Вынікі работы НВФЛ

У 2021 годзе лабараторыя працавала згодна з планам работы. У рамках працы лабараторыі фальклорна-этнаграфічныя і міфалагічныя матэрыялы фіксаваліся падчас фальклорных практык. Сабраныя студэнтамі падчас правядзення фальклорных экспедыцый матэрыялы здадзены для захоўвання ў архіў навукова-навучальнай фальклорнай лабараторыі. Студэнты праводзілі камеральную апрацоўку сабранага фальклорнага і этнаграфічнага матэрыялу, які быў перададзены ў архіў лабараторыі.

Студэнты 1, 2 і 3 курсаў, якія займаюцца ў лабараторыі, прынялі актыўны ўдзел у L студэнцкай навуковай канферэнцыі “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства” (ГДУ імя Ф. Скарыны, красавік 2021), дзе прадставілі ў дакладах вынікі сваіх даследаванняў. Студэнты з энтузіязмам распавялі пра ўласныя назіранні за фальклорным матэрыялам. Лепшыя даклады былі рэкамендаваны да друку. Навуковы кіраўнік падрыхтаваных навуковых дакладаў - д.ф.н. прафесар Новак В.С.

Вынікі навуковай дзейнасці ўдзельнікаў навукова-навучальнай фальклорнай лабараторыі за 2021 год апублікаваны ў 13 друкаваных работах студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, у тым ліку:
- 2 артыкулы ў выданнях з пераліку ВАК:

1 Глузд В.І. Прыкметы і павер’і  Жлобіншчыны // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 30 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2021. – 418 с. – С. 211– 215 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

2 Пімінёнкава Т.В. Калядна-навагоднія абрады малой радзімы (на аснове фальклорных матэрыялаў вёсак Аляксееўка і Крыўча Брагінскага раёна) // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 30 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2021. – 418 с. – С. 290–295 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

- 10 артыкулаў у зборніках навуковых артыкулаў:

1 Хиженок О. Н. Семантика растительного мира в традиционной культуре белорусов // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 306–311 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

2 Целуева А. М. Образ домового в английской и белорусской традиционной культуре // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 311–316 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

3 НапрэенкаВ. В. Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Чачэрскага раёна: мясцовая спецыфіка // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. –  С. 283–287 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

4 Фелькіна А. М. Прыкметы і павер’і жыхароў Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 302–305 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

5 Мареш К. Тема любви в романе “Рудин” И. С. Тургенева // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 72–77 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

6 Пімінёнкава Т. В. Вяселле на Брагіншчыне // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 14. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 327 с. – С. 293–296 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

7 Пімінёнкава Т. В. Ідэйна-тэматычная разнастайнасць прыпевак Брагіншчыны // Творчество молодых 2021. Сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В трёх частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – 333 с. – С. 178–182 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

8 Пімінёнкава Т. В., Велікодныя абрады і звычаі ў вёсцы Аляксееўка // Зямля ў сонечных далонях. Народная духоўная культура Брагінскага раёна / В.С. Новак  [і інш.]; уклад.: В.С. Новак [і інш.] – Гомель: Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, 2021. – 322 с. – С.70–71 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

9 Дрывайла А. У. Вяселле ў вёсках Чамярысы і Хракавічы // Зямля ў сонечных далонях. Народная духоўная культура Брагінскага раёна / В.С. Новак  [і інш.]; уклад.: В.С. Новак [і інш.] – Гомель: Рэдакцыя газеты  “Гомельская праўда”, 2021. – 322 с. – С.182–184 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

10 Пімінёнкава Т. В. Прыкметы і павер’і жыхароў вёскі Аляксееўка // Зямля ў сонечных далонях. Народная духоўная культура Брагінскага раёна / В.С. Новак  [і інш.]; уклад.: В.С. Новак [і інш.] – Гомель: Рэдакцыя газеты  “Гомельская праўда”, 2021. – 322 с. – С.265–267 (навуковы кіраўнік Новак В.С.);

- 1 тэзісы :

1 Дрывайла А. У., с Замоўная традыцыя на тэрыторыі Брагінскага раёна Гомельскай вобласці // Дни студенческой науки. Материалы L студенческой научно-практической конференции  (Гомель, 13 – 14 мая 2021 года). В двух частях. Часть 2. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины. – 177 с.  – C. 47.

 

 

 

 

У 2020 годзе лабараторыя працавала згодна з планам работы. У межах дзейнасці лабараторыі ажыццяўляўся запіс фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных матэрыялаў падчас фальклорнай практыкі, якая праводзілася ў сувязі з эпідэміялагічнымі абставінамі індывідуальна па месцы жыхарства студэнтаў, а таксама асобныя студэнты ўдзельнічалі ў палявых экспедыцыях на тэрыторыі Чачэрскага, Брагінскага раёна,  Жлобінскага раёнаў Гомельскай вобласці. Студэнтамі была праведзена камеральная апрацоўка сабранага фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу, які быў здадзены ў архіў  лабараторыі.

Асноўныя вынікі навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі за 2020 год

Артыкулы ў зборніках і часопісах

1. Дрывайла А.У. Вяселле ў вёсках Чамярысы і Хракавічы Брагінскага раёна  // Славянские языки и культуры в современном мире: сборник научных статей / редкол.: И.Г. Гомонова (отв. ред.) [и др.]; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины; Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Рос. Центр науки и культуры в Гомеле. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 142 с. – С. 70 – 76 ;

2. Жоржолиани М. .З. Карточная игра как объект исследования в литературоведении // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 58 – 62 ;

3. Филькова В. С. Гендерные особенности языка мужских и женских журналов // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 224 – 229;

4. Глузд В.І. Матывы любоўных песень Жлобіншчыны // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С.  246 – 250;

5. Іванова Г.П. Даследаванне беларускіх народных балад на мяжы ХVIII –ХIХ стагоддзяў // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 250 – 256 ;

6. Пімінёнкава Т.В. Велікодныя абрады і звычаі в. Аляксееўка Брагінскага раёна  Гомельскай вобласці // Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. – С. 265 – 268. ;

7. Уніятава К.В.  Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельскай вобласці). Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 13. – Гомель. ГГУ им. Ф.Скорины, 2020. – 276 с. -- С. 269 – 272;

8. Дрывайла А. У. Мясцовыя асаблівасці пахавальнай абраднасці Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях.Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 109 – 111;

9. Жоржолиани М. З. Мотив карточной игры в произведениях В. Т. Шаламова «На представку» и В. В. Набокова «Король, дама, валет» // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. –  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 112 – 115;

10. Напрэенка В. В. Замоўная традыцыя маёй мясцовасці (на матэрыяле фальклору Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці) // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 135 – 138;

11. Пімінёнкава Т. В. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў вескі Аляксееўка Брагінскага раёна Гомельскай вобласці // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 149 – 152;

12. Саўкова М. П. Традыцыі вясельнай абраднасці Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці // Творчество молодых 2020 . Сборник научных работ студентов, магистрантов, аспирантов. В трех частях. Часть 3. --  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 289 с. – С. 152 – 156.

Матерыялы канферэнций

1.  Дрывайла А.У. Тапаніміка аграгарадка Чамярысы Брагінскага раёна // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019 – 338 с. С. 83 – 87;

2.  Жукова Е.С. Природные стихии в паремиях английского и русского языков: лингвокультурологический аспект // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019. – 338 с. – С. 95 – 99;

 3. Филькова В.С. Особенности маскулинных и фемининных речевых стратегий // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, 2019 – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019 – 338 с. С. 275 – 280;

4. Высоцкий В.Ю. Особенности перевода терминов дизайна одежды и моды с английского языка на русский // Скарынавы запаветы і сучаснасць: да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал.: А.М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019. – 338 с. – С. 61 – 65;

5. Глузд В. І. Ніжэйшая міфалогія Жлобіншчыны // Дни студенческой науки. Материалы Х LIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14 – 15 мая 2020 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 145 с. – С. 36;

6. Пархоменка Я.М. Асаблівасці абраду пахавання стралы ў вёсцы Пералёўка Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці // Дни студенческой науки. Материалы Х LIХ студенческой научно-практической конференции (Гомель, 14 – 15 мая 2020 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2020. – 145 с. – С. 46 – 47.

Тезісы і матэрыялы канферэнцый

1. Глузд В.И.  Вяселле на Жлобіншчыне: лакальныя асаблівасці /Глузд В.І./ Сборник статей лауреатов и авторов научных работ, получивших первую категорию (НИРС 2019).  – Минск: Изд. Центр БГУ, 2020. – 632 с. -- С. 529 – 530

Удзел у конкурсе  грантаў, НДР, праграм

У 2020 годзе ў межах дзейнасці лабараторыі выконваўся грант М 20-23 “Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Жлобінскага, Брагінскага і Чачэрскага раёнаў)”(суіскальнікі гранта: Глузд В. І. (магістрант), Дрывайла А.У., (студэнт), Напрэенка  В.В. (студэнт), (навуковы кіраўнік – Новак В.С.).

Магістрант і студэнты ўдзельнічалі ў выкананні навуковых даследаванняў

  16 -51 «ФальклорГомельшчыны: этнічны і рэгіянальна-лакальны аспекты»

1. Глузд В.І., магістрант 

2. Дрывайла А.У., студэнтка 3 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія” 

3.  Арэшка Ю.А., студэнтка 4 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

4. Пімінёнкава Т. В., студэнтка 2 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

5.  Пархоменка Я.М., студэнт 4 курса  спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

6. Язерская М.С., студэнтка 4 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія»

 

 

 

 

 

 

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра рускай і сусветнай літаратуры і навукова-вучэбная фальклорная лабараторыя арганізавала пасяджэнне секцыі канферэнцыі “Фалькларыстыка”. Усе ўдзельнікі навуковага пасяджэння прымаюць актыўны ўдзел у НВФЛ і на канферэнцыі паказалі ў дакладах вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Студэнты захоплена распавядалі пра ўласныя назіранні над фальклорным матэрыялам.

Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.


 

 

У 2019 годзе лабараторыя працавала згодна з планам работы. У межах дзейнасці лабараторыі ажыццяўляўся запіс фальклорна-этнаграфічных і міфалагічных матэрыялаў у палявых экспедыцыях, якія праводзіліся на тэрыторыі Ельскага раёна, а таксама ў асобных вёсках Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці. Праведзена камеральная апрацоўка сабранага фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу, які істотна ўзбагачае архіўны фонд лабараторыі.

Асноўныя вынікі дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі за 2019 год:

Артыкулы ў часопісах з пераліку ВАК Беларусі

Глузд В.И. Мясцовыя асаблівасці святкавання Каляд на тэрыторыі Жлобінскага раёна / Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 26 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка – Мінск: Права і эканоміка, 2019. – 416 с.  – С. 203 – 207.

Глузд В.И. Традиции весенней обрядовой поэзии Жлобинского района Гомельской области // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Вип. 22. – Т. ІІ (197). – С. 220-224

артыкулы ў рэцэнзуемых зборніках :

Глузд В.И. Прыказкі і прымаўкі Жлобіншчыны / Творчество молодых 2019. Сборник научных работ студентов и аспирантов. В трёх частях. Часть 3. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. – С. 119-122;

Глузд В.І. Дзіцячы фальклор Жлобіншчыны ў сучасных запісах / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 110 – 114;

Гулевіч Я.П. Радзінна-хрэсьбінныя песні, адрасаваныя дзіцяці / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 110-114;

Дзядкова А.С. Абрад “пераносу свячы” ў фальклорнай традыцыі пасёлка Пакроўскі Чачэрскага раёна / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 119-123;

Напрэенка В.В. Вяселле ў вёсцы Бабічы Чачэрскага раёна / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 123-128;

Нициевская К.В. Особенности мифологического мировоззрения жителей моей местности (на материале фольклора Буда-Кошелёвского района) / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. ‑ С. 128-134;

Рэшанок А.М. Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Гомельшчыны: народныя вераванні / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 134-139;

Шчалкун М.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Брагіншчыны / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12 – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 139-143;

Шчарбатая А.А. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Акцябрскага раёна: мясцовыя асаблівасці / Актуальные проблемы филологии. Сборник научных статей. Вып. 12. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С.143-150;

Глузд Васіліна. Вясельная абраднасць маёй малой радзімы (на матэрыяле фальклору Жлобінскага раёна) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В.П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – С. 148-156;

Гулевіч Яніна. Вобразна-выяўленчыя сродкі ў радзінна-хрэсьбінных песнях пра бабку-павітуху // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В.П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. –С. 200-206;

публікацыі матэрыялаў канферэнцый:

Щелкун М.С., Пархоменко Е.М. Лексіка радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельска-Бранскага памежжа // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье : Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт. 2019 г.) : сборнік материалов : в 2 ч. Ч. 1 /Фонд “Русский мир”, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и культуры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г.Петровского; редкол.: С.Н.Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтова, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф, Скорины, 2019. – С.290-296

Ніцыеўская К.В. Асаблівасці моўнай гаворкі жыхароў Буда-Кашалёўскага раёна // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье : Международный научный форум (г. Новозыбков, 23-26 окт. 2019 г.) : сборнік материалов : в 2 ч. Ч. 1 /Фонд “Русский мир”, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Рос. центр науки и культуры в Гомеле, Брянский гос. ун-т им. акад. И.Г.Петровского; редкол.: С.Н.Стародубец (гл. ред.), В.Н. Пустовойтова, С.М. Пронченко. – Гомель: ГГУ им. Ф, Скорины, 2019. – С. 122-127;

Шчарбатая А.А. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Акцябрскага раёна: мясцовыя асаблівасці // Дни студенческой науки. Материалы ХLV111 студенческой научно-практической конференции. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. 2019. (Гомель, 14 – 15 мая 2019 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 127 с. – С. 35-36;

Нициевская К.В. Особенности мифологического мировоззрения жителей моей местности (на материале фольклора Буда-Кошелёвского района) // Дни студенческой науки. Материалы ХLV111 студенческой научно-практической конференции. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. 2019. (Гомель, 14 – 15 мая 2019 года). В двух частях. Часть 2. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – 127 с.  – С. 35-36.

Выступленне з дакладамі на канферэнцыях.

Удзедэнцкай у XLVIII студэнцкай навуковай канферэнцыі «Актуальныя проблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства» (ГДУ імя Ф. Скарыны, красавік 2019 г.), выступленне з дакладамі на секцыі (тэмы дакладаў прадстаўлены ў табліцы)

№ пп

Прозвішча, імя, імя па бацьку студэнта

Курс

Тэма даклада

Навуковы кіраўнік

1

Глузд В.І.

3

“Прыказкі і прымаўкі Жлобіншчыны”

Новак В.С.

2

Дзядкова А.С

1

“Абрад “пераносу свячы” ў фальклорнай традыцыі пасёлка Пакроўскі Чачэрскага раёна”

Новак В.С.

3

Напрэенка В.В.

1

“Вяселле ў вёсцы Бабічы Чачэрскага раёна”

Новак В.С.

4

Нициевская К.В.

1

“Особенности мифологического мировоззрения жителей моей  местности (материале фольклора Буда-Кошелёвского р-на)”

Новак В.С.

5

Шчалкун М. С.

1

“Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Брагіншчыны”

Новак В.С.

6

Шчарбатая А.А.

1

“Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Акцябрскага раёна”

Новак В.С.

 

Студэнты Шчалкун М.С., Пархоменка Я.М., Ніцыеўская К.В. прынялі ўдзел у міжнародным навуковым форуме “Ідиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье” і атрымалі 3 сертыфікаты ўдзельнікаў навукова-метадычнага семінара “Виды идиолектов в брянско-гомельском славянском пограничье”, (г. Новозыбков, Брянская область, 24 октября2019 г.), на якім студэнты выступілі з дакладамі “Лексіка радзінна-хрэсьбіннай абраднасці”, (“Асаблівасці моўнай гаворкі жыхароў Буда-Кашалёўскага раёна”)

Удзел у конкурсе грантаў, НДР, праграм: 

У2019 г. у межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта спецыяльнасці “Беларуская філалогія” Глузд В.І. выконвала грант Міністэрства адукацыі 19-46 “Пазаабрадавы фальклор Жлобіншчыны: жанры і іх паэтыка” (навуковы кіраўнік Новак В.С.)

Тэма праекта, пададзенага на конкурс грантаў Міністэрства адукацыі РБ на 2020 год: “Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельшчыны” (на матэрыяле фальклору Жлобінскага, Брагінскага і Чачэрскага раёнаў).

Суіскальнікі гранта: Глузд В.І. (магістрант), Дрывайла А.У., (студэнт), Напрэенка В.В. (студэнт). Навуковы кіраўнік – Новак В.С.

Арганізацыйна-метадычная і асветніцкая работа

Сабраныя студэнтамі матэрыялы падчас правядзення фальклорных экспедыцый здадзены для захавання ў архіў навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі.

У межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі са студэнтамі 1 курса  філалагічнага факультэта, а таксама пры ўдзеле студэнтаў гістарычнага і факультэта фізічнай культуры было падрыхтавана свята «Масленіца» (выступленне ў славянскай бібліятэцы – сакавік2019 г.).

25 кастрычніка 2019 года студэнты як члены навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі прынялі ўдзел у ІНТЭРНЭТ-ЛАБАРАТОРЫІ “Онлайн-респондент и его социолингвистический портрет: Российско-белорусский этнолингвистический полюс: Брянск – Гомель / Витебск / Могилёв”. У межах правядзення тэхналагічнай пляцоўкі “Особенности проведения масленичного обряда на территории восточнославянского пограничья” студэнтамі быў прадэманстраваны фрагмент святкавання Масленіцы на тэрыторыі Гомельшчыны. У якасці рэспандэнта была запрошана жыхарка г. Гомеля Майсеенка Любоў Барысаўна,1946 г.н., ураджэнка в. Рафалаў Брагінскага раёна, якая доўгі час пражывала ў в. Рудня Жураўлёва Брагінскага раёна (матэрыялы правядзення пляцоўкі былі змешчаны на сайце філалагічнага факультэта).

Студэнтка групы БФ-21 Дрывайла А.У. прадставіла матэрыялы даклада па вясельнай абраднасці ў вёсках Чамярысы і Хракавічы Брагінскага раёна для ўдзелу ў канферэнцыі “VII Международная культурно-просветительская программа “Славянские встречи”” (9-10 декабря 2019 года) (для студэнтаў назва канферэнцыі –  «Шаг в науку: проблемы, поиски, решения»), а таксама Дрывайла А.У.  прыняла ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Святло Скарынавых ідэй”, прысвечанай 95-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі, падрыхтавала даклад “Тапаніміка аграгарадка Чамярысы Брагінскага раёна”.17 красавіка 2019 г. на філалагічным факультэце паспяхова прайшло пасяджэнне секцыі “Фалькларыстыка” штогадовай студэнцкай навуковай канферэнцыі, удзел у падрыхтоўцы якой прынялі прафесар кафедры рускай і сусветнай літаратуры Новак В.С., аспірант ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры” Яніна Гулевіч і  студэнты філалагічнага факультэта ГДУ імя Ф. Скарыны. Было заяўлена 10 дакладчыкаў, сярод якіх былі студэнты 1, 2 і 4 курсаў нашага факультэта, а таксама магістрант факультэта замежных моў. Усе будучыя навукоўцы падрыхтавалі свае даклады  добрасумленна і з натхненнем прадставілі іх аўдыторыі.

Прысутныя слухалі з зацікаўленасцю і задавалі шмат пытанняў. Тэматыка дакладаў была разнастайная. Дзякуючы магістранту  факультэта замежных моў Шыдлоўскай Вользе, цікава было даведацца, пра семантыку колераў  ва ўсходнеславянскай і англамоўнай культурах. Студэнтка Чыкізава Таццяна з захапленнем прадэманстравала сувязь фальклору з творчасцю А.С. Пушкіна. Увагу аўдыторыі выклікалі таксама даклады Напрэенка Вікторыі і Дрывайла Аляксандры пра вясельную абраднасць Чачэрскага і Брагінскага раёнаў.  Пра этапы радзінна-хрэсьбіннага абраду і традыцыйныя народныя элементы, што захоўваюцца і сёння ў святкаванні  хрэсьбін дазналіся з даследавання, падрыхтаванага студэнткай другога курса Шчалкун Маргарытай на аснове уласных палявых запісаў, зробленых падчас фальклорнай практыкі на тэрыторыі Брагінскага  раёна. Не менш цікавым было і выступленне Шчарбатай Ангеліны па радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Акцябрскага раёна. Арыгінальным атрымаўся даклад і ў студэнткі Дзядковай Алесі пра ўнікальны абрад “пераносу свячы”  на Чачэршчыне. Усе студэнты ажывіліся і і актыўна абмяркоўвалі творчы даклад Ніцыеўскай Катрын  пра асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў Буда-Кашалёўскага раёна. Аўдыторыя была ўзрушана і зацікаўлена звесткамі інфармантаў  пра ведзьмакоў і міфалагічнымі апавяданнямі пра нячыстую сілу.

Пасяджэнне атрымалася “жывое” і вельмі змястоўнае. Хочацца падзякаваць усім студэнтам за іх навуковую працу і даклады і пажадаць поспехаў у далейшых навуковых даследаваннях.

 

1

 

2

 

3

 

 

 

У межах дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыіі за перыяд 01.05.2018г. па 28.09.2018г. былі апублікаваны наступныя артыкулы студэнтаў і магістрантаў:

1. Глузд, В.І.  Летнія абрады і песні Жлобіншчыны / В.І. Глузд // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. – С.145-150 (0,4 др. арк.).

2. Глузд, В.И.  Купальская обрядность и поэзия Жлобинского района Гомельской области / В.И. Глузд  // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. IІ (191). – 588 с. – С. 431 – 434.

3. Арэшка, Ю.А. Дамавік у міфалагічнай традыцыі Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. – С.141-145 (0,2 др. арк.).

4. Арэшка, Ю.А. Народная дэманалогія беларусаў: дамавік // «Дни студенческой науки», XLVІ1 студ. науч.-практ. конф. (2018; Гомель). XLVІ1 студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки», 15–16мая2018 г. : [материалы] : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С. 148. (0,2 др.арк.).

5. Глузд, В. І. Традыцыі пахавальнай абраднасці Жлобіншчыны // Творчество молодых  2018: сб. науч. работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины»: в 4 ч. Ч. 3 / О. М. Демиденко (гл. ред.); редкол.: Р. В. Бородич [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель :ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С.117 – 121.

6. Пархоменка Я.М. Ведзьма ў міфалагічнай традыцыі беларусаў (на матэрыяле фальклору Гомельшчыны) // «Дни студенческой науки», XLVІ1 студ. науч.-практ. конф. (2018; Гомель). XLVІ1 студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки», 15–16 мая2018 г. : [материалы] : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: О. М. Демиденко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – С.157  – 158.

7. Пархоменка, Я.М. Вобраз ведзьмы ў міфалагічнай прозе Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. С. 150 – 154.

8. Рэшанок, А.М. Вобразы кума і кумы ў радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельшчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. С. 154 – 159.

9. Шчалкун, М.С. Радзінна-хрэсьбінныя абрады і звычаі Добрушчыны // Актуальные проблемы филологии. Сб. научн. статей.– Гомель.: ГГУ им. Ф.Скорины,  2018. – Вып.11. С. 159 – 163.

10. Глузд В.И. Локальные особенности родильной обрядности Жлобинщины // Материалы  Международной научн. практ. конференции для магистрантов и студентов “Научные исследования – инструмент для новых возможностей развития”. Т. 3. – Шимкент: Типография “Элем”, 2018. – С. 372 – 376. 

11. Глузд В.І. Пахавальная абраднасць Жлобіншчыны: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 24 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літараратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка – Мінск: Права і эканоміка, 2018. – С. 244 – 249

 

З 11 публікацый  ‑ 2 артыкулы ўключаны ў пералік выданняў, рэкамендаваных ВАК Украіны і Беларусі.

2011 Результаты работы НУФЛ. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates