства, Літаратуразнаўства, Фальклор і этнаграфія.

Студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта (група БФ-31) ГДУ імя Ф. Скарыны і ўдзельніца студэнцкай лабараторыі Ангеліна Шчарбатая стала пераможцам у накірунку Мовазнаўства.

Навуковая работа Ангеліны "ДЗЕЯСЛОЎНЫЯ ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ІХ АСАБЛІВАСЦІ" была вылучана кампетэнтным журы конкурсу на 1 месца. 

 Навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук прафесар, прафесар кафедры беларускай мовы Вольга Аляксееўна Ляшчынская

Жадаем Ангеліне поспехаў і новых навуковых дасягненняў!

IMG-20210520-090834

 

IMG-20210520-090843

 

 

 

 

Screenshot-2021-05-14-15-33-50-138-org-jitsi-meet

 На працягу красавіка і мая ў нашай вну праходзіла L навуковая студэнцкая канферэнцыя "Дні студэнцкай навукі". 13-14 мая адбыліся выніковыя пасяджэнні агульнаўніверсітэцкай канферэнцыі. Філалагічны факультэт на выніковай універсітэцкай канферэнцыі прадстаўляла студэнтка 3 курса (група БФ-31), удзельніца СНДЛ Шчарбатая Ангеліна з дакладам “Актыўнасць дзеяслова ў фразеаўтварэнні” (навуковы кіраўнік - Ляшчынская Вольга Аляксееўна,  д.ф.н. прафесар, правесар кафедры белорусской мовы), які быў прызнаны лепшым студэнцкім дакладам на факультэцкай каферэнцыі.      

20210514-160634

 

 

Screenshot-2021-05-14-15-33-25-615-org-jitsi-meet

 

Screenshot-2021-05-14-15-36-36-701-org-jitsi-meet

 

Screenshot-20210514-142638-Jitsi-Meet

 

Screenshot-20210514-153505-Jitsi-Meet

 

Screenshot-20210514-153652-WPS-Office

 

Screenshot-20210514-160354-WPS-Office

 

Screenshot-20210514-160436-WPS-Office

 

 

23.04.2021 студэнты 3 і 4 курсаў — удзельнікі СНДЛ «Мова і культура беларусаў» — выступілі з дакладамі на студэнцкай навуковай канферэнцыі. Тэзісы дакладаў Напрэенка В. і Андрушчанка Г. будуць надрукаваны ў зборніку тэзісаў «Дні студэнцкай навукі 2021».

IMG-5478

 

IMG-5479

 

IMG-5482

 

IMG-5484

 

IMG-5485

 

IMG-5489

 

IMG-5490

 

 

 

 

 

 

 

Публікацыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў

 

Артыкулы ў рэцэнзаваных зборніках і часопісах:

 

1. Дробатаў В. А. Адзін з моўных сродкаў характарыстыкі чалавека ў творах Якуба Коласа. Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 144-150. (Навук. кір. – дац.  Шведава З.У.).

 

2. Філіпава С. В.  Фразеалагізмы рамана І. Шамякіна «Снежныя зімы» ў перакладзе на рускую мову. Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. Вып.13. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 215-224. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

3. Андрэйкавец А. М. Месца і роля лічэбнікаў у фразеалогіі беларускай мовы. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 88-92.  (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

4. Чэкан А. А. Лінгвакультуралагічны каментарый фразеалагізмаў касмічнага кода культуры беларусаў. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 162-166. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

5. Чэкан А. А. Лінгвакультуралагічны каментарый фразеалагізмаў касмічнага кода культуры беларусаў. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 162-166. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

6. Шчарбатая А. А. Фразеалагізмы ў творчасці А. Дударава – сродак выражэння гісторыі і культуры беларусаў. Творчество молодых 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: в трех частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. ‑ С. 170-173. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

7. Дробатаў В.А. Компаративные фразеологизмы как национально маркированные единицы языка // Українські студії в європейському контексті. Випуск 1: зб. наук. пр. / за ред. Т.М. Шарової. – Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2020. – 316 с. – С. 263 – 267. (Навук. кір. – дац. З.У. Шведава)

 

8. Матвеева М.С. Сферы-источники и значение прецедентных имен в англоязычных печатных СМИ // Гуманитарные научные исследования. 2020. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2020/03/26484 (дата обращения: 30.03.2020). (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

9. Матвеева М.С. Прецедентные антропонимы в англоязычных и белорусскоязычных СМИ // «Традиции и инновации в массовой коммуникации»: сборник научных трудов. – Краснодар, 2020. – С. 34-38. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

 

10. Матвеева М.С. Понятие прецедентности в современной лингвистике / М. С. Матвеева // «Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков»: сборник материалов Международной научной конференции, 23 октября 2020 года, г. Гомель. – Гомель, 2020 – С. 181-184. (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).

Тэзісы і матэрыялы студэнцкіх канферэнцый

1. Андрэйкавец А.А. Сімволіка і культурная інфармацыя беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам дзесяць, дзясяты. Дни студенческой науки: материалы XLIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14–15 мая 2020 года): в 2 частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – С. 30.  (Навук. кір. – праф. В.А. Ляшчынская).
У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра беларускай мовы і студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя арганізавалі пасяджэнне секцыі канферэнцыі "Сучасная беларуская мова. Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы” . Усе ўдзельнікі навуковага пасяджэння прымаюць актыўны ўдзел у СНДЛ і на канферэнцыі паказалі ў дакладах вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Студэнты захоплена распавядалі пра ўласныя назіранні над фразеалагічным і парэмійным матэрыялам.

Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.


 

 

 

5 сакавіка 2020 года на чарговым пасяджэнні СНДЛ адбылося абмеркаванне новага выучэбнага дапаможніка д.ф.н. праф. В.А.Ляшчынскай “Ідыяматыка беларускай мовы ў лінгвакультуралагічным асвятленні” са студэнтамі 2 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія”.

У вучэбным дапаможніку асвятляюцца важнейшыя тэарэтычныя пытанні лінгвакультуралагічнага падыходу ў даследаванні мовы ўвогуле і фразеалагічных адзінак, ці ідыёмаў, беларускай літаратурнай і дыялектнай мовы ў прыватнасці. Праводзіцца аналіз ідыёмаў з пэўнымі кампанентамі, што суадносяцца з рознымі кодамі культуры беларусаў, у выніку чаго на аснове вобразаў, унутранай формы, адбору кампанентаў пры ўтварэнні выяўляецца фон «акультуранага» ўсведамлення свету чалавекам, выясняецца матываванасць культурна значных сэнсаў у семантыцы фразеалагізмаў і тая роля, якую яны здольны выконваць як знакі «мовы» культуры – выступаць эталонамі, стэрэатыпамі і сімваламі. Устанаўліваецца, што фрагменты фразеалагічнай карціны свету беларусаў адлюстроўваюць і рэпрэзентуюць практычны і духоўны светапогляд носьбітаў мовы праз абраныя паняцці як складаныя ментальныя ўтварэнні, якія вызначаюцца паняційным, вобразным, фактуальным і каштоўнасным зместам.

 

IMG-3062

 


24 кастрычніка  2019 года група студэнтаў філалагічнага факультэта спецыяльнасці “Беларуская філалогія”, удзельнікаў СНДЛ, брала ўдзел у рабоце Міжнароданага навуковага форуму «Идиолект русской языковой личности как отражение лингвлкультурной ситуации в славянском пограничье», які раходзіў у г. Навазыбкаве (Расія) на базе філіяла Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І.Р. Пятроўскага. Студэнты Андрэйкавец Ангеліна (гр. БФ-41), Чэкан Анастасія (гр. БФ-41) і Шчарбатая Ангеліна (гр. БФ-21) пад кіраўніцтвам д.ф.н. праф. В.А. Ляшчынскай падрыхтавалі навуковыя работы і выступілі на секцыі «Фразеологизмы в языковой картине мира восточных славян» з дакладамі:

 “Культурная інфармацыя і сімволіка беларускіх фразеалагізмаў з кампанентам чатыры” (Андрэйкавец Ангеліна Мікалаеўна);

“Фразеалагізмы з кампанентам-найменнем нябесных свяціл у беларускай фразеалогіі” (Чэкан Анастасія Аляксандраўна);

“Фразеалагізмы з кампанентам дзеясловам гуляць: структура, семантыка, сімволіка” (Шчарбатая Ангеліна Андрэеўна).

                Маладым вучоным былі выдадзены сертыфікаты.

IMG-2565

 

IMG-2564

 

 

 

 

20 верасня 2019 г. адбылося пасяджэнне СНДЛ «Мова і культура беларусаў» (к. 1, аўд. 2-25) на тэму «Крыніцы паходжання беларускіх фразеалагізмаў». У пасяджэнні прынялі ўдзел студэнты групы БФ-31 Арэшка Юлія, Караткевіч Вікторыя, Пархоменка Яўгеній, Прахарэнка Руслан, Язерская Марыя, якім загадзя прапанавалася заданне выпісаць са «Слоўніка фразеалагізмаў» І.Я. Лепешава і праалізаваць фразеалагізмы, якія паходзяць з твораў мастацкай літаратуры. Атрымалася цікавая і карысная праца, якая папоўніла слоўнікавы запас студэнтаў.

Вынікі:

Пераасэнсаванне выразаў з твораў мастацкай літаратуры, напрыклад: як дзядзька ў Вільні – ‘збянтэжана, непрывычна, ніякавата (адчуваць сябе, паводзіць сябе і пад.)’ – паэма «Новая зямля» Я. Коласа, раздзел «Дзядзька ў Вільні»;

людзьмі звацца – ‘быць свабоднымі, шчаслівымі, займаць у жыцці належнае чалавеку месца’ – верш «А хто там ідзе?» Я. Купалы: А чаго ж, чаго захацелася ім, / Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім? / – Людзьмі звацца;

плячысты на жывот – ‘прагны да яды, пражэрлівы, любіць многа есці’ і ‘таўстапузы’ – верш «Фрыцавы 75 трафеі» К. Крапівы: Сала, масла, цукар, мёд гітлераўца вабяць: фрыц плячысты на жывот і мастак паграбіць;

свінтус грандыёзус – ‘ганебны, няўдзячны чалавек, нахабнік’ – выраз з камедыі «Хто смяецца апошнім» К. Крапівы;

сіняя птушка – ‘сімвал шчасця; тое, што ўвасабляе для каго-небудзь найвышэйшае шчасце’ – назва п’есы бельгійскага паэта і драматурга М. Матэрлінка;

ківаць на Пятра – ‘звальваць віну на іншых’, крыніца якой – мараль байкі «Люстэрка і малпа» І. А. Крылова, дзе ў перакладзе М. Клімковіча на беларускую мову чытаем: Што Клімыч рукі грэць умее, – людзі знаюць; / Пра хабар Клімычу чытаюць / А ён украдкаю ківае на Пятра, і інш.

Напрыканцы 2010-2019 вучэбнага года ўдзельнікі студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі падводзілі вынікі навуковай дзейнасці. Вынікі даследаванняў маладых навукоўцаў былі змешчаны ў падрыхтаваных да друку тэзісах і артыкулах, уключаных у зборнікі студэнцкіх навуковых работ "Дні студэнцкай навукі", "Творчасць маладых", "Актуальныя праблемы філалогіі".


16 - 17  мая  2019 года студэнты 3 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія” Дробатаў В.А. і Чэкан А.А. прынялі ўдзел у XII Міжнароднай навуковай канферэнцыі студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных «БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», якая праходзіла ва УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.В. Сухога” (г. Гомель).

Нашы студэнты прынялі ўдзел у рабоце секцыі “Славянскія мовы і культура ў прасторы і часе”, дзе выступілі з дакладамі:

“Лексіка-тэматычная класіфікацыя кампаратыўных фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа” (Дробатаў А.А., навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.);

“Марфалагічная характарыстыка фразеалагізмаў з кампанентам-найменнем нябесных свяціл” (Чэкан А.А., навук. кіраўнік дац. Шведава З.У.).

Маладым вучоным былі выдадзены сертыфікаты.

1

 

2


Студэнцкая навуковая канферэнцыя на філалагічным факультэце працягваецца. 18.04.2019 адбылося пасяджэнне секцыі № 4 “Сучасная беларуская мова. Фразеалогія, дыялекталогія і гісторыя мовы” студэнцкай навуковай канферэнцыі філалагічнага факультэта УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» пад кіраўніцтвам д.ф.н. праф. В.А. Ляшчынскай і к.ф.н. дац. З.У. Шведавай.

З дакладамі выступілі студэнты 1, 3 і 4 курсаў спецыяльнасці «Беларуская філологія»: Андрэйкавец А.М., Чэкан А.А., Дробатаў В.А., Дарашэвіч Э.С., Шчарбатая А., Крукоўская К.А., Гаўрыкава Д.В., Бондарава Я.В., Гаўрылькова Т.У., Бірыла М.А., Тачылкіна М.П.

 

Подробнее: Навіны СНДЛ

СНДЛ "Мова і культура беларусаў"

 

СНДЛ «Мова і культура беларусаў»

(к. 1, ауд. 2-25)

установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны»

Філалагічны факультэт

                                                                                                                             

Дата стварэння: 11.03.2019 № п-14/10.31

Кіраўнік СНДЛ:

Ляшчынская Вольга Аляксееўна

Пасада, званне кіраўніка СНДЛ:

прафесар кафедры беларускай мовы, доктар філалагічных навук, прафесар

Кафедра

беларускай мовы

Кантакты:

тел.: 8-(0232)-51-21-46

E-mail:

belchair*gsu.by

 Мэта СНДЛ:

СНДЛ «Мова і культура беларусаў» створана з мэтай заахвочвання студэнцкай моладзі да актыўнага ўдзелу ў навукова-даследчай, творчай рабоце, якая спрыяе паляпшэнню якасці іх прафесійнай падрыхтоўкі, павышэнню ўзроўня культуры вуснага і пісьмовага маўлення студэнтаў. 

Задачы СНДЛ:

1. Навучанне студэнтаў асновам навукова-даследчай і іншай творчай работы, выпрацоўка практычных уменняў і навыкаў яе правядзення.

2. Арганізацыя выкарыстання атрыманых вынікаў творчай дзейнасці студэнтаў у вучэбным працэсе і ў будучай практычнай рабоце. 

3. Кансультаванне студэнтаў па пытаннях збору інфармацыйнага матэрыялу, метадаў яго апрацоўкі, дэшыфравання культурнага зместу, дапамога ў арганізацыі самастойнай работы. 

 4. Вывучэнне тэарэтычных пытанняў фразеалогіі, парэміялогіі, кагнітывістыкі, лінгвакультуралогіі з пазіцый аднаго з прыярытэтных накірункаў даследавання мовы, яе адзінак – кагнітыўнай лінгвістыкі, кагнітыўна-інтэрпрэтацыйнай і антрапалагічнай парадыгм і новага, лінгвакультуралагічнага, даследавання ў мовазнаўстве, сфарміраванага ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.

5. Лінгвакультуралагічнае даследаванне механізмаў уключэння і перадачы ў семантыцы ўстойлівых выразаў культурнай інфармацыі. 

6. Вывучэнне нацыянальнай самасвядомасці скрозь прызму ўстойлівых выразаў як адзінак мовы і адзінак «мовы» культуры беларускага народа. 

7. Вывучэнне пластоў культуры беларусаў і кодаў культуры і іх тэматычнай прадстаўленасці на матэрыяле фразеалагізмаў як знакаў, што ўтвораны на перакрыжаванні мовы і культуры з мэтай апісання і ацэньвання таго, што адбываецца ў свеце.

8. Падрыхтоўка матэрыялаў, артыкулаў студэнтамі па пытаннях рэпрэзентацыі ўстойлівымі адзінкамі мовы асобных фрагментаў культуры беларускага народа, яго светаўспрымання і светаразумення, адлюстраванага ва ўстойлівых адзінках, для ўдзелу ў навуковых канферэнцыях, публікацыі.

9. Узбагачэнне слоўніка ўстойлівых выразаў студэнтаў, павышэнне культуры маўлення, стылістычнай дыферэнцыяцыі і функцыянавання ўстойлівых адзінак у маўленні. 

10. Выпрацоўка ўменняў і навыкаў выкарыстання студэнтамі лінгвакультуралагічнай інтэрпрэтацыі ўстойлівых адзінак, выяўленне характарыстык і культурных сэнсаў устойлівых адзінак у каштоўнаснай карціне свету беларусаў.


 

 

Подкатегории

2011 СНИЛ факультета. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates