Навіны СНДЛ

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф.Скарыны традыцыйна вясной адбываецца студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”

З 09.04.20 по 30.04.20 праводзіцца ХLIX студэнцкая навуковая канферэнцыя “Дні студэнцкай навукі: Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства”.

У гэтым годзе пасяджэнні адбываюцца ў дыстанцыйным рэжыме.

Кафедра беларускай літаратуры арганізавала пасяджэнне секцый канферэнцыі:

Секцыя  № 1  “Рэцэпцыя, паэтыка, герменеўтыка беларускай літаратуры: гісторыя і сучаснасць” Кіраўнік секцыі –Фіцнер Т.А.

Секцыя № 2 “Катэгорыя фантастычнага, містычнага і міфалагічнага: аспекты тэорыі і верыфікацыі” Кіраўнік секцыі – Брадзіхіна А.В.


Лепшыя даклады будуць рэкамендаваны да друку.

 

 

Па тэме СНДЛ “Літаратурнае краязнаўства” у 2019 годзе былі выдадзены наступныя студэнцкія навуковыя публікацыі:

1.Каменюкова В.А.. Адметнасці рэалізацыі феномена двайніцтва ў рамане “Рэвізія” А. Федарэнкі //Роднае слова. – 2019. – №1. – С. 12 – 14.

2.Васькевіч Я.А. “Каханне і адзінота як экзістэнцыйныя з’явы ў аповесці «Гісторыяхваробы» А. Федарэнкі” // Дни студенческой науки : материалы XLVІІІ студенческой научно - практической конференции (Гомель, 14-15 мая 2019 года) : в 2 ч. Ч. 2 / ред.коллегия: Р. В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 27. (нав.кіраўнік А.В. Брадзіхіна)

3. Язерская М.С. Хронафантастыка ў творчасці Валерыя Гапеева //Творчество молодых, 2019 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. Ч. 3 / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2019. – 158 – 160.

4.Каменюкова В.А. Адметнасці стварэння во­­бра­заў допельгангера і анёла-ахоўніка ў сучаснай беларускай прозе// "SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD:CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" атты III Халықар. ғыл.-тәж.конф. материалдары (ІII ТОМ)/ Қҧраст.: Е. Ешім, Е. Абиев т.б.– Нур-Султан, 2019. – С. 334–337.

5.Пархоменка Я.М. Ідэйна-мастацкія адметнасці зборніка «Горад у нябёсах» Анатоля Казлова // Актуальные проблемы филологии: сб. науч. статей. Вып. 12 / редкол. Е. Л. Хазанова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 36–39.

6. Каменюкова В.А. Асаблівасці рэалізацыі матыву двайніцтва ў рамане Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» // Асаблівасці рэалізацыі матыву двайніцтва ў рамане Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» //Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сборник научных статей. Вып 12 / редкол.: Н. В. Суслова (гл. ред.) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 37–39.

 

Былі  напісаны наступныя курсавыя работы:

1. Вектары творчых пошукаў А. Казлова на сучасным этапе (Я. Пархоменка).

2.Фантастычная плынь у творчасці В. Гапеева (М. Язерская).

3. Экзістэнцыйная праблематыка аповесці “Гісторыя хваробы” А. Федарэнкі (Я. Васькевіч).

4. Мастацка-эстэтычныя адметнасці ранняй прозы Андрэя Федарэнкі (Панчэня Н.П.).

5. Вобраз сучансніка ў таорчасці А. Казлова (Свірыдзенка А.С.)

6. Жанр трагікамедыі ў творчасці Андрэя Макаёнка (Баёк Л.С.)

7. Ранняя творчасць Віктара Казько (Барысенка М.Р.)

8. Мастацка-эстэтычнвя адметнасці ранняй прозы Андрэя Федарэнкі (Панчэня П.М.)

9. Вобраз сучансніка ў таорчасці А. Казлова (Свірыдзенка А.С.)

 

Магістарская работа:

Мастацкае ўвасабленне эпохі і часу ў аповесцях Івана Шамякіна (Еўчанка А.А.)

 

Былі праведзены экскурсіі ў краязнаўчы літаратурны музей “Alma mater”, арганізаваны сустрэчы з выпускнікамі філалагічнага факультэта  (23.11.19 – бард Андрэй Мельнікаў).

Праведзены творчы вечар, прысвечаны юбілею А. Сыса. Адбылася прэзентацыя кнігі І. Штэйнера “FECI QUOD POTU…Спадчына Анатоля Сыса і паэзія XX стагоддзя”.

 

 

 

2011 Навіны СНДЛ. Филологический факультет им. Ф. Скорины
Powered by Joomla 1.7 Templates